Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Buprenorphine Sandoz

   2 mg, 8 mg resoriblett, sublingual
   Buprenorfin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Buprenorphine Sandoz är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Sandoz
   3. Hur du använder Buprenorphine Sandoz
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Buprenorphine Sandoz ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Buprenorphine Sandoz är och vad det används för

   Buprenorphine Sandoz används för behandling av:


   • opioidberoende


   Buprenorphine Sandoz är en del av ett medicinskt, socialt och psykologiskt behandlingsprogram för patienter som är beroende av opiatdroger (narkotika). Behandlingen förskrivs och följs upp av läkare som är specialiserade på drogberoende.


   Behandling med Buprenorphine Sandoz är avsedd för vuxna och ungdomar över 15 år.


   Buprenorfin som finns i Buprenorphine Sandoz kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Buprenorphine Sandoz

   Använd inte Buprenorphine Sandoz

   • om du är allergisk (överkänslig) mot:

   • - buprenorfin

   • - något av övriga innehållsämnen i Buprenorphine Sandoz

   • om du har allvarliga andningsproblem

   • om du har allvarlig leversjukdom

   • om du är berusad av alkohol

   • om du har abstinenssymtom, såsom skakningar eller hallucinationer

   • om du är under 15 år

   Varningar och försiktighet

   Tala om för din läkare om något av följande gäller dig:

   • nedsatt andningsfunktion, t.ex. astma

   Du får inte använda Buprenorphine Sandoz om du har allvarliga andningsproblem.

   • nyligen inträffad huvudskada eller hjärnsjukdom

   • nedsatt njurfunktion

   • nedsatt leverfunktion

   Akuta leverproblem har rapporterats och de kan bero på:

   - felaktig användning, särskilt vid intravenöst intag och vid höga doser

   - leverproblem sedan tidigare

   - virusinfektioner, t.ex. hepatit B eller hepatit C

   - alkoholmissbruk

   - aptitlöshet

   - användning av andra läkemedel som kan vara skadliga för levern

   Om du har symtom på leverproblem, t.ex. svår trötthet, klåda eller gulfärgning av hud eller ögon, tala omedelbart om det för din läkare. Då kan du få lämplig behandling.

   Du får dock inte använda Buprenorphine Sandoz om du har någon allvarlig leversjukdom.

   • lågt blodtryck

   • hos män: urineringsproblem, särskilt p.g.a. förstorad prostata


   I allmänhet måste alla patienter genomgå leverfunktionstest innan de behandlas med Buprenorphine Sandoz. Om du har leverproblem förutsätts regelbunden läkaruppföljning.


   Detta läkemedel kan dölja smärta från andra sjukdomar. Tala om för din läkare att du tar detta läkemedel.


   Felaktig användning och missbruk

   Dödsfall på grund av andningsstillestånd har inträffat hos några användare efter felaktig användning av buprenorfin eller om buprenorfin använts i kombination med läkemedel som påverkar hjärnan, t.ex.:

   • alkohol

   • lugnande medel, sömnmedel eller muskelavslappnande medel med aktiva substanser som slutar på ”azepam”, t.ex. diazepam, temazepam

   • andra opioider


   Om du inte kan sluta missbruka läkemedel, tala om det för din läkare som kommer att ge dig råd om lämplig behandling av problem såsom depression, ångest eller sömnsvårigheter.


   Buprenorphine Sandoz kan orsaka abstinenssymtom om du tar det:

   • mindre än 6 timmar efter att du använt något narkotikum, t.ex. morfin, heroin

   • mindre än 24 timmar efter att du använt metadon


   Du får inte ge detta läkemedel till andra. Detta är förbjudet och kan vara dödligt, särskilt om personen inte är van vid opiater. En dos som är lämplig för dig kan vara dödlig för en annan person.

