Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Cabergoline 2care4

   0,5 mg, tabletter kabergolin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar <ta> <använda> detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR CABERGOLINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER CABERGOLINE 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER CABERGOLINE 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV CABERGOLINE 2CARE4

   Vad innehåller Cabergoline 2care4 ?

   Innehållsdeklaration:

   Den aktiva substansen är kabergolin.

   Varje tablett innehåller 0,5 mg kabergolin.

   Övriga innehållsämnen: Vattenfri laktos,

   L-leucin och magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark,

   Tel. 08 – 68 40 98 40

   Tillverkare

   TEVA-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR CABERGOLINE 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlets utseende och

   förpackningsstorlekar:

   Vita, ovala, platta tabletter med fasad kant.

   Ena sidan är slät och den andra sidan har en

   brytskåra. Tabletten är märkt med ‘CBG’ och

   ‘0.5’ på var sin sida om brytskåran.

   Cabergoline 2care4 0,5 mg tillhandahålls i

   förpackningar om 8 tabletter

   Vad används dåCabergoline 2care4 för?

   Cabergoline 2care4 tillhör en grupp

   läkemedel som kallas prolaktinhämmare.

   Cabergoline 2care4 förhindrar laktation

   (bildande av bröstmjölk) genom att minska

   nivåerna av ett hormon som kallas prolaktin.


   Cabergoline 2care4 kan också användas för

   att minska onormala mängder av hormonet

   prolaktin i blodet.


   Kabergolin som finns i Cabergoline 2care4

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER CABERGOLINE 2CARE4

   Använd inte Cabergoline 2care4:

   Använd inte Cabergoline 2care4 om du:

   • Är allergisk mot kabergolin, mot andra

   ergotalkaloider (t.ex. bromokriptin) eller

   mot något annat innehållsämne i detta

   läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Har eller har haft psykos eller har ökad risk

   för psykos efter förlossning.

   • Har kraftigt nedsatt leverfunktion.

   • Har svullna händer och fötter och högt

   blodtryck under graviditet (graviditetsförgiftning).

   • Har okontrollerat högt blodtryck eller högt

   blodtryck efter förlossning.

   • Någonsin tidigare har diagnosticerats

   med problem som beskrivs som fibrotiska

   reaktioner som påverkar lungorna, bakre

   delen av buken och njurarna eller hjärtat.

   • Kommer att behandlas med Cabergoline

   2care4 under lång tid och har eller har

   haft fibrotiska reaktioner (ärrvävnad) i

   hjärtat.

   Var särskilt försiktig med Cabergoline 2care4:

   Varningar och försiktighet

   Om du har något av följande hälsoproblem

   måste du underrätta din läkare innan du tar

   Cabergoline 2care4 eftersom läkemedlet kan

   vara olämpligt för dig:

   • Hjärtkärlsjukdom.

   • Magsår eller blödning i magtarmkanalen

   (kan medföra svart avföring eller blodiga

   kräkningar).

   • Nedsatt njurfunktion.

   • Raynauds sjukdom (vid kyla blir fingrar

   och tår blåaktigt vita, pulslösa, kalla,

   okänsliga och bortdomnade).

   • Lågt blodtryck.

   • Allvarliga bröstbesvär (t.ex. smärta i

   bröstet vid andning, vätska i lungorna,

   infektion eller inflammation i lungorna).

   • Om du har eller har haft fibrotiska

   reaktioner (ärrvävnad) i hjärtat, lungorna

   eller buken.

   • Tidigare allvarlig psykisk sjukdom, speciellt

   psykotisk sjukdom.

   • Om du är gravid och under graviditeten

   utvecklar högt blodtryck.


   Om du behandlas med Cabergoline 2care4

   under lång tid, kommer din läkare att

   kontrollera om hjärtat, lungorna och

   njurarna är i bra skick innan behandling

   påbörjas. Han/hon kommer också att ta ett

   ekokardiogram (en ultraljudsundersökning

   av hjärtat) innan behandling påbörjas och

   med jämna mellanrum under behandlingen.

   Om fibrotiska reaktioner uppstår, kommer

   behandlingen att avbrytas.


