Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Cardura

   8 mg depottabletter
   doxazosin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Cardura är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Cardura
   3. Hur du använder Cardura
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Cardura ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Cardura är och vad det används för

    Cardura tillhör en grupp läkemedel som kallas alfablockerande medel och används för behandling av icke organrelaterat högt blodtryck (essentiell hypertoni). Cardura sänker blodtrycket genom att vidga de små blodkärlen så att blodet passerar lättare.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Cardura

   Ta inte Cardura

   • om du är allergisk mot doxazosin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du tidigare har haft en tilltäppning i mag-tarmpassagen eller en förträngning i mag-tarmkanalen.

   • om du har eller tidigare har haft problem med yrsel eller svimningskänsla när du rest dig från liggande eller stående läge på grund av lågt blodtryck (ortostatisk hypotension).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Cardura.

   Tabletterna ska sväljas hela. Tabletterna får inte tuggas, delas eller krossas.

   Vid användning av Cardura kan yrsel, svaghetskänsla och i sällsynta fall svimning förekomma, framför allt i början av behandlingen med Cardura. Du bör framförallt i början av behandlingen undvika situationer där du kan skada dig när du känner yrsel och svaghetskänsla. Som för alla läkemedel i denna grupp, bör ditt blodtryck kontrolleras regelbundet i början av behandlingen. Om du upplever yrsel eller svimning, ligg ned och symtomen bör försvinna snabbt.

   Om du har allvarliga hjärtproblem och framförallt hjärtsvikt eller lungödem (vatten i lungorna) bör Cardura ges med försiktighet. Som för alla läkemedel i denna grupp, ska behandlingen med Cardura övervakas regelbundet, framförallt i början av behandlingen.

   Om du har leversjukdom bör Cardura ges med försiktighet på grund av avsaknad av data. Användning av detta läkemedel hos patienter med allvarlig leversjukdom rekommenderas inte.

   Om du ska genomgå ögonkirurgi på grund av grå starr (grumlighet av linsen), informera din ögonläkare före operation om att du använder eller tidigare har använt Cardura. Detta ska göras då Cardura eventuellt kan orsaka komplikationer under operationen som kan undvikas om din ögonläkare är förberedd.

    Cardura och vissa läkemedel för behandling av erektil dysfunktion (fosfodiesteras typ 5 hämmare, eller PDE-5 hämmare, t ex sildenafil, tadalafil och vardenafil) har båda blodtryckssänkande effekt. När båda läkemedlen tas tillsammans kan därför blodtrycksfall med yrsel och svimning som följd förekomma, t ex när du byter från liggande ställning till stående. För att minska denna risk ska fosfodiesteras typ 5 hämmare endast tas tillsammans med Cardura om du är stabil på din alfablockerande behandling. Du ska också påbörja din behandling med fosfodiesteras typ 5 hämmare med den lägsta dosen och du ska ta den med minst 6 timmars mellanrum från intaget av Cardura.

   Ihållande smärtsamma erektioner kan förekomma i mycket sällsynta fall. Om detta händer bör du omedelbart kontakta läkare.

   Barn och ungdomar

   Cardura rekommenderas inte till barn eller ungdomar under 18 år eftersom säkerhet och effekt inte har fastställts.

   Andra läkemedel och Cardura

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Fråga läkare eller apotekspersonal innan du tar några av dessa mediciner då de kan påverka effekten av Cardura:

   Läkemedel kallade PDE-5 hämmare, för behandling av erektil dysfunktion, t.ex. sildenafil, tadalafil, vardenafil (se avsnitt ”Varningar och försiktighet”).

   • Läkemedel som sänker ditt blodtryck

   • Läkemedel som behandlar bakteriella- eller svampinfektioner, t. ex. klaritromycin, itrakonazol, ketokonazol, telitromycin, vorikonazol

   • Läkemedel som används för att behandla HIV t. ex. indinavir, nelfinavir, ritonavir, sakvinavir

   • Nefazodon, ett läkemedel som används för att behandla depression.

