Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Cefadroxil Mylan

   500 mg hårda kapslar, 1 g filmdragerade tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala medläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD BEHÖVER DU VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
   3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS
   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CEFADROXIL MYLAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Ditt läkemedel innehåller den aktiva substansen cefadroxil. Cefadroxil är ett antibiotikum som tillhör en grupp läkemedel som kallas cefalosporiner.

   Cefadroxil Mylan används för behandling av vissa bakterieinfektioner i övre luftvägarna, hud- och mjukdelar samt urinvägar.

   Cefadroxil som finns i Cefadroxil Mylan kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. VAD BEHÖVER DU VETA INNAN DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

   Använd inte Cefadroxil Mylan:

   - om du är allergisk, eller tror att du kan vara allergisk, mot cefadroxil, något annat cefalosporinantibiotika eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6.).

   Varningar och försiktigheter

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cefadroxil Mylan:

   Om du är allergisk mot penicilliner.

   Om du använder kemiska tester för att kontrollera glukos i urinen. Cefadroxil kan Orsaka en falsk positiv reaktion. Detta sker inte om du använder enzymtest med sticka.

   Om du ska göra ett test som kallas Coombs test, som undersöker röda blodkroppar i blodet.

   Andra läkemedel och Cefadroxil Mylan

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta något av nedanstående läkemedel, eller om du tar något annat läkemedel, inklusive receptfria sådana:

   Antibiotika såsom tetracyklin, erytromycin, sulfonamider (t.ex. sulfametoxazol/trimetoprim), kloramfenikol, polymyxin B, vancomycin, colistin, aminoglykosider t ex gentamicin.

   Probenecid mot gikt

   Höga doser av diuretika (urindrivande läkemedel) såsom furosemid.

   Blodförtunnande läkemedel

   Intag av Cefadroxil Mylan med mat och dryck

   Cefadroxil Mylan ska tas tillsammans med mat, helst under eller efter en måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Låga nivåer av cefadroxil kan gå över i modersmjölk men dosen som barnet får i sig är lägre än dosen som läkaren förskrivit. Det går att amma under behandlingen med cefadroxil, men amningen (eller behandlingen) bör avbrytas om barnet får diarré, svampinfektion i munnen eller hudutslag.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Cefadroxil bör inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER CEFADROXIL MYLAN

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vuxna och barn med kroppsvikt över 40 kg:

   Rekommenderad dos för vuxna och barn som väger mer än 40 kg, är 500 mg till 1 g två gånger dagligen.

   Kapslar och tabletter ska inte ges till barn under 6 års ålder.

   Patienter med njurproblem ska ta 500 mg var 12:e till 36:e timme beroende på njurproblemets svårighetsgrad. Följ din läkares rekommendation noga.

   Hur du ska ta kapslar och tabletter:

   • Ta detta läkemedel under eller efter måltid.

   • Kapslarna och tabletterna bör sväljas med riklig mängd vätska

   • Svälj kapslarna hela

   • Angående tabletterna så är skåran endast till för att du ska kunna dela tabletten om du har svårt att svälja den hel.

   Om du har tagit för stor mängd av Cefadroxil Mylan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Kom ihåg att ta med dig förpackningen och det som finns kvar av läkemedlet. Symtom på överdosering innefattar allergisk reaktion som orsakar svårighet att andas eller som orsakar yrsel, blodtrycksfall och ökad eller minskad puls, illamående, kräkning, hudutslag, diarré, kramper, sänkt medvetandegrad, muskelsammandragningar eller koma.

   Om du har glömt att ta Cefadroxil Mylan

   Ta nästa dos så snart du kommer ihåg det om det inte nästan är dags för nästa dos.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Cefadroxil Mylan

   Sluta inte att ta Cefadroxil Mylan utan att ha talat med din läkare, även om du känner dig bättre. Det är viktigt att du fullföljer hela cefadroxilbehandlingen som förskrivits av din läkare. Du kommer att behöva ta Cefadroxil Mylan 2 till 3 dagar efter att symtomen förvunnit eller under minst 10 dagar för vissa typer av infektioner.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du råkar ut för något av nedanstående, sluta ta Cefadroxil Mylan och kontakta omedelbart läkare eller ta dig till närmaste akutmottagning, Du kan behöva behandling.

