Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bikalutamid SUN

   50 mg filmdragerade tabletter
   bikalutamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bikalutamid SUN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Bikalutamid SUN
   3. Hur du tar Bikalutamid SUN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bikalutamid SUN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bikalutamid SUN är och vad det används för

   Bikalutamid SUN ingår i en grupp av läkemedel som kallas antiandrogener.


   Bikalutamid SUN används i behandlingen av avancerad prostatacancer. Det tas tillsammans med ett läkemedel som kallas LHRH-analog (luteiniserande hormonfrisättande hormon) som minskar mängden androgener (manliga könshormon) eller i samband med kirurgiskt avlägsnande av testiklarna.


   Det aktiva ämnet bikalutamid blockerar den oönskade effekten av manliga könshormoner (androgener) och hämmar på så sätt tillväxt av celler i prostata.


   Bikalutamid som finns i Bikalutamid SUN kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel, Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Bikalutamid SUN

   Ta inte Bikalutamid SUN:

   • om du är allergisk mot bikalutamid eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du tar terfenadin eller astemizol (mot hösnuva eller allergi) eller cisaprid (mot magbesvär).


   Bikalutamid SUN ska inte tas av kvinnor och får inte ges till barn och ungdomar.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Bikalutamid SUN

   • om din leverfunktion är måttligt eller gravt nedsatt. Läkemedlet ska då endast tas sedan din läkare noga har övervägt tänkbara fördelar och risker. Om detta gäller dig kommer läkaren att kontrollera din leverfunktion regelbundet. Om svåra rubbningar av leverfunktionen uppstår bör behandling med Bikalutamid SUN sättas ut.

   • om din njurfunktion är gravt nedsatt. Läkemedlet ska då endast tas sedan din läkare noga har övervägt tänkbara fördelar och risker.

   • om du har diabetes och redan tar en LHRH-agonist. Detta innefattar goserelin, buserelin, leuprorelin och triptorelin.

   • om du lider av hjärtsjukdom. Om så är fallet bör läkaren regelbundet kontrollera hjärtfunktionen.

   Barn och ungdomar

   Bikalutamid SUN får inte ges till barn eller ungdomar.

   Användning av andra läkemedel och Bikalutamid SUN

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Ta inte Bialutamid SUN om du redan tar något av dessa läkemedel:

   • terfenadin eller astemizol (mot hösnuva eller allergi),

   • cisaprid (mot magbesvär).


   Om du tar Bikalutamid SUN tillsammans med något av följande läkemedel kan effekten av Bikalutamid SUN eller det andra läkemedlet påverkas. Tala med läkaren innan du tar något av dessa läkemedel tillsammans med Bikalutamid SUN:

   • warfarin eller liknande läkemedel mot blodpropp

   • ciklosporin (som används för att hämma immunförsvaret i syfte att förhindra och behandla avstötning av transplanterade organ eller benmärg)

   • kalciumkanalblockerare (som används för att behandla högt blodtryck och vissa hjärtsjukdomar)

   • cimetidin (som används för att behandla magsår)

   • ketoconazol (som används för att behandla svampinfektioner på huden och naglarna).

   Bikalutamid SUN med mat och dryck

   Bikalutamid SUN kan tas före, under eller efter en måltid, men du kan även ta detta läkemedel utan mat. Den filmdragerade tabletten bör sväljas hel tillsammans med vatten eller annan vätska.

   Graviditet, och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Bikalutamid SUN ska inte tas av kvinnor och får inte ges till gravida eller ammande kvinnor.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bikalutamid SUN påverkar sannolikt inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner. En del människor kan ibland känna sig sömniga när de tagit Bikalutamid SUN.

   Om du känner dig sömning rekommenderas du att inte utföra sådana uppgifter. Om du ändå kör bil eller använder maskiner ska du iaktta extra försiktighet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bikalutamid SUN 50 mg, filmdragerade tabletter innehåller laktos.

   Bikalutamid SUN 50 mg, filmdragerade tabletter innehåller laktosmonohydrat som är en sockerart. Om din läkare har sagt att du inte tål vissa sockerarter, som t.ex. laktos, kontakta läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du tar Bikalutamid SUN

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare eller apotekspersonal. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Läkaren anpassar dosen individuellt för dig. Rekommenderad dos är en filmdragerad tablett en gång dagligen.


   Försök att ta tabletten vid samma tid varje dag. Tabletten tas hel med vätska.

   Användning för barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte för patienter under 18 år.

