Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Calciumfolinat Ebewe

   10 mg/ml injektionsvätska, lösning
   folinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventulla biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD CALCIUMFOLINAT EBEWE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE
   3. HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR CALCIUMFOLINAT EBEWE SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD CALCIUMFOLINAT EBEWE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR 

   Calciumfolinat Ebewe, som innehåller det aktiva ämnet folinsyra, är ett läkemedel som används vid cancerbehandling.

   Calciumfolinat Ebewe används:

   • för att minska biverkningarna av läkemedel i gruppen folatantagonister (till exempel metotrexat) under behandling mot cancer.

   • i kombination med läkemedel som innehåller 5-fluorouracil vid behandling av cancer.

   Folinsyra som finns i Calciumfolinat Ebewe kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ altid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE

   Använd inte Calciumfolinat Ebewe

   • om du är allergisk mot kalciumfolinat, folinsyra  eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av blodbrist som kallas Perniciös anemi eller blodbrist som orsakats av vitamin B12-brist.

   Varningar och försiktighet

   Folinsyra givet tillsammans med metotrexat eller 5-fluorouracil får endast ges under överinseende av läkare med erfarenhet av cancer behandling.

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Calciumfolinat Ebewe om du:

   • har epilepsi innan behandlingen påbörjats, eftersom Calciumfolinat Ebewe i kombination mot vissa läkemedel mot epilepsi t.ex. fenobarbital, fenytoin, primidon och succinimider kan leda till fler epileptiska anfall.

   • har njursvikt och behandlas med metotrexat.

   • får diarré eller andra biverkningar i mage-tarm vid samtidig behandling med Calciumfolinat Ebewe och 5-fluorouralacil.

   Andra läkemedel och Calciumfolinat Ebewe

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   • Calciumfolinat Ebewe bör inte användas tillsammans med läkemedel som innehåller trimetoprim + sulfametoxazol eller pyrimetamin.

   • Calciumfolinat Ebewe förstärker den toxiska effekten av 5-fluorouralacil.

   • Calciumfolinat Ebewe kan motverka effekten av epilepsiläkemedel bland annat fenytoin, fenobarbital, succinimider och primidon, och kan leda till fler epileptiska anfall.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet:

   Inga kända risker vid användning under graviditeten. Det finns ingen information om att folinsyra kan ge skadliga effekter på fostret under graviditeten. Kombinationsbehandling med metotrexat ska endast ges på strikta indikationer under graviditet.

   Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil ska i de flesta fall inte ges under graviditet.

   Amning:

   Det är okänt om Calciumfolinat Ebewe passerar över till modersmjölk. Calciumfolinat Ebewe kan användas under amning när det anses nödvändigt.

   Kombinationsbehandling med 5-fluorouracil ska i de flesta fall inte ges under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Calciumfolinat Ebewe innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller 3 mg natrium per ml. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.


   3. HUR DU ANVÄNDER CALCIUMFOLINAT EBEWE

   Calciumfolinat Ebewe administreras till dig av sjukvårdspersonal. Calciumfolinat Ebewe doseras individuellt.

   Du kommer få detta läkemedel på sjukhus och det är inte troligt att du får för stor mängd folinsyra. Om du är orolig att du fått för hög dos eller om du har frågor om den dos du fått ska du tala med läkaren eller sköterkan som ger dig läkemedlet.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Alla terapeutiska indikationer

   Mindre vanliga ( kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • Feber

   Sällsynta (kan förekomma hosupp till 1 av 1000 användare):

   • Sömnstörningar, upprördhet och depression efter höga doser

   • Ökad risk för fler krampanfall hos epileptiker

   • Störningar i magen och tarmen efter höga doser

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos pp till 1 av 10 000 användare):

   • Allvarlig allergisk reaktion. Du kan få plötslig klåda (nässelutslag), svullnad av händer, fötter, fotleder, läppar, mun eller svalg (vilket kan göra det svårt att svälja eller andas), och du kan känna dig svimfärdig. Detta är en allvarlig biverkning. Du kan behöva omedelbar vård

