Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Betnovate

   0,1 % salva, 1 mg/ml kutanemulsion, 1 mg/ml kutan lösning
   Betametason

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Betnovate är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovate
   3. Hur du använder Betnovate
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Betnovate ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Betnovate är och vad det används för

   Betnovate är ett starkt verkande kortisonpreparat (grupp III) som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Betnovate används vid behandling av psoriasis, eksem och vissa andra hudsjukdomar. Salvan används i första hand för torra, fjällande hudförändringar, medan krämen lämpar sig bättre för vätskande hudförändringar. Emulsionen används på stora och/eller hårbeväxta ytor. Lösningen är avsedd för behandling i hårbottnen och vid inflammation i hörselgången men kan användas på andra delar av kroppen.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Betnovate

   Använd inte Betnovate

   • om du är allergisk (överkänslig) mot betametason eller mot något av övriga innehållsämnen i Betnovate

   • vid ansiktssjukdomen rosacea

   • vid utslag kring munnen (perioral dermatit)

   • på öppna sår

   • lösningen ska ej användas vid hål på trumhinnan.


   Kortisonpreparat skall inte användas vid utvärtes parasit-, bakterie- eller svampinfektion utan samtidig behandling av infektionen.

   Varningar och försiktighet

   • Används inte till barn utan läkares ordination. Barn under 1 år behandlas endast i undantagsfall.

   • Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

   • Känsliga hudområden, t ex armhålor, ljumskar och ögonregionen bör endast behandlas kortvarigt.

   • Undvik att få Betnovate i ögonen.

   • Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra en hudinfektion.

   • Lösningen innehåller alkohol och är därför lättantändlig.


   Överkänslighetsreaktioner kan förekomma. Om någon hudreaktion skulle uppträda måste behandlingen omedelbart avbrytas.

   Andra läkemedel och Betnovate

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Betnovate under graviditet.

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betnovate under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller utföra precisionsarbete vid samtidig användning av Betnovate.


   3. Hur du använder Betnovate

   Använd alltid Betnovate enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Påstrykes tunt enligt läkares föreskrift.

   Om du använt för stor mängd av Betnovate

   Överdosering är osannolik, men i fall av långvarig överdosering eller felanvändning kontakta alltid läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för riskbedömning och rådgivning.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Betnovate orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.


   Biverkningar indelas i mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 person av 10), vanliga (fler än 1 person av 100), mindre vanliga (färre än 1 person av 100), sällsynta (färre än 1 person av 1000) och mycket sällsynta (färre än 1 person av 10 000).


   Vanliga: Klåda. Lokalt brännande känsla.


   Mindre vanliga: Hudförtunning. Hudbristning. Utslag i ansiktet (rosacea). Bristningar i ytliga blodkärl.


   Sällsynta: Ökad behåring. Pigmentförändringar.


   Mycket sällsynta: Allergisk kontaktdermatit. Försämring av hudsjukdomen. Pustulär psoriasis. Hämning av binjurebarkfunktionen.


   Allergiska reaktioner i form av ökad hudirritation (som kan orsakas av betametason eller konserveringsmedlet klorkresol i krämen). Tag då kontakt med läkare.


   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. Hur Betnovate ska förvaras

   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 25oC.

   • Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen i Betnovate är betametason.


   1 g salva innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, vitt vaselin.


   1 ml kutan emulsion innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är flytande paraffin, xantangummi, cetostearylalkohol, cetomakrogol 1000, glycerol, isopropylalkohol, citronsyramonohydrat, natriumcitrat, vatten, metagin (konserveringsmedel E 218).


   1 ml kutan lösning innehåller 1 mg betametason (som betametasonvalerat). Övriga innehållsämnen är karbomer, isopropylalkohol, natriumhydroxid, vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Betnovate salva är vit till halvgenomskinlig och tillhandahålls i aluminiumtub innehållande 100 g.


   Betnovate kutan emulsion är vit och tillhandahålls i plastflaska innehållande 100 ml.


   Betnovate kutan lösning är genomskinlig, klar med doft av isopropylalkohol och tillhandahålls i plastflaska innehållande 100 ml.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pharmachim AB

   Berga Allé 1

   254 52 Helsingborg

   Sverige

   Tel 042-32 66 95


   Ompackare

   Interport Ltd.

   Brandon House

   Marlowe Way

   Croydon

   CR0 4XS

   England


   Tillverkare

   GlaxoSmithKline koncernen


   Denna bipacksedel ändrades senast

   31 oktober 2013


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Betnovate

  Salva 0,1 % 100 gram Tub

  • Varunummer: 582978
  • Tillverkare: Pharmachim AB

  98,90 kr

  Jämförspris: 0,99 kr / gram

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?