   Om du har tagit för stor mängd av Bikalutamid SUN

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Om du har tagit för många tabletter, kontakta läkare eller närmaste sjukhus så fort som möjligt.

   Ta med dig de återstående tabletterna eller förpackningen så att läkaren kan identifiera vad du har tagit.

   Om du har glömt att ta Bikalutamid SUN

   Om du har glömt att ta din dagliga dos, hoppa över den när du kommer ihåg den och ta sedan nästa dos vid den vanliga tiden. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Om du är osäker, rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   Om du slutar att ta Bikalutamid SUN

   Sluta inte att ta de filmdragerade tabletterna även om du känner dig frisk såvida läkaren inte råder dig att göra det. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner

   Detta är mindre vanliga biverkningar (färre än 1 av 100 användare drabbas). Symptomen kan vara plötslig utveckling av:

   • hudutslag, klåda eller nässelutslag.

   • svullnad i ansikte, läppar, tunga, svalg eller andra delar av kroppen.

   • andfåddhet, väsande andning eller svårighet att andas.

   Om du upplever någon av ovan nämnda biverkningar kontakta omedelbart din läkare.


   Tala även omedelbart om för din läkare om du upptäcker någon av följande biverkningar:

   Mycket vanliga biverkningar:kan drabba fler än 1 av 10 användare

   • smärta i buken

   • blod i urinen

   Vanliga biverkningar: kan drabba upp till 1 av 10 användare

   • gulfärgning av hud och ögonvitor (gulsot). Detta kan vara tecken på påverkan av leverfunktionen och i sällsynta fall (kan drabba upp till 1 av 1000 användare) leversvikt.

   Mindre vanliga biverkningar: kan drabba upp till 1 av 100 användare

   • kraftig andfåddhet eller andfåddhet som plötsligt blir värre, med eller utan hosta eller feber. Detta kan vara tecken på en lunginflammation som kallas interstitiell lungsjukdom.


   Andra möjliga biverkningar:


   Mycket vanliga: kan drabba fler än 1 av 10 användare

   • yrsel

   • förstoppning

   • illamående

   • uppsvullna och ömma bröst

   • värmevallningar

   • kraftlöshet

   • svullnad

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi). Detta kan göra att du känner dig trött och/eller ser blek ut.


   Vanliga: kan drabba upp till 1 av 10 användare

   • minskad aptit

   • nedsatt sexualdrift

   • depression

   • sömnighet

   • matsmältningsproblem

   • gaser (flatulens)

   • håravfall

   • återväxt av hår eller extra hårväxt

   • torr hud

   • klåda

   • utslag

   • erektionsproblem (impotens)

   • viktökning

   • bröstsmärtor

   • nedsatt hjärtfunktion

   • hjärtattack.


   Din läkare kan behöva utföra vissa blodtester för att kontrollera förändringar i blodet.


   Bli inte orolig över denna lista av biverkningar. Du behöver inte få någon av dem


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bikalutamid SUN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på blisterförpackningen och kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Denna bipacksedel innehåller inte fullständig information om Bikalutamid SUN 50 mg, filmdragerade tabletter. Om du har några frågor, eller om du är osäker, rådfråga din läkare eller apotekspersonal.


   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är bikalutamid. En filmdragerad tablett innehåller 50 mg bikalutamid.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Tablettens kärna:
    laktosmonohydrat, magnesiumstearat, natriumstärkelseglykolat typ A, povidon.

    Dragering:

    Opadry II White (33F28627) som innehåller hypromellos (E 464), titandioxid (E 171), polyetylenglykol 3000.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Bikalutamid SUN 50 mg är en vit till naturvit, rund, bikonvex, filmdragerad tablett präglad med "485" på en sida, den andra sidan har inga märkningar. Den innehåller 50 mg bikalutamid.


   Bikalutamid SUN 50 mg, filmdragerade tabletter levereras i förpackningar på 28, 30 och 84 tabletter.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   SUN Pharmaceutical Industries Europe B.V.

   Polarisavenue 87

   2132 JH Hoofddorp

   Nederländerna


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Frankrike

   Bicalutamide SUN 50 mg, comprimé pelliculé

   Italien

   Bicalutamide SUN 50 mg compresse rivestite con film

   Nederländerna

   Bicalutamide SUN 50 mg filmomhulde tabletten

   Sverige

   Bikalutamid SUN 50 mg filmdragerade tabletter

   Storbritannien

   Bicalutamide 50 mg film-coated tablets


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2015-04-24


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bikalutamid SUN

  Filmdragerad tablett 50 mg 28 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 427763

  0 kr

  Jämförspris: 0 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?