• Exenatid
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bydureon

   2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension
   exenatid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bydureon är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bydureon
   3. Hur du använder Bydureon
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bydureon ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bydureon är och vad det används för

   Bydureon innehåller den aktiva substansen exenatid. Det är ett läkemedel som ska injiceras och som används för att förbättra blodsockerkontrollen hos vuxna med typ 2-diabetes mellitus.

   Detta läkemedel används i kombination med följande diabetesläkemedel: metformin, sulfonureider, tiazolidindioner, SGLT2-hämmare och/eller ett långtidsverkande insulin. Du ordineras nu detta läkemedel som tilläggsläkemedel, för att bättre kunna kontrollera ditt blodsockervärde. Fortsätt att följa det kost- och motionsprogram du har fått.

   Du har diabetes därför att din kropp inte producerar tillräckligt med insulin för att kontrollera blodsockernivån eller för att din kropp inte kan utnyttja insulinet på rätt sätt. Detta läkemedel hjälper hjälper din kropp att öka insulinproduktionen när blodsockernivån är hög.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bydureon

   Använd inte Bydureon

   • Om du är allergisk mot exenatid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala om följande med läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska innan du använder Bydureon:

   • Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid, eftersom hypoglykemi (för lågt blodsocker) kan inträffa. Kontrollera din blodsockernivå regelbundet. Fråga läkaren, apotekspersonalen eller diabetessjuksköterskan om du är osäker på om något av dina andra läkemedel innehåller en sulfonureid.

   • Om du har typ 1‑diabetes eller diabetesketoacidos, eftersom detta läkemedel då inte ska användas.

   • Hur detta läkemedel ska injiceras. Det ska injiceras i huden och inte i en ven eller muskel.

   • om du har allvarliga problem med magtömningen (t.ex. gastropares) eller matsmältningen, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det aktiva ämnet i detta läkemedel fördröjer magtömningen, vilket gör att maten passerar långsammare genom magen.

   • Om du har haft bukspottkörtelinflammation (pankreatit) (se avsnitt 4).

   • Tala med din läkare om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka), eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

   • Om du lider av svår njursjukdom eller om du får dialysbehandling, eftersom detta läkemedel då inte rekommenderas. Det finns endast liten erfarenhet av användning av detta läkemedel hos patienter med njurproblem.

   Bydureon är inte ett insulin och ska därför inte användas som en ersättning för insulin.

   Barn och ungdomar

   Ge inte detta läkemedel till barn och ungdomar under 18 år eftersom det inte finns någon erfarenhet av detta läkemedel i den åldersgruppen.

   Andra läkemedel och Bydureon

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, speciellt:

   • andra läkemedel som används för att behandla typ 2‑diabetes, såsom läkemedel som verkar på samma sätt som Bydureon (till exempel: liraglutid och andra exantidinnehållande medel), eftersom samtidig användning av dessa läkemedel och Bydureon inte rekommenderas.

   • blodförtunnande läkemedel (antikoagulanter) t.ex. warfarin, eftersom du kommer att behöva ytterligare övervakning av förändringar i INR (ett mått på hur tunt blodet är) under inledningen av behandlingen med detta läkemedel.

   • ett läkemedel som innehåller en sulfonureid, eftersom lågt blodsocker (hypoglykemi) kan inträffa i kombination med Bydureon.

   • om du använder insulin kommer läkaren att tala om hur du sänker insulindosen och rekommendera att du oftare kontrollerar ditt blodsocker för att undvika hyperglykemi (högt blodsocker) och diabetesketoacidos (en komplikation vid diabetes som inträffar när kroppen inte kan bryta ner glukos eftersom det inte finns tillräckligt mycket insulin).

   Graviditet och amning

   Det är inte känt om detta läkemedel kan skada ditt foster och därför ska det inte användas under graviditet, och inte senare än 3 månader före en planerad graviditet.

   Det är inte känt om exenatid passerar över i bröstmjölk. Detta läkemedel ska inte användas när du ammar.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska använda preventivmedel om det finns en möjlighet att du kan bli gravid under behandlingen med detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du använder detta läkemedel tillsammans med en sulfonureid kan hypoglykemi (för lågt blodsocker) inträffa. Hypoglykemi kan försämra koncentrationsförmågan. Tänk på detta i alla situationer där du kan utsätta dig själv och andra för risk (t.ex. vid bilkörning eller vid användning av maskiner).

