Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Budenofalk

   3 mg Enterokapslar
   Budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några bivekningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Budenofalk är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk
   3. Hur du använder Budenofalk
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Budenofalk ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Budenofalk är och vad det används för

   Budenofalk 3 mg kapslar innehåller den aktiva substansen budesonid, en lokalt verkande steroid som används för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen och i levern.


   Budenofalk används för behandling av:

   * Crohns sjukdom: Milda till måttliga akuta attacker av kronsik inflammation i tarmen som påverkar den nedre delen av tunntarmen (ileum) och/eller övre delen av tjocktarmen (ascending colon).


   Observera:

   Budenofalk är inte lämplig för patienter med Crohns sjukdom som påverkar den övre delen av gastrointestinala trakten.Ibland kan denna sjukdom orsaka symtom utanför tarmen (t.ex hudpåverkan, ögon och leder) vilka troligen inte svarar på denna medicin.


   * Symtomatisk lindring vid kronisk diarré beroende på kollagen kolit (en sjukdom med kronisk inflammation i tjocktarmen vilken kännetecknas av kronisk vattnig diarré).


   * Autoimmun hepatit (en sjukdom med kronisk inflammation på levern)


   Budesonid som finns i Budenofalk kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Budenofalk

   Använd inte Budenofalk

   * om du är allergisk (överkänslig) mot budesonid eller mot något av de övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2)

   * om du har svår leversjukdom (levercirros)

   Varningar och försiktighet

   Innan du börjar använda detta läkemedel, tala om för din läkare om du har:

   - tuberkulos

   - högt blodtryck

   - diabetes, eller om diabetes har diagnostiserats i din familj

   - benskörhet (osteoporos)

   - sår i magen eller i första delen av tunntarmen (peptiskt sår)

   - högt tryck i dina ögon (glaukom) eller problem med ögonen, som grumling av linsen (katarakt) eller om glaukom har diagnostiserats i din familj

   - svåra leverproblem


   Typiska effekter från kortisonpreparat kan inträffa vilka kan påverka alla delar av kroppen, speciellt då du tar Budenofalk i höga doser och under lång tid (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).


   Ytterligare försiktighetsåtgärder under behandling med Budenofalk:

   - Undvik kontakt med människor som har vattkoppor eller bältros (herpes zoster) om du aldrig haft dessa. Dessa kan allvarligt påverka dig. tag genast kontakt med din läkare om du kommer i kontakt med någon som har vattkoppor eller bältros.

   - Tala om för din läkare om du inte haft mässlingen.

   - Om du vet att du ska bli vaccinerad, tala med din läkare först.

   - Om du vet att du ska genomgå en operation, tala om för läkaren att du använder Budenofalk.

   - Om du har behandlats med starkare kortisonpreparat innan påbörjad behandling med Budenofalk kan dina symtom komma tillbaka vid byte av medicin. Om detta händer dig, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Budenofalk

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Speciellt:

   * Hjärtglykosider t.ex. digoxin (läkemedel som används för att behandla hjärtbesvär)

   * Diuretika (för att ta bort överskott av vätska)

   * Ketokonazol eller itrakonazol (vid behandling av svampinfektioner)

   * Antibiotiska läkemedel som används för att behandla infektioner (t.ex. klaritromycin)

   * Ritonavir ( vid HIV infektioner)

   * Karbamazepin ( används för behandling av epilepsi)

   * Rifampicin (för behandling av tuberkulos)

   * Östrogener eller orala preventivmedel

   * Cimetidin (används för att minska produktionen av magsyra)


   Om du tar kolestyramin (används vid hyperkolesterolemi samt används även för att behandla diarré) eller antacida (vid dålig matsmältning) i tillägg till Budenofalk ta dessa läkemedel med minst 2 timmars intervall.

   Budenofalk med mat, dryck och alkohol

   Du ska inte dricka grapefruktjuice under tiden som du tar detta läkemedel eftersom den kan ändra dess effekt.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Det är viktigt att du talar om för din läkare om du är, eller tror att du är gravid eftersom Budenofalk endast ska användas under graviditet om din läkare säger åt dig att göra det. Amma inte under behandling med Budenofalk eftersom läkemedlet kan passera över i modersmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera detta med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Budenofalk innehåller hjälpämnen

   Varje kapsel innehåller 240 mg sackaros och 12 mg laktosmonohydrat- om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Budenofalk

   Använd alltid Budenofalk enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering:

   Crohns sjukdom och symtomatisk behandling vid kollagen kolit

   Vuxna (över 18 år)

   Ta en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.


   Autoimmun hepatit:

   Vuxna (över 18 år):

   Behandling av akut inflammation:

   Ta en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll),såvida inte din läkare informerar dig annorlunda. Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare besluta om hur länge du ska ta 3 kapslar dagligen


   Underhållsbehandling:

   Ta en kapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda. Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare besluta om hur länge du ska ta 2kapslar dagligen.


   Observera att din läkare i de flesta fall kommer förskriva Budenofalk tillsammans med azatioprin, en medicin som minskar kroppens immunförsvar.


