• Ivermektin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIMECTIN® VET.

   10 mg/ml Injektionsvätska Svin, nöt och ren.

   Användarinformation

   Observera att veterinär kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområdeoch/eller annan dosering än angiven i denna information.Följalltid veterinärens ordination och anvisningarna på apoteksetiketten.

   2. DEKLARATION AV AKTIVT(A) OCH ÖVRIGA INNEHÅLLSÄMNEN

   1 ml innehåller:

   Ivermektin 10 mg

   Glycerol.100 mg

   Glycerolformal till 1,0 ml (innehåller thiopropionsyra, N-propylgallat och dinatriumedetat)

   3. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDET FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL DEN TILLVERKARE SOM ÄR ANSVARIG FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS I EES, OM DENNA EJ ÄR DENSAMMA

   Information i Sverige lämnas av

   Ceva Animal Health AB

   Annedalsvägen 9

   227 64 Lund

   Sverige

   Tel. 046-12 81 00

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Bimeda (A Division of Cross Vetpharm Group Ltd)

   Broomhill Road, Tallaught

   Dublin 24, Irland

   Tillverkare

   Cross Vetpharm Group Ltd

   Broomhill Road, Tallaught

   Dublin 24, Irland

   4. DJURSLAG

   Nöt, ren och svin.

   5. INDIKATION(ER)

   Ivermektin har effekt mot ett flertal ryggradslösa djur, som t.ex. rundmaskar, larvala stadier av styngflugelarver, skabbkvalster och löss. Ivermektin paralyserar parasiterna som därmed avdödas.

   Nöt:

   Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4):

   Ostertagia ostertagi (inklusive inhiberade L4)

   Ostertagia lyrata

   Haemonchus placei

   Trichostrongylus axei

   Trichostrongylus colubriformis (L4)

   Cooperia spp.

   Oesophagostomum radiatum

   Nematodirus spathiger (adulta)

   Lungmask (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

   Dictyocaulus viviparus

   Nötstyng (larvala stadier)

   Hypoderma bovis

   Hypoderma lineatum

   Skabbkvalster

   Sarcoptes scabiei var. bovis

   Psoroptes ovis

   Löss

   Linognathus vituli

   Haematopinus eurysternus

   Ren:

   Larvala stadier av Hypoderma tarandi

   Svin:

   Gastrointestinala rundmaskar (adulta och fjärde larvstadiet, L4)

   Ascaris suum

   Hyostrongylus rubidus

   Oesophagostomum spp.

   Strongyloides ransomi (adulta)

   Lungmask

   Metastrongylus spp. (adulta)

   Skabbkvalster

   Sarcoptes scabiei var. suis

   Löss

   Haematopinus suis

   6. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG

   Bimectin vet. skall injiceras subkutant.

   Nöt och ren: 1 ml Bimectin vet. per 50 kg kroppsvikt, motsvarande 0,2 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

   Svin: 1 ml Bimectin vet. per 33 kg kroppsvikt, motsvarande 0,3 mg ivermektin per kg kroppsvikt.

   Dräktighet och laktation

   Bimectin vet. kan ges till dräktiga och lakterande dikor samt svin under alla stadier av dräktighet och digivning. Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

   8. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Då blandbarhetsstudier saknas skall detta veterinärmedicinska läkemedel inte blandas med andra veterinärmedicinska läkemedel.

   9. KONTRAINDIKATIONER

   Skall ej ges till djur som uppvisat överkänslighet mot ivermektin.

   Nyfödda grisar är känsliga för överdosering av ivermektin. Detta beror troligen på att blod-hjärnbarriären under nyföddhetsperioden är mer genomsläpplig för ivermektin. Smågrisar <5 dygn skall ej behandlas.

   10. BIVERKNINGAR

   Lokal reaktion på injektionsstället kan förekomma.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   11. KARENSTIDER

   Kött och slaktbiprodukter: Nöt 49 dygn, ren och svin 28 dygn.

   Lakterande mjölkkor får ej behandlas. Sinkor och kvigor får ej behandlas senare än 60 dygn före kalvning.

   12. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvara i ytterkartongen.Ljuskänsligt.

   Hållbarhet efter det att förpackningen öppnats första gången, 28 dagar.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   13. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Läkemedlet kan vara skadligt för andra djurarter än nöt, ren och svin.

   (Fall med dödlig utgång har rapporterats hos hund speciellt hos collies, old english sheepdogs och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpaddor).

   14. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV OANVÄNT VETERINÄRMEDICINSKT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL

   Fritt ivermectin är mycket giftigt för fisk och andra vattenlevande organismer.

   Medicinen skall inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Datum för senaste översyn av bipacksedeln

   2010-12-03

  Bimectin® vet.

  Injektionsvätska, lösning 10 mg/ml Ivermektin 6 x 250 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 002708
  • Tillverkare: CEVA Animal Health AB

  3.789 kr

  Jämförpris: 2,53 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?