   Viktig information om några innehållsämnen i Bydureon

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är nästintill ”natriumfritt”.


   3. Hur du använder Bydureon

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens, apotekspersonalens eller diabetessjuksköterskans anvisningar. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska om du är osäker.

   Du ska injicera detta läkemedel en gång per vecka, när som helst under dagen, med eller utan mat.

   Du ska injicera detta läkemedel under huden (subkutant) i buken, övre delen av benet (låret) eller på baksidan av överarmen. Injicera inte i en ven eller en muskel.

   Du kan injicera i samma område på din kropp varje vecka. Var noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det område du väljer.

   Blanda aldrig insulin och Bydureon i samma injektion. Om du måste ge dig själv båda läkemedlen samtidigt, måste du använda separata injektioner. Du kan ge båda injektionerna i samma område på kroppen (till exempel magen), men du ska inte ge injektionerna bredvid varandra.

   Kontrollera din blodsockernivå regelbundet, särskilt om du även tar en sulfonureid.

   Injicera Bydureon enligt anvisningarna i bruksanvisningen som finns i förpackningen

   Läkaren eller diabetessjuksköterskan måste lära dig hur du ska injicera detta läkemedel innan du använder det första gången.

   Kontrollera att vätskan i sprutan är klar och fri från partiklar innan du börjar. Efter blandning ska suspensionen endast användas om blandningen är vit till benvit och grumlig. Om du ser torra pulverklumpar på sidorna eller på botten av injektionsflaskan har läkemedlet INTE blandats ordentligt. Skaka kraftigt tills den är väl blandad.

   Du ska injicera detta läkemedel omedelbart efter att pulvret blandats med vätskan.

   Sätt på en ny injektionsnål före varje injektion och kasta den direkt på ett säkert sätt efter varje användning enligt instruktionerna från din läkare eller diabetessjuksköterska.

   Om du använt för stor mängd av Bydureon

   Om du har använt för mycket av detta läkemedel ska du kontakta din läkare först, eftersom du kan behöva läkarvård. För mycket av detta läkemedel kan orsaka illamående, kräkningar, yrsel eller symtom på lågt blodsocker (se avsnitt 4).

   Om du har glömt att använda Bydureon

   Välj en dag då du alltid tar din Bydureon-injektion.

   Om du glömmer en dos och det är 3 dagar eller mer till nästa dostillfälle, ska du ta den glömda dosen så snart som möjligt. Vid nästa injektion kan du återgå till din valda injektionsdag. Om du glömmer en dos och det endast är 1-2 dagar till nästa dostillfälle, ska du inte ta den glömda dosen utan istället ta nästa dos som vanligt, på din valda injektionsdag. Du kan även byta injektionsdag, förutsatt att din senaste dos har tagits 3 dagar tidigare eller mer.

   Ta inte två doser av Bydureon inom samma 3-dagars-period.

   Om du är osäker på om du har tagit full dos Bydureon

   Om du är osäker på om du har tagit hela dosen ska du inte ta ytterligare en dos av detta läkemedel, utan ta nästa dos nästa vecka som planerat.

   Om du slutar att använda Bydureon

   Om du känner att du vill sluta använda detta läkemedel, bör du rådfråga läkare först. Om du slutar använda detta läkemedel kan detta påverka dina blodsockernivåer.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller diabetessjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) har i sällsynta fall rapporterats (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare).

   Du ska omedelbart uppsöka läkare om du får symtom som

   • Svullnad av ansikte, tunga eller svalg (angioödem)

   • Överkänslighet (utslag, klåda och snabb svullnad av vävnaderna i hals, ansikte, mun eller svalg)

   • Svårighet att svälja

   • Nässelfeber och svårighet att andas.

   Inflammation i bukspottskörteln (pankreatit) har i mindre vanliga fall rapporterats för detta läkemedel (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) hos patienter som fått detta läkemedel. Pankreatit kan vara ett allvarligt, potentiellt livshotande medicinskt tillstånd.

   • Tala om för läkaren om du har haft pankreatit, gallstenar, alkoholproblem eller mycket höga triglyceridvärden. Dessa medicinska tillstånd kan medföra ökad risk för att få pankreatit, eller att få det igen, oberoende av om du tar detta läkemedel eller inte.

