Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Budenofalk rektalskum

   2 mg/dos rektalskum
   budesonid
   cetylalkohol och propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Budenofalk rektalskum är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk rektalskum
   3. Hur du använder Budenofalk rektalskum
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Budenofalk rektalskum ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Budenofalk rektalskum är och vad det används för

   Budenofalk rektalskum innehåller den aktiva substansen budesonid, en lokalt verkande steroid som används för att behandla inflammatorisk tarmsjukdom.

   Budenofalk rektalskum används för behandling av:

   - Inflammation i ändtarm och nedre delen av tjocktarm (ulcerös kolit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk rektalskum

   Använd inte Budenofalk rektalskum

   • om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 ),

   • om du har en allvarlig leversjukdom (levercirros).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Budenofalk rektalskum om du har:

   • tuberkulos

   • högt blodtryck

   • diabetes, eller om någon i familjen har fått diagnosen diabetes

   • benskörhet (osteoporos)

   • sår i magsäcken eller första delen av tunntarmen (peptiskt magsår)

   • ökat tryck i ögonen (glaukom) eller ögonbesvär som grumling av linsen (katarakt) eller om någon i familjen har fått diagnosen glaukom

   • allvarliga leverproblem

   Typiska effekter av kortisonläkemedel kan förekomma och kan påverka alla delar av kroppen, särskilt om du använder Budenofalk rektalskum i höga doser och under långa perioder (se avsnitt 4, Eventuella biverkningar).

   Ytterligare försiktighetsåtgärder vid behandling med Budenofalk rektalskum

   • Berätta för din läkare om du har en infektion. Symtomen för vissa infektioner kan avvika från det normala eller vara otydliga.

   • Håll dig borta från personer som har vattkoppor eller herpes zoster (bältros), om du inte har haft dessa sjukdomar. Dessa kan påverka dig allvarligt. Om du kommer i kontakt med någon som har vattkoppor eller bältros, ska du omedelbart kontakta läkaren.

   • Tala om för läkaren om du inte har haft mässlingen.

   • Om du vet att du måste vaccineras, tala först med läkare.

   • Om du vet att du ska genomgå en operation, tala om för läkaren att du använder Budenofalk rektalskum.

   • Om du har fått behandling med ett starkare kortisonpreparat innan du börjar använda Budenofalk rektalskum kan symtomen återkomma när du byter läkemedel. Kontakta läkaren om detta inträffar.

   • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Andra läkemedel och Budenofalk rektalskum

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Särskilt: 

   • hjärtglykosider som digoxin (läkemedel för att behandla hjärtsjukdomar)

   • diuretika (för att avlägsna överskott av vätska från kroppen)

   • ketokonazol eller itrakonazol (för att behandla svampinfektioner)

   • antibiotikaför att behandla infektioner (t.ex. klaritromycin)

   • karbamazepin (för att behandla epilepsi)

   • rifampicin (för att behandla tuberkulos)

   • östrogener eller p-piller

   Vissa läkemedel kan öka effekterna av Budenofalk rektalskum och din läkare kan vilja övervaka dig noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir, kobicistat).

   Budenofalk rektalskum kan påverka resultaten av eventuella tester som utförs av din läkare eller på sjukhus. Berätta för läkaren att du tar Budenofalk rektalskum innan något test görs.

   Användning av Budenofalk rektalskum med mat och dryck

   Du ska inte dricka grapefruktjuice när du använder detta läkemedel eftersom det kan förändra läkemedlets effekter.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Använd bara Budenofalk rektalskum under graviditet om läkaren säger att du ska göra det.

   Budesonid i små mängder går över i bröstmjölk. Om du ammar ska du bara använda Budenofalk rektalskum om läkaren säger att du ska göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Budenofalk rektalskum förväntas inte påverka din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Budenofalk rektalskum innehåller cetylalkohol och propylenglykol

   Den här medicinen innehåller cetylalkohol och propylenglykol som kan orsaka lokal hudirritation (t ex kontaktdermatit).


   3. Hur du använder Budenofalk rektalskum

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna över 18 år:

   Normal dos är en puff en gång dagligen, antingen på morgonen eller på kvällen.

   Tömning av tarmen innan användning av Budenofalk rektalskum ger det bästa resultatet.

