Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Blissel

   50 mikrogram/g vaginalgel
   Estriol
   natriummetylparahydroxibensoat (E 219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E 217)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Blissel är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Blissel
   3. Hur du använder Blissel
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Blissel ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Blissel är och vad det används för

   Blissel innehåller estriol. Det är ett kvinnligt könshormon som är identiskt med ett hormon som kroppen producerar själv och som kallas östrogen. Estriol hjälper till att hålla slidans slemhinnor elastiska och motståndskraftiga mot mekanisk påverkan och gör dem mindre mottagliga för infektioner.

   Blissel används för att behandla torra slemhinnor i slidan hos kvinnor som har passerat klimakteriet och som har brist på östrogen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Blissel

   Använd inte Blissel

   • Om du är allergisk mot estriol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du har, eller har haft, eller misstänks ha bröstcancer eller cancer i livmodern

   • Om du är gravid eller tror att du kan vara gravid

   • Om du har onormala underlivsblödningar

   • Om du har kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi)

   • Om du har eller tidigare har haft blodpropp i benens blodkärl (djup ventrombos) eller i lungorna (lungemboli)

   • Om du har eller nyligen har haft problem med hjärtat, t.ex. tecken på kärlkramp eller hjärtinfarkt

   • Om du har en akut leversjukdom eller tidigare har haft leversjukdom och fortfarande har onormala leverfunktionsvärden

   • Om du har porfyri (en ovanlig ämnesomsättnings-sjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Detta läkemedel ges med en applikator som förs in i slidan. Det kan medföra obehag och ömhet hos kvinnor som har svår vaginal atrofi (tunna eller inflammerade slemhinnor i slidväggarna).


   Medicinsk undersökning/uppföljning

   Innan behandlingen med Blissel påbörjas kommer din läkare att fråga dig om din och din familjs sjukdomshistoria. Din läkare kan vilja undersöka dina bröst och/eller buken och göra en gynekologisk undersökning – men bara om dessa undersökningar anses nödvändiga för dig eller om du har särskilda frågor som du oroas över.

   Så snart behandlingen med Blissel har påbörjats ska du göra regelbundna återbesök för kontroller (minst en gång per år). Vid dessa kontroller kan din läkare vilja diskutera med dig om behovet av fortsatt behandling med Blissel.


   Tala om för din läkare om du har eller har haft något av följande sjukdomar/tillstånd, som i sällsynta fall kan komma tillbaka eller förvärras under behandling med Blissel:

   • hjärtsjukdom eller problem med blodcirkulationen

   • för högt kolesterolvärde eller för höga halter av andra fetter i blodet

   • förändringar i brösten

   • endometrios (onormal tillväxt av livmoderslemhinnevävnad utanför livmodern)

   • vävnadsknuta i livmodern (myom)

   • högt blodtryck

   • diabetes

   • gallstenar

   • migrän eller kraftig huvudvärk

   • systemisk lupus erythematosus (SLE), en sällsynt autoimmun sjukdom

   • epilepsi (kramper)

   • astma

   • otoskleros (hörselnedsättning på grund av förbening i mellanörat)

   • njursjukdom

   Tillstånd då du omedelbart ska kontakta läkare

   • gulsot (ögonvitor och hud gulfärgas) eller försämring av leverfunktionen

   • plötslig ökning av blodtrycket

   • om du får migrän eller kraftig huvudvärk för första gången

   • om du blir gravid

   • om något inträffar som anges under rubriken ”Använd inte Blissel”.

   Om något av ovanstående inträffar kan din läkare behöva avbryta behandlingen eller ge dig någon annan behandling.


   Behandling med östrogenpreparat som innehåller höga östrogendoser (som tabletter eller plåster) höjer östrogenmängden i blodet och ökar risken för onormalt kraftig tillväxt av livmoderslemhinnan (endometriehyperplasi), vissa typer av cancer såsom bröst- och livmodercancer samt blodpropp i ven. Blissel är en vaginalgel för lokalbehandling och innehåller en mycket låg dos estriol. Därför är risken för dig att utveckla dessa tillstånd väldigt liten. Om du ändå känner dig oroad över riskerna, ska du diskutera det med din läkare.

