Bild på Canesten®
 • Kräm mot fotsvamp
 • Läkemedel
 • Mot fotsvamp mellan tårna. Stryks på 2-3 gånger dagligen. Behandling i flera veckor. Från 15 år.
 • Fortsätt behandlingen 2 veckor efter att symtomen försvunnit.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Canesten

   1 % kräm
   Aktiv substans: klotrimazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information, se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Canesten är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten
   3. Hur du använder Canesten
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Canesten ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Canesten är och vad det används för

   Klotrimazol är ett svampdödande medel som har effekt mot olika typer av mikroorganismer, som t ex dermatofyter (svamp i huden), jästsvampar och mögelsvampar.

   Canesten 1% kräm används för behandling av fotsvamp.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisningarna på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 4 veckor.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Canesten

   Använd inte Canesten

   • om du är allergisk (överkänslig) mot klotrimazol eller mot något av övriga innehållsämnen i Canesten (anges i avsnitt 6).

   Var särskilt försiktig med Canesten

   Behandling ska inte påbörjas utan att kontakta läkare om du är mellan 12 – 15 år, för att utesluta andra sjukdomar. Canesten ska inte användas av barn under 12 år.

   När du applicerat krämen ska du undvika att krämen kommer i kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Graviditet: Canesten ska användas med försiktighet under graviditet speciellt under den första trimestern och endast enligt läkares ordination. Det finns begränsad mängd data från behandling av klotrimazol hos gravida. Djurstudier har dock inte visat på några skadliga effekter för avkomman.

   Amning: Canesten ska användas med försiktighet under amning och endast enligt läkares ordination, eftersom det har visats i djurstudier att klotrimazol överförs i mjölk.

   Fertilitet: Det har inte gjorts några studier där fertiliteten har undersökts. Djurstudier har dock inte visat några effekter av läkemedlet på fertilitet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Läkemedlet påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Canesten innehåller cetostearylalkohol

   Canesten kräm innehåller cetostearylalkohol som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Canesten

   Använd alltid Canesten exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Hudinfektioner (fotsvamp): Stryk på Canesten 1 % kräm tunt på det infekterade hudområdet 2 till 3 gånger dagligen under 2 ‑ 4 veckor, fortsätt med behandlingen hela denna tid även om symtomen försvunnit.

   Vid behandling av fötter är det viktigt att tvätta och torka noggrant mellan tårna innan krämen appliceras.

   Cirka ½ cm av krämen är lagom för behandling av ett område som motsvarar en handflata.

   Om du använt för stor mängd av Canesten

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Canesten orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 100 användare)
   Hudreaktioner som klåda, utslag, brännande känsla/sveda, irritation eller obehag/smärta.

   Sällsynta biverkningar (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare)
   Allergiska reaktioner som svimning, lågt blodtryck, andnöd eller utslag.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare)

   Vätskeansamling (ödem), hudrodnad (erytem), blåsor på huden, fjällande hud.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Canesten ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 % kräm:

   • Den aktiva substansen är klotrimazol. 1 g kräm innehåller 10 mg klotrimazol.

   • Övriga innehållsämnen är sorbitanstearat, polysorbat, cetylpalmitat, cetostearylalkohol, oktyldodekanol, bensylalkohol, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende
   Canesten 1 % kräm: vit ogenomskinlig kräm.

   Förpackningsstorlekar
   Canesten 1 % kräm: 20 g i aluminiumtub.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavaren av godkännandet för försäljning:
   Bayer AB
   Box 606
   169 26 Solna
   Tel: 08-580 223 00

   Tillverkare:
   Kern Pharma SL
   E-08228 Terrassa (Barcelona)


   eller

   GP Grenzach Produktions GmbH

   Emil Barell-Strasse 7

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-23


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Canesten®

  Kräm 1 % 20 gram Tub

  • Varunummer: 590497
  • Tillverkare: Bayer AB

  78 kr

  Jämförpris: 78 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/canesten-kram-1-procent-20-gram-tub-57840/ 57840 Canesten® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/590497s.jpg 78.00 78.00 SEK Canesten InStock Kräm mot fotsvamp Meny Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Fotsvamp Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 1 % 20 gram Tub