Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Calciumfolinat Ebewe

   10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Folinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventulla biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CALCIUMFOLINAT EBEWE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE
   3. HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CALCIUMFOLINAT EBEWE SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD CALCIUMFOLINAT EBEWE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Calciumfolinat Ebewe, som innehåller det aktiva ämnet folinsyra, är ett läkemedel som används vid cancerbehandling.


   Calciumfolinat Ebewe används:

   • för att minska biverkningarna av läkemedel i gruppen folatantagonister (till exempel metotrexat) under behandling mot cancer.

   • i kombination med läkemedel som innehåller 5-fluorouracil vid behandling av cancer.

   Folinsyra som finns i Calciumfolinat Ebewe kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ altid deras instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE

   Använd inte Calciumfolinat Ebewe

   • om du är allergisk mot kalciumfolinat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av blodbrist som kallas Perniciös anemi eller blodbrist som orsakats av vitamin B12-brist.

   Var särskilt försiktig med Calciumfolinat Ebewe

   Kalciumfolinat givet tillsammans med metotrexat eller 5-fluorouracil får endast ges under överinseende av läkare med erfarenhet av cancer behandling.


   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Calciumfolinat Ebewe om du:

   • har epilepsi innan behandlingen påbörjats, eftersom Calciumfolinat Ebewe i kombination mot vissa läkemedel mot epilepsi t.ex. fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider kan leda till fler epileptiska anfall.

   • har njursvikt och behandlas med metotrexat.

   • får diarré eller andra biverkningar i mage-tarm vid samtidig behandling med Calciumfolinat Ebewe och 5-fluorouralacil.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Calciumfolinat Ebewe bör inte användas tillsammans med läkemedel som innehåller trimetoprim + sulfametoxazol eller pyrimetamin.

   • Calciumfolinat Ebewe förstärker den toxiska effekten av 5-fluorouralacil.

   • Calciumfolinat Ebewe kan motverka effekten av epilepsiläkemedel bland annat fenytoin, fenobarbital och primidon, och kan leda till fler epileptiska anfall.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet:

   Inga kända risker vid användning under graviditeten. Det finns ingen information om att folinsyra kan ge skadliga effekter på fostret under graviditeten. Kombinationsbehandling med metotrexat ska endast ges på strikta indikationer under graviditet.

   Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil ska i de flesta fall inte ges under graviditet.


   Amning:

   Det är okänt om Calciumfolinat Ebewe passerar över till modersmjölk. Calciumfolinat Ebewe kan användas under amning när det anses nödvändigt.

   Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil ska i de flesta fall inte ges under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Calciumfolinat Ebewe

   Detta läkemedel innehåller 3 mg natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE

   Calciumfolinat Ebewe administreras till dig av sjukvårdspersonal. Calciumfolinat Ebewe doseras individuellt.

   Du kommer få detta läkemedel på sjukhus och det är inte troligt att du får för stor mängd folinsyra. Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller sköterkan som ger dig läkemedlet.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Feber


   Sällsynta (kan förekomma hosupp till 1 av 1000 användare):

   • Sömnstörningar, upprördhet och depression efter höga doser

   • Ökad risk för fler anfall hos epileptiker

   • Störningar i magen och tarmen efter höga doser


   Mycket sällsynta (kan förekomma hos pp till 1 av 10 000 användare):

   • Allergiska reaktioner inkluderande allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk rektion) och nässelutslag


   Kombinationsbehandling med 5-fluoruracil


   Månadsvis behandling


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Kräkningar och illamående

   • Slemhinneförändringar ibland allvarliga


   Veckovis behandling


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):


   • Diarré och uttorkning som kan leda till sjukhusinläggning och även död.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare , apotekspersonlal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningra kan du bidra till att öka informationen om läkemedlets säkerhet.


   Läkemedelsverket, Box 26, 751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR CALCIUMFOLINAT EBEWE SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter EXP:. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kalciumfolinatpentahydrat motsvarande folinsyra 10 mg per ml.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös till svagt gulfärgad lösning.


   Förpackningsstorlekar: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml eller 50 ml i injektionsflaska av glas.


   Eventuellt kommer inta alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG

   Mondseestrasse 11

   A-4866 Unterach

   Österrike


   För ytterligare upplysningar om detta läkemdel kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännande för försäljning:


   Lokal företrädare:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-09-27

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

   Endast för intravenöst och intramuskulärt bruk. Vid intravenös administrering skall inte mer än 160 mg kalciumfolinat per minut injiceras på grund av kalciuminnehållet i lösningen.

   Calciumfolinat Ebewe injektionsvätska kan spädas ut med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning före användning.


   Före administrering skall kalciumfolinatlösningen inspekteras visuellt. Lösningen för injektion eller infusion skall vara klar och gulaktig. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar skall den kasseras.


   Kalciumfolinatlösning för injektion eller infusion är enbart avsedd för engångsbruk. Oanvänd lösning skall destrueras enligt lokalt gällande anvisningar.


   Inkompatibilitet

   Inkompatibilitet har rapporterats för injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.


   Droperidol

   1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning vid tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8 minuter.

   2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning, då läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan injektionerna.


   Fluorouracil

   Kalciumfolinat får ej blandas i samma infusionslösning som 5-fluorouracil, eftersom fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% dextros i vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i polyvinylkloridbehållare vid 4°C, 23°C eller 32°C.


   Foskarnet

   Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning rapporterats.


   Hållbarhet efter spädning:

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om så inte sker är det användaren som ansvarar för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användandet, vilket normalt inte bör överskrida 24 timmar vid 2-8°, såvida inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calciumfolinat Ebewe

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 35 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 070224
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  198 kr

  Jämförspris: 5,66 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?