Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Budesonid 2care4

   0,25 mg/ml + 0,5 mg/ml suspension för nebulisator

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR BUDESONID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER BUDESONID 2CARE4
   3. HUR DU ANVÄNDER BUDESONID 2CARE4
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV BUDESONID 2CARE4

   Vad innehåller Budesonid 2care4 ?

   Innehållsdeklaration

   – Den aktiva substansen är budesonid.

   – Övriga innehållsämnen är dinatriumedetat, natriumklorid, polysorbat 80, citronsyra, natriumcitrat och vatten för injektionsvätskor.


   Budesonid 2care4 0,25 mg/ml suspension för

   nebulisator innehåller 0,5 mg (0,25 mg/ml) av

   den aktiva substansen budesonid (0,25 mg/ml)

   i varje 2 ml endosbehållare.


   Budesonid 2care4 0,5 mg/ml suspension för

   nebulisator innehåller 1,0 mg (0,5 mg/ml) av

   den aktiva substansen budesonid (0,5 mg/ml) i

   varje 2 ml endosbehållare.


   Innehavare av godkännande för försäljning

   2care4 ApS, 6710 Esbjerg V, Danmark.

   Tillverkare

   Qualiti (Burnley) Limited, Burnley, Storbritannien

   Breath Limited, Stevenage, Storbritannien


   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   1. VAD ÄR BUDESONID 2CARE4 OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Läkemedlet tillhandahålls i endosbehållare av plast innehållande 2 ml vit till benvit

   suspension för nebulisering (blir till ånga för inandning).


   Läkemedelsgrupp

   Grupp 5.

   Vad används dåBudesonid 2care4 för?

   Budesonid tillhör en grupp steroider som kallas glukokortikoider som kan användas för att dämpa eller för att förebygga inflammatoriska reaktioner (inflammation) i lungorna.


   Ditt läkemedel används för att behandla astma, när inhalation med spray eller pulver inte fungerar eller är olämpligt.


   Detta läkemedel kan även användas för behandling på sjukhus vid mycket svåra fall av pseudokrupp (en halssjukdom som kan orsaka andningssvårigheter).


   Budesonid som finns i Budesonid 2care4 kan också vara godkänd för att behandla

   andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   2. INNAN DU ANVÄNDER BUDESONID 2CARE4

   Använd inte Budesonid 2care4:

   Om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel.


   Var särskilt försiktig med Budesonid 2care4:

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du

   använder Budesonid 2care4

   – om du har eller har haft tuberkulos

   – om du har eller har haft en leversjukdom eller problem med levern

   – om du har en svamp- eller virusinfektion eller annan infektion i luftvägarna t.ex.

   förkylning, luftvägskatarr eller lunginflammation.

   – Om du byter behandling från kortisontabletter (till exempel prednisolon) till

   budesonid suspension för nebulisator kan du må sämre under bytestiden. Det är också möjligt att du får symtom som var hämmade av steriodtabletterna som allergisk rinit (kliande eller täppt näsa eller rinnsnuva), eksem (torr, kliande hud), led och muskelvärk. Du ska tala med din läkare om du upplever detta.


   Budesonid 2care4 är inte lämplig för behandling av akut andnöd. Akut andnöd ska

   behandlas med kortverkande luftrörsvidgande läkemedel.


   Om du upplever mer väsande andning och/eller andnöd direkt efter användning av Budesonid 2care4 ska du genast sluta att använda Budesonid 2care4 och kontakta läkare.


   För att minska risken att få svamp i munnen (vita fläckar på tungan och i munhålan) ska du skölja munnen med vatten (spotta ut vattnet – svälj det inte) och borsta tänderna efter at du använt Budesonid 2care4. Tala om för din läkare om du får svamp i munnen.


   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du är gravid eller planerar att skaffa barn ska du fråga läkare eller apotekspersonal om råd innan du använder detta läkemedel. Om du blir gravid när du använder detta läkemedel bör du tala med din läkare så snart som möjligt.


