Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bisocard

   2,5 mg; 5 mg; 10 mg tabletter
   bisoprololfumarat
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bisocard är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisocard
   3. Hur du använder Bisocard
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bisocard ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bisocard är och vad det används för

   Den aktiva substansen i Bisocard är bisoprolol. Bisopropol tillhör en grupp av läkemedel som kallas betablockerare. Dessa läkemedel verkar genom att påverka kroppens svar på vissa nervimpulser, särskilt i hjärtat. Denna påverkan innebär att bisoprolol gör hjärtrytmen långsammare och gör att hjärtat pumpar runt blodet i kroppen mer effektivt.

   Hjärtsvikt uppstår när hjärtmuskeln är svag och inte orkar pumpa tillräckligt med blod för att tillgodose kroppens behov. Bisocard används vid behandling av stabil kronisk hjärtsvikt. Preparatet används i kombination med andra läkemedel som är lämpliga vid detta tillstånd (som ACE-hämmare, diuretika och hjärtglykosider).

   Bisoprolol som finns i Bisocard kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bisocard

   Använd inte Bisocard

   Ta inte Bisocard om du har något av följande tillstånd:

   • om du är allergisk mot bisoprolol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • svår astma eller svår kronisk lungsjukdom

   • svåra blodcirkulationsbesvär i armar och ben (te x Raynauds syndrom) som framkallar stickningar i fingrar och tår eller gör att de blir bleka eller blå

   • obehandlat feokromocytom, som är en sällsynt tumör i binjuren

   • metabol acidos, som är ett tillstånd där blodet är för surt.

   Ta inte Bisocard om du har något av följande hjärtbesvär:

   • hjärtsvikt som plötsligt försämras och/eller kräver sjukhusvård

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm

   • mycket lågt blodtryck

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Bisocard, framför allt om du har något av följande tillstånd. Han eller hon kan vilja vidta särskilda försiktighetsåtgärder (t ex även ge annan behandling eller genomföra tätare kontroller):

   • diabetes (bisoprolol kan maskera symptom på lågt blodsocker)

   • strikt fasta

   • vissa hjärtsjukdomar, som rubbad hjärtrytm, eller svår bröstsmärta i vila (Prinzmetals angina)

   • njur- eller leverbesvär

   • blodcirkulationsbesvär i armar och ben

   • astma eller kronisk lungsjukdom

   • tidigare fjällande hudutslag (psoriasis)

   • tumör i binjuren (feokromocytom)

   • sköldkörtelsjukdom (bisoprolol kan dölja symtom på överaktiv sköldkörtel).

   Du ska också berätta för din läkare om du ska genomgå:

   • desensibiliseringsbehandling (t ex för förebyggande av hösnuva) eftersom Bisocard kan öka sannolikheten för en allergisk reaktion eller att en sådan reaktion blir allvarligare

   • narkos (t ex vid operation), eftersom Bisocard kan påverka hur kroppen reagerar på denna situation.

   Andra läkemedel och Bisocard

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte följande läkemedel tillsammans med Bisocard utom på särskild inrådan från läkare:

   • Vissa läkemedel som används för att behandla oregelbunden eller onormal hjärtrytm (läkemedel som kinidin, disopyramid, lidokain, fenytoin, flekainid, propafenon)

   • Vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck, kärlkramp eller oregelbunden hjärtrytm (kalciumantagonister som verapamil och diltiazem

   • Vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck som klonidin, metyldopa, moxonodin, rilmenidin. Sluta dock inte att ta dessa läkemedel utan att först fråga läkare.

