Bild på Bio-Biloba®
 • Ginkgo biloba
 • Trad. växtbaserat läkemedel
 • Bio-Biloba befrämjar blodcirkulationen.
 • 1 tablett 1-2 gånger dagligen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bio-Biloba

   filmdragerade tabletter
   Extrakt av blad från Ginkgo biloba

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare eller annan sjukvårdspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du bör tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba
   3. Hur du använder Bio-Biloba
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bio-Biloba ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bio-Biloba är och vad det används för

   Traditionellt växtbaserat läkemedel för behandling av långvariga symptom hos äldre människor såsom minnesbesvär, koncentrationssvårigheter, yrsel, öronsusningar och trötthetskänsla, sedan läkare konstaterat att annan allvarlig sjukdom inte föreligger.

   Indikationerna för ett traditionellt växtbaserat läkemedel grundar sig uteslutande på erfarenhet av långvarig användning.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bio-Biloba

   Använd inte Bio-Biloba

   • om du är allergisk (överkänslig) mot Ginkgo biloba eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   • Om du använder läkemedel som påverkar blödningsbenägenheten (t.ex. antikoagulantia och acetylsalicylsyra) ska du rådgöra med din läkare före användning av Bio-Biloba.

   • Du bör sluta använda Bio-Biloba 14 dagar före planerad operation.

   • Om du står på behandling med läkemedel mot epilepsi kan behandlingseffekten av denna medicin försämras. Rådgör därför med din läkare före användning av Bio-Biloba.

   • Om dina symtom förvärras ska du kontakta din läkare.

   Andra läkemedel och Bio-Biloba

   Om du behandlas med warfarin och påbörjar, avslutar eller ändrar behandling med Bio-Biloba bör effekten på warfarin kontrolleras. Försiktighet rekommenderas även vid kombination av Bio-Biloba och dabigatranetexilat.

   Samtidig administrering av Ginkgo biloba och nifedipin ska ske med försiktighet eftersom kombinationen kan ge yrsel och ökade besvär av värmevallningar.

   Det är möjligt att effekten av p-piller kan minska vid samtidig användning av Ginkgo biloba.

   Vid kontakt med läkare eller annan sjukvårdspersonal, kom ihåg att tala om att du tar eller nyligen har tagit detta receptfria läkemedel. Det är speciellt viktigt för dig som tar ett läkemedel där det är viktigt att du har en stabil halt i blodet.

   Graviditet och amning

   I brist på tillräckliga data bör Bio-Biloba inte användas av gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bio-Biloba har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningar av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Bio-Biloba

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel. Rådfråga läkare eller annan sjukvårdspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Äldre: 1 tablett 1 – 2 gånger dagligen.

   Användning för barn

   Bio-Biloba ska inte användas av barn.

   Om du har tagit för stor mängd av Bio-Biloba

   Om du har fått i dig för stor mängd av Bio-Biloba eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel: 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Bio-Biloba

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Bio-Biloba orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar i blodet och lymfsystemet

   • Ökad blödningstendens

   Biverkningar i hjärtat

   • Hjärtklappning och oregelbunden hjärtrytm

   Biverkningar i centrala nervsystemet

   • Rastlöshet

   • Sömnstörningar

   • Huvudvärk

   • Yrsel

   Biverkningar i magtarmkanalen

   • Illamående

   • Kräkningar

   • Diarré

   Biverkningar i hud och underliggande vävnad.

   • Hudutslag

   • Klåda

   • Nässelfeber

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bio-Biloba ska förvaras

   Förvaras vid högst 30°C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.: och på blister efter EXP.: Utgångsdatumet (EXP.) är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Det aktiva innehållsämnet i 1 filmdragerad tablett är 105 mg extrakt av Ginkgo biloba L., blad (ginkgo), motsvarande:

   22 – 27 mg flavonoider som flavonglykosider

   2,8 – 3,4 mg ginkgolid A, B och C

   2,6 – 3,2 mg bilobalid

   och innehåller mindre än 0,5 mikrogram ginkgosyror.

   Vid tillverkning av en tablett åtgår ca. 3 – 4 gram torkade ginkgoblad.

   Övriga innehållsämnen är: Mikrokristallin cellulosa, talk, hypromellos, titandioxid (E171), kolloidal vattenfri kiseldioxid, magnesiumstearat.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit, filmdragerad, rund, bikonvex tablett (12 mm).

   Förpackningar med 60 eller 150 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av registrering för försäljning och tillverkare 

   Pharma Nord ApS

   Tinglykke 4 – 6

   DK-6500 Vojens

   Danmark

   Lokal företrädare:

   Pharma Hus AB

   Gunnebogatan 28

   S-163 53 Spånga


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-12-16


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bio-Biloba®

  Filmdragerad tablett 150 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 053010
  • Tillverkare: Pharma Hus AB

  449 kr

  Jämförpris: 2,99 kr / tablett(er)

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/bio-biloba-filmdragerad-tablett-150-tabletter-blister-248773/ 248773 Bio-Biloba® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/053010s.jpg 449.00 449.00 SEK Bio InStock Ginkgo biloba Meny Meny/Sömn, stress & oro Meny/Sömn, stress & oro/Trötthet Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Behovsanpassade tillskott Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 150 tablett(er) Blister