Bild på Bronwel
 • Extrakt av timjan
 • Trad växtbaserat läkemedel
 • Kan användas för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem vid hosta
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bronwel

   sugtabletter
   extrakt av timjan
   sorbitol, fruktos och propylenglykol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bronwel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel
   3. Hur du använder Bronwel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bronwel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bronwel är och vad det används för

   Bronwel är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt för att lindra halsirritation och för att underlätta upphostning av segt slem vid hosta i samband med förkylning.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel

   Använd inte Bronwel

   - om du är allergisk mot timjan, andra växter i familjen Lamiaceae eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal vid andnöd, feber eller varig upphostning.

   Om du är allergisk mot björkpollen eller selleri kan du även vara allergisk mot timjan (korsallergi).

   I sällsynta fall har överkänslighetsreaktioner, inklusive allvarliga reaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/andningsbesvär och blodtrycksfall, observerats efter användning av produkter som innehåller timjan. Sluta att ta Bronwel och kontakta omedelbart läkare om du får någon av dessa allvarliga reaktioner.

   Barn

   Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Bronwel

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet och amning.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bronwel har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Bronwel innehåller sorbitol, fruktos och propylenglykol

   Detta läkemedel innehåller 523 mg sorbitol och 300 mg fruktos per sugtablett. Sorbitol är en källa till fruktos. Om du (eller ditt barn) inte tål vissa sockerarter, eller om du (eller ditt barn) har diagnostiserats med hereditär fruktosintolerans, en sällsynt, ärftlig sjukdom som gör att man inte kan bryta ner fruktos, kontakta läkare innan du använder detta läkemedel.

   Sorbitol kan ge obehag i mage/tarm och kan ha en milt laxerande effekt.

   Detta läkemedel innehåller 5,5 mg propylenglykol per sugtablett.


   3. Hur du använder Bronwel

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   1 - 2 sugtabletter får sakta smälta i munnen var 4:e timme, 4 gånger per dag. Vid behov kan upp till 12 tabletter tas per dag.

   Behandlingstid:

   Egenvårdsbehandling med Bronwel bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

   Användning för barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.

   Om du har tagit för stor mängd av Bronwel

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Bronwel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bronwel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Överkänslighetsreaktioner, inklusive fall av anafylaktisk chock och Quinckes ödem (svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter samt blodtrycksfall), och magbesvär har rapporterats efter användning av läkemedel som innehåller timjan. Förekommer hos ett okänt antal användare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bronwel ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat och på blistret efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är extrakt av Thymus vulgaris L.och/eller Thymus zygis L. (timjan) .

   - 1 sugtablett innehåller 59,5 mg extrakt, varav 1,28 – 1,70 mg timjanolja, av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) ört, motsvarande 416-774 mg torkad ört från timjan.

   Övriga innehållsämnen är: akaciagummi, flytande sorbitol (E 420), fruktos, renat vatten, vattenfri citronsyra, maltodextrin, aroniasmakämne (propylenglykol (E 1520)), flytande paraffin, sackarinnatrium, skogsbärssmakämne (propylenglykol (E1520)), vitt vax.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Sexkantiga, bruna sugtabletter (ca 20 mm i diameter, ca 6 mm höga).

   Förpackning: Blisterförpackningar som innehåller 10, 20 eller 40 sugtabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Wien

   Lokal företrädare

   Perrigo Sverige AB, Kista


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-08


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bronwel

  Sugtablett 20 styck Blister

  • Varunummer: 156522
  • Tillverkare: Perrigo Sverige AB

  89,50 kr

  Jämförpris: 17,90 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bronwel-sugtablett-20-styck-blister-256642/ 256642 Bronwel https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/156522s.jpg 89.50 89.50 SEK BRONWEL InStock Extrakt av timjan Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Sugtablett Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Sugtablett 20 styck Blister