Bild på Beviplex® forte
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Beviplex forte

   filmdragerade tabletter
   vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) och nikotinamid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD BEVIPLEX FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE
   3. HUR DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR BEVIPLEX FORTE SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD BEVIPLEX FORTE ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Beviplex forte innehåller fyra B-vitaminer i hög koncentration.
   B-vitaminer är nödvändiga för kroppens ämnesomsättning och energiutnyttjande.

   Beviplex forte används vid bristtillstånd på grund av sjukdom. t ex vid bristfälligt upptag av näringsämnen eller aptitlöshet och vid alkoholism.

   2. INNAN DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE

   Använd inte Beviplex forte

   - om du är allergisk mot vitamin B1 (tiaminmononitrat), vitamin B2 (riboflavin), vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid), nikotinamid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Det finns risk för oönskade effekter vid överdosering av vissa av de ingående vitaminerna under längre tids användning.

   Andra läkemedel och Beviplex forte

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.
   Behandlingseffekten kan påverkas om höga doser Beviplex forte tas samtidigt med levodopa (används vid Parkinsons sjukdom). Behandlande läkare behöver därför känna till annan samtidig medicinering.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet med normala doser.

   Beviplex forte går över i modersmjölk, men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan av förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER BEVIPLEX FORTE

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna är: 1 - 3 tabletter dagligen.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att ta Beviplex forte

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vitamin B2 (riboflavin) kan ge en ofarlig gulfärgning av urinen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, se uppgifter nedan. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket
   Box 26
   751 03 Uppsala
   www.lakemedelsverket.se

   5. HUR BEVIPLEX FORTE SKA FÖRVARAS

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - De aktiva substanserna är vitamin B1 (tiaminmononitrat) 15 mg, vitamin B2 (riboflavin) 15 mg, vitamin B6 (pyridoxinhydroklorid) 15 mg och nikotinamid 125 mg.

   - Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, kalciumvätefosfatdihydrat, magnesiumstearat, hypromellos, makrogol 6000 och titandioxid (färgämne E 171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gula, svagt välvda, filmdragerade tabletter med diameter 10 mm.

   100 och 250 filmdragerade tabletter i plastburk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Abigo Medical AB

   Ekonomivägen 5

   436 33 Askim

   Tel: 031 - 748 49 50


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-06-14

  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Beviplex® forte

  Filmdragerad tablett 100 styck Burk

  • Varunummer: 018150
  • Tillverkare: Abigo Medical AB

  79 kr

  Jämförpris: 0,79 kr / styck

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/beviplex-forte-filmdragerad-tablett-100-styck-burk-51266/ 51266 Beviplex® forte https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/018150s.jpg 79.00 79.00 SEK Beviplex InStock Meny Meny/Kosttillskott & näring Meny/Kosttillskott & näring/Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler Vitaminer & mineraler/B-vitamin Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Filmdragerad tablett 100 styck Burk