   Cardura med mat och dryck

   Cardura kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Cardura ska endast ges under graviditet enligt läkarens anvisningar och efter noggrann risknyttabedömning eftersom det saknas relevant erfarenhet från behandling av gravida kvinnor.

   Amning

   Små mängder av doxazosin, den aktiva substansen i Cardura, kan utsöndras i bröstmjölk. Du bör inte ta Cardura när du ammar ditt barn om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förmågan att använda maskiner och köra bil kan vara försämrad, speciellt i början av behandlingen.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användningen av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Cardura innehåller hjälpämnen

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per tablett, d.v.s. är näst intill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Cardura

   Ta alltid Cardura enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om inte annat är förskrivet av din läkare, är vanlig dos vid behandlingsstart 1 tablett á 4 mg dagligen. Det kan dröja upp till 4 veckor innan den optimala effekten av Cardura uppnås. Om nödvändigt kan dosen efter denna period ökas till 2 tabletter á 4 mg dagligen eller 1 tablett á 8 mg dagligen beroende på hur du som patient svarar på behandlingen.

   Maximal dos som rekommenderas är 8 mg dagligen (2 tabletter á 4 mg dagligen eller 1 tablett á 8 mg dagligen).

   Användning hos äldre

   Normal dos för vuxna rekommenderas till äldre.

   Användning hos patienter med njursjukdom

   Normal dos för vuxna kan användas till patienter med njursjukdom.

   Användning hos patienter med leversjukdom

   På grund av avsaknad av data är användandet av detta läkemedel inte rekommenderat till patienter med allvarlig leversjukdom (se avsnitt "Varningar och försiktighet").

   Tugga, dela eller krossa inte tabletterna. Tabletterna ska sväljas hela med tillräckligt med vätska (ett glas vatten är att föredra).

   I Cardura är den aktiva substansen omsluten av ett skal som är utformat för att kontrollera frisättningen av läkemedlet under en längre tidsperiod och som inte påverkas av matsmältningen. Detta innebär att skalet utsöndras med avföringen. Bli inte orolig om du emellanåt ser något som liknar en tablett i avföringen.

   Din läkare kommer att bestämma längden på behandlingen. En specifik tidsgräns är inte definierad.

   Om du upplever att effekten av Cardura är för kraftig eller för svag, diskutera detta med din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Cardura

   En kraftig överdosering av Cardura kan leda till ett markant och bestående blodtrycksfall. Symtom vid överdosering kan vara yrsel, snabb puls och blodvallningar.

   Informera din läkare omedelbart om du misstänker att du överdoserat. Ligg ned med upphöjda ben. Om ytterligare åtgärder krävs, ska dessa vidtas av läkare.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Cardura

   Om du har tagit en dos Cardura som är lägre än avsett, eller om du har glömt att ta en dos, hoppa över den och ta nästa som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Cardura

   Sluta inte att ta Cardura på eget bevåg eftersom detta kan orsaka att ditt blodtryck stiger.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   Luftvägsinfektioner, urinvägsinfektioner, yrsel, huvudvärk, sömnighet, svindel, hjärtklappning (palpitationer), snabbare hjärtslag (takykardi), lågt blodtryck, lågt blodtryck som inträffar när man reser sig från liggande till stående ställning, luftrörskatarr (bronkit), hosta, dyspné (andnöd), rinit (nästäppa eller snuva), magknip, matsmältningsbesvär (dyspepsi), muntorrhet, illamående, klåda, ryggvärk, muskelvärk, blåskatarr (cystit), ofrivillig urinering (urininkontinens), kraftlöshet, bröstsmärtor, influensaliknande symtom, vätskeansamling i armar och ben (svullnad).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   Allergiska reaktioner, avsaknad av aptit, gikt, ökad aptit, ångest, depression, sömnlöshet (svårighet att sova), störningar i hjärnans blodflöde, minskad känslighet för beröring (hypoestesi), kortvarig svimning (synkope), darrningar (tremor), öronsusningar (tinnitus), kärlkramp (angina pectoris), hjärtinfarkt, näsblod, förstoppning, diarré, väderspänningar, kräkningar, magkatarr (gastroenterit), hudutslag, ledvärk, svårigheter att tömma urinblåsan, blod i urinen, ökat behov av att urinera, impotens, smärta, onormala levervärden, viktökning.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   Stopp i mag-tarmkanalen.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   Låg halt vita blodceller (leukopeni), låg halt av blodplättar (trombocytopeni), oro, nervositet, yrsel vid ändrad position från liggande till stående, myrkrypningar (parestesi), dimsyn, långsam hjärtrytm, oregelbunden hjärtrytm, rodnad i huden med vallningar, kramp i luftrören (bronkospasm), gallbesvär (kolestas), leverinflammation, gulsot, håravfall, små blödningar i huden (purpura), nässelutslag (urtikaria), muskelkramper, muskelsvaghet, rubbningar i urineringen (miktionsrubbningar), ökat behov av att urinera på natten, ökad urinmängd, förstoring av bröstkörteln hos män (gynekomasti), långvarig och smärtsam erektion (priapism), trötthet, sjukdomskänsla.

