Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Candesartan Actavis

   4 mg, 8 mg, 16 mg, 32 mg tabletter
   kandesartancilexetil
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Candesartan Actavis är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Candesartan Actavis
   3. Hur du använder Candesartan Actavis
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Candesartan Actavis ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Candesartan Actavis är och vad det används för

   Namnet på ditt läkemedel är Candesartan Actavis. Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas angiotensin II-antagonister. Den får dina blodkärl att slappna av och vidgas. Detta hjälper dig att sänka ditt blodtryck. Den underlättar även för hjärtat att pumpa blod till kroppens alla delar.


   Det här läkemedlet används för att:

   • behandla högt blodtryck (hypertoni) hos vuxna patienter och hos barn och ungdomar mellan 6 och 18 års ålder

   • kan användas för att behandla vuxna patienter med hjärtsvikt och reducerad hjärtmuskelfunktion när ACE-hämmare (angiotensinkonverterande enzym-hämmare) inte kan användas eller som tillägg till ACE-hämmare när symtomen består trots behandling och MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) inte kan användas. (ACE-hämmare och MR-antagonister är läkemedel som används för att behandla hjärtsvikt).

   Kandesartancilexetil som finns i Candesartan Actavis kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Candesartan Actavis

   Använd inte Candesartan Actavis

   • om du är allergisk mot kandesartancilexetil eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid i mer än tredje månaden (det är också bäst att undvika Candesartan Actavis under tidig graviditet – se avsnitt om graviditet).

   • om du har allvarlig leversjukdom eller gallobstruktion (problem med dränage av galla från gallblåsan).

   • om patienten är ett barn under 1 års ålder.

   • om du har diabetes eller nedsatt njurfunktion och behandlas med ett blodtryckssänkande läkemedel som innehåller aliskiren.

   Om du är osäker om något av detta stämmer på dig, kontakta läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Actavis.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Candesartan Actavis

   • om du har hjärt-, lever- eller njurbesvär, eller genomgår dialys.

   • om du nyligen genomgått en njurtransplantation.

   • om du har kräkningar eller nyligen haft kraftiga kräkningar eller har diarré.

   • om du har en binjuresjukdom som kallas Conns syndrom (kallas även för primär hyperaldosteronism).

   • om du har lågt blodtryck.

   • om du tar något av följande läkemedel som används för att behandla högt blodtryck:

    • en ACE-hämmare (till exempel enalapril, lisinopril, ramipril), särskilt om du har diabetesrelaterade njurproblem.

    • aliskiren

   • om du tidigare haft ett slaganfall (stroke).

   • om du tar en ACE-hämmare tillsammans med ett läkemedel som hör till läkemedelsgruppen MR- antagonister (mineralkortikoid receptorer-antagonister). Dessa läkemedel är för behandling av hjärtsvikt (se "Andra läkemedel och Candesartan Actavis).

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Candesartan Actavis rekommenderas inte under tidig graviditet och du får inte ta Candesartan Actavis om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används under detta stadium av graviditeten (se avsnitt om graviditet).


   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Se även informationen under rubriken ”Ta inte Candesartan Actavis”


   Berätta för din läkare eller tandläkare att du tar Candesartan Actavis om du ska opereras. Candesartan Actavis som tas samtidigt med en del bedövningsmedel, kan ge en sänkning av blodtrycket.

   Barn och ungdomar

   Kandesartan har studerats hos barn. För mer information, tala med din läkare. Candesartan Actavis får inte ges till barn under 1 års ålder på grund av den möjliga risken för de utvecklande njurarna.

   Andra läkemedel och Candesartan Actavis

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Candesartan Actavis kan påverka hur andra läkemedel fungerar, och en del läkemedel kan även påverka effekten av Candesartan Actavis. Din läkare kan behöva ta blodprover då och då om du tar vissa läkemedel.


   Tala speciellt om för din läkare om du tar någon av följande läkemedel:

   • Andra läkemedel som hjälper dig att sänka blodtrycket såsom betablockerare, diazoxider och ACE-hämmare såsom enalapril, kaptopril, lisinopril eller ramipril.

   • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) såsom ibuprofen, naproxen eller diklofenak, celecoxib eller etoricoxib (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

   • Acetylsalicylsyra (om du tar mer än 3 g per dag) (läkemedel som lindrar smärta och inflammation).

   • Kaliumtillskott eller saltersättningsmedel innehållande kalium (läkemedel som ökar mängden kalium i blodet).

   • Heparin (ett blodförtunnande läkemedel).

   • Vätskedrivande tabletter (diuretika).

   • Litium (ett läkemedel för psykiska hälsoproblem).

   Din läkare kan behöva ändra din dos och/eller vidta andra försiktighetsåtgärder::

   • om du tar en ACE-hämmare eller aliskiren (se även informationen under rubrikerna ”Ta inte Candesartan Actavis” och ”Varningar och försiktighet”).

   • om du behandlas med en ACE-hämmare tillsammans med vissa andra läkemedel som du tar för att behandla din hjärtsvikt, som kallas för MR-antagonister (mineralkortikoidreceptor-antagonister) (till exempel spironolakton, eplerenon).”

   Din läkare kan behöva kontrollera njurfunktion, blodtryck och mängden elektrolyter (t.ex. kalium) i blodet med jämna mellanrum.

   Intag av Candesartan Actavis med mat och dryck (särskilt alkohol)

   • Du kan ta Candesartan Actavis med eller utan mat.

   • Om du ordineras Candesartan Actavis, tala med din doktor om alkoholvanor. Personer som dricker alkohol och tar Candesartan Actavis kan uppleva svimningskänsla och yrsel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Du måste tala om för din läkare om du tror att du är (eller kan bli) gravid. Din läkare råder dig vanligtvis att sluta att ta Candesartan Actavis innan du blir gravid eller så fort du vet att du är gravid, och råder dig att ta ett annat läkemedel istället för Candesartan Actavis. Candesartan Actavis rekommenderas inte under tidig graviditet och får inte tas om du är gravid efter tredje månaden, eftersom det kan skada ditt barn allvarligt om det används efter tredje månaden under graviditeten.


   Amning

   Tala om för din läkare om du ammar eller tänker börja amma. Candesartan Actavis rekommenderas inte för mödrar som ammar och din läkare kan välja en annan behandling till dig om du vill amma, särskilt om ditt barn är nyfött eller föddes för tidigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Vissa personer kan känna trötthet eller yrsel när de tar Candesartan Actavis. Om detta händer dig, ska du inte köra bil och inte använda verktyg eller maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Candesartan Actavis innehåller laktos

   Candesartan Actavis innehåller laktos som är en sockerart. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Candesartan Actavis

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Det är viktigt att ta Candesartan Actavis varje dag.

   Du kan ta Candesartan Actavis med eller utan mat.

   Svälj tabletten med ett glas vatten.

   Försök att ta tabletten vid samma tidpunkt varje dag. Det hjälper dig att komma ihåg att ta den.


   Högt blodtryck:

   • Den rekommenderade dosen av Candesartan Actavis är 8 mg en gång om dagen. Din doktor kan öka dosen upp till 16 mg en gång om dagen och ytterligare upp till 32 mg en gång om dagen beroende på hur ditt blodtryck påverkas.

   • Till en del patienter som har lever- eller njurproblem eller de som nyligen har förlorat kroppsvätskor, till exempel genom kräkningar, diarréer eller de som tar vätskedrivande tabletter, kan läkaren förskriva en lägre startdos.

   • En del svarta patienter kan svara sämre på denna typ av läkemedel när den ges som enda behandling. Dessa patienter kan därför behöva en högre dos.

   Hjärtsvikt:

   • Den rekommenderade startdosen av Candesartan Actavis är 4 mg en gång om dagen. Din läkare kan öka dosen genom att dubbla dosen med minst 2 veckors mellanrum upp till 32 mg en gång om dagen. Candesartan Actavis kan tas tillsammans med andra läkemedel mot hjärtsvikt och din läkare bestämmer vilken behandling som passar dig.

   Användning hos barn och ungdomar med högt blodtryck

   Barn från 6 till 18 års ålder

   Den rekommenderade startdosen är 4 mg en gång dagligen.

   Patienter som väger mindre än 50 kg: Hos patienter vars blodtryck inte är välkontrollerat kan läkaren öka dosen till högst 8 mg en gång dagligen.