   Tala om för din läkare om du eller din familj/

   vårdare lägger märke till att du utvecklar en

   stark lust eller begär att bete dig på ett sätt

   som är ovanligt för dig eller att du inte kan

   motstå impulsen, driften eller frestelsen att

   utföra vissa aktiviteter som kan skada dig

   eller andra. Dessa beteenden kallas störd

   impulskontroll och kan omfatta spelberoende,

   tvångsmässigt ätande, tvångsmässigt

   köpande, en onormalt hög sexualdrift eller

   en ökning av sexuella tankar och känslor. Din

   läkare kan behöva justera dosen eller avbryta

   behandlingen.


   Effekten av alkohol på toleransen för

   kabergolin är okänd.


   Ofruktsamhet kan hävas hos kvinnor som tar

   Cabergoline 2care4, och graviditet kan uppträda

   innan menstruationscykeln normaliserats.

   Därför rekommenderas ett graviditetstest minst

   var fjärde vecka under perioden innan

   menstruationen kommit tillbaka och därefter,

   varje gång en menstruation är försenad med

   mer än tre dagar.

   Lämpligt preventivmedel bör därför användas

   under behandling med Cabergoline 2care4

   och även från att behandlingen avslutats

   fram tills att ägglossning har upphört

   (se avsnittet Graviditet).

   Intag av Cabergoline 2care4 med mat och dryck:

   Cabergoline 2care4 ska sväljas och bör tas i

   samband med måltid.

   Barn

   Barn och ungdomar

   Säkerheten och effekten av Cabergoline

   2care4 har inte säkerställts hos barn och

   ungdomar yngre än 16 år.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan

   du använder detta läkemedel.


   Det finns inga adekvata och välkontrollerade

   studier från användning av Cabergoline

   2care4 under graviditet. Om du behandlas

   med Cabergoline 2care4 och blir gravid under

   tiden bör du avbryta behandlingen och

   kontakta din läkare snarast. Innan du påbörjar

   behandlingen med kabergolin måste du

   utesluta risken att du är gravid. Dessutom

   bör du vara extra försiktig och försöka undvika

   att bli gravid under åtminstone en månads

   tid efter avslutad behandling med kabergolin.


   Amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan

   vara gravid eller planerar att skaffa barn,

   rådfråga läkare eller apotekspersonal innan

   du använder detta läkemedel.


   Det är okänt om kabergolin går över i

   bröstmjölk. Cabergoline 2care4 ska inte tas

   av mödrar som planerar att amma eftersom

   det förhindrar bildandet av bröstmjölk.

   Eftersom Cabergoline 2care4 kommer att

   hindra dig från att producera bröstmjölk åt

   ditt barn, skall du inte ta Cabergoline 2care4

   om du planerar att amma. Om du behöver ta

   Cabergoline 2care4 skall du mata ditt barn på

   något annat sätt.

   Fertilitet

   Om du planerar att bli gravid ska behandlingen

   med Cabergoline 2care4 avbrytas en månad

   innan du avser att bli gravid. Rådgör därför

   med din läkare om du är gravid eller planerar

   att bli det, innan behandlingen påbörjas.


   Fertilitet


   Om du planerar att bli gravid ska behandlingen

   med Cabergoline 2care4 avbrytas en månad

   innan du avser att bli gravid. Rådgör därför

   med din läkare om du är gravid eller planerar

   att bli det, innan behandlingen påbörjas.


   Om du planerar att bli gravid ska behandlingen

   med Cabergoline 2care4 avbrytas en månad

   innan du avser att bli gravid. Rådgör därför

   med din läkare om du är gravid eller planerar

   att bli det, innan behandlingen påbörjas.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Cabergoline 2care4 kan försämra reaktionsförmågan

   hos vissa personer, vilket man bör

   tänka på vid tillfällen då skärpt uppmärksamhet

   krävs, t.ex. vid bilkörning och precisionsbetonat

   arbete.

   Cabergoline 2care4 kan orsaka somnolens

   (uttalad trötthet) och plötsliga sömnattacker.

   Den som drabbas av detta ska därför inte

   köra bil eller delta i aktiviteter där sänkt

   uppmärksamhet kan medföra risk för allvarlig

   skada (t.ex. användning av maskiner) tills

   dess att somnolensen och sömnattackerna

   har försvunnit.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är

   i kondition att framföra motorfordon eller

   utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet.

   En av faktorerna som kan påverka din

   förmåga i dessa avseenden är användning av

   läkemedel på grund av deras effekter och/

   eller biverkningar. Beskrivning av dessa

   effekter och biverkningar finns i andra avsnitt.