   Användning för barn och ungdomar:

   Budenofalk rektalskum skall ej användas av barn under 18 år, på grund av mycket begränsad erfarenhet av användning av Budenofalk rektalskum i den åldersgruppen.

   Administreringssätt

   Denna medicin är avsedd för rektal användning, den ska föras in i ändtarmsöppningen. Den är inte avsedd att intas genom munnen. Budenofalk rektalskum får inte sväljas.

   Bild av behållaren:

   Bild av behållaren

   Applikatorerna är förpackade i en hållare. Håll stadigt om hållaren och dra upp applikatorn med en viss styrka.

   Förberedelser innan användning av skummet:

   Förberedelse1

   Tryck stadigt på applikatorn på pipen på behållaren. Skaka behållaren i cirka 15 sekunder för att blanda innehållet.

   Förberedelse2

   Innan första användningen, avlägsna säkerhetsfliken (plastflik) från undersidan av den kupolformade kåpan.

   Förberedelse3

   Snurra den kupolformade kåpan på ovansidan av behållaren tills skåran på undersidan är i linje med munstycket. Sprayen är nu färdig att användas.

   Användning av skummet:

   Användning1

   Placera pekfingret på den kupolformade kåpan och vänd behållaren upp och ner. Notera att behållaren bara fungerar ordentligt när den hålls med kåpan pekandes nedåt.

   Användning2

   För in applikatorn i ändtarmen så långt in som möjligt. Det bästa sättet att göra det på är att placera en fot på en stol eller en pall. För att administrera en dos Budenofalk rektalskum, tryck ner kupolen helt en gång och släpp den sedan mycket långsamt. Vänta 10-15 sekunder innan applikatorn borttages eftersom skummet fortfarande expanderar en aning och kan droppa ut ur applikatorn.

   Användning3

   Efter administrering av skummet, tag ur applikatorn och släng den i soporna i den medföljande plastpåsen. Använd en ny applikator vid nästa administrering.

   För att undvika oavsiktlig förlust av skum mellan administreringarna, snurra runt den kupolformade kåpan så att skåran och munstycket pekar åt motsatt håll.

   • Tvätta händerna och försök att inte tömma tarmen förrän nästa morgon.

   • Om du åker till sjukhus eller besöker en läkare berätta att du använder den här medicinen.

   Behandlingslängd:

   Hur länge du ska använda medicinen beror på ditt sjukdomstillstånd. Din läkare bestämmer hur länge du ska fortsätta med behandlingen. Akuta episoder av inflammatorisk tarmsjukdom (ulcerös kolit) avtar vanligtvis efter 6-8 veckor.

   Tala med din läkare om du tycker att effekten av Budenofalk rektalskum är för stark eller för svag.

   Om du använt för stor mängd av Budenofalk rektalskum

   Om du har använt för mycket Budenofalk rektalskum vid ett tillfälle, ta nästa dos enligt ordinationen. Använd inte mindre mängd. Kontakta din läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra. Ta om möjligt med kartongen och den här informationen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Budenofalk rektalskum

   Om du har glömt en dos, fortsätt bara behandlingen med ordinerad dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Budenofalk rektalskum

   Tala med läkaren om du vill avbryta eller avsluta behandlingen tidigare. Det är viktigt att du inte slutar använda läkemedlet plötsligt eftersom det kan göra att du blir sjuk. Fortsätt att använda läkemedlet tills läkaren säger att du ska sluta, även om du börjar känna dig bättre.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   • infektion

   • huvudvärk

   • beteendeförändringar såsom depression, irritation, eufori, rastlöshet, ångest och aggression

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   Vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   • sveda eller smärta i ändtarmen

   • Cushings syndrom – t.ex. med rundat ansikte, viktökning, minskad glukostolerans, högt blodsocker, högt blodtryck, vätska i kroppen (t.ex. svullna ben), ökad utsöndring av kalium (hypokalemi), oregelbundna menstruationer hos kvinnor, oönskad kroppsbehåring hos kvinnor, impotens, avvikande laboratorieresultat (nedsatt binjurefunktion), röda strimmor på huden (bristningar), akne

   • magbesvär, irriterad mage (dyspepsi)

   • ökad infektionsrisk

   • muskel- och ledvärk, muskelsvaghet, muskelryckningar

   • benskörhet (osteoporos)

