Bild på Bronwel Comp
 • Extrakt timjan, läkemalva
 • Trad. växtbaserat läkemedel
 • Kan användas vid förkylningshosta för att underlätta upphostning av segt slem och lindra torrhosta
 • Indikationerna grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bronwel Comp

   oral lösning
   extrakt av timjan och läkemalva
   xylitol och konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 5 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel Comp
   3. Hur du använder Bronwel Comp
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bronwel Comp ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bronwel Comp är och vad det används för

   Bronwel Comp är ett traditionellt växtbaserat läkemedel använt vid hosta i samband med förkylning, för att underlätta upphostning av segt slem och för att lindra torrhosta och irritation i svalget.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bronwel Comp

   Använd inte Bronwel Comp

   - om du är allergisk mot timjan, andra växter i familjen Lamiaceae, läkemalva eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal vid andnöd, feber eller varig upphostning.

   Om du är allergisk mot björkpollen eller selleri kan du även vara allergisk mot timjan (korsallergi).

   Barn

   Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning till barn under 12 år.

   Andra läkemedel och Bronwel Comp

   Effekten av samtidigt intag av andra läkemedel är inte studerad.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Då tillräckliga data saknas rekommenderas inte användning under graviditet eller amning.

   Läkemedlets eventuella inverkan på fertilitet har inte studerats.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bronwel Comp har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bronwel Comp innehåller xylitol och konserveringsmedlen metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat

   Xylitol kan ha en laxerande effekt. Kalorivärde: 2,4 kcal/g xylitol.

   Metylparahydroxibensoat och propylparahydroxibensoat kan ge allergiska reaktioner (eventuellt fördröjda).


   3. Hur du använder Bronwel Comp

   Ta alltid Bronwel Comp exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Vuxna och ungdomar över 12 år:

   Tag 15 ml var 4:e timme 4 gånger per dag. Vid behov upp till 6 gånger per dag. Högsta dagliga dos är 90 ml.

   Mät upp Bronwel Comp i medföljande doseringsbägare och drick den helst outspädd.

   Vid behov kan Bronwel Comp spädas med vatten eller varmt te.

   Behandlingstid:

   Egenvårdsbehandling med Bronwel Comp bör begränsas till fem dagar. Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter fem dagar.

   Användning för barn

   Rekommenderas inte till barn under 12 år då tillräckliga data saknas.

   Om du har tagit för stor mängd av Bronwel Comp

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Bronwel Comp

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bronwel Comp orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Läkemedel som innehåller timjan kan orsaka överkänslighetsreaktioner samt magbesvär. Frekvensen är inte känd. I enstaka fall kan svåra överkänslighetsreaktioner med ansiktssvullnad, andnöd/ andningsbesvär och blodtrycksfall uppstå.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bronwel Comp ska förvaras

   Förvaras vid högst 25°C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Stäng flaskan ordentligt efter användning. Öppnad flaska ska användas inom 4 veckor.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är extrakt av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan) samt extrakt av Althaeae officinalis L. (läkemalva).

   1 ml oral lösning innehåller:

   8 mg extrakt, varav 0,17-0,22 mg timjanolja, av Thymus vulgaris L. och/eller Thymus zygis L. (timjan), ört, motsvarande 55-102 mg torkad ört från timjan.

   55 mg extrakt av Althaeae officinalis L. (läkemalva), rot, motsvarande 4,0 4,6 mg torkad rot från läkemalva.

   - Övriga innehållsämnen: renat vatten, xylitol, hallonjuicekoncentrat, xantangummi, maltodextrin, hallonsmakämne, citronsyramonohydrat, metylparahydroxibensoat, propylparahydroxibensoat, akaciagummi.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Brun, trögflytande vätska med doft av timjan samt smak av timjan och hallon.

   Förpackning: Brun glasflaska, med förseglat skruvlock, medföljande doseringsbägare.

   Förpackningsstorlekar: 120 ml, 200 ml och 240 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Kwizda Pharma GmbH, Effingergasse 21, A-1160 Wien, Österrike

   Lokal företrädare

   ACO Hud Nordic AB med bifirma Phytosun, Upplands Väsby


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-06-15


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bronwel Comp

  Oral lösning 240 milliliter Flaska

  • Varunummer: 559661
  • Tillverkare: ACO Hud Nordic AB

  199 kr

  Jämförpris: 3,32 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bronwel-comp-oral-losning-240-milliliter-flaska-329006/ 329006 Bronwel Comp https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/559661s.jpg 199.00 199.00 SEK BRONWEL InStock Extrakt timjan, läkemalva Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Flytande Verkningssätt Verkningssätt/Hostdämpande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Oral lösning 240 milliliter Flaska