Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bricanyl

   5 mg tabletter
   terbutalinsulfat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bricanyl är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl
   3. Hur du tar Bricanyl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bricanyl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bricanyl är och vad det används för

   Bricanyl gör det lättare att andas genom att vidga luftrören och lösa krampen i luftrörens muskulatur. Upphostning av segt slem underlättas. Effekten varar i upp till 8 timmar.

   Bricanyl används vid:

   • kramp i de muskler i luftvägarna som inte styrs av viljan (glatt muskulatur)

   • astma

   • luftrörskatarr (kronisk bronkit)

   • skador på lungblåsorna (emfysem)

   • andra lungsjukdomar som ger en sammandragning av luftvägarna

   2. Vad du behöver veta innan du tar Bricanyl

   Ta inte Bricanyl:

   • om du är allergisk mot terbutalinsulfat eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Bricanyl om du har någon av följande sjukdomar:

   • ökad sköldkörtelfunktion (hypertyreos)

   • för låga kaliumvärden i blodet

   • diabetes (sockersjuka)

   • hjärtsjukdom, oregelbunden hjärtrytm eller angina pectoris (kärlkramp)

   • grön starr med trång kammarvinkel.

   Om du märker att effekten av Bricanyl försämras och du behöver ta högre doser än vanligt ska du kontakta läkare. Din behandling kan behöva ses över. Öka inte din dos av Bricanyl utan att tala med läkaren.

   Andra läkemedel och Bricanyl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Bricanyl, t.ex.:

   • vissa läkemedel inklusive ögondroppar som innehåller t ex. sotalol, atenolol, metoprolol eller timolol (så kallade beta-blockerare) för behandling av högt blodtryck, oregelbunden hjärtrytm och vissa ögonsjukdomar

   • vätskedrivande läkemedel

   • vissa andra luftrörsvidgande läkemedel så kallade xantinderivat eller läkemedel som innehåller salbutamol eller ipratropium

   • läkemedel som innehåller kortison

   • vissa läkemedel vid narkos (nedsövning).

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Inga kända risker vid användning av Bricanyl under graviditeten. Använd dock Bricanyl med försiktighet under första trimestern och vid slutet av graviditeten.

   Amning

   Terbutalinsulfat passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bricanyl påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.

   Bricanyl innehåller laktos

   Bricanyl tabletter innehåller laktos. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du börjar använda Bricanyl.


   3. Hur du tar Bricanyl

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är: ½ tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

   Rekommenderad dos för barn, 5-12 år, är: ¼ - 1/2 tablett à 5 mg 3 gånger per dygn (var 8:e timme).

   Om du har tagit för stor mängd av Bricanyl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   De symtom du kan känna om du tagit för stor dos är bl. a. illamående, kräkningar, huvudvärk, oro, irritabilitet, darrningar, trötthet, muskelkramper och hjärtklappning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   De flesta av biverkningarna som Bricanyl kan ge uppträder i regel i början av behandlingen och brukar försvinna inom 1-2 veckor. Om biverkningarna fortsätter eller är besvärliga eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Allvarliga biverkningar

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data):

   Bröstsmärtor (till följd av hjärtproblem som kärlkramp (angina pectoris). Om detta händer ska du omedelbart tala om det för din läkare eller sjuksköterska. Du ska dock inte sluta använda läkemedlet om inte din läkare säger att du ska göra det.

   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare): Darrningar, huvudvärk.

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Låg kaliumhalt i blodet, hjärtklappning, muskelkramper.

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Rastlöshet, överaktivitet, agitation och sömnstörningar, oregelbunden hjärtrytm, illamående, klåda, hudutslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bricanyl ska förvaras

   Används före utgångsdatum, som anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är terbutalinsulfat, 5 mg per tablett.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat 104 mg, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa, majsstärkelse.

   Övriga innehållsämnen finns med för att tabletten ska gå att tillverka.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bricanyl 5 mg tabletter är runda, vita, med skåra, märkta med ”5” på ena sidan och ”A/BT” på den andra sidan.

   Tabletterna förpackas i plastburk innehållande 100 tabletter eller 250 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   AstraZeneca AB, 151 85 Södertälje


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-09-27


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bricanyl®

  Tablett 5 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 151639
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  128,51 kr

  Jämförpris: 1,29 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?