Bild på Canesten®
 • Mot svamp
 • Läkemedel
 • Använd vaginalkrämen 6 kvällar i följd. Har du besvär på utsidan av slidan använder du krämen att smörja med även där.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Canesten

   1 % Vaginalkräm
   Klotrimazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Canesten är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
   3. Hur du använder Canesten
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Canesten ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Canesten är och vad det används för

   Canesten innehåller det svampdödande medlet klotrimazol, som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t.ex. dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

   Vuxna och ungdomar över 15 år: för behandling av svampinfektioner i slidan och yttre könsorganen. Infektionerna är vanligtvis orsakade av Candida (jästsvampar). Symtomen kan vara klåda, en brännande känsla och vit till gul flytning.

   Klotrimazol som finns i Canesten kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

   Använd inte Canesten

   • om du är allergisk mot klotrimazol eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare

   • om det är första gången du fått en infektion i underlivet

   • om du haft återkommande infektioner inom två månader, för att utesluta andra bakomliggande sjukdomar som i sin tur orsakar svampinfektioner

   • om du är mellan 12-15 år eller är i klimakteriet, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

   • om du har något av följande symtom, då de kan vara orsakade av annan sjukdom än svampinfektioner:

    • om du har illaluktande flytning

    • om du har feber (38 ºC eller mer)

    • om du har smärta i nedre delen av buken

    • om du har ryggont

    • om du har en vaginal blödning,

    • om du är illamående

    • om du har värk i axlar

   Tamponger, sliddusch, spermiedödande medel eller andra vaginala produkter ska inte användas under behandling med Canesten.

   Vaginalt samlag bör undvikas vid en infektion och vid användning av Canesten, eftersom infektionen kan överföras till din partner, och eftersom behandlingen med Canesten vid infektioner i underlivet kan minska effekten och säkerheten hos produkter som kondom och pessar. Effektivitetsminskningen är tillfällig och kvarstår bara så länge som behandlingen pågår.

   Sexuell partner bör behandlas endast om symtom (t ex rodnad eller inflammation) visar sig och först efter samråd med läkare.

   När du applicerat vaginalkrämen ska du undvika att vaginalkrämen kommer i kontakt med ögonen. Sväljes ej. Tvätta händerna efter varje behandling.

   Andra läkemedel och Canesten

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Ta kontakt med läkare om du använder takrolimus eller sirolimus (läkemedel som verkar dämpande på immunsförsvaret). Samtidig användning med Canesten kan öka verkningen av takrolimus och sirolimus och läkaren vill därför följa behandlingen extra noga.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet, speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

   Om du använder Canesten när du är gravid bör du undvika att använda införingshylsan/applikatorn eftersom den kan irritera livmoderhalsen. Under graviditet är därför vaginaltabletter att föredra framför vaginalkräm, eftersom vaginaltabletterna kan föras in med fingrarna utan att använda införingshylsa/applikator.

   Amning: Canesten ska användas med försktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i bröstmjölk.

   Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet har ingen eller obetydlig påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Canesten innehåller cetostearylalkohol

   Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Canesten

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering:
   De angripna områdena innefattar vanligtvis både slidan och de yttre könsorganen. Både inre och yttre svampinfektion kan behandlas med Canesten vaginalkräm.

   Använd inte applikatorn om du är gravid, se avsnitt 2 ” Graviditet, amning och fertilitet”.

   Av praktiska skäl ska behandling inte ske under menstruation.

   Behandlingen skall fullföljas även om symtomen försvunnit.

   Kontakta läkare om dina symtom blir värre eller om du inte blivit bättre efter 7 dagar.

   Sexuell partner bör endast behandlas om symtom (t.ex. klåda och rodnad) visar sig och först efter samråd med läkare.

   Behandling av svampinfektion i slidan

   Vuxna och ungdomar över 15 år:

   1 fylld applikator (5 g) förs in djupt i slidan varje kväll 6 dagar i följd. Vaginalkrämen ska föras in i slidan så djupt som möjligt. Behandlingen bör ske på kvällen strax före sänggåendet och utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben.

   Behandling av svampinfektion på de yttre könsorganen

   Vuxna och ungdomar över 15 år:

   Smörj på vaginalkrämen i ett tunt skikt på det drabbade området på de yttre könsorganen (blygdläppar eller penis). Upprepa behandlingen 2-3 gånger dagligen under 1-2 veckor.

   Canesten vaginalkräm är luktlös och missfärgar inte underkläderna.

   Bruksanvisning

   1 % vaginalkräm:

   1. Dra först ut kolven på applikatorn så långt det går.

   2. Öppna tuben. Fäst applikatorn på tuben och håll den ordentligt pressad mot tuben. Fyll applikatorn genom att trycka lätt på tuben.

   3. Ta av applikatorn från tuben och för in djupt i slidan. Detta utförs bäst i ryggläge med lätt uppdragna ben. Töm applikatorn genom att trycka in hela kolven. För ut applikatorn med kolven intryckt.

   4. Kasta applikatorn efter användning.

   Om du använt för stor mängd av Canesten

   Om du får i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)
   Hudreaktioner som klåda, utslag, sveda, irritation eller obehag.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)
   Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Magont, smärta i bäckenet, ödem, hudrodnad (erytem), fjällande hud på/runt könsorganen eller vaginal blödning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Canesten ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Canesten 1 % vaginalkräm:

   • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g vaginalkräm innehåller 10 mg klotrimazol.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 % vaginalkräm: vit ogenomskinlig kräm.

   Förpackningsstorlekar 

   Canesten 1 % vaginalkräm: Aluminiumtub à 50 g med 6 engångsapplikatorer av polyetylen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännandet för försäljning:
   Bayer AB
   Box 606
   169 26 Solna
   Tel: 08-580 223 00

   Tillverkare:
   Kern Pharma SL
   E-08228 Terrassa (Barcelona)

   Spanien

   eller

   GP Grenzach Produktions GmbH

   Emil Barell-Strasse 7

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-23


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Canesten®

  Vaginalkräm 1 % 50 gram Tub

  • Varunummer: 181255
  • Tillverkare: Bayer AB

  119 kr

  Jämförpris: 2,38 kr / gram

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/canesten-vaginalkram-1-procent-50-gram-tub-57845/ 57845 Canesten® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/181255s.jpg 119.00 119.00 SEK Canesten InStock Mot svamp Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Svampinfektion Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Vaginalkräm 1 % 50 gram Tub