Bild på Canephron
 • Extrakt av flockarun mm
 • Trad. växtbaserat läkemedel
 • Kan användas för att lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Canephron

   dragerade tabletter
   pulveriserad flockarun (ört), libbsticka (rot) och rosmarin (blad)
   sackaros, laktos och glukos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Canephron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Canephron
   3. Hur du använder Canephron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Canephron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Canephron är och vad det används för

   Canephron är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt tillsammans med rikligt vätskeintag för att

   a) förebygga återkommande bildning av njursten

   b) lindra symtom vid återkommande lindriga nedre urinvägsinfektioner hos kvinnor, såsom svidande känsla när man kissar och/eller behov av att kissa oftare än vanligt.

   Canephron ska endast användas sedan läkare konstaterat att annan, allvarlig sjukdom inte föreligger, t ex sexuellt överförbar sjukdom.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Canephron

   Ta inte Canephron

   • om du är allergisk mot flockarun, libbsticka, rosmarin, andra växter i familjen Apiaceae (selleriväxter) eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har magsår

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du lider av en sjukdom för vilken minskat vätskeintag rekommenderas, t.ex. nedsatt hjärtfunktion.

   Varningar och försiktighet

   Kontakta sjukvården om du får besvär eller symtom såsom feber, ont i sidan, svårigheter att tömma urinblåsan, kramper i urinvägarna eller blod i urinen medan du använder Canephron.

   Användning av Canephron för att lindra symtom vid urinvägsinfektion hos män rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

   Barn och ungdomar

   Användning hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte, eftersom det finns risk för utveckling av komplikationer till följd av urinvägsinfektion eller annan allvarlig sjukdom.

   Andra läkemedel och Canephron

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit Canephron.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Användning av Canephron under graviditet och amning kan inte rekommenderas, eftersom erfarenheten är begränsad.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Canephron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Canephron innehåller sackaros, laktos och glukos

   Om du inte tål vissa sockerarter ska du tala med din läkare innan du använder detta läkemedel


   3. Hur du använder Canephron

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos:

   För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

   Vuxna och äldre

   2 tabletter 3 gånger dagligen.

   För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner (indikation b):

   Kvinnor (vuxna och äldre)

   2 tabletter 3 gånger dagligen.

   Administreringssätt:

   Tabletten ska sväljas hel med vätska (t.ex. ett glas vatten).

   Drick minst två liter vatten per dygn.

   Behandlingstid:

   För att förebygga återkommande bildning av njursten (indikation a):

   Canephron bör inte användas mer än 4 veckor per behandlingstillfälle.

   Behandlingen kan vid behov upprepas.

   För att lindra symtom vid återkommande urinvägsinfektioner hos kvinnor (indikation b):

   Om symtomen inte avtar efter 4 dagar eller förvärras under användningen av Canephron, bör läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

   Användning för barn och ungdomar

   Canephron rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år (se avsnitt 2, Barn och ungdomar).

   Om du använt för stor mängd av Canephron

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Canephron

   Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mag-tarmbesvär (illamående, kräkningar, diarré) har rapporterats. Överkänslighet eller allergiska reaktioner kan förekomma. Frekvensen är inte känd.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Canephron ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blistret efter ”Utg. dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   1 dragerad tablett innehåller:

   De aktiva substanserna är:

   • 18 mg pulveriserad Centaurium erythraea Rafn, (flockarun) ört, vilket motsvarar 18 mg torkad ört av flockarun.

   • 18 mg pulveriserad Levisticum officinale Koch (libbsticka) rot, vilket motsvarar 18 mg torkad rot från libbsticka.

   • 18 mg pulveriserad Rosmarinus officinalis L., (rosmarin) blad, vilket motsvarar 18 mg torkade rosmarinblad.

   Övriga innehållsämnen är: sackaros, talk, laktosmonohydrat, majsstärkelse, kalciumkarbonat, povidon, kolloidal vattenfri kiseldioxid, dextrin, magnesiumstearat, flytande spraytorkad glukos, titandioxid, shellack, riboflavin, montanglykolvax, järnoxid (röd), ricinolja (jungfruolja).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Orange, rund, bikonvex dragerad tablett med slät yta och en diameter på 7,9-8,2 mm.

   Förpackningsstorlekar: 60, 120 eller 200 dragerade tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   BIONORICA SE

   Kerschensteinerstraße 11-15

   92318 Neumarkt

   Tyskland

   Telefon: +49 / 9181 231-90

   Telefax: +49 / 9181 231-265

   E-post: info@bionorica.de

   Lokal företrädare:

   Midsona Sverige AB

   Box 505 77

   202 15 Malmö

   E-post: lakemedel@midsona.se


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-02-28


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Canephron

  Dragerad tablett 60 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 508068
  • Tillverkare: Midsona Sverige AB

  169 kr

  Jämförpris: 16,90 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/canephron-dragerad-tablett-60-tabletter-blister-305207/ 305207 Canephron https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/508068s.jpg 169.00 169.00 SEK Canephron InStock Extrakt av flockarun mm Meny Meny/Intim, underliv & sex Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär Meny/Intim, underliv & sex/Underlivsbesvär/Urinvägsinfektion Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Dragerad tablett 60 tablett(er) Blister