Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   32 mg/25 mg +32 mg/12,5 mg tabletter Kandesartancilexetil/hydroklortiazid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Vad innehåller Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna i Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 är

   kandesartancilexetil och hydroklortiazid.

   Tabletterna innehåller antingen

   32 mg kandesartancilexetil och antingen

   12,5 mg eller 25 mg hydroklortiazid.

   Övriga innehållsämnen är karmelloskalcium,

   hydroxipropylcellulosa, laktosmonohydrat,

   magnesiumstearat, majsstärkelse och makrogol.

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   32 mg/25 mg innehåller också röd järnoxid

   (E 172). Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 32 mg/12,5 mg och Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 32 mg/25 mg

   innehåller också gul järnoxid (E 172).


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Krka d.d. Novo mesto, Novo mesto, Slovenien.

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   32 mg/12,5 mg tabletter är ljusgula,

   bikonvexa,

   ovala, med en brytskåra på ena

   sidan.

   Brytskåran är inte till för att dela tabletten i

   lika stora doser utan bara för att underlätta

   nedsväljning.

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   32 mg/25 mg tabletter är ljusrosa, bikonvexa,

   ovala, med en brytskåra på ena sidan.

   Tabletten kan delas i två lika stora delar.

   Blisterförpackningar med 28 och 98 tabletter

   finns tillgängliga.

   Eventuellt kommer inte alla

   förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåCandesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 för?

   Ditt läkemedel heter Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4. Det används för

   att behandla högt blodtryck (hypertoni) hos

   vuxna patienter. Det innehåller två aktiva

   ingredienser:

   kandesartancilexetil och

   hydroklortiazid. De samarbetar för att sänka

   ditt blodtryck.


   • Kandesartancilexetil tillhör en grupp

   läkemedel som kallas angiotensin IIreceptorantagonister.

   Det får dina blodkärl

   att slappna av och vidgas, vilket bidrar till

   att sänka ditt blodtryck.

   • Hydroklortiazid tillhör en grupp läkemedel

   som kallas diuretika (urindrivande medel).

   Det hjälper din kropp att göra sig av med

   vatten och salter, som natrium, i urinen.

   Detta bidrar till att sänka ditt blodtryck.


   Din läkare kan skriva ut Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 om ditt blodtryck

   inte har reglerats tillräckligt med enbart

   kandesartancilexetil eller hydroklortiazid.


   Kandesartancilexetil och hydroklortiazid som

   finns i Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   kan också vara godkända för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Använd inte Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Ta inte Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4:

   – om du är allergisk mot

   kandesartancilexetil eller hydroklortiazid eller

   något annat innehållsämne i detta läkemedel

   (anges i avsnitt 6).

   – om du är allergisk mot läkemedel som

   innehåller sulfonamid. Om du känner dig

   osäker om detta gäller dig ska du tala med

   din läkare.

   – om du är gravid sedan mer än tre månader.

   Gravida kvinnor ska inte använda

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   under de 6 sista månaderna av graviditeten.

   (Även tidigare under graviditeten är det bra

   att undvika Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4, se Graviditet och amning).

   – om du har allvarliga njurproblem.

   – om du har en allvarlig leversjukdom eller

   gallvägshinder (ett tillstånd då gallan har

   svårt att komma ut ur gallblåsan).

   – om du har ihållande låg mängd av kalium i

   blodet.

   – om du har ihållande hög mängd av kalcium

   i blodet.

   – om du någonsin har haft gikt.

   – om du har diabetes eller nedsatt

   njurfunktion och behandlas med ett

   blodtryckssänkande läkemedel som innehåller

   aliskiren.


   Om du känner dig osäker på om något av

   ovanstående stämmer in på dig ska du tala

   med läkare eller apotekspersonal innan du tar

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4.

   Var särskilt försiktig med Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   – om du har diabetes.

   – om du har hjärt-, lever- eller njurproblem.

   – om du nyligen har genomgått en

   njurtransplantation.

   – om du kräks, nyligen haft svåra kräkningar

   eller har diarré.

   – om du har en sjukdom i binjuren som

   heter Conns syndrom (även kallad primär

   hyperaldosteronism).

   – om du någon gång har haft en sjukdom som

   kallas systemisk lupus erythematosus (SLE).

   – om du har lågt blodtryck.

   – om du någon gång har drabbats av slaganfall

   – om du någon gång har haft allergi eller

   astma.

   – om du tror att du är gravid eller blir gravid

   under behandlingen, kontakta din läkare.

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   rekommenderas inte under graviditet och ska

   inte användas under de 6 sista månaderna

   av graviditeten eftersom det då kan orsaka

   fosterskador, se Graviditet och amning.

   - om du tar något av följande läkemedel som

   används för att behandla högt blodtryck:

   • en ACE‑hämmare (till exempel enalapril,

   lisinopril, ramipril), särskilt om du har

   diabetesrelaterade njurproblem.

   • aliskiren.