   Andra läkemedel och Blissel

   Blissel innehåller en mycket låg dos estriol och behandlingen är lokal. Därför förväntas inte Blissel påverka eller påverkas av samtidig användning av andra läkemedel. Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du ska inte använda Blissel om du är gravid.

   Om du blir gravid under behandlingen, tala genast med din läkare och använd inte Blissel.

   Du ska inte använda Blissel om du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Blissel har inga effekter på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Blissel innehåller natriummetylparahydroxibensoat (E 219) och natriumpropylparahydroxibensoat (E 217)

   Dessa kan orsaka allergisk reaktion (eventuellt fördröjd). Använd inte detta läkemedel om du är allergisk mot något av innehållsämnena.


   3. Hur du använder Blissel

   Använd alltid detta läkemedel exakt som det står i denna bipacksedel eller enligt anvisning från läkare eller apotekspersonal. Kontakta läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Rekommenderad dosering de första 3 veckorna av behandlingen är en dos med applikatorn dagligen, (lämpligen i samband med sänggåendet). Efter 3 veckors behandling ska besvären ha lindrats och dosen ska sänkas. Du kan nu endast behöva en dos 2 gånger i veckan.


   Hur gelen ska appliceras

   • Förpackningsstorleken 10 g - Blister innehållande 10 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv

    Inne i läkemedelsförpackningen hittar du en tub som innehåller 10 g Blissel och 1 blisterkarta, som innehåller 10 dosmarkerade applikatorer för engångsbruk och en kolv som ska återanvändas.

   • Förpackningsstorleken 10 g – Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv

    Inne i läkemedelsförpackningen hittar du en tub som innehåller 10 g Blissel och 1 plastficka, som innehåller 1 dosmarkerad applikator för återanvändning och en kolv som ska återanvändas.

   • Förpackningsstorleken 30 g - 3 Blisterkartor vardera innehållande 10 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv

    Inne i läkemedelsförpackningen hittar du en tub som innehåller 30 g Blissel för vaginal applikation och 3 blisterkartor, vardera innehållande 10 dosmarkerade applikatorer för engångsbruk och en kolv som ska återanvändas.

   • Förpackningsstorleken 30 g - Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv

    Inne i läkemedelsförpackningen hittar du en tub som innehåller 30 g Blissel och en plastficka innehållande 1 dosmarkerad applikator som ska återanvändas och en kolv som ska återanvändas.


   Använd applikatorn för att föra in gelen i slidan (lämpligen före sänggåendet).


   Följande instruktioner förklarar hur gelen ska användas.


   På bilden nedan kan du se de olika delarna av tuben och applikatorn.


   Bli 1


   1. Tag av locket på tuben, vänd på locket och använd dess vassa spets för att skära igenom förseglingen på änden av tuben.


   Bli 2


   2. Tag ut en applikator och en kolv. För in den vita kolven så långt det går in i applikatorn. Fäst applikatorn på tuben.


   Bli 3


   3. Tryck på tuben så att applikatorn fylls med gel, till fyllnadsmarkeringen..


   Bli 4

   4. Skruva loss kolven från tuben och sätt på locket på tuben.


   5


   5. För att applicera gelen ligg ned, för in änden av applikatorn djupt in i slidan och tryck långsamt på kolven tills den når botten.


   6


   6. Efter användning:


   Förpackningsstorleken 10 g – Blister innehållande 10 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv

   Förpackningsstorleken 30 g – 3 Blister innehållande 30 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv


   Dra ut kolven ur applikatorn, släng applikatorn och skölj kolven väl med rent vatten så att den kan återanvändas vid nästa applicering.

   7


   8

   Förpackningsstorleken 10 g – Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv

   Förpackningsstorleken 30 g – Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv


   Dra ut kolven ur applikatorn, skölj både applikatorn och kolven väl med rent vatten så att den kan återanvändas vid nästa applicering.

