• Övriga produkter för spenar oc
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Boviseal vet. 2,6 g Intramammarium, sintidsbehandling

   2,6 g Intramammarium, sintidsbehandling Nötkreatur (mjölkkor)

   Användarinformation

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   Varje engångsspruta innehåller 2,6 g vismutsubnitrat i mineralolja.

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Osmonds, en division av Cross Vetpharm Group Ltd

   Broomhill Road, Tallaght

   Dublin 24

   Irland

   Övriga upplysningar

   Det mesta av förslutningen försvinner ut i samband med den första mjölkningen eller när kalven diar, men små mängder kan ibland ses som prickar i filtret under ett fåtal dagar. Boviseal vet. kan särskiljas från mastitflockor genom sin konsistens.

   Vid kall väderlek kan Boviseal vet. värmas till rumstemperatur, detta för att få produkten mer lättsprutad. Sprutorna får inte placeras i varmt vatten.

   Förpackningsstorlekar: Kartong med 24, 60 och 120 sprutor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   4. DJURSLAG

   Mjölkkor vid sinläggning.

   5. INDIKATION(ER)

   Boviseal vet är indicerat för förebyggande av nya intramammära infektioner under sintidsperioden. Detta resulterar i en minskad incidens av subklinisk mastit i samband med kalvning och av klinisk mastit under sintid och påföljande laktation (i åtminstone 60 dagar efter kalvning).

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Dosering:Administrera innehållet i en spruta Boviseal vet till varje juverfjärdedel omedelbart efter den sista mjölkningen i laktationen (vid sinläggning).

   7. ADMINISTRERINGSÄTT OCH ADMINSTRERINGSVÄG

   Administrering: Vid sinläggning skall spenarna noggrant rengöras och desinfekteras. Låt spenarna torka innan Boviseal vet. införes. Detta är av stor vikt eftersom Boviseal vet. inte har några antibakteriella egenskaper. Var noga med att inte kontaminera (förorena) sprutspetsen. För in sprutspetsen i spenen och tryck ut all pasta med ett lugnt jämnt tryck. Massera ej spene eller juver efter införandet. En rekommendation är att desinfektera spenen med ett lämpligt desinfektionsmedel efter införandet.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Enkla steg för att undvika uppkomst av infektioner i samband med behandling.

   Bildserie tillvägagångssätt

   1. Placera ej sprutorna i varmt/hett vatten vid kall väderlek.

   2. Sinlägg hellre korna abrupt än gradvis.

   3. Rengör spenespetsarna noggrant med medicinsk sprit och låt spenen lufttorka.Använd INTE vatten, varken med eller utan desinfektionsmedel.

   4. Rengör först de bortersta två spenarna och därefter de två närmaste.

   5. Kontrollera att spenarna är rena och torra innan Boviseal vet. införs.

   6. Behandla spenarna i motsatt ordning jämfört med rengöringen: d v s de två närmaste först och därefter de två bortersta.

   7. Efter införsel, doppa spenarna i ett desinfekterande spendopp eller spraya med spenspray. Lämna korna uppbundna i minst en halvtimme för att spenkanalerna skall få tillfälle att förslutas.

   8. Kontrollera regelbundet om korna visar tecken på juverinflammation första veckan efter sinläggning.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej användas till lakterande kor.

   10. BIVERKNINGAR

   Inga kända. Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: Noll dagar

   Mjölk: Noll dagar

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen.

   .

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Skall ej användas för användning till kor med misstänkt eller konfirmerad mastit vid sinläggning. Rekommenderas för användning som en del av besättningsstrategin vid sinläggning och mastitkontroll. Kor som ej uppvisar tecken på subklinisk mastit ges Boviseal vet. vid sinläggning enligt nedanstående kriterier. Övriga djur skall behandlas enligt en godkänd mastitkontrollplan eller enligt specifika råd från veterinär.

   Ur praktisk synpunkt kan selektionskriterier baseras på individuella kors mastit- och celltalshistorik, genom beprövade test för subklinisk mastit eller via bakteriologisk provtagning. Det är särskilt viktigt att en individuell celltalsbestämning görs före behandling av kor som uppvisat klinisk mastit under föregående laktation. Följande riktlinje kan användas; kor med ett genomsnittligt celltal mindre än 200 000 celler/ml innan sinläggning kan ges Boviseal vet. En mindre ökning (celltal upp till 250 000 celler/ml) under de sista 4 veckorna före sinläggning är normalt och kan ignoreras. Vid osäkerhet bör veterinär rådfrågas.

   Endast för engångsanvändning.

   För djur.

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2010-12-21

  Boviseal® vet

  Intramammär suspension 2,6 g 120 x 4 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 019330
  • Tillverkare: Zoetis Finland Oy

  2.950 kr

  Jämförpris: 6,15 kr / gram

  Denna produkt säljs endast via apotek eller med recept på apoteket.se.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/boviseal-vet-intramammar-suspension-26-g-120-x-4-gram-forfylld-spruta-214963/ 214963 Boviseal® vet https://www.apoteket.se/static/dist/img/missing_image.svg 2950.00 2950.00 SEK Boviseal OutOfStock Utan kampanj None Läkemedel Tillfälligt slut Intramammär suspension 2,6 g 120 x 4 gram Förfylld spruta