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion,

   blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex.

   kalium) i blodet med jämna mellanrum.


   Se även information under rubriken ”Ta inte

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4”.


   Det kan hända att din läkare vill träffa dig

   oftare och ta en del prover om du har något av

   dessa tillstånd.


   Tala om för din läkare eller tandläkare att du

   tar Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   om du ska genomgå någon typ av operation.

   Anledningen är att Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 i kombination med

   vissa narkos- eller bedövningsmedel kan orsaka

   ett kraftigt blodtrycksfall.


   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 kan

   göra att huden blir känsligare för solljus.

   Intag av Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 med mat och dryck:

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   med mat och dryck och alkohol

   • Du kan ta Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 med eller utan mat.

   • När du har ordinerats Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 ska du diskutera

   med din läkare innan du dricker alkohol.

   Alkohol kan göra att du känner dig svag eller

   yr.

   Barn

   Det finns ingen erfarenhet av att använda

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   till barn (under 18 års ålder). Därför ska

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 inte

   ges till barn.

   Graviditet

   Graviditet och amning

   graviditet

   Amning

   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar

   eller tänker börja amma. Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 rekommenderas inte

   till ammande mödrar, och din läkare kan välja

   ett annat läkemedel åt dig om du vill amma,

   speciellt om ditt barn är nyfött eller föddes för

   tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa människor kan känna trötthet eller yrsel

   när de tar Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4. Om det händer dig ska du inte köra bil

   eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   innehåller laktos

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

   innehåller laktos som är en sorts socker. Om

   din läkare har sagt till dig att du inte tål vissa

   sockerarter, måste du prata med honom/henne

   innan du tar detta läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du

   tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra

   läkemedel. Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 kan påverka hur vissa andra läkemedel

   fungerar och vissa andra läkemedel kan påverka

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4. Om

   du använder vissa läkemedel kan din läkare

   behöva ta blodprover emellanåt.


   Speciellt ska du berätta för din läkare om

   du använder något av följande läkemedel,

   eftersom din läkare kan behöva ändra din dos

   och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder:

   • Andra läkemedel som hjälper till att

   sänka blodtrycket, inklusive betablockerare,

   aliskiren-innehållande läkemedel, diazoxid

   och ACE-hämmare som enalapril, kaptopril,

   lisinopril eller ramipril.

   • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel

   (NSAID-preparat) som ibuprofen, naproxen,

   diklofenak, celecoxib eller etoricoxib

   (läkemedel som lindrar smärta och

   inflammation).

   • Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g om

   dagen) (ett läkemedel som lindrar smärta

   och inflammation).

   • Kaliumtillskott eller saltersättningsmedel

   som innehåller kalium (läkemedel som ökar

   mängden kalium i blodet).

   • Kalcium- eller D-vitamintillskott.

   • Läkemedel som sänker kolesterolvärdet, som

   colestipol eller kolestyramin.

   • Läkemedel mot diabetes (tabletter eller

   insulin).

   • Läkemedel för att kontrollera hjärtrytmen

   (antiarytmiska medel) som digoxin och

   betablockerare.

   • Läkemedel som kan påverkas av kaliumhalten

   i blodet, som vissa antipsykotiska läkemedel.

   • Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

   • Vätskedrivande medel (diuretika).

   • Laxermedel.

   • Penicillin (ett antibiotikum).

   • Amfotericin (mot svampinfektioner).

   • Litium (ett läkemedel mot psykiska

   sjukdomar).

   • Steroider som prednisolon.

   • Hypofyshormon (ACTH).

   • Läkemedel mot cancer.

   • Amantadin (mot Parkinsons sjukdom eller

   mot allvarliga virusinfektioner).

   • Barbiturater (en typ av lugnande medel som

   även används mot epilepsi).

   • Karbenoxolon (mot sjukdom i matstrupen

   eller sår i munnen).

   • Antikolinerga medel som atropin och

   biperiden.

   • Cyklosporin, ett läkemedel som används när

   man transplanterar organ för att förhindra

   att organet stöts bort.

   • Andra läkemedel som kan orsaka en

   förstärkning av den blodtryckssänkande

   effekten, som baklofen (ett läkemedel

   som lindrar spasticitet (muskelkramper)),

   amifostin (mot cancer) och vissa

   antipsykotiska läkemedel.

   • Om du tar en ACE‑hämmare eller aliskiren (se

   även information under rubrikerna ”Ta inte

   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4”

   och ”Varningar och försiktighet”).

   3. HUR DU ANVÄNDER CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare

   eller

   apotekspersonal om du är osäker.

   Det är viktigt att du fortsätter att ta

   Candesartan/

   Hydrochlorothiazide

   2care4 varje

   dag.

   Rekommenderad dos av Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 är en tablett en

   gång dagligen.

   Svälj tabletten med lite vatten.

   Administrering

   Försök ta tabletten vid samma tidpunkt varje

   dag. På så sätt blir det lättare att komma ihåg

   att ta den.

