• Carprofen
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   CEVA Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Tillverkare:

   CEVA Santé Animale

   ZI Trés le Bois

   22600 Loudéac

   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   CARPRODYL20/100 mg tabletter till hund

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 tablett innehåller:

   Carprodyl 20 mg, karprofen 20 mg och 0,0375 gul järnoxid (E172)

   Carprodyl 100 mg, karprofen 100 mg och 0,1875 gul järnoxid (E172)

   Runda, beige, tabletter med brytskåra.

   Tabletterna kan delas i två lika stora halvor.

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För att minska inflammation och smärta orsakad av sjukdom i muskulatur, leder och skelett samt vid kronisk ledsjukdom.

   Som uppföljande behandling av smärta efter operation och inledande smärtlindring med injektionsbehandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Använd inte till katt.

   Använd inte till dräktiga eller digivande tikar.

   Använd inte vid känd överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämnen

   Använd inte till hundar med hjärt-, njur- eller leversjukdom, vid risk för sår eller blödning i mag-tarmkanalen eller vid tecken på viss sjuklig förändring av blodet (bloddyskrasi).

   Använd inte till valpar yngre än 4 månader.

   6. BIVERKNINGAR

   Carprodyl tillhör gruppen NSAID (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel).

   Vanliga biverkningar för NSAID-läkemedel som kräkningar, lös avföring/diarré, blodig avföring, nedsatt matlust och trötthet har noterats

   Dessa biverkningar ses i allmänhet under den första behandlingsveckan och är i de flesta fall övergående och försvinner efter avslutad behandling, men kan i enstaka fall vara allvarliga eller livshotande.

   Blödning i mag-tarmkanalen har rapporterats i sällsynta fall.

   Vid tecken på biverkningar skall behandlingen genast avbrytas och veterinär kontaktas.

   Liksom för andra NSAID-läkemedel finns en risk för sällsynta biverkningar på lever och njure.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Hund

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   Tabletten ges via munnen.

   4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn

   För att minska inflammation och smärta orsakad av sjukdom i muskulatur, leder och skelett samt vid kronisk ledsjukdom:

   Startdos 4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn. Dosen kan ges som engångsdos eller fördelas på två doseringstillfällen i lika stora doser. Dygnsdosen kan minskas beroende på hur hunden svarar på behandlingen.

   Behandlingens längd är beroende av behandlingssvaret. Långtidsbehandling skall kontinuerligt övervakas av veterinär.

   För förlängning av den antiinflammatoriska och smärtstillande effekten av en karprofeninjektion som givits före operation, kan 4 mg karprofen/kg kroppsvikt per dygn ges i 5 dagar efter operation.

   Överskrid inte den rekommenderade dosen.

   Tabletterna är smaksatta och äts frivilligt av de flesta hundar.

   10. KARENSTID(ER)

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Inga särskilda förvaringsanvisningar avseende lagringstemperatur.

   Förvaras i blistret i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Halverade tabletter skall användas inom 7 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på kartongen och blistren efter Utg.dat. respektive ’EXP’

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för användning till djur

   Behandling av äldre hundar kan innebära ökade risker. Om behandling av gamla hundar inte kan undvikas bör dessa övervakas noga.

   Undvik behandling av hundar som är uttorkade, har för låg halt av protein i blodet (hypoproteinemi), har låg blodvolym (hypovolemiska) eller lågt blodtryck, eftersom det då finns en ökad risk för njurskador

   Vid antiinflammatoriska tillstånd som förknippas med bakteriella infektioner ordinerar veterinären även ett lämpligt antibiotikum.

   Vid långtidsbehandling ska behandlingseffekten regelbundet övervakas av veterinär.

   Eftersom tabletterna är smaksatta skall de förvaras på en säker plats utom räckhåll för djur.

   Särskilda varningar för personer vilka administrerar läkemedlet till djur

   I fall av oavsiktligt intag, kontakta omedelbart läkare och uppvisa förpackningen.

   Tvätta händerna efter hantering av tabletterna.

   Dräktighet och laktation

   Studier på laboratoriedjur (råtta och kanin) har visat att karprofen är fosterskadande i doser nära de som normalt ges för behandling.

   Produktens säkerhet har inte undersökts vid användning till dräktiga och digivande tikar.

   Skall ej ges till dräktiga eller digivande tikar.

   Interaktioner

   Karprofen skall inte ges tillsammans med glukokortikoider (kortison).

   Ge inte andra NSAID (antiinflammatoriska läkemedel) samtidigt eller inom 24 timmar från varandra, eftersom en del NSAID-läkemedel i hög grad kan vara bundna till proteiner i plasma och härmed konkurrera med andra läkemedel som i hög grad är bundna till proteiner i plasma, vilket i sin tur kan leda till skadliga effekter.

   Undvik samtidig behandling med läkemedel som kan vara skadliga för njurarna.

   Överdosering

   Inga tecken på toxicitet (giftighet) sågs hos hundar behandlade med upp till 6 mg karprofen/kg kroppsvikt två gånger dagligen i 7 dagar (motsvarande 3 gånger den rekommenderade dosen 4 mg/kg).

   Det finns inget specifikt motgift mot överdosering av karprofen. Allmän understödjande behandling, som vid NSAID-överdosering skall ges.

   Kontakta din veterinär vid misstanke om att din hund har ätit fler tabletter än den rekommenderade dosen.

   Allvarliga biverkningar kan uppkomma om stora mängder intas. Kontakta din veterinär om du misstänker att din hund har ätit fler tabletter än den rekommenderade dosen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2017-08-11

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Tabletterna är smaksatta och äts frivilligt av de flesta hundar.

   Förpackningsstorlekar

   Carprodyl 20 mg

   Kartong med 20 tabletter:2 blister om 10 tabletter

   Kartong med100 tabletter: 10 blister om 10 tabletter

   Kartong med 200 tabletter: 20 blister om 10 tabletter

   Kartong med 500 tabletter: 50 blister om 10 tabletter

   Carprodyl 100 mg

   Kartong med 20 tabletter: 4 blister om 5 tabletter

   Kartong med 100 tabletter: 20 blister om 5 tabletter

   Kartong med 200 tabletter: 40 blister om 5 tabletter

   Kartong med 500 tabletter: 100 blister om 5 tabletter

   Förpackningar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Carprodyl

  Tablett 20 mg Carprofen 10 x 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 164364
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  178 kr

  Jämförpris: 1,78 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?