   Andra läkemedel och Buprenorphine Sandoz

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas av Buprenorphine Sandoz:

   lugnande medel, sömnmedel eller muskelavslappnande medel med aktiva substanser som slutar på ”azepam”, t.ex. diazepam, temazepam

   Denna kombination kan vara dödlig och därför måste dosen vara låg. Ta inte dessa läkemedel medan du tar Buprenorphine Sandoz om risk för läkemedelsmissbruk föreligger.

   epilepsimediciner eller lugnande medel med aktiva substanser som vanligen slutar på ”tal”, t.ex. fenobarbital

   • andra läkemedel mot ångest eller sömnstörningar

   • andra starka smärtstillande medel eller läkemedel mot hosta, t.ex. kodein, dihydrokodein, morfin

   metadon, läkemedel för behandling av svår smärta eller beroende

   naltrexon, läkemedel för behandling av alkohol- eller opioidberoende

   • läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom som kallas monoaminoxidashämmare, t.ex. moklobemid

   • andra läkemedel för behandling av depression

   läkemedel mot allergi, sömnstörningar eller förkylning, eller läkemedel för att förebygga och behandla illamående och kräkning, t.ex. doxylamin, difenhydramin

   läkemedel med lugnande verkan som används mot psykiska sjukdomar eller ångest, t.ex. klorpromazin, haloperidol

   • vissa blodtrycksmediciner, t.ex. klonidin

   • Din läkare kan förskriva en lägre dos av Buprenorphine Sandoz om du tar något av följande läkemedel:

   - ketokonazol, itrakonazol: läkemedel mot svampinfektioner

   - läkemedel motHIV-infektion, t.ex. ritonavir, nelfinavir, indinavir

   • Din läkare bör följa din behandling noga om du använder någon av följande mediciner:

   - epilepsimediciner, t.ex. fenobarbital, karbamazepin, fenytoin

   - rifampicin: läkemedel mot bakterieinfektioner


   Om du behöver läkar- eller sjukhusvård, måste du informera om din avvänjningsbehandling. Du måste också vara ärlig gällande din verkliga konsumtion av andra läkemedel och droger. Detta är nödvändigt för att undvika farliga kombinationer.

   Buprenorphine Sandoz med mat, dryck och alkohol

   Drick inte alkoholhaltiga drycker och ta inte läkemedel som innehåller alkohol medan du behandlas med Buprenorphine Sandoz.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Buprenorphine Sandoz rekommenderas inte under graviditet. Tala om för din läkare innan du börjar ta Buprenorphine Sandoz om du är gravid, planerar bli gravid eller blir gravid under behandlingen.

   Amning

   Avbryt amning då du tar Buprenorphine Sandoz, eftersom läkemedlet passerar över till bröstmjölken och kan skada det ammade barnet.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig dåsig då du behandlas med detta läkemedel.


   Behandling med Buprenorphine Sandoz kan försämra din vaksamhet och reaktionsförmåga. Därför ska du fråga din läkare om och under vilka omständigheter du kan t.ex. köra bil och använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Buprenorphine Sandoz innehåller hjälpämnen

   Buprenorphine Sandoz innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Buprenorphine Sandoz

   Ta alltid Buprenorphine Sandoz enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Vanlig dos är:

   Ta dosen en gång om dagen, om inte annat ordinerats av din läkare


   Dosen bestäms av din läkare som anpassar den individuellt för dig. Under din behandling kan läkaren komma att justera dosen beroende på hur du reagerar på behandlingen.


   Om ditt drogbegär inte dämpas helt, ska du tala om det för din läkare.

   Dosen är tillräcklig då du inte upplever några abstinenssymtom. Alltför höga doser leder till avtrubbning och dåsighet.


   Patienter med nedsatt leverfunktion

   Din läkare förskriver troligen en lägre dos än vad som beskrivits ovan. Du får inte använda Buprenorphine Sandoz om du har någon allvarlig leversjukdom.


   Användningssätt

   Resoribletterna är ”sublinguala”. Detta betyder att du ska placera resoribletten under tungan och låta den lösas upp fullständigt. Upplösningen av resoribletten sker vanligtvis inom 5–10 minuter.

   Detta är det enda effektiva administreringssättet för detta läkemedel.


   Resoribletten får inte sugas, tuggas eller sväljas hel – då fungerar inte läkemedlet. Ta inte resoribletterna tillsammans med mat eller dryck.


   Endast sublingual användning är tillåten. Andra administreringssätt (t.ex. intravenöst missbruk) kan leda till livshotande buprenorfinförgiftning. Dessutom kan hjälpämnena i resoribletten och bakterie-kontamination vara hälsovådliga och ge t.ex. överkänslighetsreaktioner, chock, hjärtinflammation, blodproppar och blodförgiftning.