   • SLUTA ta detta läkemedel och kontakta din läkare omedelbart om du får svår och ihållande smärta i magtrakten, med eller utan kräkningar, eftersom du kan ha drabbats av inflammation i bukspottkörteln (pankreatit).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • illamående (illamående är vanligast i början av behandlingen med detta läkemedel, men avtar med tiden hos de flesta patienter)

   • diarré

   • hypoglykemi (lågt blodsocker) vid samtidig användning av ett läkemedel som innehåller en sulfonureid.

   När detta läkemedel används tillsammans med läkemedel som innehåller en sulfonureid kan tillfällen med lågt blodsocker (hypoglykemi, vanligtvis lätt till måttlig) inträffa. Sulfonureiddosen kan behöva minskas när du använder detta läkemedel. Tecken och symtom på lågt blodsocker kan vara huvudvärk, dåsighet, svaghet, yrsel, förvirring, irritation, hunger, hjärtklappning, svettning och nervositet. Läkaren ska tala om för dig hur du ska behandla lågt blodsocker.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • hypoglykemi (lågt blodsocker) vid samtidig användning av insulin

   • yrsel

   • huvudvärk

   • kräkningar

   • förlust av energi och kraft

   • trötthet (utmattning)

   • förstoppning

   • smärta i magtrakten

   • uppsvälldhet

   • matsmältningsbesvär

   • väderspänning

   • halsbränna

   • minskad aptit

   Detta läkemedel kan minska aptiten, mängden mat du äter samt din vikt.

   Om du minskar i vikt för snabbt (mer än 1,5 kg per vecka) ska du prata med din läkare, eftersom det kan orsaka problem som t.ex. gallstenar.

   • reaktioner vid injektionsstället

   Om du får en reaktion vid injektionsstället (rodnad, utslag eller klåda) kan du be läkaren om något som lindrar besvären. Eventuellt ser du eller känner en liten knuta under huden efter injektionen. Denna försvinner i regel efter 4 till 8 veckor. Du bör inte sluta din behandling.

   Mindre vanliga biverkningar

   • försämrad njurfunktion

   • uttorkning, ibland med försämrad njurfunktion

   • tarmobstruktion (blockering i tarmen)

   • rapningar

   • ovanlig smak i munnen

   • ökad svettning

   • håravfall

   • sömnighet

   Sällsynta biverkningar

   • nervositet

   Ingen känd frekvens (frekvens kan inte beräknas från tillgängliga data)
   Dessutom har vissa andra biverkningar rapporterats.

   • förändringar av INR (ett mått på hur tunt blodet är) har rapporterats vid användning tillsammans med warfarin.

   • hudreaktioner på injektionsstället efter injektion av exenatid. Det kan vara en hålighet som innehåller var (varböld) och ett svullet eller rött hudområde som känns varmt eller ömt (cellulit).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bydureon ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C till 8 °C). Får ej frysas.

   Förpackningen kan förvaras i upp till 4 veckor vid högst 30 ºC före användning.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Kasta Bydureon-förpackningar som varit frusna.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är exenatid. Varje injektionsflaska innehåller 2 mg exenatid.

   • Övriga innehållsämnen är:

   • I pulvret: poly (D,L-laktid-co-glykolid) och sackaros.

   • I spädningsvätskan: karmellosnatrium, natriumklorid, polysorbat 20, natriumdivätefosfatmonohydrat, dinatriumfosfatheptahydrat och vatten för injektionsvätska.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension.

   Pulvret är vitt till benvitt och spädningsvätskan klar, färglös till svagt gul till svagt brun.

   Varje endosförpackning består av en injektionsflaska med 2 mg exenatid pulver, en förfylld spruta med 0,65 ml spädningsvätska, en anslutning för injektionsflaskan och två injektionsnålar. En injektionsnål är en extranål.

   Detta läkemedel finns i förpackningsstorlekar om 4 engångsdoser och 3 förpackningar om 4 engångsdoser. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park,

   Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

   Storbritannien

   Swords Laboratories T/A Lawrence Laboratories

   Unit 12 Distribution Centre, Shannon Industrial Estate, Shannon, Co. Clare

   Irland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11


   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 (2) 44 55 000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11


   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500


   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000


   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080


   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00


   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 210 6871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0


   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00


   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00


   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41


   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600


   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777


   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010


   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000


   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-07-01.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   BRUKSANVISNING

   Anvisning steg för steg

   Bydureon 2 mg pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension

   Om du har frågor om hur du ska ta Bydureon

   • Se Vanliga frågor och svar

   Användbara tips

   • Ta god tid på dig.

