Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Cardura®

   8 mg depottabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CARDURA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CARDURA®
   3. HUR DU ANVÄNDER CARDURA®
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CARDURA®

   Vad innehåller Cardura® ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är doxazosinmesilat.

   – Varje depottablett Cardura 8 mg innehåller 9,70 mg

   doxazosinmesilat motsvarande 8,0 mg doxazosin

   Övriga innehållsämnen är makrogol, hypromellos,

   röd järnoxid (E172), magnesiumstearat (Ph. Eur.),

   natriumklorid, cellulosaacetat, titandioxid (E171),

   shellack, svart järnoxid (E172).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Illertissen,

   Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CARDURA® OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Cardura depottabletter är runda bikonvexformade, vita

   filmdragerade tabletter. Tabletterna har”CXL 8” tryckt på ena sidan.

   Den aktiva substansen utsöndras långsamt genom ett litet hål i ena

   sidan av depottabletten.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCardura® för?

   Cardura tillhör en grupp läkemedel som kallas

   alfablockerande medel och används för behandling av

   icke organrelaterat högt blodtryck (essentiell hypertoni).

   Cardura sänker blodtrycket genom att vidga de små

   blodkärlen så att blodet passerar lättare.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CARDURA®

   Använd inte Cardura®:

   Ta inte Cardura

   – om du är allergisk mot doxazosin eller mot något annat

   innehållsämne i detta läkemedel.

   – om du tidigare har haft en tilltäppning i magtarmpassagen

   eller en förträngning i mag-tarmkanalen.

   – om du ammar.

   – om du har eller tidigare har haft problem med yrsel

   eller svimningskänsla när du rest dig från liggande eller

   stående läge på grund av lågt blodtryck (ortostatisk

   hypotension).

   Var särskilt försiktig med Cardura®:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cardura.


   Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte tuggas,

   delas eller krossas.


   Vid användning av Cardura kan yrsel, svaghetskänsla

   och i sällsynta fall svimning förekomma, framför allt i

   början av behandlingen med Cardura. Du bör framförallt

   i början av behandlingen undvika situationer där du

   kan skada dig när du känner yrsel och svaghetskänsla.

   Som för alla läkemedel i denna grupp, bör ditt blodtryck

   kontrolleras regelbundet i början av behandlingen. Om

   du upplever yrsel eller svimning, ligg ned och symtomen

   bör försvinna snabbt.


   Om du har allvarliga hjärtproblem och framförallt

   hjärtsvikt eller lungödem (vatten i lungorna) bör

   Cardura ges med försiktighet. Som för alla läkemedel i

   denna grupp, ska behandlingen med Cardura övervakas

   regelbundet, framförallt i början av behandlingen.


   Om du har leversjukdom bör Cardura ges med

   försiktighet på grund av avsaknad av data. Användning av

   detta läkemedel hos patienter med allvarlig leversjukdom

   rekommenderas inte.


   Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av grå starr

   (grumlighet av linsen), informera din ögonläkare före

   operation om att du använder eller tidigare har använt

   Cardura. Detta ska göras då Cardura eventuellt kan orsaka

   komplikationer under operationen som kan undvikas om

   din ögonläkare är förberedd.


   Cardura och vissa läkemedel för behandling av erektil

   dysfunktion (fosfodiesteras typ 5 hämmare, eller PDE-5

   hämmare, t ex sildenafil, tadalafil och vardenafil) har

   båda blodtryckssänkande effekt. När båda läkemedlen

   tas tillsammans kan därför blodtrycksfall med yrsel och

   svimning som följd förekomma, t ex när du byter från

   liggande ställning till stående. För att minska denna risk

   ska fosfodiesteras typ 5 hämmare endast tas tillsammans

   med Cardura om du är stabil på din alfablockerande

   behandling. Du ska också påbörja din behandling med

   fosfodiesteras typ 5 hämmare med den lägsta dosen

   och du ska ta den med minst 6 timmars mellanrum från

   intaget av Cardura.


   Förlängda och ibland smärtsamma erektioner – detta

   uppstår mycket sällan. Om du har en erektion som varar

   mer än 4 timmar bör du omedelbart kontakta läkare.


   Barn och ungdomar

   Cardura rekommenderas inte till barn eller ungdomar under

   18 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.

   Intag av Cardura® med mat och dryck:

   Cardura kan tas med eller utan mat.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid

   eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Cardura ska endast ges under graviditet enligt läkarens

   anvisningar och efter noggrann risk- nyttabedömning

   eftersom det saknas relevant erfarenhet från behandling

   av gravida kvinnor.

   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid

   eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller

   apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du ska inte ta Cardura om du ammar. Om behandling med

   Cardura depottabletter bedöms som nödvändig bör du i

   samråd med din läkare sluta amma.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Förmågan att använda maskiner och köra bil kan vara

   försämrad, speciellt i början av behandlingen.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition

   att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver

   skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka

   din förmåga i dessa avseenden är användningen

   av läkemedel på grund av deras effekter och/eller

   biverkningar. Läs därför all information i denna

   bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare

   eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller

   nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Om du använder Cardura kan samtidig användning av

   vissa läkemedel för behandling av erektil dysfunktion

   (så kallade PDE-5 hämmare, t.ex. sildenafil) orsaka

   blodtrycksfall, som kan leda till yrsel och möjlig svimning.

   Se avsnitt ”Varningar och försiktighet”.

   Om Cardura tas tillsammans med andra läkemedel som

   sänker blodtrycket kan den blodtryckssänkande effekten

   förstärkas.

