Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Buspiron 2care4

   10 mg tabletter

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR BUSPIRON 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER BUSPIRON 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER BUSPIRON 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV BUSPIRON 2CARE4

   Vad innehåller Buspiron 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är: buspironhydroklorid

   10 mg.

   – Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat

   111,4 mg, mikrokristallin cellulosa,

   natriumstärkelseglykolat, kolloidal vattenfri

   kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark

   Tillverkare

   Mylan-koncernen

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR BUSPIRON 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   10 mg: Vita, kapselformade, 5,5 mm x 11 mm,

   märkta ”BR (brytskåra) 10” på ena sidan och

   ”G” på den andra.

   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåBuspiron 2care4 för?

   Buspiron 2care4 påverkar en signalsubstans

   (serotonin) i hjärnan, vilket medför att ångestoch

   spänningstillstånd dämpas.


   Buspiron 2care4 används vid långtidsbehandling

   av ångest, oro och rastlöshet utan

   panikattacker. Ångesten kan vara primär men

   kan också bero på annan sjukdom eller på

   alkoholberoende.


   Buspironhydroklorid som finns i Buspiron

   kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna

   bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal

   eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om

   du har ytterligare frågor och följ alltid deras

   instruktion.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BUSPIRON 2CARE4

   Använd inte Buspiron 2care4:

   Ta inte Buspiron 2care4:

   – om du är allergisk mot buspironhydroklorid

   eller något annat innehållsämne i detta

   läkemedel.

   – om du nyligen har druckit för mycket

   alkohol eller tagit för många sömntabletter,

   smärtstillande, opiater eller andra mediciner

   som verkar via hjärnan (psykofarmaka).

   – om du har starkt nedsatt lever- eller

   njurfunktion.

   – om du har epilepsi.

   Var särskilt försiktig med Buspiron 2care4:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   tar Buspiron 2care4

   Buspiron 2care4 bör användas med försiktighet:

   – vid samtidig användning av MAO-hämmare

   (se Andra läkemedel och Buspiron 2care4).

   – om du har trångvinkelglaukom (grön starr).

   – om du har muskelsjukdomen myasthenia

   gravis.

   – om du har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   – om du tidigare har haft krampanfall.

   – vid samtidig användning av läkemedel som

   har effekt på centrala nervsystemet.

   – vid övergång från benzodiazepiner

   (sömnmedel, ångestdämpande) till

   Buspiron 2care4.

   Intag av Buspiron 2care4 med mat och dryck:

   Grapefruktjuice ökar koncentrationen av

   buspiron i blodet. Om du tar Buspiron 2care4

   bör du därför undvika att dricka stora mängder

   grapefruktjuice.

   Även om Buspiron 2care4 inte visat sig

   förstärka effekten av alkohol bör dock grundregeln

   vara att ej använda alkohol tillsammans

   med läkemedel.

   Barn

   Användning för barn och ungdomar

   Buspiron 2care4 rekommenderas inte till barn

   och ungdomar under 18 år.

   Graviditet

   Det finns endast begränsad erfarenhet av

   användning under graviditet och amning.

   Rådgör därför alltid med läkare före användning

   av Buspiron 2care4 om du är gravid eller ammar,

   tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Amning

   Det finns endast begränsad erfarenhet av

   användning under graviditet och amning.

   Rådgör därför alltid med läkare före användning

   av Buspiron 2care4 om du är gravid eller ammar,

   tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Buspiron 2care4 har en måttlig effekt på

   förmågan att framföra fordon och använda

   maskiner. Yrsel och dåsighet är mycket vanliga

   biverkningar.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i

   kondition att framföra motorfordon eller utföra

   arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av

   faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa

   avseenden är användning av läkemedel på

   grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar

   finns i andra avsnitt. Läs därför all information

   i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera

   med din läkare eller apotekspersonal om du är

   osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Buspiron 2care4:

   Buspiron 2care4 innehåller laktos.

   Om du inte tål vissa sockerarter bör du

   kontakta din läkare innan du tar detta

   läkemedel.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om

   du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta

   andra läkemedel, även receptfria sådana eller

   naturläkemedel.

   Behandlingseffekten kan påverkas om

   Buspiron 2care4 tas tillsammans med vissa

   andra läkemedel. Detta gäller särskilt följande

   läkemedel:

   –MAO-hämmare (medel mot Parkinsons

   sjukdom och depression).

