Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bricanyl Turbuhaler

   0,25 mg/dos och 0,5 mg/dos inhalationspulver
   terbutalinsulfat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler
   3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bricanyl Turbuhaler är och vad det används för

   Bricanyl Turbuhaler gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas.


   Bricanyl Turbuhaler används vid:

   • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

   • astma

   • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

   • skador på lungblåsorna (emfysem)

   • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna.


   Bricanyl Turbuhaler används för att få snabb lindring vid akuta besvär.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl Turbuhaler

   Ta inte Bricanyl Turbuhaler

   • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Bricanyl Turbuhaler om du har någon av följande sjukdomar:

   • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   • för låga kaliumvärden i blodet

   • diabetes (sockersjuka)

   • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

   • grön starr med trång kammarvinkel.


   Om du märker att effekten av Bricanyl Turbuhaler försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta din läkare.

   Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl Turbuhaler utan att tala med läkaren.

   Andra läkemedel och Bricanyl Turbuhaler

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl Turbuhaler, t.ex.:

   • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t.ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

   • vätskedrivande läkemedel

   • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel, så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

   • läkemedel som innehåller kortison

   • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Graviditet

   Inga kända risker vid användning av Bricanyl Turbuhaler under graviditeten. Försiktighet rekommenderas dock under första trimestem.


   Amning

   Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bricanyl Turbuhaler påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Bricanyl Turbuhaler

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Bricanyl Turbuhaler drivs enbart av din egen inandning. Läkemedlet följer med den inandade luften ner i luftvägarna. Det är därför viktigt att du andas in djupt och kraftigt när du tar din dos. Mängden av de verksamma ämnena i varje dos är mycket liten. Du kanske inte känner någon smak eller på annat sätt märker läkemedlet. Om du följer instruktionen sist i denna bipacksedel kan du ändå vara säker på att du har inhalerat dosen.


   Vid varje inhalation kan en del av läkemedlet fastna inuti munnen och i svalget. För att minska risken för biverkningar rekommenderas det att du sköljer munnen med vatten efter det att du har använt Bricanyl Turbuhaler, om detta är möjligt.

   Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl Turbuhaler

   Med tiden är det möjligt att inhalationspulver ansamlas i munstycket på Bricanyl Turbuhaler. Detta pulver kan lossna om inhalatorn tappas eller faller ner (t.ex. från ett bord). För att begränsa onödig exponering av det verksamma ämnet, bör munnen sköljas efter varje inhalation.


   De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl.a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.


   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De flesta av biverkningarna som Bricanyl Turbuhaler kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Allvarliga biverkningar

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris )). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.


   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.


   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, bronkospasm (sammandragning i luftrörens muskulatur, vilket ger en väsande andning), illamående, klåda, hudutslag.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bricanyl Turbuhaler ska förvaras

   Förvara inhalatorn med skyddshylsan på.


   Används före utgångsdatum som anges på inhalatorn efter EXP och på förpackningen efter UTG.DAT.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En dos (inhalation) innehåller:

   • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat 0,25 mg respektive 0,5 mg.


   Bricanyl Turbuhaler innehåller inga andra ämnen än det verksamma ämnet.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   0,25 mg/dos: Varje inhalator innehåller 200 doser. Varje förpackning innehåller 1 inhalator (1x200 doser).

   0,5 mg/dos: Varje inhalator innehåller 100 doser. Varje förpackning innehåller 1 eller 2 inhalatorer (1x100 doser eller 2x100 doser).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


   Instruktion


   Innan du använder Bricanyl Turbuhaler

   Skruva av skyddshylsan och bekanta dig med inhalatorns viktiga delar.

   Munstycket andas du in genom. Vredet använder du för att mata fram en dos.

   BIlden beskriver Bricanyl Turbuhaler med skyddshylsa


   Hur du förbereder din nya Bricanyl Turbuhalerinhalator

   Innan du använder din nya Bricanyl Turbuhaler inhalator för första gången måste du förbereda den för användning enligt följande:

   • Skruva av och lyft av skyddshylsan.

   • Håll din Bricanyl Turbuhaler inhalator upprätt med vredet nedåt.

   • Vrid vredet så långt det går åt ett håll. Vrid det därefter så långt det går åt andra hållet (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du ska höra ett klickljud.

   • Upprepa punkten ovan.

   • Din Bricanyl Turbuhaler inhalator är nu klar för användning.


   Så här tar du en dos Bricanyl Turbuhaler

   1. Skruva av skyddshylsan.

   2. Håll inhalatorn upprätt med vredet neråt (figur 1). Håll inte i munstycket. Mata fram en dos genom att först vrida vredet åt ena hållet så långt det går och sedan tillbaka (det spelar ingen roll åt vilket håll du vrider först). Du bör höra ett klickande ljud. Är du osäker på om du matat fram en dos, mata då fram en ny dos. Du kan aldrig få i dig mer än en dos åt gången från inhalatorn.


   Bild 1

   3. Inandning av en dos Bricanyl Turbuhaler:

   * Andas ut ordentligt (men inte genom inhalatorn).

   * Sätt munstycket mellan tänderna och slut läpparna om munstycket.

   * Andas in djupt och kraftigt genom munnen. Bit eller tugga inte på munstycket.

   * Ta bort inhalatorn från munnen innan du andas ut. Om du ska ta fler doser åt gången, upprepa punkterna 2-3.


   Andas in

   4. Skruva på skyddshylsan.


   5. Skölj munnnen med vatten efter varje doseringstillfälle, så att du får bort den medicin som eventuellt finns kvar i munnen.


   När är alla doser i inhalatorn slut?

   När ca 20 doser återstår framträder en rödmarkering i övre delen av fönstret till dosindikatorn.


   Dosindikatorn


   När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut.

   Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.


   Nedre kanten


   Kom ihåg

   • Andas inte ut genom munstycket.

   • Skruva alltid på skyddshylsan ordentligt efter varje användning.

   • Försök inte ta av munstycket eller vrida på det. Det ska sitta kvar.

   • Rengör munstycket regelbundet (en gång i veckan) med ett mjukt papper. Använd aldrig vatten eller annan vätska.

   • När den röda markeringen når den nedre kanten i dosindikatorns fönster är alla doser slut och inhalatorn ska kasseras. OBS! Vredet går att vrida även när alla doser är slut. Det kan finnas läkemedel kvar i inhalatorn, dock inte tillräckligt för att ge ytterligare doser.

   • Det ljud som hörs då du skakar inhalatorn kommer från det torkmedel som finns i vredet.

   • Använd inte Turbuhaler om den skadats eller om munstycket lossats.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-09-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bricanyl® Turbuhaler®

  Inhalationspulver 0,25 mg/dos 200 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 093195
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  143,27 kr

  Jämförpris: 0,72 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?