   Behandlingens längd

   Behandlingens längd bestäms av din läkare.


   Efter en tid med lyckad behandling kan din läkare gradvis sänka dosen till en lägre underhållsdos. Beroende på ditt tillstånd kan dosen av Buprenorphine Sandoz fortsätta att sänkas under noggrann medicinsk övervakning tills du kan sluta ta läkemedlet.


   Ändra inte behandlingen på något sätt eller sluta behandlingen utan att komma överens om detta med den läkare som behandlar dig.


   Effekten av denna behandling beror på:

   • läkemedelsdosen

   • samtidig kombinerad medicinsk, psykologisk och social behandling


   Om du upplever att effekten av Buprenorphine Sandoz är för stark eller för svag, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.


   Bruksanvisning

   Ta ut resoribletten ur blisterförpackningen genom att trycka på hela tabletten, så att det behövs så lite kraft som möjligt och så att resoribletten inte krossas.


   Bruksanvisning

   Om du använt för stor mängd av Buprenorphine Sandoz

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 ) för bedömning av risken samt rådgivning. Ta förpackningen och alla kvarblivna tabletter med dig.

   Om du har glömt att använda Buprenorphine Sandoz

   Berätta för din läkare och följ hans eller hennes anvisningar. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos om inte din läkare ordinerar det.

   Om du slutar att använda Buprenorphine Sandoz

   Sluta inte plötsligt ta resoribletterna, såvida inte din läkare ordinerar detta, eftersom detta kan orsaka abstinenssymtom.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Buprenorphine Sandoz orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Biverkningar kan uppstå med följande frekvenser:

   Mycket vanliga, förekommer hos fler än 1 av 10 användare

   • sömnlöshet

   • svaghet

   • abstinenssymtom


   Vanliga, förekommer hos 1–10 av 100 användare

   • ångest

   • nervositet

   • dåsighet

   • yrsel

   • huvudvärk, ryggvärk, buksmärta

   • tårflöde

   • förlängd QT-tid, vilket mäts med EKG

   • svimning

   • lågt blodtryck i stående läge

   • rinnande näsa

   • förstoppning

   • diarré

   • illamående, kräkningar

   • svettning

   • frossa


   Mindre vanliga, förekommer hos 1–10 av 1 000 användare

   • hallucinationer

   • nedsatt andning

   • nedbrytning av leverceller och leverinflammation


   Mycket sällsynta, förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare

   • sammandragning av luftrören

   • livshotande allergisk chockreaktion

   • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter


   Kontakta din läkare omedelbart om du upplever någon av dessa mycket sällsynta biverkningar.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, tala om det för din läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Buprenorphine Sandoz ska förvaras

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen av plast/aluminium efter Utg.dat. och EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är buprenorfin i form av buprenorfinhydroklorid.


   Buprenorphine Sandoz 2 mg resoriblett, sublingual

   En tablett innehåller 2 mg buprenorfin.


   Buprenorphine Sandoz 8 mg resoriblett, sublingual

   En tablett innehåller 8 mg buprenorfin.


   • Övriga innehållsämnen är vattenfri citronsyra, laktosmonohydrat, mannitol, natriumcitrat, natriumstearylfumarat, pregelatiniserad majsstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Buprenorphine Sandoz 2 mg resoriblett, sublingual

   Buprenorphine Sandoz 2 mg resoribletter, sublinguala är vita till benvita och ovala med brytskåra på båda sidorna (9.4 x 4.0 mm).


   Buprenorphine Sandoz 8 mg resoriblett, sublingual

   Buprenorphine Sandoz 8 mg resoribletter, sublinguala är vita till benvita och ovala med brytskåra på båda sidorna (13.5 x 6.6 mm).


   Läkemedlet finns tillgängligt i blisterförpackningar av plast/aluminium med 7, 10, 20, 24, 28, 30, 48 eller 50 resoribletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sandoz A/S. Edvard Thomsens Vej 14. 2300 Köpenhamn S, Danmark.


   Tillverkare

   Salutas Pharma GmbH. Otto-von Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-01-07


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Buprenorphine Sandoz

  Resoriblett, sublingual 8 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 140048
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  457,64 kr

  Jämförpris: 16,34 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?