Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Burinex

   1 mg tabletter
   Bumetanid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Burinex är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex
   3. Hur du använder Burinex
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Burinex ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Burinex är och vad det används för

   Burinex är ett vätskedrivande medel (diuretikum) som påskyndar utsöndringen av urin. Burinex används hos vuxna  för behandling av vätskeansamling i kroppen (ödem), som kan förekomma i samband med hjärtsvikt, levercirrhos eller njursjukdom.

   Bumetanid som finns i Burinex kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Burinex

   Använd inte Burinex

   • om du är allergisk mot bumetanid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • vid allvarlig leverpåverkan (leverencefalopati)

   • om du har njursvikt med liten eller ingen urinutsöndring

   • vid tillstånd av förändrad vätske- och saltbalans i kroppen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Burinex.

   • Vid kraftigt nedsatt leverfunktion, lågt blodtryck eller hypomagnesemi (låg magnesiumhalt i blodet). Regelbunden kontroll av blodkoncentrationen av vissa elektrolyter kommer att göras eftersom Burinex kan förändra vätske- och saltbalansen i kroppen.

   • Om du har förträngning av urinvägarna.

   • Om du har kraftigt nedsatt njurfunktion eller förhöjda nivåer av urea eller kreatinin i blodet.

   • Om du har diabetes ska urin och blodglukos regelbundet kontrolleras.

   • Om du är överkänslig för sulfonamider kan det eventuellt finnas risk för att du även är överkänslig för Burinex.

   Barn

   Burinex rekommenderas inte till barn på grund av otillräcklig information som säkerhet, effekt och dosering.

   Andra läkemedel och Burinex

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Effekten av behandlingen kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt med vissa andra läkemedel.

   Försiktighet ska iakttas vid samtidig användning av Burinex och

   • vissa typer av hjärtmedicin (digitalisglykosider)

   • läkemedel mot hjärtrytmrubbningar (antiarytmika)

   • vissa läkemedel som ges vid manodepressiv sjukdom (litium)

   • vissa smärtstillande läkemedel (NSAID)

   • andra vätskedrivande läkemedel (diuretika)

   • vissa läkemedel mot högt blodtryck

   • vissa läkemedel som kan orsaka sänkning av blodtrycket (t.ex. tricykliska antidepressiva medel)

   • ämnen som minskar kaliumvärdet i blodet

   • vissa läkemedel mot gikt (probenecid)

   • vissa antibiotika (aminoglykosider, cefalosporiner).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Bumetanid ska inte användas under graviditet om inte läkaren säger att det är absolut nödvändigt. Det bör endast användas av gravida vid hjärtsvikt då fördelarna med behandlingen uppväger riskerna för fostret.

   Amning

   Burinex ska inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Yrsel kan uppträda och hänsyn ska tas till detta vid bilkörning eller användande av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbetearbeten som kräver skärpt vaksamhetuppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Burinex innehåller laktos

   Tabletterna innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Burinex

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

   Vuxna:Vanlig dosering är ½–1 tablett dagligen. Om den vätskedrivande effekten uteblir, kan läkaren öka dosen till 2 tabletter 2−3  gånger dagligen. Dosen kan eventuellt vara uppdelad på flera doser.

   Tabletten ska intas med ett glas vatten. Tabletterna kan delas i två lika stora delar.

   Barn:Burinex rekommenderas inte till barn.

   Om du har använt för stor mängd av Burinex

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Överdosering kan orsaka uttorkning av kroppen, mycket stora urinmängder och elektrolytstörningar. Symtom på elektrolytstörningar är muntorrhet, törst, svaghet, sömnighet, förvirring, illamående, kräkningar, buksmärtor, rastlöshet, muskelsmärta, muskelkramp och krampanfall.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Burinex kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftig försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller svårt att kissa, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • ändring av vätske- och saltbalansen (låga nivåer av kalium, natrium och klor eller höga nivåer av kalium i blodet)

   • yrsel, trötthet, huvudvärk

   • buksmärtor, illamående

   • muskelsmärta

   • urineringsproblem.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • förhöjt blodsocker

   • hög halt av urinsyra i blodet, gikt

   • svimning

   • lågt blodtryck

   • kräkningar, diarré, förstoppning

   • hudreaktioner såsom utslag, nässelutslag, klåda, ökad känslighet för ljus

   • nedsatt njurfunktion (inklusive njursvikt).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • minskad mängd blodplättar, blodbrist

   • hörselrubbningar

   • hudinflammation, eksem

   • uttorkning.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Burinex ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara blisterna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bumetanid 1 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, majsstärkelse, magnesiumstearat, kolloidal vattenfri kiseldioxid, povidon, polysorbat 80, talk, agar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, rund tablett med brytskåra och märkningen 133. Diameter 7,9 mm, höjd 2,7 mm.

   Förpackningsstorlekar: 50 tabletter, 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Karo Pharma AB

   Box 16184

   103 24 Stockholm

   Sverige

   medinfo@karopharma.com

   Tillverkare

   Laboratoires LEO, 39 Route de Chartres, 28500 - Vernouillet, Frankrike.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Burinex®

  Tablett 1 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 142927
  • Tillverkare: Karo Pharma AB

  132,94 kr

  Jämförpris: 1,33 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?