   Nummer 9

   Om du använt för stor mängd av Blissel

   Om du har använt för mycket gel vid något tillfälle eller om någon oavsiktligt har svalt gelen, finns det ingen anledning att oroa sig. Du bör emellertid kontaka läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för råd. Du kan känna dig illamående eller kräkas och vissa kvinnor kan få vaginala blödningar efter några dagar.

   Om du har glömt att använda Blissel

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Ta den glömda dosen så snart du kommer ihåg den, såvida inte mer 12 timmar har förflutit. Om det är mer än 12 timmar sedan du glömde att ta din dos, ska du hoppa över den glömda dosen.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Tala genast med din läkare om något av tillstånden under ” Vad du behöver veta innan du använder Blissel” inträffar, t.ex. vaginal blödning. Din läkare kan behöva avbryta behandlingen eller ge dig någon annan behandling.


   I början av behandlingen kan lokal irritation eller klåda uppträda. Hos de flesta patienter försvinner dessa biverkningar vid fortsatt använding. Tala med din läkare om någon av följande biverkningar blir besvärliga eller inte försvinner.


   Vanliga (förekommer hos färre än 1 av 10 patienter):

   Klåda, lokal irritation i och runt slidan.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 patienter):

   Smärta i nedre delen av buken, hudirritation, klåda i underlivet, huvudvärk, candidiasis (svampinfektion i slidan).


   Andra mycket sällsynta biverkningar som kan uppträda med östrogenpreparat som innehåller höga östrogendoser (som tabletter eller plåster) som höjer östrogenmängden i blodet och tas under en lång tid:

   • Vissa cancerformer som cancer i livmoderslemhinnan och bröstcancer

   • Blodpropp i vener

   • Hjärtattack och stroke

   • Gallblåsebesvär

   • Hudproblem som utslag eller röda prickar på huden

   • Demens

   Eftersom Blissel är en vaginalgel för lokalbehandling och innehåller en mycket låg dos estriol är risken för att utveckla dessa biverkningar mycket liten.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om detta läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Blissel ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25ºC.

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är estriol.

   En applikator fylld till markeringen ger en dos av 1 g vaginalgel som innehåller 50 mikrogram estriol.

   Övriga innehållsämnen är: Glycerol (E 422), natrimmetylparahydroxibensoat (E 219), natriumpropylparahydroxibensoat (E 217), polykarbofil, karbopol, natriumhydroxid, saltsyra, renat vatten

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlet är en färglös, nästan genomskinlig vaginalgel.

   Förpackningsinnehåll: 1 aluminiumtub à 10 g eller 30 g gel för vaginal applikation

   • Förpackningsstorleken 10 g – Blister innehållande 10 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv. I läkemedelsförpackningen finns en tub som innehåller 10 g Blissel och 1 blisterkarta, som innehåller 10 dosmarkerade applikatorer för engångsbruk och en kolv som ska återanvändas

   • Förpackningsstorleken 10 g – Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv. I läkemedelsförpackningen finns en tub som innehåller 10 g Blissel och 1 plastficka, som innehåller 1 dosmarkerad återanvändbar applikator och en kolv som ska återanvändas

   • Förpackningsstorleken 30 g –Blister innehållande 30 engångsapplikatorer och 1 återanvändbar kolv. I läkemedelsförpackningen finns en tub som innehåller 30 g Blissel och 3 blister där varje blister innehåller 10 dosmarkerade applikatorer för engångsbruk och en kolv som ska återanvändas

   • Förpackningsstorleken 30 g – Plastficka innehållande 1 återanvändbar applikator och 1 återanvändbar kolv. I läkemedelsförpackningen finns en tub som innehåller 30 g Blissel och 1 plastficka, som innehåller 1 dosmarkerad återanvändbar applikator och en kolv som ska återanvändas


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ITALFARMACO S.A.

   San Rafael, 3 - 28108 Alcobendas

   (Madrid), Spanien


   Ombud:

   CampusPharma AB

   Karl Gustavsgatan 1A

   411 25 Göteborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-28


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Blissel

  Vaginalgel 50 mikrogram/g 30 dos(er) Tub

  • Varunummer: 524428
  • Tillverkare: Campus Pharma AB

  198 kr

  Jämförspris: 6,60 kr / dos(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?