Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Capecitabin Fresenius Kabi

   150 mg eller 500 mg filmdragerade tabletter
   kapecitabin
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Capecitabin Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Capecitabin Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Capecitabin Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Capecitabin Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Capecitabin Fresenius Kabi är och vad det används för

   Kapecitabin tillhör en grupp läkemedel som kallas för “cytostatika”, vilka hindrar tillväxten av cancerceller. Capecitabin Fresenius Kabi filmdragerade tabletter innehåller 150 mg eller 500 mg kapecitabin, vilken i sig inte är cytostatisk. Först efter att kroppen absorberat kapecitabin omvandlas det till ett aktivt anti-cancer medel (företrädesvis i tumörvävnad).

   Kapecitabin används för behandling av tjocktarms-, ändtarms-, magsäcks- eller bröstcancer. Kapecitabin används också för att förhindra att tjocktarmscancern kommer tillbaka efter det att tumören har opererats bort.

   Kapecitabin kan användas antingen ensamt eller i kombination med andra läkemedel.

   Kapecitabin som finns i Capecitabin Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Capecitabin Fresenius Kabi

   Använd inte Capecitabin Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot kapecitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Du måste tala om för din läkare om du vet att du är allergisk eller överkänslig mot detta läkemedel,

   • om du tidigare fått svåra reaktioner av fluoropyrimidin-behandling (en grupp av läkemedel mot cancer så som fluorouracil),

   • om du är gravid eller ammar,

   • om du har allvarligt låga nivåer av vita blodkroppar eller blodplättar (leukopeni, neutropeni eller trombocytopeni)

   • om du har svåra lever-eller njurproblem,

   • om du har en känd brist på enzymet dihydropyrimidin dehydrogenas (DPD) som är involverat i metabolismen av uracil och tymin, eller

   • om du nu behandlas med, eller inom de senaste 4 veckorna har behandlats med brivudin, sorivudin eller liknande substanser för behandling av herpes zoster (vattkoppor eller bältros).

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar kapecitabin.

   • om du har lever- eller njursjukdom

   • om du har eller har haft hjärtproblem (till exempel oregelbunden hjärtrytm eller smärta i bröstet, käken eller ryggen som orsakats av fysisk ansträngning och på grund av problem med blodflödet till hjärtat)

   • om du har sjukdomar i hjärnan (till exempel cancer som har spridit sig till hjärnan eller nervskada (neuropati)

   • om du har rubbad kalciumbalans

   • om du har diabetes

   • om du inte kan behålla mat eller vatten i kroppen på grund av kraftigt illamående och kräkningar

   • om du har diarré

   • om du är eller blir uttorkad

   • om du har en obalans av joner i blodet (obalans av elektrolyter, ses i blodprover)

   • om du tidigare haft problem med ögonen, eftersom du kan behöva extra kontroller av ögonen

   • om du har en svår hudreaktion

   DPD-brist: DPD-brist är ett sällsynt medfött tillstånd som vanligtvis inte förknippas med hälsoproblem såvida du inte får vissa mediciner. Om du har en okänd DPD-brist och tar kapecitabin kan du få svåra former av biverkningarna som listas i avsnitt 4 Eventuella biverkningar. Kontakta genast din läkare om du är orolig över någon av biverkningarna eller om du märker ytterligare biverkningar som inte anges i denna bipacksedel (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar).

   Barn och ungdomar

   Kapecitabin är inte indicerat till barn och ungdomar. Ge inte kapecitabin till barn och ungdomar.

   Andra läkemedel och Capecitabin Fresenius Kabi

   Tala med din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är mycket viktigt då behandlingseffekten kan påverkas om kapecitabin tas samtidigt med andra läkemedel. Du måste vara särskilt försiktig om du tar medicin mot något av följande:

   • gikt (allopurinol),

   • blodförtunnande mediciner (kumarin, warfarin),

   • vissa anti-virala mediciner (sorivudin och brivudin) eller

   • mediciner mot krampanfall eller darrningar (fenytoin),

   • interferon alfa,

   • strålbehandling och vissa läkemedel som används för att behandla cancer (folinsyra, oxaliplatin, bevacizumab, cisplatin, irinotecan).

   • läkemedel som används för att behandla folsyrabrist

   Capecitabin Fresenius Kabi med mat, dryck och alkohol

   Du bör ta kapecitabin inom 30 minuter efter avslutad måltid.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Du ska inte ta kapecitabin om du är eller tror att du är gravid. Du ska inte amma när du tar kapecitabin. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kapecitabin kan medföra att du känner dig yr, illamående eller trött. Det är därför möjligt att kapecitabin kan påverka din förmåga att köra bil eller sköta maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Capecitabin Fresenius kabi innehåller laktos

   Om du har informerats av din läkare att du inte tål vissa socker, kontakta din läkare innan du börjar ta detta läkemedel.