   – Selektiva serotonin-återupptagshämmare

   (SSRI), t.ex. fluvoxamin, trazodon och

   nefazodon (medel mot depression).

   – L-tryptofan (används vid dåligt fungerande

   njurar).

   – Triptaner (medel mot migrän).

   – Tramadol (medel mot smärta).

   – Haloperidol och litium (medel mot psykos).

   – Erytromycin, itrakonazol, rifampicin och

   linezolid (medel mot infektioner).

   – Diltiazem, verapamil och digoxin (medel vid

   högt blodtryck eller hjärtsjukdom).

   –Waran (används vid ökad benägenhet för

   blodproppar).

   – Karbamazepin, fenobarbital, fenytoin

   (medel mot epilepsi).

   – Cimetidin (medel mot halsbränna och sura

   uppstötningar).

   – Baklofen (muskelavslappnande medel).

   – Lofexidin (medel mot drogberoende).

   – Nabilon (medel mot illamående och

   kräkningar).

   – Antihistaminer (medel mot allergier).

   – Johannesört (naturläkemedel mot

   depression).

   3. HUR DU ANVÄNDER BUSPIRON 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller

   apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga

   läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosen bestäms av läkaren, som avpassar den

   individuellt för dig.

   Vanlig dos är 1 tablett à 10 mg två gånger

   dagligen eller 1 tablett à 5 mg tre gånger

   dagligen under den första behandlingsveckan.

   Därefter ökar man normalt doseringen stegvis

   till 20-30 mg per dag, fördelade så jämt

   som möjligt under dagen. Dosen bör inte

   överskrida 20 mg vid varje doseringstillfälle.

   Den maximala dygnsdosen är 60 mg.

   Administrering

   Buspiron 2care4 bör tas vid samma tidpunkt

   varje dag. Du bör ta tabletterna på samma sätt,

   med mat eller utan mat, varje gång.

   Om du använder mera Buspiron 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel

   eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tel. 112) för

   bedömning av risken samt rådgivning.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel

   orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Om biverkningar av Buspiron 2care4

   uppkommer, uppträder de vanligen i början av

   behandlingen och är i regel övergående.


   Sluta att ta Buspiron 2care4 och kontakta

   omedelbart läkare om du får något av följande:

   Angioödem med symtom som svullnad av

   ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att

   svälja, nässelutslag och andningssvårigheter.

   (Sällsynt biverkning som förekommer hos färre

   än 1 av 1000 användare)

   Serotonergt syndrom med symtom som stark

   upprördhet, spänning, kraftig svettning,

   koordinationsproblem och feber. Denna typ

   av reaktion kräver omedelbar medicinsk vård.

   (Mycket sällsynt biverkning som förekommer

   hos färre än 1 av 1000 användare).


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10

   användare): Yrsel (inklusive svimningskänsla),

   huvudvärk och dåsighet.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100

   användare): Nervositet, insomningssvårigheter,

   nedsatt koncentrationsförmåga, depression,

   förvirring, sömnstörningar, ilska/fientlighet,

   rastlöshet, ostadighetskänsla, upprymdhet.

   Domningar, dimsyn, svårighet att samordna

   rörelser, ”myrkrypningar”, darrningar, ringande

   ljud i öronen. Snabb hjärtklappning, bröstsmärta.

   Nästäppa, halsont. Illamående,

   magsmärta, uppkördhet, muntorrhet, diarré,

   förstoppning, kräkningar. Kallsvettning,

   hudutslag. Muskel- och skelettvärk. Trötthet

   och svaghet.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000

   användare): Blåmärken.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av

   1000 användare):

   Psykos, hallucinationer, känsla av identitetsförlust,

   humörförändringar. Kramper, tunnelseende,

   onormal muskelspänning,

   rörelserubbningar, stelhet, svimning,

   övergående minnesstörning, ofrivilliga

   rörelser, gångsvårigheter, svårigheter att sitta

   still, restless legs syndrom (RLS), rastlöshet.

   Krampaktig och långvarig erektion, svårighet

   att urinera, utsöndring av bröstmjölk.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller

   apotekspersonal. Detta gäller även eventuella

   biverkningar som inte nämns i denna

   information.

   5. FÖRVARING AV BUSPIRON 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll

   för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på

   förpackningen. Utgångsdatumet är den sista

   dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland

   hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur

   man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2012-10-04

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Buspiron 2care4

  Tablett 10 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 107991
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  202,04 kr

  Jämförspris: 2,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?