Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Candesartan Ranbaxy

   4 mg, 8 mg, 16 mg tabletter
   kandesartancilexetil

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Candesartan Ranbaxy är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Ranbaxy
   3. Hur du tar Candesartan Ranbaxy
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Candesartan Ranbaxy ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Candesartan Ranbaxy är och vad det används för

   Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Ranbaxy. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


   Det används för att

   • behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter och hos barn och ungdomar i åldern 6 upp till 18 år.

   • behandla vuxna patienter med hjärtsvikt och reducerad hjärtmuskelfunktion när ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzym-hämmare) inte kan användas eller som tillägg till ACE-hämmare när symtomen består trots behandling och MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) inte kan användas. (ACE-hämmare och MR-antagonister är läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt).


    Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Ranbaxy kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Candesartan Ranbaxy

   Ta inte Candesartan Ranbaxy

   • om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid i mer än tredje månaden (det är också bäst att undvika Candesartan under tidig graviditet – se avsnitt om graviditet).

   • om du har allvarlig leversjukdom eller gallobstruktion (problem med dränage av galla från gallblåsan).

   • om patienten är ett barn under 1 års ålder.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren


   Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Ranbaxy.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Ranbaxy.


   • om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär, eller genomgår dialys.

   • om du nyligen genomgått en njurtransplantation.

   • om du har kräkningar, eller nyligen haft kraftiga kräkningar eller har diarré.

   • om du har en binjuresjukdom som kallas Conns syndrom (kallas även för primär hyperaldosteronism).

   • om du har lågt blodtryck.

   • om du tidigare haft ett slaganfall (stroke).

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

   - en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

   - aliskiren

   • om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se ”Andra läkemedel och Candesartan Ranbaxy”).

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Ranbaxy”


   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Candesartan Ranbaxy rekommenderas inte under tidig graviditet och du får inte ta Candesartan Ranbaxy om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används under detta stadium av graviditeten (se avsnitt om graviditet).


   Din läkare kan vilja träffa dig oftare och ta en del prover om du har något av ovanstående.


   Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Ranbaxy om du ska opereras. Candesartan Ranbaxy som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.

   Barn och ungdomar

   Candesartan har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare. Candesartan Ranbaxy får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för njurarnas utveckling.


   Andra läkemedel och Candesartan Ranbaxy

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Candesartan Ranbaxy kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Ranbaxy. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa mediciner.

   Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande mediciner:


   • Andra läkemedel som hjälper dig att sänka blodtrycket såsom betablockerare, diazoxider och ACE-hämmare såsom enalapril, captopril, lisinopril eller ramipril.

   • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen eller diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

   • Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g per dag) (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

   • Kaliumtillägg eller saltersättningsmedel innehållande kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet).

   • Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

   • Vätskedrivande tabletter (diuretika).

   • Litium (ett läkemedel för psykiska hälsoproblem).

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   • Om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Candesartan Ranbaxy” och ”Varningar och försiktighet”)

   • Om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till exempel spironolakton, eplerenon).

   Candesartan Ranbaxy med mat, dryck och alkohol

   Du kan ta Candesartan Ranbaxy med eller utan mat.

   Om du ordineras Candesartan Ranbaxy, tala med din doktor om alkoholvanor. Vissa personer som dricker alkohol och tar Candesartan Ranbaxy kan uppleva svimningskänsla och yrsel.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Ranbaxy innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Ranbaxy. Candesartan Ranbaxy rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje graviditetsmånaden.


   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Ranbaxy rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Ranbaxy. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Candesartan Ranbaxy innehåller laktos

   Candesartan Ranbaxy innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.   3. Hur du tar Candesartan Ranbaxy

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Ranbaxy varje dag.

   För dosering som inte kan erhållas av Candesartan Ranbaxy finns fler styrkor av andra läkemedel tillgängliga som innehåller kandesartancilexetil.


   Högt blodtryck:

   • Vanlig dos av Candesartan Ranbaxy är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

   • Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter, kan läkaren förskriva en lägre startdos.

   • En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av medicin när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.


   Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck:

   Barn i åldern 6 upp till 18 år: Rekommenderad startdos är 4 mg en gång dagligen.

   För patienter som väger mindre än 50 kg: hos vissa patienter med otillfredsställande förbättring av blodtrycket kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till högst 8 mg en gång dagligen.


   För patienter som väger 50 kg eller mer: hos vissa patienter med otillfredsställande förbättring av blodtrycket kan läkaren bestämma att dosen behöver ökas till 8 mg en gång dagligen och till 16 mg en gång dagligen.


   Hjärtsvikt:

   • Vanlig startdos av Candesartan Ranbaxy är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen.

    Candesartan Ranbaxy kan tas tillsammans med andra mediciner mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.


   Administreringssätt:

   Du kan ta Candesartan Ranbaxy med eller utan mat.