   3. Hur du använder Capecitabin Fresenius Kabi

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Kapecitabin ska endast förskrivas av läkare med erfarenhet av användning av läkemedel mot cancer.

   Kapecitabin tabletter skall sväljas hela med vatten inom 30 minuter efter avslutad måltid.

   Din läkare förskriver rätt dos och dosering till dig. Kapecitabindosen baseras på din kroppsyta, vilken beräknas utifrån din längd och vikt. Normaldosen för vuxna är 1250 mg/m² kroppsyta två gånger per dag (morgon och kväll). Två exempel ges här: En person vars kroppsvikt är 64 kg och längd är 1,64 m har en kroppsyta på 1,7 m² och bör ta 4 tabletter à 500 mg och 1 tablett à 150 mg två gånger per dag. En person vars kroppsvikt är 80 kg och längd är 1,80 m har en kroppsyta på 2,00 m² och bör ta 5 tabletter à 500 mg två gånger per dag.

   Kapecitabin tabletter tas normalt under 14 dagar följt av en 7-dagars viloperiod (då inga tabletter tas). Denna 21-dagarsperiod är en behandlingscykel.

   I kombination med andra läkemedel kan normaldosen för vuxna vara lägre än 1250 mg/m² kroppsyta, och du kan behöva ta tabletterna under en annan tidsperiod (t.ex. varje dag utan någon viloperiod).

   Din läkare kommer att tala om för dig vilken dos du ska ta, när den ska tas och hur länge du ska ta den.

   Din läkare kan vilja att du tar en kombination av 150 mg och 500 mg tabletter vid varje doseringstillfälle.

   • Ta tabletterna morgonen och kvällen som läkaren har förskrivit.

   • Ta tabletterna inom 30 minuter efter avslutad måltid (frukost och middag).

   • Det är viktigt att du tar alla läkemedel som förskrivits av din läkare.

   Om du använt för stor mängd av Capecitabin Fresenius Kabi


   Om du har tagit mer kapecitabin än vad du borde, kontakta din läkare så snart som möjligt innan du tar nästa dos.

   Du kan få följande biverkningar om du tar mycket mer kapecitabin än vad du borde: illamående och kräkningar, diarré, inflammation eller sår i tarmen eller munnen, smärta eller blödning från tarmen eller magen eller benmärgsdepression (minskning av vissa typer av blodkroppar). Tala genast om för

   läkare om du upplever något av dessa symtom.

   Om du har glömt att använda Capecitabin Fresenius Kabi

   Ta inte den glömda dosen alls och dubblera inte nästa dos. Fortsätt istället med din förskrivna dosering och tala med din läkare.

   Om du slutar att använda Capecitabin Fresenius Kabi

   Det finns inga biverkningar som orsakas av att behandlingen med kapecitabin avslutas. Ifall du använder kumarin antikoagulantia (innehållande t ex fenprokumon), kan det krävas att läkaren justerar din dosering av antikoagulantia när du slutar att ta kapecitabin.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   SLUTA omedelbart att ta kapecitabin och kontakta din läkare om något av dessa symptom uppkommer:

   • Diarré: Om du har en ökning med mer än 4 avföringar jämfört med ditt normala antal avföringar per dag eller diarré på natten.

   • Kräkningar: Om du kräks mer än en gång på ett dygn.

   • Illamående: Om du förlorar aptiten och mängden mat som du äter varje dag är mycket mindre än vanligt.

   • Stomatit: Om du har smärta, rodnad, svullnad eller sår i din mun och/eller hals..

   • Hand-fot syndromet: Om du har smärta, svullnad, rodnad eller stickningar i händerna och/eller på fötterna.

   • Feber : Om du har en kroppstemperatur på 38ºC eller mer.

   • Infektion: om du har tecken på infektion orsakad av bakterier eller virus eller andra organismer.

   • Bröstsmärta: Om du känner smärta i mitten av bröstkorgen, framförallt om det kommer när du tränar.

   • Stevens-Johnsons syndrom: om du har smärtsamma röda eller violetta hudutslag som sprider sig och blåsor och/eller andra sår som börjar dyka upp i slemhinnan (t ex mun och läppar), särskilt om du innan varit ljuskänslig, haft infektion i luftvägarna (t ex bronkit) och/eller feber.

   Om dessa biverkningar upptäcks tidigt kan de vanligtvis avklinga inom 2 till 3 dagar efter att behandlingen avbrutits. Om dessa biverkningar fortsätter kontakta omedelbart din läkare. Din läkare kan uppmana dig att börja behandlingen igen med en lägre dos.