   • Följ instruktionerna steg för steg.

   • Se till att du har tid att genomföra alla stegen utan att stanna upp.

   • Du kommer troligtvis att behöva mindre tid när du blir van vid att ge dig själv injektioner.

   VIKTIGT:

   Läs varje steg i dessa instruktioner och följ dem noga varje gång du tar Bydureon. Hoppa inte över några steg. Läs även bipacksedeln som finns i kartongen.

   De olika delarna

   Endosförpackning

   Endosförpackning

   Lyft här för att titta närmare på delarna.

   Ha locket öppet så att du kan titta på delarna när du går igenom stegen.

   Bild på sprutans olika delar

   De olika delarna

   Endosförpackning

   Bild

   Innehåll

   För att ta rätt dos ska du läsa varje avsnitt så att du gör alla steg i rätt ordning.

   Denna bruksanvisning är indelad i avsnitt:

   1 Komma igång

   2 Koppla ihop delarna

   3 Blanda läkemedlet och fylla på sprutan

   4 Injicera läkemedlet

   Vanliga frågor och svar

   1. Komma igång

   1a Ta ut en endosförpackning ur kylskåpet.

   Var förberedd så att du kan kasta använda injektionsnålar och sprutor på ett säkert sätt. Ha allt du behöver framme så att du kan kasta använda injektionsnålar och sprutor på ett säkert sätt.

   1b Tvätta händerna.

   1c

   Bild.

   Dra av locket för att öppna förpackningen.

   Plocka upp sprutan. Vätskan inuti sprutan ska vara klar och fri från partiklar. Det är ok om det förekommer luftbubblor.

   Placera injektionsnålen, förpackningen med anslutningen för injektionsflaskan, injektionsflaskan och sprutan på en ren, plan yta.

   1d

   Bild.

   Plocka upp injektionsnålen och vrid av det blå locket.

   Lägg ifrån dig den skyddade injektionsnålen. Nu är injektionsnålen förberedd. Du kommer att behöva den senare.

   Det finns en extra injektionsnål om du skulle behöva en.

   1e

   Bild.

   Plocka upp injektionsflaskan.

   Knacka injektionsflaskan flera gånger lätt mot en hård yta för att lossa pulvret.

   Bild

   Använd tummen för att ta bort det gröna locket.

   Ställ ifrån dig injektionsflaskan.

   2. Koppla ihop delarna

   2a

   Bild.

   Plocka upp förpackningen med anslutningen för injektionsflaskan och dra av papperslocket. Rör inte vid den orange anslutningen i förpackningen.

   2b

   Bild.

   Håll i förpackning med anslutningen för injektionsflaskan.

   I den andra handen håller du injektionsflaskan.

   2c

   Bild.

   Tryck bestämt in injektionsflaskans ovandel i den orangea anslutningen.

   2d

   Bild

   Ta ut injektionsflaskan ur förpackningen med den orangea anslutningen fastsatt.

   2e

   Bild.

   Så här ska injektionsflaskan se ut.

   Ställ den åt sidan så länge.

   2f

   Bild.

   Plocka upp sprutan.

   Med den andra handen håller du på de 2 grå rutorna på det vita locket.

   2g

   Bild

   Bryt av locket.

   Var noga med att inte trycka på kolvstången.

   Bryt av locket precis som om du skulle bryta av en pinne.

   2h

   Bild.

   Så här ska det avbrutna locket se ut.

   Du behöver inte locket mer, så du kan slänga det.

   2i

   Bild.

   Så här ska sprutan se ut nu.

   2j

   Bild.

   Plocka nu upp injektionsflaskan med den orangea anslutningen.

   Vrid på den orangea anslutningen på sprutan tills den sitter fast ordentligt. Håll i den orange anslutningen när du vrider. Dra inte åt för hårt. Se till att du inte trycker in kolvstången.

   2k

   Bild

   Så här ska delarna se ut när de har satts ihop.

   3. Blanda läkemedlet och fylla på sprutan

   VIKTIGT:

   I de kommande stegen ska du blanda läkemedlet och fylla på sprutan. När du blandat läkemedlet måste du injicera det direkt. Du får inte spara blandat läkemedel för att injicera det vid ett senare tillfälle.

   3a

   Bild

   Tryck ned kolvstången med tummen tills det tar stopp och håll kvar tummen.

   Det kan kännas som om kolvstången fjädrar tillbaka lite.

