Bild på Cellufluid®
 • Vid trötta och torra ögon
 • Läkemedel
 • Tårsubstitut för lätta besvär, liknar naturlig tårvätskan. Lindrar sveda och gruskänsla vid torra ögon
 • Fri från konserveringsmedel.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cellufluid

   ögondroppar, lösning, endosbehållare
   Karmellosnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Detta läkemedel är receptfritt. Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cellufluid är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cellufluid
   3. Hur du använder Cellufluid
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cellufluid ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cellufluid är och vad det används för

   Cellufluid är ett tårsubstitut och innehåller ett smörjmedel som kallas karmellosnatrium. Cellufluid används för att lindra symptom som beror på torra ögon (t.ex. skav, brännande känsla, irritation och torrhet) som orsakas av att du inte producerar tillräckligt med tårvätska för att hålla ögat fuktigt..

   Karmellosnatrium som finns i Cellufluid kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cellufluid

   Använd inte Cellufluid

   • om du är allergisk (överkänslig) mot karmellosnatrium eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Om irritation, smärta, rodnad och synrubbningar uppträder eller om symptomen förvärras, sluta att använda detta läkemedel och kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Andra läkemedel och Cellufluid

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Om du använder andra ögondroppar, vänta minst 15 minuter mellan du tar de andra dropparna och Cellufluid.

   Graviditet och amning

   Cellufluid kan användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Övergående dimsyn kan förekomma. Om du upplever övergående dimsyn, kör inte bil och använd inte maskiner tills synen har klarnat.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Cellufluid

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivningen i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkaren, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos är 1-2 droppar Cellufluid i det påverkade ögat/vardera påverkade ögat, 4 gånger dagligen eller vid behov.

   Du behöver inte ta ut dina kontaktlinser före användningen av Cellufluid.

   Kontrollera att pipetten är obruten innan du använder den. Lösningen ska användas omedelbart efter öppnandet av pipetten. För att undvika kontamination eller eventuell ögonskada, låt inte pipettöppningen ha kontakt med ögat eller något annat. Tvätta händerna före användning.

   Cellufluid.jpg

   1. Ta loss en pipett från remsan.

   2. Håll pipetten upprätt (vingen överst) och vrid av vingen.

   3. Dra försiktigt det undre ögonlocket neråt så att det bildas en ficka. Vänd pipetten uppochner och kläm på den för att trycka ut en droppe i ögat/ögonen som behöver behandlas. Blinka med ögonen några gånger.

   Återanvänd inte pipetten även om det finns lösning kvar i den. Det är mycket viktigt att du kastar lösningen och inte behåller den.

   Om du använt för stor mängd av Cellufluid

   innebär detta inte några risker. Om du är orolig, prata med din läkare eller apotekspersonalen.

   Om du har glömt att använda Cellufluid

   Droppa en enstaka droppe i det ögat som behöver behandlas så fort du kommer ihåg, fortsätt därefter doseringen enligt dina normala rutiner. Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningarna presenteras i följande kategorier, beroende på hur ofta de förekommer:

   Mycket vanliga

   Kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   Kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   Kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta

   Kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta

   Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Ingen känd frekvens

   Frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data

   Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Cellufluid:

   Vanliga

   Ögonirritation (inklusive brännande känsla och obehag), ögonsmärta, klåda i ögonen, synstörning.

   Ingen känd frekvens

   Allergiska reaktioner (inklusiva ögonallergi), dimsyn, klibbiga ögon, vätskande ögon, röda ögon, ögonskada på ögats yta på grund av att pipettens spets rört vid ögat under användning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Cellufluid ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på pipetten och kartongen efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om Cellufluid-förpackningen inte ser ut att vara oöppnad. Använd inte Cellufluid om lösningen ändrar färg eller blir grumlig.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är karmellosnatrium 5 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumlaktat, kaliumklorid, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat och renat vatten. Små mängder natriumhydroxid eller saltsyra kan ha tillsatts för att korrigera lösningens pH (ett mått på lösningens surhetsgrad).

   Innehållsämnena i Cellufluid är valda för att efterlikna din naturliga sammansättning av tårar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cellufluid är en klar, färglös till svagt gul ögondroppslösning i små genomskinliga pipetter (liknande en bubbla, så kallade endosbehållare). Pipetterna har en brytbar förslutning i form av en vridbar vinge. Varje pipett innehåller 0,4 ml ögondroppslösning.

   Varje förpackning innehåller 5, 30 eller 90 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Allergan Pharmaceuticals Ireland

   Castlebar Road

   Westport

   County Mayo

   Irland.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   27 juni 2016


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cellufluid®

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 30 x 0,4 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 031987
  • Tillverkare: Allergan Norden AB

  69,50 kr

  Jämförpris: 2,32 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/cellufluid-ogondroppar-losning-i-endosbehallare-30-x-04-milliliter-endosbehallare-219560/ 219560 Cellufluid® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/031987s.jpg 69.50 69.50 SEK Cellufluid InStock Vid trötta och torra ögon Meny Meny/Ögon & öron Meny/Ögon & öron/Torra ögon Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Ögondroppar, lösning i endosbehållare 30 x 0,4 milliliter Endosbehållare