   I tillägg till det som nämns ovan, när kapecitabin används ensamt, är mycket vanliga biverkningar, som kan drabba fler än 1 användare av 10:

   • buksmärta

   • hudutslag, torr eller kliande hud

   • trötthet

   • aptitlöshet (anorexi)

   Dessa biverkningar kan bli allvarliga. Kontakta därför alltid din läkare omedelbart när du börjar känna en biverkan. Din läkare kan uppmana dig att minska dosen och/eller tillfälligt upphöra med kapecitabinbehandlingen. På så sätt minskas risken för att biverkan fortsätter eller förvärras.

   Andra biverkningar är:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) inkluderar:

   • minskat antal vita eller röda blodkroppar (ses i prover),

   • uttorkning, viktminskning,

   • sömnlöshet (insomnia), depression,

   • huvudvärk, sömnighet, yrsel, onormal känsla i huden (domningar eller stickningar),

   • smakförändringar,

   • ögonirritation, ökad tårmängd, röda ögon (konjunktivit),

   • inflammation i venerna (tromboflebit),

   • andnöd, näsblödning, hosta, rinnande näsa,

   • munsår eller annan herpesinfektion,

   • infektioner i lungorna eller andningsvägarna (t ex lunginflammation eller bronkit),

   • blödning från tarmen, förstoppning, smärta i övre delen av buken, matsmältningsproblem, ökade gaser i magen, muntorrhet,

   • hudutslag, håravfall (alopeci), hudrodnad, torr hud, klåda, hudmissfärgning, hudavlossning,

   • hudinflammation, nagelpåverkan,

   • värk i leder, extremiteter, bröst eller rygg,

   • feber, svullnad i extremiteterna, sjukdomskänsla,

   • problem med leverfunktionen (ses i blodprover) och ökad mängd bilirubin i blodet (utsöndras av levern)

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) inkluderar:

   • infektion i blodet, urinvägsinfektion, infektion i huden, infektion i näsan och halsen,

   • svampinfektioner (inklusive infektioner i munnen), influensa, mag-tarmkatarr, tandinfektion,

   • knölar under huden (lipom),

   • minskat antal blodkroppar inklusive blodplättar, förtunnat blod (ses i prover),

   • allergi,

   • diabetes, minskad mängd kalium i blodet, undernäring, förhöjda blodfetter,

   • förvirringstillstånd, panikattacker, nedstämdhet, minskad sexlust,

   • svårigheter att tala, försämrat minne, förlust av förmåga att koordinera rörelser, balansproblem,

   • svimning, nervskada (neuropati) och känselproblem,

   • dimsyn eller dubbelseende,

   • yrsel, öronvärk,

   • oregelbundna hjärtslag och hjärtklappning (arytmi), värk i bröstet och hjärtattack (infarkt),

   • blodproppar i de djupa venerna, högt eller lågt blodtryck, värmevallningar, kalla extremiteter,

   • lila fläckar på huden,

   • blodproppar i venerna i lungan (pulmonell embolism), kollapsande lunga, upphostning av blod,

   • astma, andfåddhet vid ansträngning,

   • tarmobstruktion, ansamling av vätska i buken, inflammation i tunntarmen, tjocktarmen, magen eller matstrupen, smärta i nedre delen av buken, obehag i buken, halsbränna (uppstötning av mat från magen), blodig avföring,

   • gulsot (gulfärgning av hud och ögon),

   • sår och blåsor på huden, hudreaktion vid solljus, rodnad i handflatorna, svullnad eller smärta i ansiktet,

   • svullna eller stela leder, skelettsmärta, svaghet eller stelhet i musklerna,

   • ansamling av vätska i njurarna, behov av att kissa oftare på natten, inkontinens, blod i urinen, ökad nivå av kreatinin i blodet (tecken på störd funktion i njurarna),

   • ovanlig blödning från vaginan,

   • svullnad (ödem), frossa och stelhet

   Vissa av dessa biverkningar är mer vanliga när kapecitabin används tillsammans med andra läkemedel för behandling av cancer. Övriga biverkningar som setts i dessa fall är följande:

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) inkluderar:

   • minskad mängd natrium, magnesium eller kalcium i blodet, ökat blodsocker,

   • nervsmärta,

   • ringningar eller surrande ljud i öronen (tinnitus), hörselförlust,

   • inflammation i venerna,

   • hicka, förändrad röst,

   • smärta eller förändrad/onormal känsel i munnen, smärta i käken,

   • svettning, nattliga svettningar,

   • muskelkramper,

   • svårighet att urinera, blod eller protein i urinen,

   • blåmärken eller reaktion vid injektionsstället (orsakad av läkemedel som samtidigt ges som injektion)

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) inkluderar:

   • förträngning eller blockering av tårkanalen (lacrimalis ductus stenosis),

   • leversvikt,

   • inflammation som leder till försämrad funktion eller blockering vid utsöndring av galla (kolestatisk hepatit),

   • specifika förändringar på elektrokardiogram (QT-förlängning),

   • vissa typer av oregelbunden hjärtrytm (inklusive kammarflimmer, torsade de pointes och bradykardi),

   • ögoninflammation som orsakar smärta i ögonen och möjligen problem med synen,

   • inflammation i huden som ger röda fjällande fläckar på grund av sjukdom utgående från immunsystemet

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare) inkluderar:

   • svår hudreaktion såsom hudutslag, sår och blåsor som kan inkludera sår i mun, näsa, könsorgan, händer, fötter och ögon (röda och svullna ögon).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Capecitabin Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Detta läkemedel kräver inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel om du märker några synliga tecken på försämring.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kapecitabin
    Varje filmdragerad tablett innehåller 150 mg kapecitabin.
    Varje filmdragerad tablett innehåller 500 mg kapecitabin.

   • Övriga innehållsämnen är:

    • Tablettkärna: laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa (E460), hypromellos (E464), kroskarmellosnatrium, magnesiumstearat (E572).

    • Tablettdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), makrogol, röd järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdragerade tabletter
   Rosafärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, präglad med "150" på ena sidan och slät på andra sidan.

   Förpackningen innehåller 60 filmdragerade tabletter (6 blisterkartor med 10 tabletter).

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdragerade tabletter
   Rosafärgad, kapselformad, bikonvex, filmdragerad tablett, präglad med "500" på ena sidan och slät på andra sidan.

   Förpackningen innehåller 120 filmdragerade tabletter (12 blister med 10 tabletter).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi Oncology Plc.
   Lion Court, Farnham Road, Bordon
   Hampshire, GU35 0NF
   Storbritannien

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Oncology Plc.

   Lion Court, Farnham Road, Bordon

   Hampshire, GU35 0NF

   Storbritannien

   eller

   Pharmadox Healthcare Ltd.

   KW20A Kordin Industrial Park

   Paola PLA3000

   MALTA

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg Filmtabletten

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg Filmtabletten

   Belgien

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmomhulde tabletten

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg filmomhulde tabletten

   Cypern

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμένα με λεπτό υμένιο δισκία

   Tjeckien

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg potahované tablety

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg potahované tablety

   Danmark

   Capecitabin Fresenius Kabi

   Estland

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg

   Grekland

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία

   Spanien

   Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimidos recubiertos con película EFG

   Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg comprimidos recubiertos con película EFG

   Finland

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg kalvopäällysteinen tabletti

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg kalvopäällysteinen tabletti

   Frankrike

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg comprimé pelliculé

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg comprimé pelliculé

   Ungern

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmtabletta

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg filmtabletta

   Irland

   Capecitabine 150 mg film-coated tablet

   Capecitabine 500 mg film-coated tablet

   Island

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmuhúðuð tafla

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmuhúðuð tafla

   Italien

   Capecitabina Fresenius Kabi

   Lettland

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg apvalkotās tabletes

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg apvalkotās tabletes

   Litauen

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg plėvele dengtos tabletės

   Capecitabine Fresenius Kabi 500 mg plėvele dengtos tabletės

   Malta

   Capecitabine 150 mg film-coated tablet

   Capecitabine 500 mg film-coated tablet

   Nederländerna

   Capecitabine Fresenius Kabi150 mg filmomhulde tabletten

   Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmomhulde tabletten

   Norge

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmdrasjerte tabletter

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmdrasjerte tabletter

   Polen

   Capecitabine Fresenius Kabi

   Portugal

   Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg

   Capecitabina Fresenius Kabi 500 mg

   Rumänien

   Capecitabina Fresenius Kabi 150 mg comprimate filmate

   Capecitabina Fresenius Kabi500 mg comprimate filmate

   Sverige

   Capecitabin Fresenius Kabi 150 mg, filmdragerade tabletter

   Capecitabin Fresenius Kabi 500 mg, filmdragerade tabletter

   Slovenien

   Kapecitabin Fresenius Kabi 150 mg filmskoobloženetablete

   Kapecitabin Fresenius Kabi 500 mg filmskoobloženetablete

   Slovakien

   Capecitabine Fresenius Kabi 150 mg filmom obalené tablety

   Capecitabine Fresenius Kabi500 mg filmom obalené tablety

   Storbritannien

   Capecitabine 150 mg film-coated tablet

   Capecitabine 500 mg film-coated tablet


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-08-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Capecitabine Fresenius Kabi

  Filmdragerad tablett 150 mg 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 526118
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  142,30 kr

  Jämförpris: 2,37 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?