   Fråga läkare innan du tar följande läkemedel tillsammans med Bisocard; du kan behöva gå på tätare läkarkontroller för ditt tillstånd:

   • Vissa läkemedel som används för att behandla högt blodtryck eller kärlkramp (felodipin och amlodipin

   • Vissa läkemedel som används för att behandla oregelbunden eller onormal hjärtrytm (läkemedel som amiodaron

   • Timolol-ögondroppar (och liknande läkemedel) för behandling av grön starr

   • Vissa läkemedel som används för att behandla t ex Alzheimers sjukdom eller grön starr (parasympatomimetika som takrin eller karbakol) eller läkemedel som används för behandling av akuta hjärtproblem (sympatomimetika som isoprenalin och dobutamin)

   • Läkemedel mot diabetes, inklusive insulin

   • Narkosmedel (t ex vid kirurgiska ingrepp)

   • Digitalis som används för att behandla hjärtsvikt

   • Icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID) som används för att behandla ledinflammation, smärta eller inflammation (t ex ibuprofen eller diklofenak

   • Alla läkemedel som kan sänka blodtrycket som, t ex blodtryckssänkande medel, vissa läkemedel mot depression (såsom imipramin och amitriptylin), vissa läkemedel för behandling av epilepsi eller som används under narkos (såsom fenobarbital) eller vissa läkemedel för behandling av mentala sjukdomar, (såsom levomepromazin)

   • Meflokin, som används för att förebygga eller behandla malaria

   • Vissa läkemedel för behandling av depressioner, så kallade monoaminoxidashämmare (med undantag av MAO-B-hämmare) såsom moklobemid

   • Vissa läkemedel mot migrän (ergotaminderivat).

   Graviditet och amning

   Det finns en risk för att Bisocard kan skada barnet om det används under graviditet. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan komma att bli gravid eller planerar att bli gravid, fråga din läkare om råd innan du tar detta läkemedel..

   Det är inte känt om bisoprolol går över i bröstmjölk. Därför rekommenderas inte amning under behandling med Bisocard.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Förmågan att köra eller använda maskiner kan påverkas, beroende på hur väl du tolererar läkemedlet. Var särskilt försiktig i början av behandlingen, när dosen höjs eller medicineringen ändras, liksom vid kombination med alkohol.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bisocard innehåller laktos

   Bisocard innehåller mjölksocker (laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Bisocard

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkaren eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Behandling med Bisocard kräver regelbundna läkarkontroller. Detta är särskilt viktigt i början av behandlingen och under doshöjning.

   Ta tabletten med lite vatten på morgonen, med eller utan mat. Tabletterna får inte tuggas eller krossas.

   Behandling med Bisocard är vanligen långvarig.

   Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Användning för vuxna, inklusive äldre:

   Behandling med bisoprolol måste inledas vid en låg dos och ökas gradvis.

   Läkaren kommer att avgöra hur dosen ska höjas, och detta kommer normalt att göras på följande sätt:

   • 1,25 mg bisoprolol en gång dagligen i en vecka

   • 2,5 mg bisoprolol en gång dagligen i en vecka

   • 3,75 mg bisoprolol en gång dagligen i en vecka

   • 5 mg bisoprolol en gång dagligen i fyra veckor

   • 7,5 mg bisoprolol en gång dagligen i fyra veckor

   • 10 mg bisoprolol en gång dagligen för underhållsbehandling.

   Den högsta rekommenderade dagliga dosen är 10 mg bisoprolol.

   Beroende på hur bra du tål läkemedlet, kan läkaren också förlänga tiden mellan doshöjningarna. Om tillståndet förvärras eller om du inte längre tål läkemedlet, kan det vara nödvändigt att sänka dosen igen eller att avbryta behandlingen. För vissa patienter kan en lägre underhållsdos än 10 mg bisoprolol vara tillräcklig.

   Din läkare kommer att tala om vad du ska göra.

   Om du måste sluta helt med behandlingen, kommer läkaren normalt att instruera dig att sänka dosen gradvis, eftersom tillståndet annars kan förvärras.

   Användning för barn:

   Bisocard rekommenderas inte till barn.

   Om du använt för stor mängd av Bisocard

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Symtom på en för hög dos kan inbegripa yrsel, trötthet, andningssvårigheter och/eller väsande andning. Man har även sett långsam hjärtrytm, minskat blodtryck, otillräcklig hjärtverksamhet och lågt blodsocker (vilket kan involvera hungerkänsla, svettning och darrningar).

   Om du har glömt att använda Bisocard

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta din vanliga dos nästa morgon.