   Kombinationsbehandling med 5-fluoruracil

   Om du får Calciumfolinat Ebewe i kombination med en cancerbehandling som innehåller fluoropyrimidiner, är risken större att du får följande biverkningar av det andra läkemedlet:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare): 

   • Kräkningar och illamående

   • Svår diarré

   • Uttorkning som kan bero på diarré

   • Inflammation i slemhinnan i tarmarna och munhålan (livshotande tillstånd har förekommit)

   • Minskat antal blodkroppar (även livshotande tillstånd)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): 

   • Rodnad och svullnad av handflator och fotsulor som kan göra att huden flagar av (hand-fot-syndromet)

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   • Förhöjd ammoniaknivå i blodet

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR CALCIUMFOLINAT EBEWE SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2°C-8°C).

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan efter Utg.dat./EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är kalciumfolinatpentahydrat motsvarande folinsyra 10 mg per ml.

   • Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös till svagt gulfärgad lösning.

   Förpackningsstorlekar: 5 ml, 10 ml, 20 ml, 35 ml eller 50 ml i injektionsflaska av glas.

   Eventuellt kommer inta alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Ebewe Pharma Ges.m.b.H Nfg.KG

   Mondseestrasse 11

   A-4866 Unterach

   Österrike

   Information lämnas av:

   Sandoz A/S

   Edvard Thomsens Vej 14

   2300 Köpenhamn S

   Danmark


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-08-31

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för användning och hantering samt destruktion

   Endast för intravenöst och intramuskulärt bruk. Vid intravenös administrering skall inte mer än 160 mg kalciumfolinat per minut injiceras på grund av kalciuminnehållet i lösningen.

   Calciumfolinat Ebewe injektionsvätska kan spädas ut med 0,9 % natriumkloridlösning eller 5 % glukoslösning före användning.

   Före administrering skall kalciumfolinatlösningen inspekteras visuellt. Lösningen för injektion eller infusion skall vara klar och gulaktig. Om lösningen är grumlig eller innehåller partiklar skall den kasseras.

   Kalciumfolinatlösning för injektion eller infusion är enbart avsedd för engångsbruk. Oanvänd lösning skall destrueras enligt lokalt gällande anvisningar.

   Inkompatibilitet

   Inkompatibilitet har rapporterats för injektionsformen av kalciumfolinat och injektionsformerna av droperidol, fluorouracil, foskarnet och metotrexat.

   Droperidol

   1. Droperidol 1,25 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 5 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning vid tillsats och blandning i spruta i 5 minuter vid 25°C, följt av centrifugering i 8 minuter.

   2. Droperidol 2,5 mg/0,5 ml tillsammans med kalciumfolinat 10 mg/0,5 ml gav omedelbar fällning, då läkemedlen injicerades efter varandra i en Y-port utan att denna sköljdes mellan injektionerna.

   Fluorouracil

   Kalciumfolinat får ej blandas i samma infusionslösning som 5-fluorouracil, eftersom fällning kan bildas. Fluorouracil 50 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml, med eller utan 5% dextros i vatten, har visat sig vara inkompatibla när de blandats i olika mängder och förvarats i polyvinylkloridbehållare vid 4°C, 23°C eller 32°C.

   Foskarnet

   Vid blandning av foskarnet 24 mg/ml och kalciumfolinat 20 mg/ml har en grumlig gul lösning rapporterats.

   Hållbarhet efter spädning

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om så inte sker är det användaren som ansvarar för förvaringstid och förvaringsbetingelser före användandet, vilket normalt inte bör överskrida 24 timmar vid 2-8°C, såvida inte beredningen skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calciumfolinat Ebewe

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml 10 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 069702
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  178 kr

  Jämförpris: 17,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?