   Bild

   3b

   Bild

   Fortsätt trycka ned kolvstången med tummen och skaka kraftigt. Fortsätt skaka tills vätskan och pulvret har blandats ordentligt.

   Oroa dig inte för att injektionsflaskan ska lossna. Den orangea anslutningen håller fast den på sprutan.

   Skaka kraftigt, precis som du skulle göra för att blanda en salladsdressing med olja och vinäger.

   3c

   Bild

   När du har blandat läkemedlet ordentligt ska det vara grumligt.

   Bild

   Om du ser torra pulverklumpar på sidorna eller på botten av injektionsflaskan har läkemedlet INTE blandats ordentligt.

   Skaka kraftigt igen tills läkemedlet har blandats ordentligt.

   Fortsätt trycka på kolvstången med tummen när du skakar.

   3e

   Bild

   Håll nu injektionsflaskan så att sprutan pekar uppåt. Fortsätt trycka på kolvstången med tummen tills det tar stopp och håll den kvar.

   3f

   Bild

   Knacka försiktigt på injektionsflaskan med den andra handen. Fortsätt trycka på kolvstången med tummen för att hålla den på plats.

   Knackandet hjälper läkemedlet att droppa ned längs med sidorna på injektionsflaskan. Det är ok om det förekommer luftbubblor.

   Bild

   Dra ned kolvstången förbi den svarta streckade doslinjen.

   Detta drar läkemedlet från injektionsflaskan in i sprutan. Det kan förekomma luftbubblor. Detta är normalt.

   Lite vätska kan sitta kvar på insidan av injektionsflaskan. Detta är också normalt.

   Bild

   Hållkolvstången på plats med en hand så att den inte flyttar på sig.

   Bild

   Med den andra handen vrider du den orangea anslutningen för att ta bort den.

   Var noga med att inte trycka in kolvstången när du tagit bort anslutningen.

   Bild

   Så här ska sprutan se ut nu.

   4. Injicera läkemedlet

   VIKTIGT:

   Läs de följande stegen noggrant och titta noga på bilderna.

   Detta hjälper dig att få rätt dos läkemedel.

   Bild

   Vrid på injektionsnålen på sprutan tills den sitter fast ordentligt. Ta inte bort nålskyddet än.

   Se till att du inte trycker in kolvstången.

   Bild

   Tryck sakta in kolvstången så att dess ovansida ligger i linje med den svarta streckade doslinjen.

   Ta därefter bort tummen från kolvstången.

   Det är viktigt att du slutar trycka här, annars förlorar du läkemedel och kommer inte att få rätt dos.

   4c

   Bild 35

   Kolvstångens ovansida måste ligga i linje med den svarta streckade doslinjen när du går igenom följande steg. Detta hjälper dig att få rätt dos läkemedel.

   VIKTIGT:

   Det är normalt att se några luftbubblor i blandningen.

   Dessa luftbubblor kommer inte att skada dig eller påverka din dos.

   4d

   Bild på injektionsområden på kroppen

   Du kan injicera varje dos av läkemedlet i bukområdet, låret eller i överarmens baksida.

   Du kan injicera i samma område på din kropp varje vecka. Var dock noga med att välja ett nytt injektionsställe inom det område du väljer.

   4e

   Bild

   Håll i sprutan nära den svarta streckade doslinjen.

   4f

   Bild

   Dra nålskyddet rakt ut.

   Vrid inte.

   Var noga med att inte trycka på kolvstången.

   När du tar bort skyddet kan du se 1 eller 2 droppar vätska. Detta är normalt.

   4g

   Bild

   Var noga med att använda den injektionsteknik som din läkare eller diabetessjuksköterska visat dig.

   Kom ihåg: Du måste injicera Bydureon omedelbart efter att du har blandat det.

   För in injektionsnålen i huden (subkutant). För att injicera full dos trycker du ned kolvstången med tummen tills det tar stopp.

   Dra ut injektionsnålen.

   Läs i bipacksedeln (avsnitt 3) vad du ska göra om du är osäker på om du fått en full dos.

   4h. Kasta sprutan med injektionsnålen monterad enligt de instruktioner du fått av läkaren eller diabetessjuksköterskan. Försök INTE sätta tillbaka skyddet eller återanvända nålen.

   Du behöver inte spara några delar. Varje engångsdosförpackning innehåller allt du behöver för att ta din veckodos Bydureon.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   När det är dags för nästa veckodos börjar du med steg 1 igen.

