Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Biklin

   250 mg/ml injektionsvätska
   amikacin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får några biverkningar, tala med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Biklin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Biklin
   3. Hur du använder Biklin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Biklin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Biklin är och vad det används för

   Biklin är ett antibiotikum som tillhör gruppen aminoglykosider och är endast avsett för sjukhusbruk. Officiella anvisningar gällande antibakteriella substanser bör beaktas under läkemedlets användning.


   Biklin är bakteriedödande. Biklin används vid behandling av allvarliga infektioner utgångna från lungor, urinvägar eller tarm, vid infektioner i buken eller bukhålan, vid inflammation i hjärtats klaffar (endokardit) och vid behandling av infektioner hos patienter med onormalt lågt antal vita blodkroppar.


   2. Vad du behöver veta innan du använder Biklin

   Använd inte Biklin

   • om du är allergisk mot amikacin, någon annan aminoglykosid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tidigare har fått andra allvarliga reaktioner av någon annan aminoglykosid

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare innan du använder Biklin

   • om du har nedsatt njurfunktion

   • om du har nedsatt hörsel

   • om du har skada i innerörat

   • om du har balansrubbningar

   • om du är äldre

   • om du lider av uttorkning

   • om du har en muskelsjukdom, t.ex. Parkinsons sjukdom

   • om du får samtidigt anestetika (narkosmedel), neuromuskulärt blockerande medel (såsom suxameton, decameton, atrakurium, rokuron eller vekuronium) eller en stor blodtransfusion (där citrat är tillsatt)

   • om du är gravid eller ammar

   • om patienten är ett förtidigt fött- eller nyfött barn kan utsöndringen av detta läkemedel vara nedsatt på grund av att njurfunktionen inte är färdigutvecklad

   Andra läkemedel och Biklin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Biklin ska inte användas samtidigt med sådana läkemedel som kan vara giftiga för innerörat eller för njurna, för att denna verkan kan förstärkas. Cefalosporin som ges samtidigt med Biklin kan öka på njurtoxiciteten. Biklin som ges med penicillin eller cefalosporin via andra administreringsvägar kan minska på preparatets effekt. Indometacin kan öka plasmanivån av amikacin hos nyfödda.


   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel. Läkemedlets säkerhet hos gravida kvinnor har inte bekräftats och därför ska Biklin användas under graviditet endast då det är absolut nödvändigt.

   Behandlingen bör ske under läkarövervakning.


   Man vet inte om amikacin passerar över i modersmjölk. Amning rekommenderas inte under Biklinbehandlingen.

   Tala därför med läkaren om amningen eller behandlingen bör avbrytas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du drabbas av biverkningar såsom yrsel, var särskilt försiktig vid bilkörning eller användning av maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Biklin

   Biklin är endast avsett för sjukhusbruk. Biklin tillhandahålls som injektionsvätska.

   Din läkare bestämmer vilken dos som är lämplig för dig. Dosen anpassas individuellt enligt vikt och njurfunktion.


   Hur Biklin ges

   Biklin ges vanligtvis som en injektion i en muskel.

   Vid allvarliga infektioner eller om injektion i en muskel inte är möjlig kan Biklin ges som intravenös infusion under 30–60 minuter.


   Användning för barn och ungdomar

   Till barn ges lösningen normalt som infusion under 30–60 minuter och till spädbarn under 1–2 timmar.

   Om du fått för stor mängd av Biklin

   Om du tror att du fått för stor mängd av Biklin, kontakta läkare. Läkaren övervakar om eventuella biverkningssymptom uppträder och om nödvändigt behandlas dessa.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanliga (mer än 1 patient av 100): Påverkan på innerörat med illamående, yrsel, ökad proteinmängd i urinen, ökad mängd urinämne.


   Mindre vanliga (mindre än 1 patient av 100): Superinfektioner orsakade av resistenta bakterier eller jästsvampar eller invadering av dessa, illamående, kräkningar, förhöjda levervärden, utslag.


   Sällsynta (mindre än 1 patient av 1000): Blodbrist (anemi), förhöjt antal vita blodkroppar (eosinofili), lågt antal vita blodkroppar (leukopeni), lågt antal blodplättar (trombocytopeni), minskning av magnesium i blodet, darrning, känselstörningar (parestesi), huvudvärk, balansrubbning, blindhet, näthinneinfarkt, tinnitus, hörselnedsättning, minskning av blodtrycket, klåda, nässelutslag, ledvärk, muskelryckningar, minskning av urinvolym, förekomst av protein i urin, serumkreatininstegring, ökning av kväve i blodet, röda eller vita blodkroppar i urin, feber.


   Okänd frekvens: Allergisk reaktion, överkänslighet, akut muskelparalys, dövhet, nedsatt hörsel, andningsstillestånd (apné), kramp i luftvägarnas muskulatur, akut njursvikt, njursjukdom, cylinderceller i urin.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   Webbplats: www.lakemedelsverket.se


   5. Hur Biklin ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras vid högst 25 °C.


   Efter tillsats till infusionsvätskor är Biklin hållbart 12 timmar i rumstemperatur.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är amikacinsulfat. 1 ml injektionsvätska innehåller 250 mg amikacin.

   • Övriga innehållsämnen (hjälpämnen) är natriummetabisulfit, natriumcitrat, svavelsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Biklin skall inte blandas i infusionslösning med andra läkemedel.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Injektionsflaskor av glas med klar, färglös injektionsvätska.

   Förpackningar om 5x2 ml.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Importör/Information lämnas av:

   Omnia Läkemedel AB, Box 1106, 251 11 Helsingborg, Sverige


   Ompackare:

   Orifice Medical AB, Aktergatan 4, 271 55 Ystad, Sverige

   eller

   Prespack Jacek Karoński, 38, Sadowa Str., 60-185 Skórzewo, Polen

   eller

   Brocacef B.V., Sportparkweg 12, 3604 AW Maarssen, Nederländerna


   Tillverkare

   Bristol-Myers Squibb-koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-05-11


   Bruksanvisning

   Biklin (amikacin) 250 mg/ml

   Injektionsvätska, lösning


   Amikacin, natriummetabisulfit, natriumcitrat, svavelsyra och vatten för injektionsvätskor.


   Biklin ges vanligtvis som intramuskulär injektion. Vid allvarliga infektioner eller om intramuskulär injektion inte är möjlig kan Biklin ges som intravenös infusion.


   Förvaras vid högst 25°C.


   INTRAVENÖSINFUSION

   För intravenös infusion sätts 500 mg amikacin till 100-200 ml natriumklorid 9 mg/ml eller glukos 50 mg/ml infusionsvätska. Blandningen ges som intravenöst dropp under 30-60 minuter.


   Inga andra antibiotika eller läkemedel skall tillsättas.


   Beredd infusionlösning är hållbar 12 timmar vid förvaring vid högst 25°C.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Biklin

  Injektionsvätska, lösning 250 mg/ml 5 x 2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 084066
  • Tillverkare: Omnia Läkemedel AB

  1.558 kr

  Jämförspris: 155,80 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?