Bipacksedel - Carepen® vet.

Källa: Fass.se

1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

Innehavare av godkännande för försäljning:

Vetcare Ltd, PO Box 99, 24101 Salo, Finland

Tillverkare:

aniMedica GmbH, Im Südfeld 9, 48308 Senden-Bösensell, Tyskland

2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

Carepen vet. 600 mg Intramammär suspension till lakterande ko

3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

En förfylld spruta à 10 g innehåller:

Aktivt innehållsämne: Bensylpenicillinprokain 600 mg (600 000 IU).

Övriga innehållsämnen: Methylparahydroxibensoat (E218) och propylparahydroxibensoat (E216)

4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

Carepen vet. Används för behandling av mastit (juverinflammation) hos lakterande kor förorsakad av penicillinkänsliga bakterier. Som komplement till allmänbehandling med penicillin vid klinisk mastit orsakad av bakterier som invaderar juvervävnaden, såsom t.ex. S. aureus.

5. KONTRAINDIKATIONER

Carepen vet. ska inte användas vid överkänslighet mot penicillin eller prokain.

6. BIVERKNINGAR

Vid överkänslighet mot penicillin eller prokain kan biverkningar som ödem, hudförändringar och anafylaktisk chock förekomma.

Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

7. DJURSLAG

Nöt (lakterande kor).

8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

För intramammär användning.

En spruta à 10 g per juverfjärdedel dagligen efter urmjölkning i 3-5 dagar. För att uppnå högre läkemedelskoncentration i vävnaden rekommenderas samtidig parenteraladministration speciellt vid fall orsakade av invasiva bakteriearter, t.ex. S. aureus.

9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

Rengör spenspetsen noggrant före användning. Ta av hylsan på sprutans spets och töm sprutans innehåll i spenkanalen. Sprutan har en dubbel spets. I vanliga fall rekommenderas att endast ta av den yttersta hylsan, då får man en ca. 5 mm lång spets. Genom att använda den korta spetsen minskas den mekaniska irritationen av spenkanalen, när läkemedlet administreras. Om även den inre hylsan avlägsnas får man en ca. 20 mm lång spets. Denna kan användas för att underlätta administrering, t.ex. i en svullen spene. Massera juverdelen efter administrering för att fördela läkemedlet jämnt. Juverdelen kan mjölkas ur varannan timme.

10. KARENSTID(ER)

Mjölk: 6 dygn. Slakt: 3 dygn.

11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid högst 25ºC.

Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.

12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

Effekten av Carepen vet. minskar om man samtidigt använder vissa andra antibiotika t.ex. tetracyklin eller spiramycin.

Oriktig användning av läkemedlet kan öka förekomsten av bakterier som är motståndskraftiga mot penicillin. Användning av läkemedlet skall ske i överensstämmelse med nationella behandlingsrekommendationer. I vissa geografiska områden eller i vissa individuella besättningar är resistensen mot penicillin hos S. aureus utbredd.

Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet

Tvätta händerna efter användning av läkemedlet. Personer, som är överkänsliga mot penicillin, andra betalaktam-antibiotika eller prokain, bör undvika beröring med läkemedlet. Bensylpenicillin kan förorsaka överkänslighetsreaktioner vid hudkontakt och intag. Utslag, svullnad i svalget, läppar och ansikte samt andnöd kan förekomma. Uppsök läkare om du upplever dessa symptom vid hantering av läkemedlet.

13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

Av miljö- och säkerhetsskäl ska överbliven eller för gammal medicin från allmänheten lämnas till apotek för omhändertagande.

14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

2018-07-02

15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Förpackningsstorlek:

3 x 10 g med 3 rengöringsdukar

5 x 10 g med 5 rengöringsdukar

100 x 10 g med 100 rengöringsdukar.

Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

Ytterligare upplysningar om Carepen vet. kan erhållas hos den ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

Sverige: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S, Strödamvej 52, DK-2100 Köpenhamn Ö, Danmark

Finland: Vetcare Ltd, PB 99, 24101 Salo