   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inhalerat budesonid har ingen eller försumbar effekt på din förmåga att köra bil eller

   användning av maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

   Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare om du tar något av följande läkemedel eftersom dessa kan påverka detta läkemedel:

   • läkemedel mot svampinfektion t.ex. ketokonazol eller itrakonazol

   • läkemedel mot HIV t.ex. ritonavir eller saquinavir

   • erytromycin och klaritromycin (antibiotika)

   • andra läkemedel som hjälper dig att andas

   • hormoner som preventivmedel och östrogener


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   3. HUR DU ANVÄNDER BUDESONID 2CARE4

   Doseringsanvisning

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller

   apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig utifrån hur svår din astma är.


   Astma

   Du kan känna att din astma förbättras inom 3 dagar men det kan ta 2-4 veckor innan full effekt uppnås. Det är viktigt att du fortsätter att använda ditt läkemedel enligt läkares anvisningar även om du känner dig bättre.


   Vuxna (även äldre) och ungdomar från 12 år:

   Vanlig dos är 0,5-2,0 mg budesonid dagligen. Denna dos delas vanligen upp på två separata tillfällen under dagen, men om din astma är stabil och inte svår kan din läkare råda dig att ta läkemedlet en gång dagligen. Din läkare berättar hur och när det är bäst att ta ditt läkemedel och du ska alltid följa läkarens anvisningar.


   Barn (från 6 månader till 11 år):

   Vanlig dos är 0,25-1,0 mg budesonid dagligen. Din läkare berättar hur ditt barn ska ta

   läkemedlet, men vanligen delas dosen upp på två separata tillfällen under dagen. Om barnets astma är stabil och inte svår kan läkare råda dig att barnet ska ta läkemedlet en gång om dagen.


   Pseudokrupp:

   Vanlig dos för spädbarn och barn med pseudokrupp är 2 mg. Detta ges som en enskild dos eller som två 1 mg-doser med 30 minuters mellanrum. Behandlingen kan upprepas var 12:e timme efter behov och tills man kan se en förbättring, i maximalt 36 timmar.

   Administrering

   Ditt läkemedel ska användas med en jetnebulisator. Ångan som bildas, andas

   in genom ett munstycke eller ansiktsmask. Ultraljudsnebulisator ska inte andvändas med detta läkemedel.


   Ta ditt läkemedel enligt följande steg:


   Ta ditt läkemedel enligt

   1. Bryt av en endosbehållare från remsan, lägg tillbaka resten i folieförpackningen.

   (se figur 1)

   2. Skaka endosbehållaren försiktigt

   3. Öppna endosbehållaren genom att vrida av den översta delen (se figur 2)

   4. Tryck ut all vätska som finns i endosbehållaren ned i nebulisatorbehållaren.

   Sätt tillbaka locket på nebulisatorbehållaren och kasta den tomma endosbehållaren på lämpligt sätt.

   5. Sätt ihop ena ändan av nebulisatorbehållaren med munstycket eller ansiktsmasken och den andra ändan med luftpumpen

   6. Skaka försiktigt nebulisatorbehållaren en gång till och börja sedan använda

   nebulisatorn. Andas in ångan lugnt och djupt genom munstycket eller ansiktsmasken

   7. När det inte kommer ut någon mer ånga från munstycket eller ansiktsmasken är

   behandlingen avslutad

   8. Skölj munnen med vatten (spotta ut vattnet – svälj inte) och borsta tänderna.

   Om du har använt ansiktsmask, ska du även tvätta ditt ansikte noggrant. Detta är viktigt för att minska risken för vissa biverkningar förknippade med detta läkemedel

   9. Du ska rengöra nebulisatorn efter varje användningstillfälle. Rengör

   nebulisatorbehållaren och munstycket eller ansiktsmasken med varmt vatten och milt diskmedel enligt tillverkarens instruktioner. Skölj väl och torka nebulisatorn genom att ansluta den till luftpumpen.


   Det är viktigt att du alltid följer tillverkarens instruktioner som medföljer nebulisatorn.

   Om du är osäker på hur du ska använda nebulisatorn, tala med läkare eller

   apotekspersonal.


   Din läkare kan också ha ordinerat följande:

   • Din läkare kan överväga tillägg av steroidtabletter till din behandling under

   perioder av stress (t.ex. om du har en infektion), eller om du under en längre tid

   använt hög dos av en steroid som inhaleras, eller före en operation.