   Om du slutar att använda Bisocard

   Sluta aldrig att ta Bisocard annat än på läkares inrådan. I annat fall kan ditt tillstånd förvärras kraftigt.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   För att förebygga allvarliga reaktioner ska du omedelbart prata med läkare om en biverkning är svår, uppträder plötsligt eller förvärras snabbt.

   De allvarligaste biverkningarna har samband med hjärtfunktionen:

   • långsam hjärtrytm (förekommer hos fler än 1 person av 10)

   • förvärrad hjärtsvikt (förekommer hos färre än 1 person av 10)

   • långsam eller oregelbunden hjärtrytm (förekommer hos färre än 1 person av 100).

   Om du känner dig yr eller svag, eller får andningssvårigheter, ska du kontakta läkare snarast möjligt.

   Ytterligare biverkningar anges nedan efter hur vanliga de är:

   Vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 10):

   • trötthet, svaghetskänsla, yrsel, huvudvärk

   • köldkänsla eller domningar i händer eller fötter

   • lågt blodtryck

   • mag- eller tarmbesvär som illamående, kräkning, diarré eller förstoppning.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 person av 100):

   • sömnrubbningar

   • depression

   • andningsbesvär hos patienter med astma eller kronisk lungsjukdom

   • muskelsvaghet, muskelkramper.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 1 000):

   • hörselproblem

   • allergisk snuva

   • torra ögon från minskat tårflöde (kan bli problem om du använder kontaktlinser)

   • leverinflammation som kan orsaka gulfärgning av huden eller ögonvitorna

   • allergiliknande reaktioner som klåda, rodnad, utslag

   • försämrad sexuell förmåga (nedsatt erektion)

   • mardrömmar, hallucinationer

   • svimning

   • resultatet från vissa blodprov för leverfunktion eller blodfetter avviker från det normala.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 person av 10 000):

   • irritation och rodnad i ögat (inflammation i ögats bindhinna)

   • håravfall

   • uppkomst eller förvärrande av fjällande hudutslag (psoriasis); psoriasisliknande utslag.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bisocard ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter EXP eller Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Använd inte detta läkemedel om du noterar att tabletterna är missfärgade eller är skadade på något vis. Kontakta apotekspersonal för råd.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bisoprololfumarat.

   Varje 2,5 mg tablett innehåller 2,5 mg bisoprololfumarat.

   Varje 5 mg tablett innehåller 5 mg bisoprololfumarat.

   Varje 10 mg tablett innehåller 10 mg bisoprololfumarat.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat, mikrokristallin cellulosa E460, magnesiumstearat E572, krospovidon (E1201).

   Varje 5 mg tablett innehåller dessutom gul färg (som innehåller laktosmonohydrat och gul järnoxid (E172)).

   Varje 10 mg tablett innehåller dessutom beige färg (som innehåller laktosmonohydrat och gul och röd järnoxid (E172)).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bisocard 2,5 mg: vita, avlånga tabletter utan filmdragering med brytskåra på båda sidor, ”B1” och ”2.5” är präglat på var sida om brytskåran på ena sidan.

   Bisocard 5 mg: ljust gula, runda och konvexa tabletter utan filmdragering ”B1” och ”5” är präglat på var sin sida om brytskåran på ovansidan, slät på undersidan.

   Bisocard 10 mg: beiga, runda och konvexa tabletter utan filmdragering ”B1” och ”10” är präglat på var sin sida om brytskåran på ovansidan, slät på undersidan.

   Tabletterna är förpackade i uPVC/PVdC/aluminium blister i en ytterkartong.

   Varje förpackning innehåller 10, 14, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 90 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   Tillverkare

   Actavis Group PTC ehf.

   Reykjavikurvegur 76-78

   IS-220 Hafnarfjordur

   Island

   eller

   Niche Generics Ltd.

   Unit 5, 151 Baldoyle Industrial Estate Dublin 13

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-09-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bisocard

  Tablett 2,5 mg 100 styck Blister

  • Varunummer: 097995
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  0 kr

  Jämförpris: 0 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?