   Patienter som väger 50 kg eller mer: Hos patienter vars blodtryck inte är välkontrollerat kan läkaren öka dosen till högst 8 mg en gång dagligen eller till 16 mg en gång dagligen

   Om du använt för stor mängd av Candesartan Actavis

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Candesartan Actavis

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett. Ta nästa dos som normalt.

   Om du slutar att använda Candesartan Actavis

   Om du slutar att ta Candesartan Actavis, kan ditt blodtryck stiga igen. Sluta därför inte att ta Candesartan Actavis utan att först tala med din läkare.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem. Det är viktigt att du är medveten om vilka dessa biverkningar kan vara.


   Sluta att ta Candesartan Actavis och sök omedelbart medicinsk hjälp om du får någon av följande allergiska reaktioner:

   • svårigheter att andas, med eller utan svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller i halsen

   • svullnad av ansikte, läppar, tunga och/eller i halsen, vilket kan göra det svårt att svälja

   • svår hudklåda (med upphöjda utslag)

   Candesartan Actavis kan orsaka en minskning av antalet vita blodkroppar. Din motståndskraft mot infektioner kan försämras och du kan känna trötthet, få en infektion eller feber. Om detta händer ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan kontrollera om Candesartan Actavis har haft någon effekt på ditt blod (agranulocytos).


   Andra eventuella biverkningar är:


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Känsla av yrsel.

   • Huvudvärk.

   • Luftvägsinfektion.

   • Lågt blodtryck. Detta kan få dig att känna dig matt och yr.

   • Förändringar i blodtestresultat:

    • En ökad mängd kalium i ditt blod, speciellt om du redan har njurbesvär eller hjärtsvikt. Om detta är en påtaglig förändring, så kan du märka trötthet, svaghet, oregelbundna hjärtslag eller myrkrypningar.

   • Påverkan på njurfunktionen, speciellt om du redan har njurproblem eller hjärtsvikt. I mycket sällsynta fall kan njursvikt inträffa.


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Svullnad av ansikte, läpparna, tungan och/eller i halsen.

   • Minskning i antal röda eller vita blodkroppar. Du kan märka trötthet, infektion eller feber.

   • Hudutslag, kliande knottriga utslag (nässelutslag).

   • Klåda.

   • Ryggvärk, ledvärk och muskelvärk.

   • Förändringar i leverfunktionen, inkluderande leverinflammation (hepatit). Du kan känna trötthet, få gulfärgad hud och ögonvitor och influensaliknande symtom.

   • Illamående.

   • Förändringar i blodtestresultat:

    • En minskad mängd natrium i ditt blod. Om det är en påtaglig förändring, så kan du märka svaghet, energibrist eller muskelkramp.

   • Hosta.

   Hos barn behandlade för högt blodtryck förefaller biverkningar var likartade som hos vuxna men de förekommer oftare. Halsont är mycket vanligt hos barn men har inte rapporterats hos vuxna. Snuva, feber och ökad hjärtfrekvens är vanligt hos barn men har inte rapporterats hos vuxna.

   5. Hur Candesartan Actavis ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller blisterkartan efter ”Utg.dat/EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är kandesartancilexetil. En tablett innehåller 4 mg, 8 mg, 16 mg eller 32 mg kandesartancilexetil.


   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, hydroxipropylcellulosa (E463), karmellosnatrium, magnesiumstearat (E470b) och trietylcitrat (E1505).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Candesartan Actavis 4 mg, 8 mg och 16 mg är vita, bikonvexa tabletter, 8 x 3 mm med brytskåra och märkta C4, C8 respektive C16 på samma sida.

   Candesartan Actavis 32 mg är vita, bikonvexa tabletter, 10,5 x 3,6 mm med brytskåra och märkta C32 på samma sida. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.


   PVC-PVDC/ Alu blister. 

   Förpackningsstorlekar: 7, 14, 28, 30, 56, 70, 90, 98, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Actavis Group PTC ehf., Reykjavikurvegi 76-78, IS-220 Hafnarfjordur, Island.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Candesartan Actavis

  Tablett 8 mg 98 styck Blister

  • Varunummer: 136020
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?