• Tikagrelor
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Brilique

   90 mg filmdragerade tabletter
   tikagrelor

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Brilique är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Brilique
   3. Hur du tar Brilique
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Brilique ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Brilique är och vad det används för

   Vad Brilique är

   Brilique innehåller en aktiv substans som kallas tikagrelor. Den tillhör en grupp läkemedel som kallas trombocythämmande läkemedel.

   Vad Brilique används för

   Brilique ska, i kombination med acetylsalicylsyra (ett annat trombocythämmande läkemedel), endast användas av vuxna. Du har fått detta läkemedel eftersom du har haft:

   • en hjärtinfarkt, eller

   • instabil angina (kärlkramp eller bröstsmärtor som inte kan hållas under kontroll).

   Det minskar riskerna för att du ska få ytterligare en hjärtinfarkt eller en stroke eller dö av hjärtkärlsjukdom.

   Hur Brilique fungerar

   Brilique påverkar celler som kallas ”blodplättar” (eller trombocyter). Det är mycket små blodceller som hjälper till att stoppa blödningar. De gör det genom att klumpa ihop så att de kan plugga igen de små hålen i blodkärl som blivit skadade.

   Men blodplättarna kan också bilda blodproppar inuti sjukdomsdrabbade blodkärl i hjärtat och hjärnan. Det kan vara mycket farligt eftersom

   • blodproppen kan stänga av blodflödet totalt; vilket kan orsaka en hjärtattack (hjärtinfarkt) eller en stroke, eller

   • blodproppen kan delvis blockera blodkärlen till hjärtat; då blir blodflödet till hjärtat mindre. Det kan göra att man får bröstsmärtor som kommer och går (så kallad ”instabil angina”).


   Brilique hjälper till så att blodplättarna inte klumpar ihop sig. Då minskar risken för att det ska bildas en blodpropp som kan minska blodflödet.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Brilique

   Ta inte Brilique

   • om du är allergisk mot tikagrelor eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har blödningar just nu.

   • om du har haft en stroke där orsaken var en blödning i hjärnan.

   • om du har svår leversjukdom.

   • om du tar något av följande läkemedel:

    - ketokonazol (används mot svampinfektioner)

    - klaritromycin (används mot bakterieinfektioner)

    - nefazodon (ett antidepressivt läkemedel)

    - ritonavir och atazanavir (används mot HIV-infektion och AIDS).


   Använd inte Brilique om något av ovanstående stämmer in på dig. Om du känner dig osäker ska du tala med din läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Brilique

   • om du har en ökad risk för blödningar på grund av

    • att du nyligen har skadats allvarligt

    • att du nyligen har opererats (även ingrepp som rör tänderna, fråga din tandläkare om detta)

    • att du har en sjukdom som påverkar blodkoagulationen

    • att du nyligen har haft blödningar från mage eller tarm (till exempel magsår eller tjocktarmspolyper)

   • om du ska opereras (även ingrepp som rör tänderna) vid något tillfälle medan du tar Brilique. Anledningen är den ökade risken för blödning. Det kan hända att din läkare vill att du ska sluta ta detta läkemedel 5 dagar före operationen.

   • om din puls är onormalt låg (vanligen under 60 slag per minut) och du inte redan har fått inopererat en liten apparat som gör att hjärtat slår i rätt takt (en pacemaker).

   • om du har astma eller andra lungproblem eller andningsbesvär.

   • om du har haft problem med levern eller har tidigare haft en sjukdom som kan ha påverkat din lever.

   • om ett blodprov har visat att du har mer urinsyra i blodet än vad som är vanligt.


   Om något av ovanstående stämmer in på dig (eller om du inte är alldeles säker) ska du tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   Barn och ungdomar

   Brilique rekommenderas inte till barn och ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Brilique

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Orsaken är att Brilique kan påverka hur vissa läkemedel fungerar och vissa läkemedel kan påverka Brilique.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar något av följande läkemedel:

   • mer än 40 mg dagligen av antingen simvastatin eller lovastatin (läkemedel som används mot höga kolesterolvärden)

   • rifampicin (ett antibiotikum)

   • fenytoin, karbamazepin och fenobarbital (används mot krampanfall)

   • digoxin (används mot hjärtsvikt)

   • cyklosporin (används för att minska kroppens försvarsmekanismer)

   • kinidin och diltiazem (används mot onormal hjärtrytm)

   • betablockerare och verapamil (används mot högt blodtryck)

   • morfin och andra opioider (används för att behandla svår smärta).

   Tala i synnerhet om för din läkare eller apotekspersonal om du tar några av följande läkemedel som ökar blödningsrisken:

   • ”orala antikoagulantia” – kallas ofta ”blodförtunnande medel” och omfattar bland annat warfarin.