   • huvudvärk

   • humörsvängningar, t.ex. depression, irritation och eufori

   • utslag till följd av överkänslighetsreaktioner, röda prickar orsakade av blödningar i huden, fördröjd sårläkning, lokala hudreaktioner, t.ex. kontakteksem

   Mindre vanliga: kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   • ökad aptit

   • förändringar i blodbilden (ökad sedimentationshastighet för eytrocyter, ökat antal vita blodkroppar)

   • illamående, magsmärtor, gasbildning, stickningar eller domningar i magen, analfissur, sår i munnen, frekvent behov av att tömma tarmen, rektal blödning

   • sår i magen eller tunntarmen

   • förändrade leverfunktionsparametrar

   • förändrad bukspottkörtelfunktion, förändringar av binjurehormon

   • urinvägsinfektion

   • yrsel, störningar i luktsinnet

   • sömnlöshet, rastlöshet med ökad fysisk aktivitet, ångest

   • ökad svettning, svaghet

   Sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   • dimsyn

   • inflammation i bukspottkörteln

   • benförlust orsakad av dålig blodcirkulation

   • aggression

   • blåmärken

   Mycket sällsynta: kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   • hämmad tillväxt hos barn

   • förstoppning

   • ökat tryck i hjärnan, eventuellt med ökat tryck i ögonen (svullnad av synnervspapillen) hos ungdomar

   • ökad risk för blodpropp, inflammation i blodkärlen (kan uppstå efter att en långvarig kortisonbehandling avslutats)

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla

   Dessa biverkningar är typiska vid medicinering med steroider och de flesta kan även förväntas vid behandling med andra steroider. De kan uppkomma beroende på din dos, behandlingens längd, om du har fått eller får behandling med andra kortisonpreparat och din individuella känslighet.

   Några av dessa biverkningar rapporterades endast efter långtidsanvändning av oralt budesonid.

   I allmänhet är risken för biverkningar med Budenofalk rektalskum lägre än med systemiskt verkande (påverkar hela kroppen) kortisonpreparat på grund av dess lokala verkan.

   Om du har behandlats med ett starkare kortisonpreparat innan du påbörjade behandlingen med Budenofalk rektalskum, kan dina symtom återkomma när läkemedlet byts ut.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Budenofalk rektalskum ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och behållaren. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Innehållet i behållaren skall användas inom 4 veckor efter första öppnande.

   Förvaras vid högst 25 ºC.

   Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Behållaren står under tryck och innehåller lättantändligt drivmedel. Skydda mot direkt solljus och temperaturer över 50 ºC. Punktera eller bränn intse behållaren, även när den är tom.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen i Budenofalk rektalskum är budesonid. Varje dos innehåller 2 mg budesonid.

   • Övriga innehållsämnen är cetylalkohol, vaxemulgator, renat vatten, dinatriumedetat, makrogolstearyleter, propylenglykol, citronsyra monohydrat samt n-butan, isobutan och propan som drivgaser.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Budenofalk rektalskum är ett vitt till blekt vitt, krämigt, fast skum i en trycksatt behållare.

   Budenofalk rektalskum finns i förpackningar med 1 trycksatt behållare, 14 applikatorer och 14 plastpåsar eller i förpackningar med 2 trycksatta behållare, 28 applikatorer och 28 plastpåsar för hygienisk avfallshantering av applikatorerna.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Dr. Falk Pharma GmbH

   Leinenweberstr. 5

   79108 Freiburg

   Tyskland

   Tel: +49 (0) 761/1514-0

   Fax: +49 (0) 761/1514-321

   E-mail: zentrale@drfalkpharma.de

   Information lämnas av

   Vifor Pharma Nordiska AB
   Torshamnsgatan 30 A
   SE-164 40 Kista
   Sverige
   Tel. +46 8 5580 6600
   Ee-mail: info.nordic@viforpharma.com

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Danmark, Finland, Storbritannien, Grekland, Irland, Luxemburg, Rumänien och Sverige: Budenofalk

   Österrike: Budo-San

   Italien: Intesticort

   Spanien: Intestifalk


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-05-30


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Budenofalk

  Rektalskum 2 mg/dos 14 dos(er) Tryckbehållare

  • Varunummer: 062635
  • Tillverkare: Vifor Pharma Nordiska AB

  849,79 kr

  Jämförpris: 60,70 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?