Bild på Bisolvon Citron
 • Mot slemhosta
 • Läkemedel
 • Löser upp segt slem. Används vid tillfällig hosta med segt slem som blir mer tunnflytande och lättare att hosta upp. Från 12 år.
 • Används vid tillfällig hosta. Löses i varmt eller kallt vatten
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bisolvon Citron

   8 mg löslig tablett
   bromhexinhydroklorid
   sackaros

    

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.


   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   • Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron
   3. Hur du använder Bisolvon Citron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bisolvon Citron är och vad det används för

   Bisolvon Citron anses lösa upp segt slem så att det blir mer tunnflytande och därmed lättare att hosta upp. Bisolvon Citron används vid tillfällig kortvarig hosta med segt slem.


   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 14 dagar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisolvon Citron

   Använd inte Bisolvon Citron

   om du är allergisk (överkänslig) mot bromhexinhydroklorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Bisolvon Citron:

   • om du har magsår eller blodiga upphostningar.

   Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om svullnad av bl a ansikte, tunga och/eller svalg och/eller svårighet att svälja eller nässelutslag som uppträder tillsammans med andningssvårigheter inträffar (angioödem).


   Svåra hudreaktioner har rapporterats i samband med användning av bromhexin. Om du får ett hudutslag (inklusive sår i slemhinnorna i t.ex. mun, svalg, näsa, ögon, könsorgan) ska du sluta använda Bisolvon Citron och omedelbart kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Bisolvon Citron

   Bisolvon Citron förväntas inte påverka eller påverkas av andra läkemedel.

   Bisolvon Citron med mat och dryck

   Bisolvon Citron kan tas med eller utan mat.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Bromhexin passerar över till fostret, men inga ogynnsamma effekter har påvisats. Man bör dock bara använda Bisolvon Citron under graviditeten om det är nödvändigt. Detta gäller speciellt under de första tre månaderna av graviditeten.


   Bromhexin går över i modersmjölk och bör därför undvikas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga effekter på förmågan att köra bil har observerats. Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bisolvon Citron innehåller sackaros

   Bisolvon Citron innehåller sackaros. Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Bisolvon Citron

   Rekommenderad dos för vuxna och barn över 12 år är 1 tablett 3 gånger dagligen. Lägg tabletten i ett glas eller en kopp. Häll över kallt eller varmt vatten. Tabletten löses då snabbt upp. Rör om innan du dricker lösningen.


   För barn under 12 år rekommenderas Bisolvon Citron oral lösning.


   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Om ingen förbättring sker inom två veckor skall läkare kontaktas. Observera att Bisolvon Citron till en början kan öka utsöndringen av slem i luftvägarna.

   Om du använt för stor mängd av Bisolvon Citron

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bisolvon Citron orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mindre vanliga (färre än 1 person av 100, men fler än 1 person av 1000):

   Smärta från övre delen av mag-tarmkanalen, illamående, kräkningar, diarré.


   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Överkänslighetsreaktioner.

   Hudutslag, nässelfeber. 


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Anafylaktiska reaktioner inklusive anafylaktisk chock, angioödem* (snabbt tilltagande svullnad i och under huden samt i och under slemhinnor) och klåda .

   Svåra hudreaktioner (inklusive erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys och akut generaliserad exantematös pustulos) .

   Kraftig sammandragning i luftrören (bronkospasm).


   * Sluta att ta Bisolvon Citron och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bisolvon Citron ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bromhexinhydroklorid 8 mg.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, krospovidon, vinsyra, acesulfamkalium (sötningsmedel), citronarom, pepparmintarom, Makrogol 6000, fumarsyra, talk, betakaroten 1 % (all-rac-alfa-tokoferol, medellångkedjiga triglycerider, betakaroten, natriumaskorbat, maltodextrin, akacia, kiseldioxid, sackaros: 5 mg/tablett).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De lösliga tabletterna är beige-gula, fyrkantiga och lätt konvexa.


   16 lösliga tabletter i aluminiumblister.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Sanofi AB

   Box 30052

   104 25 Stockholm


   Tillverkare

   Delpharm Reims

   10 Rue Colonel Charbonneaux

   51100 Reims

   Frankrike


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-12-29


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bisolvon Citron

  Löslig tablett 8 mg 16 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 434038
  • Tillverkare: Sanofi AB

  55 kr

  Jämförpris: 3,44 kr / tablett(er)

  Finns i webblager. Leverans 1-2 vardagar

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bisolvon-citron-loslig-tablett-8-mg-16-tabletter-blister-230164/ 230164 Bisolvon Citron https://www.apoteket.se/produktbilder/custom/434038s.jpg 55.00 55.00 SEK Bisolvon Citron 8mg InStock Mot slemhosta Meny Meny/Förkylning & feber Meny/Förkylning & feber/Hosta Beredningsform Beredningsform/Brustablett Verkningssätt Verkningssätt/Slemlösande Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Löslig tablett 8 mg 16 tablett(er) Blister