   • ickesteroida antiinflammatoriska läkemedel (förkortas ofta NSAID), som ofta används som smärtstillande medel, till exempel ibuprofen och naproxen.

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (förkortas SSRI) som används som antidepressiva läkemedel, till exempel paroxetin, sertralin och citalopram

   • andra läkemedel, som ketokonazol (används mot svampinfektioner), klaritromycin (används mot bakterieinfektioner), nefazodon (ett antidepressivt läkemedel), ritonavir och atazanavir (används mot HIV-infektion och AIDS), cisaprid (används mot halsbränna), ergotalkaloider (används mot migrän och huvudvärk).


   På grund av att du tar Brilique kan du ha en ökad risk för blödningar. Därför ska du tala om för din läkare att du tar Brilique om han eller hon ger dig fibrinolytika (kallas ofta ”blodproppslösande medel”), till exempel streptokinas eller alteplas.

   Graviditet och amning

   Användning av Brilique rekommenderas inte om man är gravid eller kan bli gravid. Kvinnor ska använda lämpliga preventivmedel för att undvika graviditet medan de tar det här läkemedlet.

   Innan du tar detta läkemedel ska du tala med din läkare om du ammar. Läkaren kommer att diskutera nyttan och riskerna med att ta Brilique under denna tid med dig.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Brilique påverkar din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Om du känner dig yr eller förvirrad när du tar detta läkemedel ska du vara försiktig när du kör bil eller använder maskiner.

   Natriuminnehåll

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dosenhet, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.


   3. Hur du tar Brilique

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Så här mycket ska du ta

   • Startdosen är två tabletter samtidigt (en laddningsdos på 180 mg). Vanligen får du denna dos på sjukhuset.

   • Efter denna startdos är den vanliga dosen en tablett à 90 mg två gånger dagligen under upp till 12 månader, om din läkare inte säger något annat.

   • Ta detta läkemedel vid ungefär samma tid varje dag (till exempel en tablett på morgonen och en på kvällen).


   Att ta Brilique med andra läkemedel för att förhindra blodproppar

   Vanligtvis säger din läkare också till dig att ta acetylsalicylsyra. Det är ett ämne som finns i många läkemedel som används för att förhindra blodproppar. Din läkare talar om för dig hur mycket du ska ta (vanligen 75-150 mg om dagen).

   Hur du tar Brilique

   • Du kan ta tabletten med eller utan mat.

   • Du kan kontrollera när du senast tog en Brilique-tablett genom att titta på blisterkartan. Där finns det en sol (för morgonen) och en måne (för kvällen). På så vis kan du se om du har tagit dosen eller inte.

   Om du har svårt att svälja tabletten

   Om du har svårt att svälja tabletten kan du krossa den och blanda med vatten enligt följande:

   • Krossa tabletten till ett fint pulver

   • Häll pulvret i ett halvt glas vatten

   • Rör om och drick omedelbart

   • För att vara säker på att inget läkemedel blir kvar, sköljer du det tomma glaset med ytterligare ett halvt glas vatten och dricker det

   Om du är inlagd på sjukhus kan du få denna tablett, blandad med lite vatten, given med en slang via näsan (nasogastrisk sond) ned i magen.

   Om du har tagit för stor mängd av Brilique

   Om du har tagit för stor mängd av Brilique ska du kontakta en läkare eller åka till sjukhuset omedelbart. Ta med läkemedelsförpackningen. Du kan ha en ökad risk för blödning.

   Om du har glömt att ta Brilique

   • Om du har glömt att ta en dos ska du bara ta nästa dos som vanligt.

   • Ta inte dubbel dos (två doser samtidigt) för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att ta Brilique

   Sluta inte att ta Brilique utan att ha talat med din läkare. Ta detta läkemedel regelbundet och så länge som din läkare fortsätter att skriva ut det. Om du slutar att ta Brilique kan det öka risken för att du får ytterligare en hjärtinfarkt eller en stroke eller dör i hjärtkärlsjukdom.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Följande biverkningar kan uppträda med detta läkemedel:

   Brilique påverkar blodets koagulering, så de flesta biverkningarna har att göra med blödning. Blödning kan uppkomma var som helst i kroppen. Viss blödning är vanlig (som blåmärken och näsblod). Svår blödning är mindre vanlig, men kan vara livshotande.