   Vanliga frågor och svar.

   Om du har en fråga om:

   se fråga nummer:

   När du måste injicera läkemedlet efter att du blandat det

   1

   Hur du blandar läkemedlet

   2

   Luftbubblor i sprutan

   3

   Hur du fäster injektionsnålen

   4

   Hur du tar bort nålskyddet

   5

   Vad du ska göra om kolvstången inte
   är i linje med den svarta streckade doslinjen

   6

   Varför du inte kan trycka ned
   kolvstången när du injicerar

   7

   Vanliga frågor och svar.

   1. Hur länge kan jag vänta med att injicera läkemedlet efter att jag blandat det?

   Du måste ta din injektion Bydureon omedelbart efter att du blandat läkemedlet. Om du inte injicerar Bydureon direkt kommer läkemedlet att börja klumpa sig i sprutan. Dessa klumpar kan täppa igen injektionsnålen när du tar injektionen (se fråga 7).

   2. Hur vet jag att läkemedlet blandats ordentligt?

   När läkemedlet blandats ordentligt ska det vara grumligt. Det ska inte finnas något torrt pulver på sidorna eller på botten av injektionsflaskan. Om du ser något torrt pulver ska du skaka kraftigt samtidigt som du fortsätter att trycka ned kolvstången med tummen. (Denna fråga avser de steg som visades i avsnitt 3a till 3d).

   3. Jag är redo att ta injektionen. Vad ska jag göra om jag ser luftbubblor i sprutan?

   Det är normalt med luftbubblor i sprutan. Dessa luftbubblor kommer inte att skada dig eller påverka din dos. Bydureon injiceras i huden (subkutant). Luftbubblor är inget problem vid denna typ av injektion.

   4. Vad ska jag göra om jag har problem med att sätta fast injektionsnålen?

   Kontrollera först att du tagit bort det blå locket. Vrid sedan på injektionsnålen på sprutan tills den sitter ordentligt. För att undvika att förlora läkemedel får du inte trycka på kolvstången när du sätter fast injektionsnålen. Mer information om injektionstekniker kan du få av läkaren eller diabetessjuksköterskan.

   (Denna fråga avser steg 4a.)

   5. Vad ska jag göra om jag har problem med att ta bort nålskyddet?

   Håll i sprutan nära den svarta streckade doslinjen med en hand. Med den andra handen håller du nålskyddet. Dra nålskyddet rakt ut. Vrid inte. (Denna fråga avser steg 4f.)

   6. Jag är på steg 4c. Vad ska jag göra om kolvstångens ovansida har tryckts förbi den svarta streckade doslinjen?

   Den svarta streckade doslinjen visar korrekt dos. Om kolvstångens ovansida tryckts förbi linjen ska du fortsätta från steg 4d och ta injektionen. Gå noga igenom steg 3a till 4h innan det är dags för nästa injektion om en vecka.

   7. Vad ska jag göra om jag inte kan trycka ned kolvstången helt när jag injicerar?

   Detta betyder att injektionsnålen täppts igen. Ta bort injektionsnålen och byt ut den mot extranålen i förpackningen. Välj sedan ett nytt injektionsställe och slutför injektionen.

   Repetition av hur du

   • Tar bort det blå locket på injektionsnålen, se steg 1d

   • Sätter fast injektionsnålen, se steg 4a

   • Tar bort nålskyddet och ger injektionen, se steg 4e till 4g

   Om du fortfarande inte kan trycka ned kolvstången helt ska du dra ut injektionsnålen igen. Läs i bipacksedeln (avsnitt 3) vad du ska göra om du är osäker på om du har fått en full dos.

   För att förhindra att en injektionsnål täpps igen ska du alltid se till att blanda läkemedlet ordentligt och injicera det omedelbart.

   Du behöver bara ta Bydureon en gång per vecka.

   Skriv upp att du tagit din dos Bydureon idag, och sätt en markering i kalendern när det är dags för nästa injektion.

   Om du vill ha mer information om Bydureon

   • Prata med läkaren eller diabetessjuksköterskan

   • Läs bipacksedeln noggrant

  BYDUREON

  Pulver och vätska till injektionsvätska, depotsuspension 2 mg Exenatid 4 dos(er) Injektionsflaska och förfylld spruta

  • Varunummer: 495854
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  987,84 kr

  Jämförpris: 246,96 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?