Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Budenofalk

   3 mg enterokapsel
   budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR
   3. HUR DU ANVÄNDER BUDENOFALK 3 MG
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Budenofalk 3 mg kapslar innehåller den aktiva substansen budesonid, en lokalt verkande steroid som används för att behandla kroniska inflammatoriska sjukdomar i tarmen och i levern.


   Budenofalk används för behandling av:

   • Crohns sjukdom: Milda till måttliga akuta attacker av kronisk inflammation i tarmen som påverkar den nedre delen av tunntarmen (ileum) och/eller övre delen av tjocktarmen (ascending colon).

    Observera: Budenofalk är inte lämplig för patienter med Crohns sjukdom som påverkar den övre delen av gastrointestinala trakten. Ibland kan denna sjukdom orsaka symtom utanför tarmen (t.ex. hudpåverkan, ögon och leder) vilka troligen inte svarar på denna medicin.

   • Akuta episoder av kollagenkolit (en sjukdom med kronisk inflammation i tjocktarmen vilken kännetecknas av kronisk vattnig diarré).

   • Autoimmunhepatit (en sjukdom med kronisk inflammation på levern)


   Budesonid som finns i Budenofalk kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdpersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR

   Använd inte Budenofalk:

   • om du är allergisk (överkänslig) mot budesonid eller mot något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6 och slutet av avsnitt 2)

   • om du har svår leversjukdom (levercirros)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Budenofalk 3 mg kapslar, om du har

   • tuberkulos

   • högt blodtryck

   • diabetes, eller om diabetes har diagnostiserats i din familj

   • benskörhet (osteoporos)

   • sår i magen eller i första delen av tunntarmen (peptiskt sår)

   • högt tryck i dina ögon (glaukom) eller problem med ögonen, som grumling av linsen (katarakt) eller om glaukom har diagnostiserats i din familj

   • svåra leverproblem


   Typiska effekter från kortisonpreparat kan inträffa vilka kan påverka alla delar av kroppen, speciellt då du tar Budenofalk i höga doser och under lång tid (se avsnitt 4. Eventuella biverkningar).


   Ytterligare försiktighetsåtgärder under behandling med Budenofalk:

   • Undvik kontakt med människor som har vattkoppor eller bältros (herpes zoster) om du aldrig haft dessa. Dessa kan allvarligt påverka dig. Tag genast kontakt med din läkare om du kommer i kontakt med någon som har vattkoppor eller bältros.

   • Tala om för din läkare om du inte haft mässlingen.

   • Om du vet att du ska bli vaccinerad, tala med din läkare först.

   • Om du vet att du ska genomgå en operation, tala om för läkaren att du använder Budenofalk.

   • Om du har behandlats med starkare kortisonpreparat innan påbörjad behandling med Budenofalk kan dina symtom komma tillbaka vid byte av medicin. Om detta händer dig, kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Budenofalk 3 mg kapslar

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Speciellt:

   • Hjärtglykosider t ex digoxin (läkemedel som används för att behandla hjärtbesvär)

   • Diuretika (för att ta bort överskott av vätska i kroppen)

   • Ketokonazol eller itrakonazol (vid behandling av svampinfektioner)

   • Antibiotiska läkemedel som används för att behandla infektioner (t ex klaritromycin)

   • Ritonavir (vid HIV infektioner)

   • Karbamazepin (används för behandling av epilepsi)

   • Rifampicin (för behandling av tuberkolos)

   • Östrogener eller orala preventivmedel

   • Cimetidin (används för att minska produktionen av magsyra)

   Om du tar kolestyramin (används vid hyperkolesterolemi samt används även för att behandla diarré) eller antacida (vid dålig matsmältning) i tillägg till Budenofalk ta dessa läkemedel med minst 2 timmars intervall.

   Budenofalk med mat och dryck

   Du ska inte dricka grapefruktjuice under tiden som du tar detta läkemedel eftersom den kan ändra dess effekt.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Budenofalk ska endast användas under graviditet om din läkare säger åt dig att göra det.


   Amma inte under behandling med Budenofalk eftersom läkemedlet kan passera över i modersmjölk

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Inga effekter har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Budenofalk 3 mg kapslar innehåller sackaros och laktos

   Varje kapsel innehåller 240 mg sackaros och 12 mg laktosmonohydrat – om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. HUR DU ANVÄNDER BUDENOFALK 3 MG

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Crohns sjukdom

   Vuxna (över 18 år)

   Ta 3 kapslar en gång dagligen på morgonen, eller en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.


   Kollagenkolit

   Vuxna (över 18 år)

   Ta 3 kapslar en gång dagligen på morgonen, såvida inte din läkare informerar dig annorlunda.


   Autoimmunhepatit

   Vuxna (över 18 år)

   Behandling av akut inflammation:

   Ta en kapsel 3 gånger dagligen (morgon, middag och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda. Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare besluta om hur länge du ska ta 3 kapslar dagligen.


   Underhållsbehandling

   Ta en kapsel 2 gånger dagligen (morgon och kväll), såvida inte din läkare informerar dig annorlunda. Beroende på resultat från laborativa undersökningar kommer din läkare bestämma om hur länge du ska ta 2 kapslar dagligen.


   Observera att din läkare i de flesta fall kommer förskriva Budenofalk tillsammans med azatioprin, en medicin som minskar kroppens immunsvar.


   Användning för barn och ungdomar (samtliga indikationer)

   Budenofalk 3 mg kapslar ska INTE användas till barn under 12 år.