   Barn (samtliga indikationer)

   Budenofalk 3 mg kapslar ska INTE användas till barn under 12 år.

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av detta läkemedel till barn äldre än 12 år.


   Administreringsmetod

   Budenofalk 3 mg kapslar är endast avsett för oral användning.

   Kapslarna ska sväljas hela med ett halvt glas vatten ungefär en halvtimme före måltid. Tugga inte kapslarna.


   Behandlingslängd

   Beroende på ditt tillstånd kommer din läkare att bestämma hur länge du ska fortsätta med medicineringen.


   Crohns sjukdom och kollagen koli

   Din behandlingbör hålla på i ungefär 8 veckor.


   Autoimmun hepatit

   Beroende på undersökningsresultat från ditt blod och din levervävnad kommer din läkare bestämma hur länge du ska ta denna medicin och hur många kapslar du dagligen ska ta.


   Om du använt för stor mängd av Budenofalk

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel.112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har använt för mycket läkemedel vid ett tillfälle, ta din nästa dos enligt förskrivning. Använd inte en mindre mängd. Kontakta en läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra; ta om möjligt med dig förpackningen och denna information.

   Om du har glömt att använda Budenofalk

   Om du glömmer ta en dos, fortsätt då din behandling med förskriven dosering. Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda.

   Om du slutar att använda Budenofalk

   Tala med din läkare om du vill avbryta eller avsluta din behandling tidigare. Det är viktigt att du inte tvärt slutar med att ta din medicin eftersom detta kan göra dig sjuk. Fortsätt att ta din medicin tills din läkare säger åt dig att sluta, även om du börjar känna dig bättre.


   Din läkare kommer sannolikt vilja reducera dosen gradvis, först från tre till två kapslar under 1 vecka (en på morgonen och en på kvällen) därefter en kapsel dagligen under den sista behandlingsveckan (tas på morgonen).


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Budenofalk orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får något av följande symtom efter att ha tagot detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   - Infektion

   - Huvudvärk

   - Beteendeförändringar eller psykiska biverkningar till exempel depression, irritation och upprymdhet (eufori)


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   * Cushings syndrom- rundat ansikte, viktökning, minskad glukostolerans, högt blodsocker, vätskeretention, ökad utsöndring av kalium (hypokalemi), minskad tillväxt hos barn, oregelbundna menstruationer hos kvinnor, oönskad kroppsbehåring hos kvinnor, impotens, onormala laborativa värden (minskad binjurefunktion), bensvullnad (p.g.a. vätskeretention, ödem)

   * ökat tryck i hjärnan, eventuellt med ökat tryck i ögat (svullnad av synnervspapillen) hos ungdomar

   * förstoppning

   * muskel och ledvärk och svaghet, muskelryckning

   * benskörhet (osteoporos)

   * trötthet, allmän sjukdomskänsla


   Följande biverkningar är typiska vid steroid medicinering och kan förekomma beroende på din dos, behandlingstid, samtidig eller föregående behandling med andra kortisonpreparat, samt din individuella känslighet. De flesta av följande biverkningar observerades efter användning av starkare steroider och bör vara mindre frekvent för Budenofalk 3 mg kapslar.


   * Cushings syndrom (se beskrivning för typiska symtom, se ovan)

   * ökad risk för infektion

   * humörssvängningar såsom depression, irritation eller upprymdhet (eufori)

   * dimsyn (orsakat av ökat tryck i ögat (glaukom) eller grumlad lins (katarakt)).

   * högt blodtryck, ökad risk för blodpropp, inflammation i blodkärlen (associerat med upphörandet av kortisonanvändning efter långtidsterapi).

   * magvärk och magbesvär, kväljningar, kräkningar (illamående), sår i magen och/eller tunntarmen, inflammation i bukspottkörteln.

   * utslag från överkänslighetsreaktioner, röda ränder på huden, hudblödning, akne, fördröjd läkning av sår, lokala hudreaktioner som kontaktdermatit.

   * förlust av ben och brosk (aseptisk bennekros)


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Budenofalk ska förvaras

   - Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   - Förvaras vid högst 25º C.


   - Används före utgångsdatum som anges på kartongen eller etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   - Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Budenofalk 3 mg kapslar är budesonid. Varje kapsel med magsaftresistenta granulat innehåller 3 mg budesonid.


   Övriga innehållsämnen är Eudragit, laktosmonohydrat, majsstärkelse, povidon, sackaros, talk, trietylcitrat, gelatin, erytrosin (E 127), röd och svart järnoxid (E 172), (se även slutet av avsnitt 2 för ytterligare viktig information om laktos och sackaros)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Budenofalk 3 mg kapslar är rosafärgade magsaftresistenta hårda kapslar i blister strips.


   Tillgängliga förpackningsstorlekar för Budenofalk 3 mg kapslar är 50 och 100 kapslar

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Tel: 042–326695


   Ompackare:

   Interport Limited

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   England


   Tillverkare:

   Dr Falk Pharma GmbH


   Denna bipacksedel ändrades senast

   29 juli 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Budenofalk

  Enterokapsel, hård 3 mg 50 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 474586
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / kapsel/kapslar

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?