• Kalciumfolinat
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Calciumfolinate Teva

   15 mg tabletter
   folsyra
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Calciumfolinate Teva är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Calciumfolinate Teva
   3. Hur du använder Calciumfolinate Teva
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Calciumfolinate Teva ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Calciumfolinate Teva är och vad det används för

   Kalciumfolinat är en modifierad form av folsyra. Folsyra är nödvändigt för vissa funktioner i kroppen.

   Kalciumfolinat används vid högdosbehandling med metotrexat (medel mot cancer) för att minska skadliga effekter av metotrexat i friska celler.

   Kalciumfolinat som finns i Calciumfolinate Teva kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Calciumfolinate Teva

   Använd inte Calciumfolinate Teva

   • om du är överkänslig mot kalciumfolinat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av anemi som orsakas av brist på vitamin B12 (t.ex. perniciös anemi).

   Andra läkemedel och Calciumfolinate Teva

   Calciumfolinate Teva kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att berätta om du använder läkemedel som innehåller något av nedanstående aktiva innehållsämnen:

   • sulfametoxazol eller trimetoprim (medel mot bakterieinfektioner).

   • pyrimetamin (medel mot malaria).

   • fenobarbital, primidon, fenytoin eller succinimider (medel mot epilepsi).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga kända risker vid användning under graviditet. Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

   Amning

   Det är okänt om kalciumfolinat passerar över i modersmjölk. Rådfråga läkare eller apotek innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kalciumfolinat påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Calciumfolinate Teva innehåller laktos

   Calciumfolinate Teva innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Calciumfolinate Teva

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Om du använt för stor mängd av Calciumfolinate Teva

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Calciumfolinate Teva

   Om du glömt ta en tablett vid vanlig tidpunkt, hoppa över den dosen och ta inte en tablett senare, vänta tills det är dags för nästa dos och fortsätt därefter att ta tabletterna regelbundet, enligt det ursprungliga doseringsschemat.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare om du får en allergisk reaktion med symtom som till exempel svullnad i läppar, tunga och svalg, andnöd, yrsel, hastigt uppkomna hudutslag, klåda

   Detta är en mycket allvarlig men mycket sällsynt biverkning, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare, och du kan behöva omedelbar läkarvård.

   Följande biverkningar kan också förekomma:

   Mindre vanlig biverkning (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) är: Feber.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare) är: Sömnlöshet, upprördhet och depression efter höga doser. Mag-tarmbesvär efter höga doser. Ökad anfallsfrekvens hos epileptiker.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Calciumfolinate Teva ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C i originalförpackningen. Ljuskänslig.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter utg.dat: Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är kalciumfolinat motsvarande 15 mg folinsyra per tablett.

   Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, potatisstärkelse, povidon, magnesiumstearat, vattenfri kolloidal kiseldioxid.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Ljusgula, plana tabletter med skåra och diameter 7 mm.

   Plastburk med 10 tabletter

   Tryckförpackning med 10 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-08-26


  Calciumfolinate Teva

  Tablett 15 mg Kalciumfolinat 10 styck Burk

  • Varunummer: 021405
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  390,58 kr

  Jämförpris: 39,06 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?