Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Carvedilol Orion Pharma

   6,25 , 12,5 och 25 mg filmdragerade tabletter
   karvedilol

    


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CARVEDIOLOL ORION PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CARVEDILOL ORION PHARMA
   3. HUR DU TAR CARVEDILOL ORION PHARMA
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CARVEDILOL ORION PHARMA SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD CARVEDIOLOL ORION PHARMA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Carvedilol Orion Pharma tillhör gruppen alfa- och betablockerare. Det aktiva innehållsämnet karvedilol vidgar blodkärlen, sänker blodtrycket och minskar motståndet för hjärtats arbete med att pumpa blod. Karvedilol har dessutom en lugnande inverkan på hjärtats rytm. Karvedilol minskar hjärtats syrebehov och förbättrar därigenom kärlkrampssymtom.
   Carvedilol Orion Pharma används för behandling av högt blodtryck, samt behandling av angina pectoris (kärlkramp). Carvedilol Orion Pharma används dessutom som tilläggsbehandling vid hjärtsvikt, där det ger en förbättrad hjärtfunktion.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på läkemedelsförpackningen.


   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU TAR CARVEDILOL ORION PHARMA

   Ta inte Carvedilol Orion Pharma

   • om du är allergisk mot karvedilol eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har eller har haft astma eller kramp i luftrören

   • om du har obehandlad eller instabil hjärtsvikt eller vissa typer av rubbningar i hjärtats signalsystem (så kallat AV-block av grad II eller III, om du inte har en pacemaker, eller s.k. sjuk sinusknuta)

   • om du har allvarligt nedsatt hjärtfunktion (kardiogen chock)

   • om du har mycket låg puls eller mycket lågt blodtryck

   • om du har svår störning i kroppens syra/bas-balans (metabolisk acidos, acidemi)

   • om du har en överfunktion i binjuremärgen (feokromocytom) och detta inte är under kontroll med hjälp av läkemedelsbehandling

   • om du har svår leversjukdom

   • om du samtidigt behandlas intravenöst med läkemedel mot högt blodtryck eller hjärtproblem (verapamil eller diltiazem).

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare innan du tar Carvedilol Orion Pharma:

    • om du harhjärtsvikt i kombination med lågt blodtryck

    • bristfällig blod- och syretillförsel till hjärtat (ischemisk hjärtsjukdom) och åderförkalkning (allmän ateroskleros)

    • och/eller njurproblem ska din njurfunktion övervakas. Det kan vara nödvändigt att minska din dos.

   • om du har diabetes (sockersjuka). Behandling med Carvedilol Orion Pharma kan dölja tecken på lågt blodsocker. Ditt blodsocker bör därför kontrolleras regelbundet

   • om du har svåra andningsbesvär som inte behandlas med läkemedel kan Carvedilol Orion Pharma förvärra andningsbesvären

   • om du använder kontaktlinser bör du vara medveten om att Carvedilol Orion Pharma kan minska tårproduktionen

   • om du har Raynauds fenomen (fingrar och tår blir först blåaktiga, sedan vitaktiga och därefter rödaktiga tillsammans med smärta) eller andra perifera kärlsjukdomar kan Carvedilol Orion Pharma förvärra symtomen

   • om du har förhöjd produktion av sköldkörtelhormon kan Carvedilol Orion Pharma maskera symtomen

   • om du använder Carvedilol Orion Pharma och ska genomgå en operation där narkosmedel för inandning används, bör du i god tid före det planerade ingreppet tala om detta för läkaren som är ansvarig för operationen

   • om du har mycket låg puls (färre än 55 slag per minut)

   • om du har haft en allvarlig allergisk reaktion (t.ex. vid insektsbett eller mot föda) eller om du får eller ska genomgå en desensibiliseringsbehandling mot allergiska besvär, eftersom Carvedilol Orion Pharma kan minska effekten av den medicin som används för sådana allergiska reaktioner

   • om du har psoriasis.

   • om du har en överfunktion i binjurarna (feokromocytom).

   • om du lider av en ovanlig form av angina pectoris som kallas Prinzmetals angina som orsakas av kramp i hjärtats kranskärl.

   • om du har labil eller sekundär hypertoni (blodtrycket varierar snabbt eller högt blodtryck orsakas av annan sjukdom).

   • om du lider av ortostatiskhypotension, ett plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp.

   • om du har akutinflammatorisk hjärtsjukdom.

   • om du har förträngningar i hjärtats klaffar.

   Barn

   Det finns otillräckliga data för att fastställa säkerhet och effektivitet av karvedilol

   Andra läkemedel och Carvedilol Orion Pharma

   Annan samtidig läkemedelsbehandling kan påverka eller påverkas av Carvedilol Orion Pharma.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana eller naturprodukter. Kom ihåg att informera läkaren om Carvedilol Orion Pharma-behandlingen om du under behandlingen ordineras något annat läkemedel.


