Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bricanyl Turbuhaler

   0,5 mg/dos Inhalationspulver
   Terbutalinsulfat

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte näms i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bricanyl Turbuhaler
   3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för

   Bricanyl Turbuhaler gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


   Bricanyl Turbuhaler används vid:

   * kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

   * astma

   * luftrörskatarr (kronisk bronkit)

   * skador på lungblåsorna (emfysem)

   * andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


   Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bricanyl Turbuhaler

   Använd inte Bricanyl Turbuhaler

   * Om du är allergisk (överkänslig) mot terbutalinsulfat.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare innan du börjar använda Bricanyl Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

   * ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   * för låga kaliumvärden i blodet

   * diabetes (sockersjuka)

   * hjärt- och kärlsjukdomar

   * grön starr med trång kammarvinkel


   Om du märker att effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta din läkare.

   Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos Bricanyl Turbuhaler utan att tala med läkaren.

   Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Turbuhaler t.ex:

   * vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t.ex. sotalol atenolol, metaprolol eller timolol (så kallad beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

   * vätskedrivande läkemedel

   * vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

   * läkemedel som innehåller kortison

   * vissa läkemedel vid narkos (nedsövning)

   Graviditet, amning och fertilitet

   Inga kända risker vid användning av Bricanyl Turbuhaler under graviditeten. Tala ändå med din läkare om du är eller planerar bli gravid.


   Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölken, men påverkar troligtvis inte barn som ammas. Tala ändå med din läkare vid mer än tillfällig användning av Bricanyl Turbuhaler under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller hantera maskiner.


   3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler

   Ta alltid Bricanyl Turbuhaler enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer instruktionen sist i denna bipacksedel kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


   Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.

   Om du använt för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler

   Med tiden är det möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på Bricanyl Turbuhaler. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex. från ett bord). För att begränsa onödig exponering av det verksamma ämnet, bör munnen sköljas efter varje inhalation.


   De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

   Om du har fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bricanyl Turbuhaler orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta av biverkningarna som Bricanyl Turbuhaler kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning,muskelkramper..


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängligt data): rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragningar i luftrörens muskulatur, vilket ger väsande andning), illamående, klåda, hudutslag. Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som angina pectoris (kärlkramp)). Berätta för din läkare om du får bröstsmärtor medan du behandlas med Bricanyl turbuhaler. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras

   Förvara inhalatorn med skyddshylsan på.


   Används före utgångsdatum som finns tryckt på inhalatorn och på förpackningen (Utg. dat.:månad-år)


   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En dos (inhalation) innehåller:

   - Den aktiva substansen är 0,5 mg terbutalinsulfat.


   Bricanyl Turbuhaler innehåller inga andra ämnen än det verksamma ämnet.


   0,5 mg/dos: Varje inhalator innehåller 200 doser

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berha Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042- 32 66 95


   Ompackare:

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CRO 4XS

   Storbritannien


   Tillverkare:

   Astra Zeneca- koncernen   Denna bipacksedel ändrades senast

   9 april 2015


   Övriga informationskällor

   Instruktion


   Innan du använder Bricanyl Turbuhaler

   Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.

   Munstycket andas du in genom. Vredet använder du för att mata fram en dos.


   Så här tar du en dos Bricanyl Turbuhaler

   1. Skruva av skyddshylsan.

   2. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt. Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka. Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn.

   3. Inandning av en dos Bricanyl Turbuhaler:

   * Andas ut ordentligt (men inte genom inhalatorn).

   * Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.

   * Andas in djupt och kraftigt genom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket.

   * Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2-3.

   4. Skruva på skyddshylsan.


   När är alla doser i inhaltorn slut?

   När ca 20 doser återstår framträder en rödmarkering i övre delen av fönstret till dosindikatorn.

   När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut.

   Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.


   Kom ihåg

   * Andas inte ut genom munstycket.

   * Skruva alltid på skyddshylsan ordentligt efter varje användning.

   * Försök inte ta av munstycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.

   * Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska.

   * När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhaltorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut. Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.

   * Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn kommer från det torkmedel som finns i vredet.

   * Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om munstycket lossats.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bricanyl Turbuhaler

  Inhalationspulver 0,5 mg/dos 100 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 136151
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?