   Svälj tabletten med ett glas vatten.

   Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det kommer att hjälpa dig att komma ihåg att ta den.


   FEL

   . Tryck inte hårt på blistret med båda tummarna

   Notera:

   1. Tryck inte hårt på blistret med båda tummarna.

   2. Tryck inte på brytskåran i mitten.


   RÄTT

   Pressa försiktigt ut tabletten genom att trycka på sidan av tabletten

   Notera:

   1. Pressa försiktigt ut tabletterna genom att trycka på sidan av tabletten och tag försiktigt ut från den perforerade folien.


   Om du har tagit för stor mängd av Candesartan Ranbaxy

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Candesartan Ranbaxy

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.

   Om du slutar att ta Candesartan Ranbaxy

   Om du slutar att ta Candesartan Ranbaxy, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Ranbaxy utan att först tala med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Candesartan Ranbaxy orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


   Allvarliga biverkningar

   Sluta att ta Candesartan Ranbaxy och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:

   • svårigheter att andas, med eller utan svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen

   • svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/eller i halsen, vilket kan göra det svårt att svälja

   • svår hudklåda (med upphöjda utslag)

   Candesartan Ranbaxy kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Ranbaxy har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


   Övriga biverkningar


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1av 10 patienter)

   • Känsla av yrsel.

   • Huvudvärk.

   • Luftvägsinfektion.

   • Lågt blodtryck. Detta kan få dig att känna dig matt och yr.

   • Förändringar i blodtestresultat:

   • En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

   • Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 patienter)

   • Svullnad i ansikte, på läpparna, på tungan och/eller i halsen.

   • Minskning i antal röda eller vita blodkroppar. Du kan märka trötthet, infektion eller feber.

   • Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag).

   • Klåda.

   • Ryggvärk, ledvärk och muskelvärk.

   • Förändringar i leverfunktionen, inkluderande leverinflammation (hepatit). Du kan känna trötthet, få gulfärgad hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

   • Illamående.

   • Hosta.

   • Förändringar i blodtestresultat:

   • En minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka svaghet, energibrist eller muskelkramp.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningarna hos barn som behandlas för högt blodtryck förefaller vara jämförbara med dem som observerats hos vuxna, men de inträffar oftare. Halsont är en mycket vanlig biverkan hos barn men inte rapporterad hos vuxna. Rinnande näsa, feber och ökad hjärtfrekvens är vanliga hos barn men inte rapporterad hos vuxna.   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Candesartan Ranbaxy ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.   Används före utgångsdatumet som anges på förpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.   Inga särskilda förvaringsanvisningar.   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration


   • Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Varje tablett innehåller antingen 4 mg, 8 mg eller 16 mg kandesartancilexetil.

   • Övriga innehållsämnen är karmelloskalcium, hydroxipropylcellulosa, röd järnoxid (E172), laktosmonohydrat, magnesiumstearat, majsstärkelse, makrogol 6000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Candesartan Ranbaxy 4 mg tabletter: Rosa kapselformad tablett, märkt ”C9” på ena sidan och med djup brytskåra på andra sidan.

   Candesartan Ranbaxy 8 mg tabletter: Rosa kapselformad tablett, märkt med ”C & 10” på vardera sidan av brytskåran på ena sidan och brytskåra på andra sidan.

   Candesartan Ranbaxy 16 mg tabletter: Rosa kapselformad tablett, märkt med ”C & 11” på vardera sidan av brytskåran på ena sidan och brytskåra på andra sidan.


   Tabletten kan delas i två lika stora delar.


   Candesartan Ranbaxy finns tillgänglig i tryckförpackningar av plast.

   Förpackningsstorlekar: 7, 14, 15, 20, 28, 30, 50, 56, 90, 98, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att tillhandahållas

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Ranbaxy (UK) Limited

   Building 4, Chiswick Park, W4 5YE London, Storbritannien


   Tillverkare:

   Ranbaxy Ireland Ltd., Spafield, Cork Road, Cashel, Co. Tipperary, Irland

   Basics GmbH, Hemmelrather Weg 201, D-51377 Leverkusen, Tyskland

   Terapia SA, 124 Fabricii Street, 400632 Cluj Napoca, Rumänien


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Italien: Candesartan Ranbaxy

   Polen: Ranacand

   Rumänien: Tandesar 8 mg, 16 mg comprimate

   Spanien: Candesartan Ranbaxy 4 mg, 8 mg, 16 mg Comprimidos EFG

   Storbritannien: Candesartan Ranbaxy

   Sverige: Candesartan Ranbaxy

   Tyskland: CANDESARTAN BASICS 2 mg, 4 mg, 8 mg, 16 mg Tabletten   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-12


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Candesartan Ranbaxy

  Tablett 8 mg 98 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 096921

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?