Bild på Calma
 • Mot åksjuka
 • Läkemedel
 • Effekten efter 15-30 min, varar i 3-6 tim. Förebygger och häver illamående vid åksjuka. Från 12 år
 • Bra att ha med på resa
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Calma

   20 mg medicinskt tuggummi
   Dimenhydrinat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel, eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Calma är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Calma
   3. Hur du tar Calma
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Calma ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Calma är och vad det används för

   Calma är ett medicinskt tuggummi. Det aktiva innehållsämnet i Calma är ett antihistamin som förebygger och häver illamående och kräkningar vid åksjuka (t.ex. bil-, buss-, flyg- och sjösjuka). Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angiven i bipacksedeln. Följ alltid läkarens ordination och anvisning på etiketten på läkemedelsförpackningen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Calma

   Ta inte Calma

   - om du är allergisk mot dimenhydrinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du får akuta astmaanfall.

   - om du har porfyri (ärftlig enzymbristsjukdom).

   - om du har glaukom med smal kammarvinkel (grön starr).

   - om du har svår prostataförstoring eller svår förträngning i urinröret.

   Calma innehåller aspartam och ska därför inte tas av personer med fenylketonuri.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Calma om du har något av följande:

   - kroniska lungproblem och astma

   - prostataförstoring

   - förträngning i urinröret som medför svårighet att tömma urinblåsan

   - förträngning i magmunnen

   - krampanfall (epilepsi, eklampsi)

   - hjärt- och kärlsjukdom

   - nedsatt njurfunktion

   - allvarlig leversjukdom

   - akut porfyri

   - alkoholmissbruk

   - ett tillstånd om kallas feokromocytom

   Andra läkemedel och Calma

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Lugnande och ångestdämpande läkemedel, sömntabletter eller alkohol bör inte användas samtidigt med Calma. Det finns risk för att dåsighet orsakad av Calma förstärks vid kombination med dessa läkemedel.

   Vissa läkemedel mot parkinson och depression (t.ex. så kallade MAO-hämmare) samt så kallade beta-blockerare kan påverka eller påverkas av Calma. Så kallade antikolinergiska läkemedel som innehåller atropin (finns t.ex. i ögondroppar) eller ipratropiumbromid (luftrörsvidgande) kan också påverka effekten av Calma.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Under graviditet bör Calma endast användas efter särskilt övervägande. Under de sista graviditetsveckorna skall Calma inte användas då det finns risk att dimenhydrinat kan åstadkomma sammandragningar.

   Dimenhydrinat passerar över i bröstmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med din läkare vid mer än tillfälligt bruk av Calma under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Calma kan ha effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Calma kan försämra reaktionsförmågan vilket bör beaktas då skärpt uppmärksamhet krävs.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Calma innehåller aspartam, laktos, glukos, sackaros och sorbitol

   Calma innehåller aspartam och ska därför inte tas av personer med fenylketonuri.

   Calma innehåller laktos (<1 mg), glukos, sackaros och sorbitol. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Calma

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna och barn över 12 år: Ett tuggummi tuggas i minst 10 minuter. Om illamående trots allt uppstår kan ytterligare ett tuggummi tuggas efter 30 minuter. Detta kan upprepas ytterligare en gång. Ett tuggummi bör tas ca 15-30 minuter innan åksjuka förväntas. Effekten varar i 3-6 timmar.

   Maximal daglig dos är 4 tuggummin. Rådfråga apotekspersonal om du är osäker.

   Tuggummit ska inte sväljas.

   Användning för barn

   Calma rekommenderas inte till barn under 12 år beroende på otillräckliga data avseende säkerhet och effekt.

   Om du har tagit för stor mängd av Calma

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformations­centralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Calma

   Du kan ta Calma även efter att du blivit åksjuk, se ovan punkt 3: Hur du tar Calma.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vissa personer kan uppleva en kortvarig och övergående domningskänsla i munnen. Detta är ofarligt och beror på det aktiva innehållsämnets lokalbedövande effekt.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): trötthet.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): muntorrhet och allergiska hudreaktioner.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Calma ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och på blistret efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är dimenhydrinat. Ett tuggummi innehåller 20 mg dimenhydrinat.

   • Övriga innehållsämnen är aspartam, kalciumkarbonat, dextrin, dimetylamino­etylmetylmetakrylat metyl-(butyl)metakrylatsampolymer, gummibas, hårdfett, flytande glukos, makrogol, lätt magnesiumoxid, magnesiumstearat, mentol, metakrylsyra-metakrylatsampolymer, Montanemontane gykolvax, pepparmintsmak (innehållande laktos), kaliumdihydrogenfosfat, povidon, sackarinnatrium, sorbitol, vattenfri kolloidal kiseldioxid, sackaros, talk, titandioxid (E171), vitt bivax. Ett tuggummi innehåller 406 mg socker (sackaros).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Det dragerade tuggummit är vitt, bikonvext och runt.

   Förpackningsstorlekarna är 2, 10 och 20 tuggummin.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Meda OTC AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tillverkare:

   Hermes Pharma Ges.m.b.H., Allgäu 36, 9400 Wolfsberg, Österrike

   Orifice Medical AB, Aktergatan 2, 4 och 5, 271 55 Ystad


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-06-02


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calma

  Medicinskt tuggummi 20 mg 10 styck Blister

  • Varunummer: 054060
  • Tillverkare: Meda OTC AB

  93 kr

  Jämförpris: 9,30 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/calma-medicinskt-tuggummi-20-mg-10-styck-blister-227219/ 227219 Calma https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/054060s.jpg 93.00 93.00 SEK Calma InStock Mot åksjuka Meny Meny/Mage Meny/Mage/Illamående & åksjuka Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Medicinskt tuggummi 20 mg 10 styck Blister