   Läs därför all information i denna bipacksedel

   för vägledning. Diskutera med din läkare

   eller apotekspersonal om du är osäker.


   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Cabergoline 2care4:

   Cabergoline 2care4 innehåller laktos

   Cabergoline 2care4 0,5 mg tabletter innehåller

   laktos. Om du inte tål vissa sockerarter bör

   du kontakta din läkare innan du tar denna

   medicin.

   Användning av andra läkemedel:

   Andra läkemedel och Cabergoline 2care4

   Vissa blodtryckssänkande läkemedel och

   vissa läkemedel (t.ex. fentiazinderivat,

   butyrofenonderivat, tioxantenderivat) mot

   psykiska sjukdomar (schizofreni eller psykoser)

   kan påverka behandlingseffekten av kabergolin

   om de tas samtidigt som Cabergoline 2care4.

   Behandlande läkare behöver därför känna till

   sådan samtidig medicinering.


   Andra läkemedel som t.ex. andra ergotalkaloider,

   medel mot kräkning (metoklopramid),

   och makrolid antibiotika (t.ex. erytromycin)

   kan påverka effekten av och känsligheten för

   Cabergoline 2care4.


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

   några andra läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER CABERGOLINE 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel läkarens

   anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal

   om du är osäker.


   Dosen bestäms av din läkare som anpassar

   den individuellt för dig.

   Tabletterna bör tas i samband med måltid

   för att minska vissa biverkningar såsom

   illamående, kräkningar och magsmärtor.

   • För att avbryta bildningen av bröstmjölk:

   Vanlig dos är 1 mg (som engångsdos) högst

   24 timmar efter förlossningen.

   • För att minska koncentrationen av

   prolaktin i kroppen:

   Vanligen påbörjas behandlingen med 0,5

   mg per vecka, men högre doser kan sedan

   behövas. Din läkare talar om hur länge du

   skall ta dina tabletter.


   Tabletten kan delas i 2 lika stora doser.

   Administrering

   Dosen bestäms av din läkare som anpassar

   den individuellt för dig.

   Tabletterna bör tas i samband med måltid

   för att minska vissa biverkningar såsom

   illamående, kräkningar och magsmärtor.

   • För att avbryta bildningen av bröstmjölk:

   Vanlig dos är 1 mg (som engångsdos) högst

   24 timmar efter förlossningen.

   • För att minska koncentrationen av

   prolaktin i kroppen:

   Vanligen påbörjas behandlingen med 0,5

   mg per vecka, men högre doser kan sedan

   behövas. Din läkare talar om hur länge du

   skall ta dina tabletter.


   Tabletten kan delas i 2 lika stora doser.

   Om du använder mera Cabergoline 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd eller om

   t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag

   kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen

   (tel. 112) för bedömning

   av risken samt rådgivning. Symtom på

   överdosering kan vara illamående, kräkning,

   blodtryckssänkning, magsmärtor, förändrat

   beteende, förvirring eller hallucinationer.

   Ta med denna bipacksedel och eventuellt

   kvarvarande tabletter och visa för din läkare.

   Om du glömt att ta Cabergoline 2care4:

   Om du glömmer att ta en dos vid rätt tidpunkt,

   kan du ta den så snart du kommer ihåg det.

   Om det nästan är dags att ta nästa dos,

   hoppa över den glömda dosen och ta nästa

   dos som vanligt.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Cabergoline 2care4 avslutas:

   Om du slutar att använda kabergolin kan

   dina sjukdomssymtom förvärras och du ska

   därför alltid diskutera med din läkare innan

   du avbryter din behandling. Det tar många

   dagar innan kabergolin har försvunnit ur

   kroppen och symtomen kan försämras under

   en 2 veckors period, vilket kan resultera i

   ökad bröstmjölksproduktion.


   Om du har ytterligare frågor om detta

   läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar men alla användare

   behöver inte få dem.


