Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Burinex

   1 mg tabletter
   Bumetanid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BURINEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BURINEX
   3. HUR DU ANVÄNDER BURINEX
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BURINEX SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD BURINEX ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Burinex används vid vätskeansamlingar i kroppen (ödem).

   Om förskrivaren har angett ett annat användningsområde är det den anvisningen som ska följas.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BURINEX

   Använd inte Burinex

   • vid nedsatt njur- och/eller leverfunktion

   • vid överkänslighet för något av innehållsämnena i tabletten

   • vid tillstånd av förändrad vätske- och saltbalans i kroppen.

   Var särskilt försiktig med Burinex

   • vid kraftigt nedsatt leverfunktion, lågt blodtryck eller porfyri. Regelbunden kontroll av blodkoncentrationen av vissa elektrolyter kommer att göras eftersom Burinex kan förändra vätske- och saltbalansen i kroppen.

   • Om du har diabetes mellitus ska urin och blodglukos regelbundet kontrolleras.

   • Om du är överkänslig för sulfonamider eller tiazider kan det eventuellt finnas risk för att du även är överkänslig för Burinex.

   Användning av andra läkemedel

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Försiktighet ska visas vid samtidig användning av Burinex och vissa smärtstillande läkemedel (NSAID), vissa läkemedel som ges vid manodepressiv sjukdom (litium), andra vätskedrivande medel, vissa medel mot epilepsi (fenytoin), vissa typer av hjärtmedicin (digitalis), vissa medel mot högt blodtryck, preparat med kortisonverkan, laxermedel och vissa medel mot allvarliga svampinfektioner (amfotericin).

   Risk finns för hörselskada speciellt vid höga doser av Burinex vid samtidig behandling med andra hörselskadande läkemedel t.ex. aminoglykosider (ett antibiotikum), samt vid kraftigt nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Viss typ av syraneutraliserande läkemedel (aluminiumfosfat) kan minska upptaget av Burinex från mag- tarmkanalen. Tiden mellan intag av de båda preparaten ska därför vara minst 2 timmar. Försiktighet ska iakttagas vid samtidig tillförsel av röntgenkontrastmedel innehållande jod.

   Graviditet och amning

   Burinex ska ej användas under graviditeten. Det bör endast användas av gravida vid hjärtsvikt då fördelarna med behandlingen uppväger riskerna för fostret. Burinex ska ej användas under amning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) innehållsämne(n) i Burinex

   Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER BURINEX

   Dosen ska bestämmas av läkare, som avpassar den individuellt för patienten.

   Vuxna: Vanlig dosering är 0,5-1 mg dagligen. Om den vätskedrivande effekten uteblir, kan läkaren öka dosen till 2 mg 2-3 gånger dagligen. Dosen kan eventuellt vara uppdelad på flera doser.

   Bör intas med ett glas vatten.

   Om du använt för stor mängd av Burinex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan ge muskelkramper, förvirring och mycket stora urinmängder. Kontakta genast läkare vid sådana symptom.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Burinex orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem..

   Biverkningar som kan förekomma är: ändring av vätske- och saltbalansen (kalium-, natrium- och magnesiumbrist) samt ändrad surhetsgrad i blodet, förhöjt blodsocker och blodurinsyra. Andra biverkningar kan vara: yrsel, inflammatoriska förändringar i kärlväggen, illamående, kräkningar, diarré, förstoppning, klåda och nässelfeber. Huden kan bli onormalt känslig för solljus. Muskelkramper, blodbildsförändringar och övergående hörselnedsättning kan också uppstå.


   Burinex kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR BURINEX SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara blisterna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Burinex ska användas före utgångsdatum som finns angivet på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är : Bumetanid 1 mg.

   • Övriga innehållsämnen är: laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, polysorbat 80, talk, agar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit rund tablett med diameter 7,9 mm, höjd 2,7 mm, märkt 133.

   Förpackningsstorlekar: 50 tabletter, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av försäljningstillstånd / Information lämnas av

   LEO Pharma AB, Box 404, 201 24 Malmö, Tel. 040-35 22 00.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-09-19

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Burinex®

  Tablett 1 mg 50 styck Blister

  • Varunummer: 100321
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  83,50 kr

  Jämförspris: 1,67 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?