Bild på Canesten®
 • Mot svamp
 • Läkemedel
 • Använd vaginalkrämen 6 kvällar i följd. Har du besvär på utsidan av slidan använder du krämen att smörja med även där.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Canesten

   1 % Vaginalkräm
   Aktiv substans: klotrimazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Canesten är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
   3. Hur du använder Canesten
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Canesten ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Canesten är och vad det används för

   Klotrimazol är ett svampdödande medel, som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t.ex. dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.


   Canesten används för behandling av infektioner i slidan och yttre könsorganen orsakade av mikroorganismer känsliga för klotrimazol. Infektionerna är vanligtvis orsakade av Candida (jästsvampar). Symtomen kan vara klåda, en brännande känsla och vit till gul flytning.


   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

   Använd inte Canesten

   • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Canesten

   Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare

   • om det är första gången du fått en infektion i underlivet

   • om du haft återkommande infektioner inom två månader, för att utesluta andra bakomliggande sjukdomar som i sin tur orsakar svampinfektioner

   • om du är mellan 12-15 år eller är i klimakteriet, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

   • om du har något av följande symtom, då de kan vara orsakade av annan sjukdom än svampinfektioner:

    • om du har illaluktande flytning

    • om du har feber (38 ºC eller mer)

    • om du har smärta i nedre delen av buken

    • om du har ryggont

    • om du har en vaginal blödning,

    • om du är illamående

    • om du har värk i axlar

   Tamponger, sliddusch, spermiedödande medel eller andra vaginala produkter ska inte användas under behandling med Canesten.


   Vaginalt samlag bör undvikas vid en infektion och vid användning av Canesten, eftersom infektionen kan överföras till din partner, och eftersom behandlingen med Canesten vid infektioner i underlivet kan minska effekten och säkerheten hos produkter som kondom och pessar. Effektivitetsminskningen är tillfällig och kvarstår bara så länge som behandlingen pågår.


   Sexuell partner bör behandlas endast om symtom (t ex rodnad eller inflammation) visar sig och först efter att denne har kontaktat läkare.


   När du applicerat vaginalkrämen ska du undvika att vaginalkrämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

   Andra läkemedel och Canesten

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Ta kontakt med läkare om du använder takrolimus eller sirolimus (läkemedel som verkar dämpande på immunsförsvaret). Samtidig användning med Canesten kan öka verkningen av takrolimus och sirolimus och läkaren vill därför följa behandlingen extra noga.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet, speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

   Om du använder Canesten när du är gravid bör du undvika att använda införingshylsan/applikatorn eftersom den kan irritera livmoderhalsen. Under graviditet är därför vaginaltabletter att föredra framför vaginalkräm, eftersom vaginaltabletterna kan föras in med fingrarna utan att använda införingshylsa/applikator.


   Amning: Canesten ska användas med försktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i mjölk.


   Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Canesten innehåller cetostearylalkohol

   Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Canesten

   Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering:
   1 fylld applikator (5 g) införes djupt i slidan varje kväll i 6 dagar.
   Behandlingen skall fullföljas även om symtomen försvunnit.


   Vaginalkrämen skall införas i slidan så djupt som möjligt. Behandlingen bör ske på kvällen strax före sänggåendet och utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.


   Av praktiska skäl skall behandling inte ske under menstruation.


   De angripna områdena innefattar vanligtvis både slidan och de yttre könsorganen. De yttre könsorganen skall behandlas med Canesten 1 % vaginalkräm som stryks på tunt 2-3 gånger dagligen i 1-2 veckor.


   Sexuell partner bör endast behandlas av symptom (t.ex. klåda och rodnad) visar sig och först efter samråd med läkare. Smörj på Canesten 1% vaginalkräm i ett tunt skikt på det drabbade området 2-3 gånger dagligen under 1-2 veckor.


   Kontakta läkare om dina symtom blir värre eller om du inte blivit bättre efter 7 dagar.


   Canesten vaginalkräm är luktlös och missfärgar inte underkläderna.


   Bruksanvisning:

   1 % vaginalkräm:

   1. Dra ut kolven på applikatorn så långt det går.

   2. Öppna tuben och sätt på applikatorn. Tryck lätt på tuben medan applikatorn är pressad mot tuben, för att fylla applikatorn.

   3. Ta av applikatorn från tuben och för in djupt i slidan. Utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben. Töm applikatorn genom att trycka in hela kolven.

   4. Kasta applikatorn efter användning.

   Om du använt för stor mängd av Canesten

   Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
   Hudreaktioner som klåda, utslag, sveda, irritation eller obehag.


   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
   Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.


   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Magont, smärta i bäckenet, ödem, hudrodnad (erytem), fjällande hud på/runt könsorganen eller vaginal blödning.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Canesten ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Canesten 1 % vaginalkräm:

   • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g vaginalkräm innehåller 10 mg klotrimazol.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 % vaginalkräm: vit ogenomskinlig kräm.


   Förpackningsstorlekar 

   Canesten 1 % vaginalkräm: Aluminiumtub à 50 g med 6 engångsapplikatorer

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännandet för försäljning:
   Bayer AB
   Box 606
   169 26 Solna
   Tel: 08-580 223 00


   Tillverkare:
   Kern Pharma SL
   E-08228 Terrassa (Barcelona)


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2013-12-19


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Canesten®

  Vaginalkräm 1 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 181255
  • Tillverkare: Bayer AB

  119 kr

  Jämförspris: 2,38 kr / gram

  Lägg i varukorg

  Finns i webblager. Leverans 1-3 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/canesten-vaginalkram-1-procent-50-gram-tub-57845/ 57845 Canesten® https://www.apoteket.se/produktbilder/opv/181255s.jpg 119.00 119.00 SEK Canesten InStock Mot svamp Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Svampinfektion Utan kampanj Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Vaginalkräm 1 % 50 gram Tub