   Du kan uppleva följande biverkningar:

   Oförmåga att motstå en impuls att utföra en

   handling som kan vara skadlig såsom:

   • En stark impuls till överdrivet spelande

   trots allvarliga konsekvenser för dig

   personligen eller för din familj

   • Förändrat eller ökat sexuellt intresse eller

   beteende som gör dig eller andra märkbart

   bekymrade, t.ex. en ökad sexualdrift

   • Okontrollerbart och överdrivet behov av

   att köpa saker och spendera pengar

   • Hetsätning (att äta stora mängder mat på

   kort tid) eller tvångsmässigt ätande (att

   äta mer mat än normalt och mer än vad

   som behövs för att mätta din hunger).


   Tala om för din läkare om du upplever

   något av dessa beteenden för att

   diskutera sätt att hantera eller minska

   symptomen.


   Vid avbrytande av bröstmjölksproduktionen

   får ca 14 av 100 patienter någon form av

   biverkan. De vanligaste är lågt blodtryck,

   yrsel och huvudvärk. Vid behandling av

   förhöjda prolaktinnivåer är biverkningar

   vanligare, eftersom tabletterna tas under

   längre tid. Ca 70 av 100 patienter får då

   biverkningar, men biverkningarna försvinner

   eller avtar oftast efter ca 2 veckor.


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än

   1 av 10 personer):

   Hjärtklaffpåverkan och relaterade skador,

   t.ex. inflammation (perikardit), flödesläckage

   ut i hjärtsäcken (perikardiell utgjutning).


   Tidiga symtom på detta kan vara ett eller

   flera av följande: andningssvårigheter,

   andfåddhet, bröst- eller ryggsmärtor och

   uppsvullna ben. Ifall du upplever något av

   dessa symtom måste du omedelbart kontakta

   läkare.

   Yrsel, huvudvärk, illamående, magsmärtor,

   inflammation i magslemhinnan (gastrit),

   kraftlöshet (asteni) och trötthet.


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av

   10 personer):

   Somnolens (extrem trötthet), lågt blodtryck

   (som kan ge yrsel speciellt när du står upp),

   depression, sömnstörningar, kräkningar,

   förstoppning, smärtor i brösten, ansiktsrodnad,

   värmevallningar.


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till

   1 av 100 personer):

   Problem med blodkärlen, synförändringar,

   näsblod, benkramper, svimningsattacker,

   krypande, stickande känsla i kroppen,

   hjärtklappning, hudutslag, håravfall, ökad

   sexlust, svullnad på grund av ansamling av

   vätska i vävnaderna, allergiska reaktioner

   (utveckling av utbrett kliande hudutslag,

   andningssvårigheter med eller utan väsande

   andning, svimningskänsla, oförklarlig svullnad

   i kroppen eller tunga eller andra symtom

   som verkar uppträda snabbt efter intag av

   detta läkemedel och gör att du känner dig

   dålig), låga hemoglobinvärden (din läkare

   kommer att informera om detta utifrån dina

   blodvärden), lungfibros, pleurautgjutning

   (överflöd av vätska i lungsäcken).


   Fall av överflödig fiberliknande vävnad

   (fibros) t.ex. i hjärtat, lungorna och njurarna

   har rapporterats. Du bör vara medveten

   om detta eftersom du kan få svårigheter

   att andas, bröstsmärtor, ryggsmärtor och

   svullnad av benen.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av

   1000 personer):

   Smärta i övre delen av magen.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från

   tillgängliga data):

   Plötsliga sömnattacker, hallucinationer,

   vanföreställningar, psykotisk störning,

   bröstsmärta, darrningar, problem med synen,

   kärlkramp, onormal lever och onormala

   blodprover

   beträffande leverfunktionen,

   andningsproblem med otillräckligt intag av

   syre, en höjning av vissa enzymer i blodet,

   synrubbningar och aggression.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar

   som inte nämns i denna information.

   Du kan också rapportera biverkningar direkt

   (se detaljer nedan). Genom att rapportera

   biverkningar kan du bidra till att öka

   informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. FÖRVARING AV CABERGOLINE 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och

   räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   kartongen efter Utg.dat.


   Förvaras vid högst 30ºC. Förvaras i originalförpackningen.

   Fuktkänsligt. Kapseln eller

   påsen med torkmedel (kiselgel) får ej tas ur

   burken.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller

   bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen

   hur man kastar läkemedel som inte längre

   används. Dessa åtgärder är till för att skydda

   miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2014-06-18

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Cabergoline 2care4

  Tablett 0,5 mg 8 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 074428
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  223,67 kr

  Jämförspris: 27,96 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?