   3. HUR DU ANVÄNDER CARDURA®

   Doseringsanvisning

   Ta alltid Cardura enligt läkarens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om inte annat är förskrivet av din läkare, är vanlig dos

   vid behandlingsstart 1 tablett á 4 mg dagligen. Det kan

   dröja upp till 4 veckor innan den optimala effekten av

   Cardura uppnås. Om nödvändigt kan dosen efter denna

   period ökas till 2 tabletter á 4 mg dagligen eller

   1 tablett á 8 mg dagligen beroende på hur du som

   patient svarar på behandlingen.


   Maximal dos som rekommenderas är 8 mg dagligen

   (2 tabletter á 4 mg dagligen eller 1 tablett á 8 mg dagligen).


   Användning hos äldre

   Normal dos för vuxna rekommenderas till äldre.


   Användning hos patienter med njursjukdom

   Normal dos för vuxna kan användas till patienter med

   njursjukdom.


   Användning hos patienter med leversjukdom

   På grund av avsaknad av data är användandet av detta

   läkemedel inte rekommenderat till patienter med allvarlig

   leversjukdom (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

   Administrering

   Tugga, dela eller krossa inte tabletterna. Tabletterna

   ska sväljas hela med tillräckligt med vätska (ett glas

   vatten är att föredra).


   I Cardura är den aktiva substansen omsluten av ett

   skal som är utformat för att kontrollera frisättningen

   av läkemedlet under en längre tidsperiod och som inte

   påverkas av matsmältningen. Detta innebär att skalet

   utsöndras med avföringen. Bli inte orolig om du emellanåt

   ser något som liknar en tablett i avföringen.


   Din läkare kommer att bestämma längden på behandlingen.

   En specifik tidsgräns är inte definierad.


   Om du upplever att effekten av Cardura är för kraftig

   eller för svag, diskutera detta med din läkare eller

   apotekspersonal.

   Om du använder mera Cardura® än du borde:

   En kraftig överdosering av Cardura kan leda till

   ett markant och bestående blodtrycksfall. Symtom vid

   överdosering kan vara yrsel, snabb puls och

   blodvallningar.


   Informera din läkare omedelbart om du misstänker att du

   överdoserat. Ligg ned med upphöjda ben. Om ytterligare

   åtgärder krävs, ska dessa vidtas av läkare.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex.

   ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare,

   sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Cardura®:

   Om du har tagit en dos Cardura som är lägre än avsett,

   eller om du har glömt att ta en dos, hoppa över den

   och ta nästa som vanligt. Ta inte dubbel dos för att

   kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Cardura® avslutas:

   Om du slutar att ta Cardura

   Sluta inte att ta Cardura på eget bevåg eftersom detta kan

   orsaka att ditt blodtryck stiger.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta

   läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka

   biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, yrsel, huvudvärk,

   sömnighet, svindel, hjärtklappning (palpitationer),

   snabbare hjärtslag (takykardi), lågt blodtryck, lågt

   blodtryck som inträffar när man reser sig från liggande

   till stående ställning, luftrörskatarr (bronkit), hosta,

   dyspné (andnöd), rinit (nästäppa eller snuva), magknip,

   matsmältningsbesvär (dyspepsi), muntorrhet, illamående,

   klåda, ryggvärk, muskelvärk, blåskatarr (cystit), ofrivillig

   urinering (urininkontinens), kraftlöshet, bröstsmärtor,

   influensaliknande symtom, vätskeansamling i armar och

   ben (svullnad).


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100

   användare)

   Allergiska reaktioner, avsaknad av aptit, gikt, ökad aptit,

   ångest, depression, sömnlöshet (svårighet att sova),

   störningar i hjärnans blodflöde, minskad känslighet för

   beröring (hypoestesi), kortvarig svimning (synkope),

   darrningar (tremor), öronsusningar (tinnitus), kärlkramp

   (angina pectoris), hjärtinfarkt, näsblod, förstoppning,

   diarré, väderspänningar, kräkningar, magkatarr

   (gastroenterit), hudutslag, ledvärk, svårigheter att tömma

   urinblåsan, blod i urinen, ökat behov av att urinera,

   impotens, smärta, onormala levervärden, viktökning.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000

   användare)

   Stopp i mag-tarmkanalen.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 000 användare)

   Låg halt vita blodceller (leukopeni), låg halt av

   blodplättar (trombocytopeni), oro, nervositet,

   yrsel vid ändrad position från liggande till stående,

   myrkrypningar (parestesi), dimsyn, långsam hjärtrytm,

   oregelbunden hjärtrytm, rodnad i huden med

   vallningar, kramp i luftrören (bronkospasm), gallbesvär

   (kolestas), leverinflammation, gulsot, håravfall, små

   blödningar i huden (purpura), nässelutslag (urtikaria),

   muskelkramper, muskelsvaghet, rubbningar i urineringen

   (miktionsrubbningar), ökat behov av att urinera på

   natten, ökad urinmängd, förstoring av bröstkörteln hos

   män (gynekomasti), långvarig och smärtsam erektion

   (priapism), trötthet, sjukdomskänsla.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal

   användare)

   Torr utlösning hos män (bakåtgående ejakulation),

   komplikationer vid ögonkirurgi (se avsnitt ”Varningar

   och försiktighet”).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som

   inte nämns i denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att

   rapportera biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV CARDURA®

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och

   blistret efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista

   dagen i angiven månad.


   Förvaringsinstruktioner

   Förvaras i originalförpackningen för att skydda innehållet

   mot fukt. Förvaras vid högst 30 ºC.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar

   läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till

   för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-11-25

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cardura

  Depottablett 8 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 497945
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  917,33 kr

  Jämförspris: 9,17 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?