Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Calciumfolinat Hospira

   10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Folinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får några biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Det gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   VAD CALCIUMFOLINAT HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA
   HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA
   EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   HUR CALCIUMFOLINAT HOSPIRA SKA FÖRVARAS
   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   VAD CALCIUMFOLINAT HOSPIRA ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Kalciumfolinat är en modifierad form av folsyra.

   Kalciumfolinat används vid högdosbehandling med metotrexat (medel mot cancer) för att minska skadliga effekter av metotrexat i friska celler. Det används ofta tillsammans med 5-fluorouracil vid cancerbehandling.

   VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA

   Använd inte Calciumfolinat Hospira

   • om du är allergisk mot kalciumfolinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av vissa former av anemi som orsakas av brist på vitamin B12 (t.ex. perniciös anemi).

   Andra läkemedel och Calciumfolinat Hospira

   Calciumfolinat Hospira kan påverka effekten av vissa andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta gäller bland annat:


   • Folsyraantagonister t ex trimetoprim och sulfametoxazol (medel mot bakterieinfektioner) samt pyrimetamin (medel mot malaria). Calciumfolinat Hospira bör ej ges tillsammans med en folsyraantagonist eftersom effekten av folsyraantagonisten kan minskas.

   • Metotrexat - läkemedel som används vid cancerbehandling och vissa sjukdomar där hämning av immunförsvar är nödvändig (Calciumfolinat Hospira kommer inte att ges samtidigt med detta läkemedel för att kalciumfolinat kan påverka effekten av metotrexat. Calciumfolinat Hospira kommer att ges 12-24 timmar efter metotrexat).

   • Läkemedel som används vid epilepsi t.ex. fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider.

   • 5-Fluorouracil-läkemedel som används vid cancerbehandling.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet.

   Kalciumfolinat passerar över i modersmjölk men risk för påverkan på barnet är osannolik vid normal dosering.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kalciumfolinat påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT HOSPIRA

   Calciumfolinat Hospira ges i en ven (intravenös infusion eller injektion) eller i en muskel (int-ramuskulär injektion). Din läkare avgör vad som är den rätta dosen till dig.

   Eftersom läkemedlet ges till dig på sjukhus är det inte troligt att du får för lite eller för mycket läkemedel. Om du har några frågor, prata med din läkare eller sjukvårdspersonalen.

   EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du märker någon av följande mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare), kontakta omedelbart läkare:

   • allvarlig allergisk reaktion – du kan uppleva plötsligt uppkommande kliande utslag (näs-selutslag), svullnad av händer, fötter, anklar, ansiktet, läppar, mun och hals (vilket kan or-saka sväljnings- och andningssvårigheter) och du kan känna dig svimfärdig.


   Detta är mycket allvarliga biverkningar och du kan behöva omedelbar läkarvård.


   Andra biverkningar som har rapporterats vid behandling med kalciumfolinat:


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • du kan känna dig febrig efter kalciumfolinatinjektionen.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • mag-tarmbesvär efter höga kalciumfolinatdoser,

   • du kan få insomningsbesvär (insomnia), bli upprörd eller deprimerad efter höga kalciumfolinatdoser

   • om du har epilepsi, kan du få ökad anfallsfrekvens. Detta beror på att kalciumfolinat kan påverka effekten av dina epilepsiläkemedel.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • buksmärta.

   Kalciumfolinat förstärker biverkningarna av cancerläkemedlet 5-fluorouracil. Följande biverkningar har rapporterats när kalciumfolinat ges tillsammans med 5-fluorouracil.


   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • illamående

   • kräkningar

   • svår diarré

   • inflammation i slemhinnan i tarmen och munnen (livshotande tillstånd har förekommit)

   • minskat antal blodkroppar (kan vara livshotande)

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • rodnad och svullnad av handflator och fotsulor som kan göra att huden flagnar (hand-fot syndromet)

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • förhöjd nivå av ammoniak i blodet


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   HUR CALCIUMFOLINAT HOSPIRA SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Förvara glasflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är kalciumfolinat. Varje milliliter (ml) lösning innehåller 10 mg folsyra som kalciumfolinat.

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumhydroxid och/eller saltsyra för att justera pH och vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Calciumfolinat Hospira är en klar, gulaktig lösning. Läkemedlet är packad i 5, 10 eller 30 ml klara, glasflaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Innehavare av godkännande för försäljning: Hospira Nordic AB, Box 34116, 100 26 Stockholm


   Tillverkare: Hospira UK Limited, Horizon, Honey Lane, Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016–05–17

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:


   För intravenös infusion eller intramuskulärt. Får ej ges intratekalt.


   Anvisningar för användning, beredning och blandbarhet

   Endast klar lösning skall användas. Infusionshastighet skall vara högst 160 mg/min (16 ml/min) (lösningen innehåller kalcium).


   Eventuell ytterligare spädning sker lämpligen med följande infusionslösningar: natriumklorid 9 mg/ml, glukos 50 mg/ml, glukos 100 mg/ml, natriumklorid 9 mg/ml med glukos 50 mg/ml, Ringer lösning. Spädning utförd under aseptiska förhållanden skall göras innan användning.


   Inkompatibilitet har rapporterats för injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsfor-merna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.


   Droperidol

   1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning vid tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8 minuter.

   2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning, då läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan injektionerna.


   Fluorouracil

   Kalciumfolinat får ej blandas i samma infusionslösning som 5-fluorouracil, eftersom fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% dextros i vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i polyvinylkloridbehållare vid 4°C, 23°C eller 32°C.


   Foskarnet

   Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning rapporterats.


   Hållbarhet

   Under aseptiska förhållanden beredda lösningar kan förvaras i högst 24 timmar vid +2 °C - +8 °C (i kylskåp) i skydd mot ljus.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calciumfolinat Hospira

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 5 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 147208
  • Tillverkare: Pfizer AB

  114,50 kr

  Jämförpris: 22,90 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?