Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Bifluorid 12

   dentalsuspension
   natriumfluorid, kalciumfluorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med tandläkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Bifluorid 12 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Bifluorid 12
   3. Hur du använder Bifluorid 12
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Bifluorid 12 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Bifluorid 12 är och vad det används för

   Bifluorid 12 dentalsuspension används för att stärka tandemaljen mot hål i tänderna.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Bifluorid 12

   Använd inte Bifluorid 12

   - om du är allergisk mot natriumfluorid, kalciumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har fläckar på tandemaljen orsakade av för mycket tillförsel av fluor s.k. emaljfluoros.

   - om du har sår i munslemhinnan och tandköttet.

   Varningar och försiktighet

   - Undvik munhygieniska produkter (tandborstning) i 24 timmar efter applicering.

   - Vissa andra fluoridpreparat som t ex fluoridgeler ska inte användas samma dag som

   Bifluorid 12 suspension har applicerats.

   - För att undvika ansamling av fluorid rekommenderas att regelbundet intag av

   fluoridtabletter avbryts under några dagar efter applikation av Bifluorid 12.

   Bifluorid 12 med mat och dryck

   Du bör inte äta inom 4 timmar efter applicering. Frukt som inte behöver tuggas kan dock förtäras som mos eller dryck.

   Graviditet och amning

   Det finns inga kända risker med att använda Bifluorid 12 under graviditet och amning. Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn rådfråga tandläkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Bifluorid 12 påverkar inte din förmåga att framföra motorfordon eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Bifluorid 12

   Använd alltid detta läkemedel enligt tandläkarens anvisningar. Rådfråga tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Bifluorid 12 ska alltid ges av tandläkare eller tandvårdspersonal.

   Dosen bestäms av din tandläkare som avpassar den individuellt för dig.

   För information om hur Bifluorid 12 används, se bruksanvisning sist i bipacksedeln.

   Om du använt för stor mängd av Bifluorid 12

   Om du fått i dig för stor mängd av läkemedlet kan kväljningar, illamående och diarré uppkomma.

   Om du fått i dig för stor mängd eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta alltid läkare, tandläkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare): I mycket sällsynta fall har svullnad (angioödem) i munhåla/svalg rapporterats efter användning av natriumfluorid i kariesförebyggande syfte.

   Sluta att ta Bifluorid och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Hos personer som lätt får allergiska reaktioner har det i vissa fall, särskilt efter hög dosering, observerats svullnad i munslemhinnan efter applikation av Bifluorid 12.

   Personer med känslig mage kan vid hög dosering få kräkreflexer.

   Skulle biverkningsreaktioner uppkomma kan Bifluorid 12 snabbt tas bort genom noggrann tandborstning och upprepad sköljning av munhålan.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Bifluorid 12 ska förvaras

   Tillslut flaskan väl efter användning. Ljuskänsligt.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan/engångsförpackningen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Observera att bruten förpackning ska användas inom ett år.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna i 1 g Bifluorid 12 är natriumfluorid 60 mg och kalciumfluorid 60 mg

   • Övriga innehållsämnen är etylacetat, pyroxylin, kolloidal kiseldioxid, nejlikolja

   Läkemedlets förpackningsstorlekar

   Originalförpackning innehållande 4 g Bifluorid 12 (5 ml glasflaska) och 10 ml lösningsmedel för rengöring av instrument och Pele Tim-skumkulor för applicering.

   Refillförpackning innehållande 10 g Bifluorid 12 (10 ml glasflaska).

   Förpackning innehållande 3 x 10 g Bifluorid 12 (glasflaskor 3 x 10 ml) och 10 ml lösningsmedel för rengöring av instrument och Pele Tim-skumkulor för applicering.

   Engångsförpackning (65 mg), 50 st och 200 st. Engångspenslar medföljer förpackningen.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   VOCO GmbH

   P O Box 767

   27457 Cuxhaven

   Tyskland

   Information lämnas av:

   Meda AB

   Pipers väg 2

   Box 906

   170 09 Solna

   Sverige


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-01-14


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   • Ytor som ska behandlas rengörs (plack avlägsnas) och torkas väl med luft.

   • Bifluorid 12 måste omskakas väl före användning. Fasta partiklar måste lösas upp ordentligt.

    Flaska:
    Två metallkulor underlättar ordentlig omskakning. Suspensionen måste vara flytande på så sätt att den lätt rinner ut ur pipetten efter omskakningen.

   • Flaska: Bifluorid 12 droppas på en borste, bomullstopp eller Pele Tim –skumkula.

    Engångsförpackning: Riv loss en engångsdos med hjälp av perforeringen, och vänd sidan med text på uppåt. Tryck hål på folien med hjälp av Mikro Tim -engångspensel, fukta borsten i dentalsuspensionen genom cirkelrörelser. Engångspenslar medföljer förpackningen.

   • Dentalsuspensionen appliceras som ett tunt lager på ytan som ska behandlas. OBS: För tjocka lager separerar lätt!

   • Fluoridsuspensionen får absorbera i 10-20 sekunder och torkas sedan med luft.

   • Bifluorid 12 ska vara tunnflytande efter omskakning. Vid behov används några droppar av för ändamålet medföljande lösningsmedel. Lösningsmedlet används även för rengöring av instrument mm.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Bifluorid 12

  Dentalsuspension 4 gram Flaska

  • Varunummer: 042846
  • Tillverkare: Meda AB

  728 kr

  Jämförpris: 182 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?