   Speciellt viktigt är det för läkaren att känna till om du redan behandlas med:

   • Digoxin (mot hjärtsvikt)

   • Karbamazepin (läkemedel för behandling av epilepsi)

   • Paroxetin, fluoxetin, bupropion (läkemedel mot depression)

   • Cinacalcet (läkemedel för behandling av en överaktiv bisköldkörtel)

   • Flukonazol (läkemedel mot svampinfektion)

   • Rifampicin (antibiotikum mot tuberkulos)

   • Cimetidin (läkemedel mot bl.a. magsår, halsbränna och sura uppstötningar)

   • Ciklosporin (läkemedel som hämmar immunförsvaret, förhindrar avstötningsreaktioner efter organtransplantation, används också mot t.ex. reumatiska sjukdomar och hudproblem)

   • Klonidin (läkemedel som t.ex. används för att sänka blodtrycket eller mot migrän)

   • Verapamil, diltiazem, amiodaron (läkemedel mot oregelbunden hjärtrytm)

   • Kinidin, disopyramid, mexiletin, propafenon och flekainid (s.k. klass I antiarytmika)

   • Andra blodtryckssänkande läkemedel. Karvedilol kan förstärka effekten av andra blodtryckssänkande läkemedel som ges samtidigt (t.ex. s.k. alfa1-receptorantagonister) och läkemedel vilka sänker blodtrycket som en biverkning, såsom barbiturater (mot epilepsi), fentiaziner (mot psykoser), tricykliska antidepressiva (mot depression), blodkärlsvidgande medel och alkohol

   • Insulin eller orala diabetesläkemedel (blodsockersänkande medel) eftersom deras blodsockersänkande effekt kan förstärkas och symtom på lågt blodsocker kan döljas

   • Sympatomimetika (läkemedel som förstärker funktionen i det sympatiska nervsystemet)

   • Dihydropyridiner, kalciumantagonister (läkemedel mot högt blodtryck och hjärtsjukdomar såsom amlodipin och felodipin)

   • Neuromuskulärt blockerande läkemedel (substanser som minskar muskelspänningar)

   • Ergotamin (migränläkemedel)

   • Vissa värktabletter (NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel), östrogener (hormoner) och kortikosteroider (binjurebarkshormon), eftersom de i vissa fall kan minska karvedilols blodtryckssänkande effekt

   • Läkemedel som innehåller reserpin, och monoaminooxidashämmare (förutom MAO-B-hämmare), eftersom de kan leda till ytterligare sänkning av hjärtfrekvensen.

   • Bronkodilatorer, t ex fenoterol, formoterol, salbutamol, terbutalin, salmeterol (inhalationsläkemedel för att vidga luftrören ).


   Intag av Carvedilol Orion Pharma med mat, och alkohol

   Carvedilol Orion Pharma kan förstärka effekterna av alkohol.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Risk finns att fostret påverkas. Karvedilol bör användas under graviditet endast om läkaren anser att det är nödvändigt.

   Det är inte känt om karvedilol går över i modersmjölk och Carvedilol Orion Pharma ska därför inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel och trötthet kan förekomma i början av behandlingen, efter dosökning, vid byte av produkt eller i kombination med alkohol. Med rätt dos är det inte känt om karvedilol minskar förmågan att framföra fordon eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller svag då du tar tabletterna, bör du undvika bilkörning och arbete som kräver skärpt uppmärksamhet.
   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller att utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Carvedilol Orion Pharma innehåller laktos

   Preparatet innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU TAR CARVEDILOL ORION PHARMA

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Om du upplever att effekten av Carvedilol Orion Pharma är för stark eller för svag vänd dig till läkare eller apotekspersonal. Svälj tabletterna med minst ett halvt glas vatten.


   Du bör svälja de filmdragerade tabletterna med minst ett halvt glas vatten. Du kan ta tabletterna med eller utan mat. Patienter med hjärtsvikt bör dock ta tabletterna tillsammans med mat för att minska risken för yrsel (när man reser sig hastigt).


   Carvedilol Orion Pharma filmdragerade tabletter finns i följande styrkor:
   6,25 mg, 12,5 mg och 25 mg


   Högt blodtryck:
   Vanlig dos är 1 tablett Carvedilol Orion Pharma 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) dagligen de två första dagarna och därefter 2 tabletter Carvedilol Orion Pharma 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) en gång dagligen. För denna dos finns Carvedilol Orion Pharma även tillgänglig i andra styrkor.


   Kärlkramp (angina pectoris):
   Vanlig dos är 1 tablett Carvedilol Orion Pharma 12,5 mg (motsvarande 12,5 mg karvedilol) två gånger dagligen de två första dagarna och därefter 2 tabletter Carvedilol Orion Pharma 12,5 mg (motsvarande 25 mg karvedilol) två gånger dagligen. För denna dos finns Carvedilol Orion Pharma även tillgänglig i andra styrkor.