   • cefadroxil kan orsaka en minskning i antalet vita blodkroppar och din motståndskraft mot infektioner kan minska. Om du får en infektion med symtom såsom feber och allvarligt nedsatt allmäntillstånd, eller feber med lokala infektionssymtom såsom halsont, smärta i svalget eller munnen eller problem med att urinera bör du omedelbart uppsöka läkare. Ett blodprov kommer att tas för att kontrollera om antalet vita blodkroppar minskat (agranulocytos). Det är viktigt att du informerar läkaren om din medicinering.

   • om du får symtom på en allvarlig allergisk reaktion (angioödem eller anafylaxi), såsom svullnad i ansiktet, tungan eller svalget, svårigheter att svälja, nässelutslag och/eller svårigheter att andas, tryck över bröstet.

   • om du märker blod i urinen eller grumlig urin, om du producerar lite eller ingen urin eller om du har smärtor i nedre delen av ryggen. Detta kan vara symtom på njurproblem

   Ovanstående biverkningar är sällsynta och kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare.

   Du bör också kontakta läkare omgående om du märker något av följande symtom:

   Allvarlig diarré (kolit), som kan innehålla blod.

   Allvarliga hudreaktioner, med blåsor på huden, munnen, ögonen och könsorganet.

   Om du märker att din hud är ovanligt blek eller gulaktig och du upplever svaghet eller andfåddhet. Detta kan vara symtom på en minskning av antalet röda blodkroppar i ditt blod.

   Ovanstående biverkningar förekommer hos ett okänt antal användare.

   Övriga biverkningar

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   - illamående

   - svår klåda

   - kräkning

   - hudutslag

   - diarré

   - allergiska hudreaktioner

   - matsmältningsbesvär

   - nässelutslag

   - magsmärta

   - öm, svullen tunga

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   - vaginal svampinfektion eller svampinfektion i munnen (torsk)

   Sällynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   - oförklarliga blåmärken eller blödningar, som kan ha orsakats av minskat antal blodplättar i blodet, vilka hjälper blodet att koagulera

   - en ökning av vissa vita blodkroppar, vilket kan upptäckas i ett blodprov

   - feber, allmän sjukdomskänsla med eller utan svullna körtlar i nacken eller muskelvärk (serumsjuka)

   - ledvärk

   - ändringar i leverenzym (som visar hur levern fungerar och kan upptäckas i blodprov)

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   - trötthet

   - huvudvärk

   - yrsel

   - nervositet

   - sömnlöshet

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   - ett rött, upphöjt, mässlingsliknande utslag

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala, www.lakemedelsverket.se

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CEFADROXIL MYLAN SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Kapslar och tabletter: Förvara burkar och blister i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten eller kartongen efter Utg. dat: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL OCH ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är cefadroxil (som monohydrat). Varje kapsel innehåller 500 mg cefadroxil. Varje tablett innehåller 1 g cefadroxil.

   Övriga innehållsämnen är:

   Kapslar: Natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, mikrokristallin cellulosa, titandioxid (E171) och gelatin.

   Tablettkärna: Vattenfri kolloidal kiseldioxid, natriumlaurilsulfat, magnesiumstearat, makrogol 6000, krospovidon, povidon, talk, mikrokristallin cellulosa. Tablettdragering: titandioxid (E171), hypromellos och talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Cefadroxil Mylan 500 mg kapslar är hårda gelatinkapslar som är vita och ogenomskinliga.

   Cefadroxil Mylan 1 g filmdragerade tabletter är vita till gulaktiga, ovala, välvda tabletter med skåra på båda sidor.

   Cefadroxil Mylan 500 mg kapslar, hårda finns tillgängliga i tryckförpackning och i plastburk på 6, 7, 8, 10, 14, 16, 20, 30 och 100 kapslar.

   Cefadroxil Mylan 1 g filmdragerade tabletter finns tillgängliga i tryckförpackning och plastburk på 6, 7, 8, 10, 16, 20 och 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Mylan AB

   Box 23033

   104 35 Stockholm, Sverige

   Tel. 08-555 227 50

   Fax 08-555 227 51

   E-post: inform@mylan.se

   Tillverkare:

   Generics (UK) Ltd., Station Close, Potters Bar, Hertfordshire EN6 1TL, Storbritannien eller

   McDermott Laboratories Ltd t/a Gerard Laboratories, Baldoyle Industrial Estate, Grange Road, Dublin 13, Irland.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-05-25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cefadroxil Mylan

  Kapsel, hård 500 mg 20 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 481051
  • Tillverkare: Mylan AB

  110,40 kr

  Jämförpris: 5,52 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?