Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Betametason Trimb

   0,1 % kräm
   betametason
   cetostearylalkohol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Betametason Trimb är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Betametason Trimb
   3. Hur du använder Betametason Trimb
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Betametason Trimb ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Betametason Trimb är och vad det används för

   Betametason Trimb är en vit, starkt verkande kortisonkräm (stark steroid), som motverkar inflammation och har en klådstillande effekt. Den används vid behandling av eksem, psoriasis och vissa andra hudsjukdomar.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Betametason Trimb

   Använd inte Betametason Trimb

   • om du är allergisk mot betametason eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • på utslag kring munnen (perioral dermatit).

   • vid ansiktssjukdomen rosacea.

   • på öppna sår.

   • vid utvärtes bakterie-, parasit-, eller svampinfektioner utan samtidig behandling av infektionen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Betametason Trimb.

   • Undvik täckförband på infekterade eksem.

   • Bör endast behandlas kortvarigt på känsliga hudområden t.ex. armhålor, ljumskar och ögonregionen.

   • Undvik att få Betametason Trimb i ögonen.

   • Kortisonpreparat kan maskera, aktivera eller förvärra hudinfektioner.

   Barn

   Används inte till barn utan läkares ordination. Barn under 1 år behandlas endast i undantagsfall.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Betametason Trimb under graviditet.

   Betametason går över i modersmjölken men påverkar troligen inte barn som ammas.

   Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Betametason Trimb under amning.

   Betametason Trimb innehåller cetostearylalkohol

   Betametason Trimb innehåller cetostearylalkohol, som kan ge lokala hudreaktioner (t ex kontakteksem).


   3. Hur du använder Betametason Trimb

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Påstrykes tunt enligt läkares föreskrift. Alterneras lämpligen med en mjukgörande kräm mellan behandlingstillfällena.

   Om du använt för stor mängd av Betametason Trimb

   Om du har använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag, kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av stora ytor under lång tid eller vid behandling med täckförband ökar risken för biverkningar.

   Vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 100 användare): Klåda. Lokalt brännande känsla.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos färre än 1 av 100 användare): Hudförtunning. Hudbristning. Utslag i ansiktet (rosacea). Bristningar i ytliga blodkärl.

   Sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 1 000 användare): Pigmentförändringar. Ökad behåring.

   Mycket sällsynta (kan förekomma hos färre än 1 av 10 000 användare): Allergisk reaktion mot betametason. Allergisk kontaktdermatit. Försämring av hudsjukdomen. Pustulär psoriasis. Hämning av binjurebarkfunktionen.

   Kontakta läkare om kontaktallergi uppstår.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Betametason Trimb ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är betametasonvalerat motsvarande 1 mg betametason.

   Övriga innehållsämnen är vitt vaselin, hydrerad rapsolja, isopropylisostearat, myristylmyristat, glycerolmonostearat, cetostearylalkohol, makrogolstearat, vattenfri citronsyra, natriumcitrat, butylenglykol och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Läkemedlets utseende: Vit kräm

   Förpackningsstorlekar: 30 g i plasttub med skruvlock, och 100 g i plasttub med snäpplock.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 0920 24 03 30

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare:

   CCS Healthcare AB

   781 10 Borlänge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-06-01


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Betametason Trimb

  Kräm 0,1 % 100 gram Tub

  • Varunummer: 070902
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  95,71 kr

  Jämförpris: 0,96 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?