   Hjärtsvikt:
   Den vanliga begynnelsedosen är 1/2 tablett Carvedilol Orion Pharma 6,25 mg (motsvarande 3,125 mg karvedilol) två gånger dagligen i två veckor. Därefter kan dosen ökas stegvis, vanligen med två veckors mellanrum.


   Dosen kan dock behöva ökas eller sänkas. Din läkare kommer att berätta vad som gäller för just dig.


   Om du har tagit för stor mängd av Carvedilol Orion Pharma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.
   Symtom på överdosering kan vara svimningskänsla på grund av för lågt blodtryck, långsam hjärtrytm och i allvarligare fall tillfälligt hjärtstopp. Det kan också förekomma andningssvårigheter, kramper i luftrören, illamående, sänkt medvetandegrad och kramper.

   Om du har glömt att ta Carvedilol Orion Pharma

   Om du glömt en dos (eller flera), ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten för dosen. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta biverkningarna beror på vilken dos du får och försvinner när dosen minskas eller behandlingen avslutas. Vissa biverkningar kan förekomma i början av behandlingen och försvinner spontant när behandlingen fortsätter.


   Sluta ta medicinen och kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon av följande biverkningar:

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm, yrsel, svaghet eller svårigheter att andas (förekommer hos upp till 1 av 10 personer)

   • svårt att andas, astma (hos predisponerade patienter), lungödem (vätska i lunga) (förekommer hos upp till 1 av 10 personer)

   • bröstsmärtor (angina pectoris) (förekommer hos upp till 1 av 100 personer)

   • allergisk reaktion (förekommer hos upp till 1 av 10000 användare)

   • allvarliga hudreaktioner såsom förändringar i huden och slemhinnan eller svåra omfattande hudskador (hudfjällning) (förekommer hos upp till 1 av 10000 användare)


   Andra biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • yrsel (t.ex. när man reser sig hastigt), huvudvärk

   • lågt blodtryck

   • trötthet


   Vanliga (kan förekomma upp till 1 av 10 användare):

   • bronkit (inflammation i luftrör), lunginflammation, övre luftvägsinfektion, urinvägsinfektion

   • blodbrist

   • viktökning, förhöjt kolesterol, förhöjda eller minskade blodsockerhalter hos diabetiker, vätskeansamling

   • depression, nedstämdhet

   • synstörning, torra ögon, ögonirritation

   • ortostatisk hypotension (plötsligt blodtrycksfall när du reser dig upp), störningar i perifer cirkulation t.ex. kalla händer och fötter, perifer kärlsjukdom

   • illamående, diarré, kräkningar, matsmältningsbesvär, buksmärta

   • smärta i armar och ben

   • njursvikt, störningar i njurfunktionen hos patienter med åderförkalkning och / eller nedsatt njurfunktion, svårighet att urinera

   • ödem (svullnad), smärta


   Mindre vanliga (kan förekomma upp till 1 av 100 användare):

   • sömnstörning

   • svimningskänsla, svimning, onormal känsla i kroppen

   • hudreaktion, håravfall

   • impotens


   Sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 1000 användare):

   • minskat antal blodplättar

   • nästäppa

   • förstoppning


   Mycket sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 10 000 användare):

   • minskat antal vita blodkroppar

   • muntorrhet

   • ökad mängd leverenzymer

   • urininkontinens hos kvinnor


   Yrsel, svimning, huvudvärk och trötthet är vanligtvis lindriga och är mer sannolikt att förekomma i början av behandlingen.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt enligt nedanstående. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. HUR CARVEDILOL ORION PHARMA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30°C.
   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.
   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.
   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: karvedilol

   • Övriga innehållsämnen är:

    • mikrokristallin cellulosa

    • laktosmonohydrat

    • krospovidon

    • povidon

    • vattenfri kolloidal kiseldioxid

    • magnesiumstearat

    • hypromellos

    • titandioxid (E171)

    • trietylcitrat

    • makrogol

    • polydextros (E1200)


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar
   6,25 mg filmdragerade tabletter: vita, ovala, med brytskåra på båda sidorna och märkta "6.25" på ena sidan.
   12,5 mg filmdragerade tabletter: vita, ovala, med brytskåra på båda sidorna och märkta "12.5" på ena sidan.
   25 mg filmdragerade tabletter: vita, ovala, med brytskåra på båda sidorna och märkta "25" på ena sidan.
   6.25 mg, 12,5 mg och 25 mg tabletterna kan delas i två lika stora doser.


   Förpackningsstorlekar: 10, 14, 28, 30, 50, 56, 98 och 100 tabletter.   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning
   Orion Corporation
   Orionvägen 1
   FI-02200 Esbo
   Finland


   Tillverkare

   Specifar S.A.

   1, 28 Octovriou str.

   Ag. Varvara Athens 123 5

   Grekland


   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH

   Göllstraße 1

   84529 Tittmoning

   Tyskland


   Swiss Caps GmbH

   Grassingerstraße 9

   83043 Bad Aibling

   Tyskland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-05-05

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Carvedilol Orion Pharma

  Filmdragerad tablett 12,5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 018634

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?