Bild på Calcitugg
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Calcitugg

   500 mg, 1000 mg tuggtabletter
   kalcium

   Läs nog igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Calcitugg är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Calcitugg 
   3. Hur du tar Calcitugg
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Calcitugg ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Calcitugg är och vad det används för

   Calcitugg är tuggtabletter som innehåller kalcium som är ett viktigt ämne för nybildning av ben. Calcitugg används för att förebygga och behandla brist på kalcium, samt som tilläggsbehandling vid benskörhet. Calcitugg kan även skrivas ut av läkare på recept för att användas som fosfatbindare till patienter med stora mängder fosfat i blodet.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Calcitugg 

   Ta inte Calcitugg

   • om du är allergisk (överkänslig) mot kalcium, eller något annat innehållsämne i Calcitugg. 

   • om du har ökad mängd kalcium i blod eller i urin.

   • om du har njursten.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Calcitugg

   • om du tar diuretika (urindrivande för behandling av högt blodtryck och ödem) eller hjärtglykosider (för behandling av hjärtsjukdom).

   • om du har alltför höga nivåer av kalcium i blodet eller uppvisar tecken på nedsatt njurfunktion eller har haft njursten tidigare.

   • om du tar höga doser av kalcium och även använder preparat som innehåller vitamin D.

   • om du tar höga doser av kalcium och även använder syrabindande medel.

   Andra läkemedel och Calcitugg

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Kalciumkarbonat kan försämra kroppens upptag av tetracyklinpreparat om de tas samtidig. Därför bör tetracyklinpreparat tas minst 2 timmar före eller 4-6 timmar efter intag av Calcitugg.

   Läkemedel som innehåller bisfosfonater bör tas minst en timme före Calcitugg.

   Kalcium kan minska effekten av levotyroxin. Därför bör levotyroxin tas minst fyra timmar före eller fyra timmar efter intag av Calcitugg.

   Effekten av antibiotika av kinolin-typ kan bli sämre om de tas samtidigt som kalcium. Sådana antibiotika ska tas två timmar före eller sex timmar efter intag av Calcitugg.

   Kalciumsalter kan minska absorptionen av järn, zink och strontiumranelat. Därför bör preparat med järn, zink eller strontiumranelat tas minst två timmar före eller efter intag av Calcitugg.

   Andra läkemedel som kan påverka eller påverkas av Calcitugg är: vissa urindrivande medel (s k tiaziddiuretika) och hjärtglykosider.

   Om du tar något utav ovan nämnda läkmedel kommer din läkare att ge dig ytterligare instruktioner.

   Calcitugg med mat och dryck

   Det spelar ingen roll om du tar Calcitugg i samband med mat och dryck.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Under graviditet bör det dagliga intaget inte överstiga 2500 mg kalcium (via föda och kalciumtillskott) Om du är gravid kan du ta Calcitugg om du har brist på kalcium.

   Calitugg kan användas under amning. Kalcium passerar över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Calcitugg har ingen känd effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Calcitugg innehåller isomalt

   Calcictugg innehåller isomalt (E953). Om du inte tål vissa sockerarter bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Calcitugg

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering:

   Rekommenderad dos för vuxna är 500-1500 mg kalcium per dag.

   Användning för barn

   Rekommenderad dos för barn är 500-1000 mg kalcium per dag.

   Tabletterna kan tuggas eller får långsamt smälta i munnen.

   Om du har tagit för stor mängd av Calcitugg

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Calcitugg

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Dyspepsi (matsmältningsbesvär) har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare).

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Ökad mängd kalcium i blodet eller i urinen kan förekomma vid höga doser.

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

   Förstoppning, gasbildning, illamående, buksmärtor, diarré.

   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Klåda och utslag. Mjölk-alkali syndrom (om överdrivna mängder kalcium har intagits), symptom är urinträngningar, huvudvärk, aptitlöshet, illamående eller kräkningar, onormal trötthet eller svaghet, tillsammans med ökad mängd kalcium i blodet och nedsatt njurfunktion.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Calcitugg ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Plastburk: Förvaras vid högst 30°. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänsligt.

   Blisterförpackning: Förvaras vid högst 25°. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i en tablett Calcitugg 500 mg är 1250 mg kalciumkarbonat (motsvarar 500 mg kalcium).

   Den aktiva substansen i en tablett Calcitugg 1000 mg är 2500 mg kalciumkarbonat (motsvarar 1000 mg kalcium).

   Övriga innehållsämnen är:

   xylitol (E967), povidon, isomalt (E953), smakämne (apelsin), magnesiumstearat, sukralos (E955), mono- och diglycerider av fettsyror.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Calcitugg är vita runda tuggtabletter.

   Förpackningsstorlekar:

   Plastburk: 20, 30, 50, 60, 90, 100, 120 och 180 tabletter (500 mg).

   30, 60, 90 och 100 tabletter (1000 mg).

   Blisterförpackningar: 50x1 (endos) tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   Tel: 08-731 28 00

   E-post: infosweden@takeda.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   500 mg:

   Belgien: Calci-Chew

   Finland: Calcichew appelsiini 500 mg purutabletti

   Grekland: Calcioral

   Luxemburg: Calcichew

   Nederländerna: Calci-Chew 500 mg

   Spanien: Mastical

   Sverige: Calcitugg 500 mg

   1000 mg:

   Nederländerna: Calci-Chew 1000 mg

   Sverige: Calcitugg 1000 mg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-16


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Calcitugg

  Tuggtablett 500 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 025783
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  119 kr

  Jämförpris: 1,19 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/calcitugg-tuggtablett-500-mg-100-styck-burk-114069/ 114069 Calcitugg https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/025783s.jpg 119.00 119.00 SEK Calcitugg InStock Meny Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler/Kalcium Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Tuggtablett 500 mg 100 styck Burk