Bipacksedel - Cefadroxil Sandoz

Källa: Fass.se

Cefadroxil Sandoz

Filmdragerade tabletter, 1 g

Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

 • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

 • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

 • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

 • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

Innehållsdeklaration

Verksamt ämne: Cefadroxil monohydrat motsvarande cefadroxil 1g.

Övrigt: Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, makrogol 6000, krospovidon, povidon, talk, mikrokristallin cellulosa, hypromellos, titandioxid (färgämne E 171).

Hur verkar Cefadroxil Sandoz?

Cefadroxil Sandoz är ett antibiotikum (antibakteriellt medel) som tillhör gruppen cefalosporiner. Cefadroxil Sandoz hindrar bakterierna från att bilda nya cellväggar och har därmed bakteriedödande effekt.

Innehavare av försäljningstillstånd

Sandoz GmbH, Biochemiestrasse 10, A-6250 Kundl, Österrike

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

Utseenede:

Vita/svagt gula, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, skårade på båda sidor.

Förpackningsstorlekar:

Blisterförpackning: 5, 7, 10, 100x1 och 100 tabletter.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Information lämnas av

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

Vad används Cefadroxil Sandoz för?

Cefadroxil Sandoz används vid behandling av urinvägsinfektioner, infektioner i hud- och mjukdelar, halsfluss och lunginflammation. 

Cefadroxil som finns i Cefadroxil Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

Vad du behöver veta innan du använder Cefadroxil Sandoz

Använd inte Cefadroxil Sandoz:

- om du är allergisk mot cefadroxil, andra cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel .

Varningar och försiktighet

Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Cefadroxil Sandoz:

 • Om du är allergisk mot vanliga penicilliner.

Om du är diabetiker bör du observera att under behandlingen med cefadroxil kan en falsk positiv reaktion för glukos i urinen uppträda när man använder Benedict´s eller Fehling´s lösningar, kopparsulfat eller Clinitest, men inte om man använder enzymtest som Clinistix.

Graviditet

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

Du kan använda Cefadroxil Sandoz även om du är gravid.

Amning

Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk, men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag. 

Körförmåga och användning av maskiner

Cefadroxil Sandoz påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.

Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

Andra läkemedel och Cefadroxil Sandoz

Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Behandlingseffekten kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel såsom:

 • vissa typer av antibiotika

 • probenecid (medel vid gikt)

 • blodförtunnande läkemedel (förhindrar att blodet levrar sig)

 • höga doser av vissa typer av vätskedrivande (loopdiuretika). Forcerad diures kan leda till minskade halter av cefadroxil i blodet.

Behandlande läkare behöver därför känna till sådan samtidig medicinering.

Hur du använder Cefadroxil Sandoz

Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig. Dosens storlek beror på vilken infektion du har, hur svår infektionen är samt på din ålder och kroppsvikt.

Vuxna och barn (>40 kg):

Rekommenderad dos är 1 tablett (1 gram) om dagen.

Barn <40 kg:

Följ läkarens anvisningar.

Du bör ta Cefadroxil Sandoz vid ungefär samma tidpunkt varje dag och i samband med måltid. Tabletterna sköljs ner med minst 1/2 glas vatten. Tabletterna kan delas för att underlätta nedsväljning.

Om du slutar att ta Cefadroxil Sandoz

Sluta inte att ta Cefadroxil Sandoz utan att ha talat med läkare, även om du känner dig bättre efter några få dagar. Det är viktigt att du tar hela Cefadroxil Sandoz-kuren enligt ordination. I annat fall kan några bakterier överleva en tid, växa till och göra så att infektionen återkommer.

Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Sandoz

Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

Tecken på överdosering innefattar allergisk reaktion, illamående, kräkning, diarré, kramper, elektrolytrubbningar, njursvikt, förändringar i blodet, sänkt medvetandegrad eller acidos. Symtom på acidos är huvudvärk, trötthet, illamående, kräkningar och sänkt medvetandegrad med djup och snabb andning. Symptom på allergisk reaktion, njursvikt och förändringar i blodet finns beskrivna i avsnittet Eventuella biverkningar nedan.

Om du har glömt att ta Cefadroxil Sandoz

Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Sluta ta Cefadroxil Sandoz och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning:

 • om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaktisk chock), såsom

 • om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymptom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering, eftersom Cefadroxil Sandoz i sällsynta fall kan påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras.

 • om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem.

Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare.

Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

 • långvarig eller svår diarré. Detta kan vara symtom på inflammation i tjocktarmen.

 • en extremt kraftig allergisk reaktion med hudutslag vanligen i form av blåsor eller sår i munhåla och ögon samt andra slemhinnor exempelvis könsorganen.

 • om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.

Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.

Övriga biverkningar:

Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

 • Diarré, magsmärtor, illamående, kräkningar och sura uppstötningar.

 • Inflammation i tungan.

 • Hudutslag, nässelutslag och klåda.

Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

 • Feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka).

 • Ledvärk.

 • Svampinfektioner i underlivet och munnen.

 • Oförklarliga blåmärken eller blödningar som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

 • En ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

 • Huvudvärk, yrsel, nervositet, sömnlöshet, trötthet.

Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

 • Ökad mängd av vissa leverenzymer (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov).

 • Hudutslag i ansiktet samt på armar och ben.

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

Hur Cefadroxil Sandoz ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

Senaste revision.

2016-12-22