Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Capecitabine SUN

   500 mg filmdragerade tabletter
   capecitabin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Capecitabine SUN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine SUN
   3. Hur du tar Capecitabine SUN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Capecitabine SUN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Capecitabine SUN är och vad det används för

   Capecitabine SUN tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabine SUN innehåller capecitabin, vilken i sig inte är cytostatisk. Först efter att kroppen absorberat capecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer medel (företrädesvis i tumörvävnad).


   Capecitabine SUN används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer.

   Capecitabine SUN används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.


   Capecitabine SUN kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Capecitabine SUN

   Ta inte Capecitabine SUN:

   • om du är allergisk mot capecitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk mot capecitabin,

   • om du tidigare har haft allvarliga reaktioner mot fluoropyrimidinbehandling (en grupp av anticancerläkemedel såsom fluorouracil),

   • om du är gravid eller ammar,

   • om du har mycket låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar i blodet (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni),

   • om du har svåra lever- eller njurproblem,

   • om du har en känd brist på enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) vilket är involverat i metabolismen av uracil och tymin, eller

   • om du behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du tar Capecitabine SUN, om du

   • har lever- eller njursjukdom,

   • har eller har haft hjärtproblem (t ex. oregelbundna hjärtslag eller smärtor i bröstet, käken och ryggen som uppkommer vid fysisk ansträngning samt på grund av problem med blodflödet till hjärtat),

   • har sjukdomar i hjärnan (t ex cancer som har spridit sig till hjärnan, eller nervskada (neuropati),

   • rubbad kalciumbalans (ses med blodprov),

   • har diabetes,

   • har diarré,

   • har eller får vätskebrist,

   • har obalans av joner i blodet (elektrolytobalans, ses med blodprov).

   DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar Capecitabine SUN kan du få svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Capecitabine SUN är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte Capecitabine SUN till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Capecitabine SUN

   Innan behandlingen påbörjas, tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana. Detta är mycket viktigt, eftersom intag av mer än ett läkemedel samtidigt kan förstärka eller försvaga effekten av läkemedlen. Du måste vara särskilt försiktig om du tar något av följande:

   • läkemedel mot gikt (allopurinol),

   • blodförtunnande läkemedel (kumarin, warfarin),

   • vissa anti-virala läkemedel (sorivudin och brivudin),

   • läkemedel för krampanfall eller darrningar (fenytoin),

   • ett läkemedel för att behandla cancer (interferon alfa) eller

   • strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folsyra, oxaliplatin, bevacizumab).

   Capecitabine SUN med mat, dryck och alkohol

   Du bör ta Capecitabine SUN inom 30 minuter efter avslutad måltid.

   Graviditet och amning

   Innan behandlingen påbörjas måste du tala om för din läkare om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn. Du ska inte ta Capecitabine SUN om du är eller tror att du kan vara gravid.

   Effektiva preventivmetoder måste användas av patienter som tar Capecitabine SUN.

   Du ska inte amma om du tar Capecitabine SUN.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Capecitabine SUN kan göra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att Capecitabine SUN kan påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Kör inte bil om du känner dig yr, illamående eller trött efter att ha tagit detta läkemedel.

   Capecitabine SUN innehåller vattenfri laktos

   Detta läkemedel innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Capecitabine SUN

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Capecitabin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av anticancerläkemedel.


   Capecitabine SUN tabletter ska sväljas hela med vatten, och inom 30 minuter efter en måltid.


   Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Dosen av Capecitabine SUN baseras på din kroppsyta. Den beräknas från din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m2 kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m2 och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m2 och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.


   Capecitabine SUN tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21 dagarsperiod är en behandlingscykel.


   I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m2 kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t ex varje dag utan någon viloperiod).


   Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du behöver ta, när den ska tas och hur länge du behöver ta den.


   Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

   • Ta tabletterna så som din läkare ordinerat på morgonen och kvällen.

   • Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag).

   • Det är viktigt att du tar alla läkemedel som förskrivits av din läkare.

   Om du har tagit för stor mängd av Capecitabine SUN

   Kontakta din läkare så fort som möjligt innan du tar nästa dos.

   Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer capecitabin än du borde: illamående eller kräkningar, diarré, inflammation eller sårbildning i magen eller munnen, smärta eller blödning från tarmarna eller magen, eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodceller). Tala omedelbart om för din läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Om du har glömt att ta Capecitabine SUN

   Ta inte den glömda dosen och dubblera inte nästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.

   Om du slutar att ta Capecitabine SUN

   Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med Capecitabine SUN avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (som innehåller t.ex. fenprokoumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta Capecitabine SUN.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   SLUTA omedelbart att ta Capecitabine SUN och kontakta din läkare om något av dessa symtom uppkommer:

   - Diarré: om du har en ökning på mer än 4 avföringar varje dag jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

   - Kräkningar: om du kräks mer än en gång under ett dygn.

   - Illamående: om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

   - Stomatit: om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun och/eller hals.

   - Hand-fot syndromet: om du har smärta, svullnad, rodnad eller stickningar i händerna och/eller på fötterna.

   - Feber: om du har en kroppstemperatur på 38ºC eller mer.

   - Infektion: om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer.

   - Bröstsmärta: om du känner smärta från mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.


   Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.


   I tillägg till det som nämns ovan, när Capecitabine SUN används ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 person av 10:

   • buksmärta

   • hudutslag, torr eller kliande hud

   • trötthet

   • aptitlöshet (anorexi).


   Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med behandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.


   Andra biverkningar är:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

   • minskat antal vita eller röda blodkroppar (ses i prover),

   • uttorkning, viktminskning,

   • sömnlöshet (insomnia), depression,

   • huvudvärk, sömnighet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar), smakförändringar,

   • ögonirritation, ökad tårmängd, röda ögon (konjunktivit)

   • inflammation i venerna (tromboflebit),

   • andnöd, näsblödning, hosta, rinnande näsa,

   • munsår eller annan herpesinfektion,

   • infektioner i lungorna eller andningsvägarna (t ex lunginflammation eller bronkit),

   • blödning från tarmen, förstoppning, smärta i övre delen av buken, matsmältningsproblem, ökade gaser i magen, muntorrhet,

   • hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda, hudmissfärgning, hudavlossning, hudinflammation, nagelpåverkan,

   • värk i leder, extremiteter, bröst eller rygg,

   • feber, svullnad i extremiteterna, sjukdomskänsla,

   • problem med leverfunktionen (ses i blodprover) och ökad mängd bilirubin i blodet (utsöndras av levern).


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) inkluderar:

   • infektion i blodet, urinvägsinfektion, infektion i huden, infektion i näsan och halsen, svampinfektioner (inklusive infektioner i munnen), influensa, mag-tarmkatarr, tandsjukdom

   • knölar under huden (lipom),

   • minskat antal blodkroppar inklusive blodplättar, förtunnat blod (ses i prover),

   • allergi,

   • diabetes, minskad mängd kalium i blodet, undernäring, förhöjda blodfetter,

   • förvirringstillstånd, panikattacker, nedstämdhet, minskad libido,

   • svårigheter att tala, försämrat minne, förlust av förmåga att koordinera rörelser, balansproblem, svimning, nervskada (neuropati) och känselproblem,

   • dimsyn eller dubbelseende,

   • yrsel, öronvärk,

   • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning (arytmi), värk i bröstet och hjärtattack (infarkt),

   • blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, värmevallningar, kalla extremiteter, lila fläckar på huden,

   • blodproppar i venerna i lungan (pulmonell embolism), kollapsande lunga, hosta upp blod, astma, andfåddhet vid ansträngning,

   • tarmobstruktion, ansamling av vätska i buken, inflammation i tunntarmen, tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, obehag i buken, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blodig avföring,

   • gulsot (gulfärgning av hud och ögon),

   • sår och blåsor på huden, hudreaktion vid solljus, rodnad i handflatorna, svullnad eller smärta i ansiktet,

   • svullna eller stela leder, skelettsmärta, svaghet eller stelhet i musklerna,

   • ansamling av vätska i njurarna, kissa oftare på natten, inkontinens, blod i urinen, ökat kreatinin i blodet (tecken på störd funktion i njurarna),

   • ovanlig blödning från vaginan,

   • svullnad (ödem), frossa och stelhet.


   Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när capecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:


   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) inkluderar:

   • minskad mängd natrium, magnesium eller kalcium i blodet, ökat blodsocker,

   • nervsmärta,

   • ringningar eller surrande ljud i öronen (tinnitus), hörselförlust,

   • inflammation i venerna,

   • hicka, förändrad röst,

   • smärta eller förändrad/onormal känsel i munnen, smärta i käken,

   • svettning, nattliga svettningar,

   • muskelkramper,

   • svårighet att urinera, blod eller protein i urinen,

   • blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som samtidigt ges som injektion).


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 personer) inkluderar:

   • förträngning eller blockering av tårkanalen (lacrimalis ductus stenosis),

   • leversvikt,

   • inflammation som leder till dysfunktion eller blockering vid utsöndring av galla (kolestatisk hepatit),

   • specifika förändringar på elektrokardiogram (QT-förlängning),

   • vissa typer av arytmi (inklusive kammarflimmer, torsade de pointes och bradykardi).


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Capecitabine SUN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter Utg.dat.


   Förvaras vid högst 25°C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är capecitabin. Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg capecitabin


   - Övriga innehållsämnen är:

   • Tablettkärna: talk (E553b), vattenfri laktos, kroskarmellosnatrium (E468), hypromellos (E464), mikrokristallin cellulosa (E460), magnesiumstearat (E572).

   • Tablettdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), laktosmonohydrat, makrogol och gul järnoxid (E172) och röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Capecitabine SUN 500 mg är ovala, bikonvexa, ljust persikofärgade, filmdragerade tabletter med inskriptionen "500" på ena sidan och släta på andra sidan.


   Varje förpackning innehåller 120 filmdragerade tabletter (12 blisterkartor á 10 tabletter).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederländerna


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   België/Belgique/Belgien/България/Česká republika/

   Danmark/Eesti/Ελλάδα/Hrvatska/Ireland/Ísland/Κύπρος/

   Latvija/Lietuva/Luxembourg/Luxemburg/Magyarország/

   Malta/Nederland/Norge/Österreich/Polska/Portugal/

   România/Slovenija/Slovenská republika/Suomi/Finland/Sverige

   Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederland/Pays-Bas/Niederlande/Нидерландия/Nizozemsko/

   Nederlandene/Holland/Ολλανδία/Nizozemska/The Netherlands/Holland/Ολλανδία/

   Nīderlande/Nyderlandai/Pays-Bas/Niederlande/Hollandia/

   L-Olanda/Nederland/Nederland/Niederlande/Holandia/Países Baixos/

   Olanda/Nizozemska/Holandsko/Alankomaat/Nederländerna/Nederländerna

   Tel./тел./tlf./τηλ./Sími/τηλ./Tlf./Puh./

   +31 (0)23 568 5501


   Deutschland

   Sun Pharmaceuticals Germany GmbH

   Kandelstrasse 7

   79199 Kirchzarten

   Deutschland

   tel. +49 (0) 7661 90 91 58-0


   España

   Sun Pharmaceuticals Spain S.L.U.

   C/Bobinadora 1-5 Planta 1a Local 13

   Mataro, 08302

   Barcelona

   España

   tel. +34 93 798 02 85


   France

   Sun Pharmaceuticals France

   34, Rue Jean Mermoz

   78600 Maisons Laffitte

   France

   tel. +33 1 39 62 10 24


   Italia

   Sun Pharmaceuticals Italia S.R.L.

   Via Luigi Rizzo, 8

   I-20151 – Milano

   Italia

   tel. +39 02 33 49 07 93


   United Kingdom

   Sun Pharmaceuticals UK Limited

   4100 Park Approach

   Thorpe Park

   Leeds

   LS15 8GB

   United Kingdom

   tel. +44 (0) 113 397 08 70


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-09-02


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Capecitabine SUN

  Filmdragerad tablett 500 mg 12 x 10 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 027152
  • Tillverkare: Sun Pharmaceutical Industries Europe B.V

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?