   Det finns endast begränsad erfarenhet av användning av detta läkemedel till barn äldre än 12 år.

   Administreringsmetod

   Budenofalk 3 mg kapslar är endast avsett för oral användning.

   Kapslarna ska sväljas hela med ett halvt glas vatten ungefär en halvtimme före måltid. Tugga inte kapslarna.


   Behandlingslängd

   Beroende på ditt tillstånd kommer din läkare att bestämma hur länge du ska fortsätta med medicineringen.


   Crohns sjukdom och kollagen kolit

   Din behandling bör hålla på i ungefär 8 veckor.


   Autoimmun hepatit

   Beroende på undersökningsresultat från ditt blod och din levervävnad kommer din läkare bestämma hur länge du ska ta denna medicin och hur många kapslar du dagligen ska ta.

   Om du har tagit för stor mängd av Budenofalk

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har använt för mycket läkemedel vid ett tillfälle, ta din nästa dos enligt förskrivning. Använd inte en mindre mängd. Kontakta en läkare om du är tveksam så kan han eller hon bestämma vad du ska göra; ta om möjligt med dig förpackningen och denna information.

   Om du har glömt att ta Budenofalk

   Om du glömmer en dos, fortsätt då din behandling med förskriven dosering. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Budenofalk

   Tala med din läkare om du vill avbryta eller avsluta din behandling tidigare. Det är viktigt att du inte tvärt slutar med att ta din medicin eftersom detta kan göra dig sjuk. Fortsätt att ta din medicin tills din läkare säger åt dig att sluta, även om du börjar känna dig bättre.


   Din läkare kommer sannolikt vilja reducera dosen gradvis, först från tre till två kapslar under

   1 vecka (en på morgonen och en på kvällen) därefter en kapsel dagligen under den sista behandlingsveckan (tas på morgonen).

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Budenofalk orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Om du får något av följande symtom efter att ha tagit detta läkemedel bör du omedelbart kontakta läkare:

   • Infektion

   • Huvudvärk

   • Beteendeförändringar eller psykiska biverkningar till exempel depression, irritation och upprymdhet (eufori)


   Följande biverkningar har också rapporterats:


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare)

   • Cushings syndrom – rundat ansikte, viktökning, minskad glukostolerans, högt blodsocker, vätskeretention, ökad utsöndring av kalium (hypokalemi), minskad tillväxt hos barn, oregelbundna menstruationer hos kvinnor, oönskad kroppsbehåring hos kvinnor, impotens, onormala laborativa värden (minskad binjurefunktion), bensvullnad (pga. vätskeretention, ödem)

   • ökat tryck i hjärnan, eventuellt med ökat tryck i ögat (svullnad av synnervspapillen) hos ungdomar

   • förstoppning

   • muskel och ledvärk och svaghet, muskelryckning

   • benskörhet (osteoporos)

   • trötthet, allmän sjukdomskänsla.


   Följande biverkningar är typiska vid steroid medicinering och kan förekomma beroende på din dos, behandlingstid, samtidig eller föregående behandling med andra kortisonpreparat, samt din individuella känslighet. De flesta av följande biverkningar observerades efter användning av starkare steroider och bör vara mindre frekvent för Budenofalk 3 mg kapslar.

   • Cushing syndrom (för beskrivning av typiska symtom, se ovan).

   • ökad risk för infektion.

   • humörsvängningar såsom depression, irritation eller upprymdhet (eufori).

   • dimsyn (orsakat av ökat tryck i ögat (glaukom) eller grumlad lins (katarakt)).

   • högt blodtryck, ökad risk för blodpropp, inflammation i blodkärlen (associerat med upphörandet av kortisonanvändning efter långtidsterapi).

   • magvärk och magbesvär, kväljningar, kräkningar (illamående), sår i magen och/eller tunntarmen, inflammation i bukspottkörteln.

   • utslag från överkänslighetsreaktioner, röda ränder på huden, hudblödning, akne, fördröjd läkning av sår, lokala hudreaktioner som kontaktdermatit.

   • förlust av ben och brosk (aseptisk bennekros).


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR BUDENOFALK 3 MG KAPSLAR SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 °C.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Budenofalk 3 mg kapslar är budesonid. Varje kapsel med magsaftsresistenta granulat innehåller 3 mg budesonid.


   Övriga innehållsämnen är ammonium metakrylatcopolymer (typ A) (Eudragit RL), ammonium metakrylatcopolymer (typ B) (Eudragit RS), laktosmonohydrat, majsstärkelse, metakrylsyra - metylmetakrylatcopolymer (1:1) (Eudragit L 100), metakrylsyra - metylmetakrylatcopolymer (1:2) (Eudragit S 100), povidon K25, renat vatten, sackaros, talk, trietylcitrat, gelatin, erytrosin (E 127), titandioxid (E 171), röd och svart järnoxid (E 172), natriumlaurilsulfat (se även slutet av avsnitt 2 för ytterligare viktig information om laktos och sackaros).

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör:

   Medartuum AB, Göteborg


   Tillverkare:

   Dr. Falk Pharma GmbH, Freiburg, Tyskland


   Ompackare:

   Munro Wholesale Medical Supplies Ltd., Glasgow, Skottland


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015-07-16

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Budenofalk

  Enterokapsel, hård 3 mg 100 kapsel/kapslar Blister

  • Varunummer: 154656
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.115,23 kr

  Jämförpris: 11,15 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?