   • Om du har tagit steroidtabletter mot din astma, kan din läkare vilja minska antalet

   tabletter när du börjar använda Budesonid 2care4. Du kan uppleva vissa symtom till

   följd av detta såsom täppt eller rinnande näsa, brist på energi, depression, eksem

   (en typ av hudutslag) och led- och/eller muskelvärk. Om något av dessa symtom

   besvärar dig eller kvarstår, kontakta läkare.

   • Din läkare kan vilja att du använder detta läkemedel med andra läkemedelslösningar som innehåller andra aktiva substanser som påverkar andningen t.ex. salbutamol, terbutalin, natriumkromoglikat och

   ipratropiumbromid. Följ instruktionerna till dessa läkemedel noggrant. Du ska inte

   blanda detta läkemedel utom på läkarens anvisningar.


   Om du använder mera Budesonid 2care4 än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet

   av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för

   bedömning av risken samt rådgivning. Kom ihåg att ta med dig förpackningen och

   kvarstående endosbehållare. Det är viktigt att du tar dosen såsom det står på etiketten på förpackningen eller såsom din läkare informerat dig om. Öka eller minska inte dosen utan att kontakta läkare.


   Om du glömt att ta Budesonid 2care4:

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta din nästa dos på din vanliga tid.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare

   behöver inte få dem.


   Alla läkemedel kan ge allergiska reaktioner, men allvarliga allergiska reaktioner ärmycket sällsynta. Kontakta läkare omedelbart om du plötslig får väsande andning,andningssvårigheter, svullna ögonlock, ansikte och läppar, utslag eller klåda(speciellt om det berör hela kroppen).


   Läkemedel som inhaleras t.ex. budesonid kan i sällsynta fall ge upphov till väsandeandning och/eller andnöd. Om detta inträffar, ska du omedelbart sluta användaläkemedlet och kontakta läkare.


   Följande biverkningar har rapporterats.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp

   till 1 av 10 användare):

   Sår och/eller irritation i munnen (inklusive

   svampinfektion i munnen), heshet, irritation i

   svalget, svårigheter att svälja och hosta.


   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma

   hos upp till 1 av 100 användare):

   Grå starr (grumling av ögonlinsen), depression

   och att känna sig ängslig, muskelspasmer,

   darrningar


   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos

   upp till 1 av 1000 användare):

   Hudreaktioner med klåda, utslag, blåmärken,

   inflammation, rodnad av hud och/eller

   hudutslag, svullnad, minskad tillväxt hos

   barn och ungdomar, överkänslighet (allergi

   mot läkemedlet) och bronkospasm (kramp

   i luftrörens muskulatur vilket ger väsande

   andning).

   Röstproblem.

   Suppression (undertryckande, dämpning)

   av dina binjurars (en liten körtel som

   sitter bredvid njuren) funktion kan också

   förekomma. De huvudsakliga symptomen på

   binjuresuppression är huvudvärk, trötthet,

   illamående och kräkningar, viktminskning,

   magsmärtor och brist på aptit.

   Rastlöshet, nervositet, vara överexalterad,

   eller känna sig irriterad (dessa effekter är mer

   sannolika hos barn).


   Mycket sällsynta biverkningar (kan förekomma

   hos upp till 1 av 10 000 användare):

   Minskad bentäthet (förtunning av skelettet).


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt

   antal användare):

   Grön starr (ökat tryck i ögat), aggression,

   ökad motorisk aktivitet (svårt att vara stilla), sömnproblem.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via

   Läkemedelsverket, Box 26, SE-751 03 Uppsala.

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se.

   Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   5. FÖRVARING AV BUDESONID 2CARE4

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och folieförpackningen efter

   ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara endosbehållarna i folieförpackningen och i originalförpackningen. Fukt- och

   ljuskänsligt.


   När du har öppnat en endosbehållare bör den användas inom 12 timmar. Efter detta bör endosbehållaren med kvarvarande innehåll kastas.


   När du har öppnat folieförpackningen, bör endosbehållarna användas inom 3

   månader (det är en bra idé att markera öppningsdatumet på folieförpackningen för

   att komma ihåg datumet).


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.

   Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-11-24.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Budesonid 2care4

  Suspension för nebulisator 0,25 mg/ml 20 x 2 milliliter Endosbehållare

  • Varunummer: 157942
  • Tillverkare: 2care4 ApS

  322,55 kr

  Jämförspris: 8,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?