   Kontakta läkare omedelbart om du märker något av följande – du kan behöva akut medicinsk vård:

   • Blödning i hjärnan eller på skallbenets insida är en mindre vanlig biverkan och kan vara tecken på stroke så som:

    • plötslig domning eller svaghet i armen, benet eller ansiktet, speciellt om det bara berör ena sidan av kroppen

    • plötslig förvirring, svårigheter att tala eller förstå andra

    • plötsliga svårigheter att gå eller försämrad balans eller koordination

    • plötslig yrsel eller plötslig svår huvudvärk utan någon känd orsak

   • Tecken på blödning som:

    • allvarlig blödning eller blödning du inte får kontroll över

    • oväntad blödning eller blödning som varar länge

    • rosa, röd eller brun urin

    • kräkning av rött blod eller om uppkastningarna ser ut som kaffesump

    • röd eller svart avföring (tjärliknande)

    • hosta eller kräkning innehållande blod

   • Svimning (synkope)

    • en tillfällig förlust av medvetandet på grund av plötsligt minskad blodtillförsel till hjärnan (vanligt)

   Tala med din läkare om du märker något av nedanstående:

   • Andfåddhet – detta är mycket vanligt. Den kan bero på din hjärtsjukdom eller på något annat, eller vara en biverkning av Brilique. Andfåddhet som beror på Brilique brukar vara lindrig och beskrivs som ett plötsligt, oväntat behov av luft. Detta uppkommer vanligtvis i vila och kan förekomma under de första veckorna av behandlingen och kan gå över hos många. Om andfåddheten blir värre eller varar länge ska du tala med din läkare. Läkaren bestämmer om den behöver behandlas eller undersökas ytterligare.

   Andra eventuella biverkningar

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Hög nivå av urinsyra i blodet (ses vid blodprov)

   • Blödning orsakad av blodrubbningar


   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Blåmärken

   • Huvudvärk

   • Yrsel eller en känsla av att rummet snurrar

   • Diarré eller matsmältningsbesvär

   • Illamående

   • Förstoppning

   • Utslag

   • Klåda

   • Svår smärta och svullnad i lederna – tecken på gikt

   • Känsla av yrsel eller svindel, eller dimsyn – tecken på lågt blodtryck

   • Näsblod

   • Kraftigare blödning än normalt efter en operation eller från skador (t.ex. vid rakning) eller sår

   • Blödning från magsäckens insida (magsår)

   • Blödande tandkött


   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Allergisk reaktion – hudutslag, klåda eller svullet ansikte eller svullna läppar/svullen tunga kan vara tecken på en allergisk reaktion

   • Förvirring

   • Synproblem på grund av blod i ögat

   • Blödning från slidan som är kraftigare, eller kommer på annan tid, än din vanliga menstruationsblödning

   • Blödning i leder och muskler som orsakar smärtsam svullnad

   • Blod i örat

   • Inre blödning, som kan orsaka yrsel eller svindelkänsla

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Brilique ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterkartan och kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är tikagrelor. Varje filmdragerad tablett innehåller 90 mg tikagrelor.

   • Övriga innehållsämnen är

    • Tablettkärna: mannitol (E421), kalciumvätefosfatdihydrat, natriumstärkelseglykolat typ A, hydroxipropylcellulosa (E463), magnesiumstearat (E470b)

    • Filmdragering: hypromellos (E464), titandioxid (E171), talk, makrogol 400, gul järnoxid (E172).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Filmdragerade tabletter (nedan kallade tabletter): Tabletterna är runda, bikonvexa, gula, filmdragerade och märkta med ”90” ovanför ”T” på ena sidan.

   Brilique saluförs i:

   • standardblister (med sol-/månsymboler) i kartonger med 60 och 180 tabletter

   • kalenderblister (med sol-/månsymboler) i kartonger med 14, 56 och 168 tabletter

   • perforerade endosblister i kartong med 100 x 1 tabletter

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   AstraZeneca AB

   SE-151 85

   Södertälje

   Sverige

   Tillverkare:

   AstraZeneca AB

   Gärtunavägen

   SE-151 85

   Södertälje

   Sverige

   Tillverkare:

   AstraZeneca UK Limited

   Silk Road Business Park

   Macclesfield, Cheshire, SK10 2NA

   Storbritannien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   NV AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 2 44 55 000

   Luxembourg/Luxemburg

   NV AstraZeneca SA

   Tél/Tel: + 32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca kft

   Tel.: + 36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: + 356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: + 49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 654 96 00

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: + 47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: + 30 2 10 68 71 500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: + 34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: + 48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: + 33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: + 351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: + 40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: + 353 1 609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: + 386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB o.z.

   Tel: + 421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: + 39 02 980111

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: + 358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tfn: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvijā

   Tel: + 371 67377 100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: + 44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-16


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/

  Brilique

  Filmdragerad tablett 90 mg Tikagrelor 56 tablett(er) Kalenderförpackning

  • Varunummer: 080810
  • Tillverkare: Paranova Läkemedel AB

  621,40 kr

  Jämförpris: 11,10 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?