   Om du använder mera Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 än du borde:

   Om du har tagit för stor mängd av

   Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t. ex ett barn fått i sig läkemedlet av

   misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4:

   Om du har glömt att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för

   glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 avslutas:

   Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4

   Om du slutar att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 kan ditt blodtryck

   stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 utan att först tala

   med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel

   kontakta läkare eller

   apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem. Det är viktigt att du

   känner till vad det kan vara för biverkningar.

   Vissa av biverkningarna av Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 orsakas av

   kandesartancilexetil och vissa orsakas av

   hydroklortiazid.


   Sluta att ta Candesartan/Hydrochlorothiazide

   2care4 och sök genast läkare om du får

   någon av följande allergiska reaktioner:

   • andningssvårigheter, med eller utan svullnad

   i ansikte, på läppar, på tunga och/eller

   svalg.

   • svullnad i ansikte, på läppar, på tunga och/

   eller svalg, som kan ge svårighet att svälja.

   • svår hudklåda (med upphöjda utslag).


   Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4 kan

   orsaka en minskning av vita blodkroppar. Din

   motståndskraft mot infektioner kan försämras

   och du kan känna trötthet, få en infektion

   eller feber. Om det händer ska du kontakta

   din läkare. Eventuellt tar din läkare blodprov

   emellanåt för att kontrollera om Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 har haft någon

   påverkan på ditt blod (agranulocytos).


   Andra eventuella biverkningar är:

   Vanliga (förekommer hos 1 till 10 av 100

   patienter)

   • Förändrade resultat av vissa blodprover:

   – Minskad mängd natrium i blodet.

   Om minskningen är kraftig kan du

   känna av svaghet, energilöshet eller

   muskelkramper.

   – Ökad eller minskad mängd kalium

   i blodet, speciellt om du redan har

   njurproblem

   eller hjärtsvikt. Om

   förändringen är kraftig kan du känna av

   trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag

   eller stickningar och domningar i huden.

   – En ökad mängd kolesterol, socker eller

   urinsyra i blodet.

   • Socker i urinen.

   • Känsla av yrsel eller svaghet.

   • Huvudvärk.

   • Luftvägsinfektion.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre ä 1 av

   100 patienter)

   • Lågt blodtryck. Det kan göra att du känner

   dig svag eller yr.

   • Aptitlöshet, diarré, förstoppning, irritation i

   magsäcken.

   • Hudutslag, kliande knottriga utslag

   (nässelutslag), utslag som beror på

   känslighet för solljus.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1

   000 patienter)

   • Gulsot (gulfärgning av huden eller

   ögonvitorna). Om du får detta ska du genast

   kontakta din läkare.

   • Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du

   har njurproblem eller hjärtsvikt.

   • Sömnsvårigheter, depression, rastlöshet.

   • Stickningar eller pirrningar i armar eller ben.

   • Dimsyn under kort tid.

   • Onormal hjärtrytm.

   • Andningssvårigheter (inklusive

   lunginflammation

   och vätska i lungorna).

   • Feber.

   • Inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

   Detta ger en måttlig till svår smärta i

   magen.

   • Muskelkramper.

   • Skador på blodkärl som ger röda eller lila

   prickar i huden.

   • Minskning i antalet röda eller vita

   blodkroppar

   eller blodplättar. Du kan då

   märka trötthet, infektion, feber eller att du

   lätt får blåmärken.

   • Kraftiga utslag som utvecklas snabbt, med

   blåsor och hudavflagning och eventuellt

   blåsor i munnen.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1

   av 10 000 patienter)

   • Svullnad i ansikte, läppar, tunga och/eller

   svalg.

   • Klåda.

   • Ont i rygg, leder eller muskler.

   • Förändrad leverfunktion, inklusive

   inflammation

   i levern (hepatit). Du kan

   märka av trötthet, gulfärgning av hud och

   ögonvitor och influensaliknande symtom.

   • Hosta.

   • Illamående.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

   tillgängliga data)

   • Plötslig närsynthet.

   • Plötslig ögonsmärta

   (akut trångvinkelglaukom).

   • Systemisk och kutan lupus erythematosus

   (allergiskt tillstånd som orsakar feber,

   ledsmärta, hudutslag som kan innefatta

   rodnad, blåsbildning, fjällning och knölar)


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare,

   apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta

   gäller även biverkningar som inte nämns i

   denna information. Du kan också rapportera

   biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom

   att rapportera biverkningar kan du bidra till att

   öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV CANDESARTAN/HYDROCHLOROTHIAZIDE 2CARE4

   Hur Candesartan/

   Hydrochlorothiazide 2care4 ska

   förvaras


   • Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.

   • Inga särskilda temperaturanvisningar.

   • Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen, blisterförpackningen eller burken.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven

   månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-06-15

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Candesartan/Hydrochlorothiazide 2care4

  Tablett 32 mg/25 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 032826
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  291,44 kr

  Jämförspris: 10,41 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?