   Ihållande smärtsam erektion. Sök vård omedelbart.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   Torr utlösning hos män (bakåtgående ejakulation), komplikationer vid ögonkirurgi (se avsnitt "Varningar och försiktighet").

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Cardura ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter "Utg.dat.:", och på blistret efter "Exp.:". Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaringsinstruktioner

   Förvaras i originalförpackningen för att skydda innehållet mot fukt.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är doxazosinmesilat.

   • Varje depottablett Cardura 8 mg innehåller 9,70 mg doxazosinmesilat motsvarande 8,0 mg doxazosin

   Övriga innehållsämnen är makrogol, hypromellos, röd järnoxid (E172), magnesiumstearat (Ph. Eur.), natriumklorid, cellulosaacetat, titandioxid (E171), shellack, svart järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende

   Cardura depottabletter är runda bikonvexformade, vita filmdragerade tabletter. 8 mg tabletterna har "CXL 8" tryckt på ena sidan. Den aktiva substansen utsöndras långsamt genom ett litet hål i ena sidan av depottabletten.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör:
   Pharmachim AB
   Helsingborg, Sverige

   Ompackare:

   Dr. Fisher Farma B.V.
   Lelystad, Nederländerna

   Tillverkare

   Pfizer-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   12 mars 2019


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Egenskaper

   Cardura sänker blodtrycket som resultat av en minskning av systemisk vaskulär resistens genom blockad av alfa-1-adrenoreceptorer. Hos patienter med hypertoni är blodtrycket under behandling med Cardura likvärdigt i både ryggläge och stående ställning. Med dosering en gång dagligen varar effekten i 24 timmar. I kliniska prövningar ger doxazosin upphov till gynnsamma effekter på blodlipider med en måttlig ökning av HDL/total kolesterolkvot. Cardura kan användas som enda läkemedel för att kontrollera blodtrycket utan användande av ytterligare blodtryckssänkande medel (monoterapi). Hos patienter som inte kontrolleras adekvat med monoterapi kan Cardura användas i kombination med något annat medel såsom ett tiaziddiuretikum, en betareceptorblockerare, en kalciumantagonist eller en ACE-hämmare.

   Särskild försiktighet under administrering

   Onormalt kort transporttid genom mag-tarmkanalen (t ex efter kirurgisk resektion) skulle kunna medföra ofullständig absorption av den aktiva substansen. Med tanke på den långa halveringstiden för doxazosin är den kliniska signifikansen av detta oklar.

   Överdosering

   Skulle överdosering leda till hypotension, ska patienten omedelbart placeras i ryggläge med huvudet lågt. Andra stödjande åtgärder vidtas vid behov. Eftersom doxazosin är höggradigt proteinbundet, är dialys inte indicerat.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cardura

  Depottablett 8 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 501949
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  891,83 kr

  Jämförpris: 8,92 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?